254/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
NARIADENE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. mája 2005
o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšenú stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
§ 2
Zvýšená stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s účinnosťou od 1. júla 2005 je uvedená v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 447/2004 Z. z. o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 254/2005 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 7 030 7 590 8 220 8 880 10 680 11 340 12 780 13 720 14 810
2 od 2 do 4 7 450 8 030 8 710 9 420 11 310 12 020 13 570 14 550 15 690
3 od 4 do 6 7 850 8 480 9 190 9 980 11 950 12 700 14 360 15 390 16 590
4 od 6 do 9 8 270 8 930 9 690 10 530 12 580 13 360 15 140 16 230 17 480
5 od 9 do 12 8 690 9 380 10 180 11 070 13 220 14 030 15 920 17 060 18 380
6 od 12 do 15 9 090 9 830 10 660 11 630 13 850 14 700 16 710 17 890 19 260
7 od 15 do 18 9 510 10 260 11 160 12 170 14 490 15 380 17 490 18 730 20 160
8 od 18 do 21 9 910 10 710 11 640 12 730 15 120 16 050 18 270 19 560 21 060
9 od 21 do 24 10 330 11 170 12 130 13 280 15 770 16 730 19 060 20 390 21 950
10 od 24 do 28 10 740 11 620 12 630 13 820 16 400 17 390 19 840 21 230 22 840
11 od 28 do 32 11 150 12 070 13 110 14 370 17 040 18 060 20 630 22 070 23 730
12 nad 32 11 550 12 510 13 600 14 910 17 660 18 740 21 410 22 890 24 630