291/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 30.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. júna 2005
o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 38 písm. b) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o odbornej príprave uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (ďalej len „odborná príprava“), podrobnosti o správcovskej skúške (ďalej len „skúška“), podrobnosti o preskúšaní správcov – fyzických osôb (ďalej len „správca“) a podrobnosti o ďalšom vzdelávaní správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
§ 2
Odborná príprava
(1)
Odbornú prípravu zabezpečuje usporiadateľ poverený ministerstvom podľa školiaceho plánu zostaveného usporiadateľom a schváleného ministerstvom; odbornú prípravu vedú odborníci ekonomickej a právnej teórie a praxe prizvaní usporiadateľom a schválení ministerstvom.
(2)
Obsah, rozsah, forma, termíny konania a miesta konania odbornej prípravy sa určia v poverení o zabezpečení odbornej prípravy.
(3)
Termíny konania a miesta konania odbornej prípravy a ďalšie podrobnosti určené v poverení o zabezpečení odbornej prípravy sa vhodným spôsobom zverejnia na internetovej stránke ministerstva.
(4)
Ak dochádzka absolventa bola vyššia ako 90 %, usporiadateľ vydá absolventovi písomné osvedčenie o riadnom vykonaní odbornej prípravy, v ktorom uvedie najmä dochádzku absolventa a deň začatia a skončenia odbornej prípravy. O vydaných osvedčeniach usporiadateľ bezodkladne písomne informuje ministerstvo.
§ 3
Skúška
(1)
Skúška sa skladá z ústnej časti a písomnej časti. Písomná časť skúšky sa skladá z písomného testu (ďalej len „test“), písomného riešenia právnej prípadovej štúdie a písomného riešenia ekonomickej prípadovej štúdie.
(2)
Za skúšku možno dosiahnuť spolu najviac 499 bodov.
§ 4
Ústna časť skúšky
(1)
Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky si uchádzač žrebuje tak, aby jedna otázka bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Pred začatím ústnej odpovede má uchádzač nárok na 15-minútovú prípravu.
(2)
Ústnu časť skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac 33 bodov.
§ 5
Test
(1)
Test zostavený ministerstvom obsahuje 50 otázok z práva a 50 otázok z ekonómie s možnosťou výberu štyroch odpovedí ku každej otázke. Nesprávne označenú odpoveď uchádzač nemôže opraviť. Čas na vypracovanie testu je 45 minút.
(2)
Odpovede na testové otázky môže hodnotiť ktorýkoľvek člen skúšobnej komisie. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod.
§ 6
Prípadová štúdia
(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. Pri riešení prípadovej štúdie môže uchádzač používať všeobecne záväzné právne predpisy, odbornú literatúru a iné pomôcky okrem komunikačných prostriedkov. Čas na vypracovanie riešenia jednej prípadovej štúdie sú štyri hodiny.
(2)
Prípadovú štúdiu zostavuje a hodnotí ten člen skúšobnej komisie, ktorého tým poveril minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Zadania prípadových štúdií medzi jednotlivými uchádzačmi na tej istej skúške sú rovnaké. Za riešenie jednej prípadovej štúdie možno získať najviac 150 bodov.
§ 7
Konanie skúšky
(1)
Skúška sa koná spravidla dva dni. Písomná časť skúšky sa koná prvý deň a ústna časť skúšky sa koná nasledujúci deň. Písomná časť skúšky sa koná anonymne; člen skúšobnej komisie nesmie byť pri hodnotení písomnej časti skúšky oboznámený s menom a priezviskom uchádzača o skúšku, ktorého test alebo prípadovú štúdiu opravuje.
(2)
Pred otvorením skúšky skúšobná komisia skontroluje, či prítomní uchádzači o skúšku riadne vykonali odbornú prípravu. Toho uchádzača o skúšku, ktorý nepredloží osvedčenie o riadnom vykonaní odbornej prípravy v lehote ustanovenej zákonom (§ 16 ods. 3 zákona), skúšobná komisia k skúške nepripustí. Skúšobná komisia k skúške nepripustí ani toho uchádzača o skúšku, ktorý opakuje skúšku skôr ako po šiestich mesiacoch od neúspešného vykonania skúšky (§ 16 ods. 3 zákona).
(3)
Ak sa uchádzač o skúšku správa na skúške nedisciplinovane, predseda skúšobnej komisie uchádzača zo skúšky vylúči. Nedisciplinovaným spôsobom správania sa rozumie získavanie informácií od iných osôb, poskytovanie informácií iným uchádzačom, vyrušovanie alebo marenie priebehu skúšky alebo používanie nedovolených pomôcok.
(4)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak získal aspoň 350 bodov, inak na skúške nevyhovel; uchádzač o skúšku na skúške nevyhovel aj vtedy, ak bol zo skúšky vylúčený.
(5)
O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá uchádzačovi do piatich dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie, ktoré obsahuje najmä meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, meno a priezvisko členov skúšobnej komisie, deň (dni) a miesto konania skúšky, počet získaných bodov za každú časť skúšky, hodnotiaci stupeň, prípadne dôvod vylúčenia zo skúšky a podpisy členov skúšobnej komisie. Odpis osvedčenia spolu s testom a riešením prípadových štúdií predseda skúšobnej komisie do šiestich dní od skončenia skúšky doručí ministerstvu.
(6)
O priebehu skúšky predseda skúšobnej komisie vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí ministerstvu.
(7)
Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverený usporiadateľ; poverenie usporiadateľa obsahuje najmä spôsob určovania termínov a miesta konania skúšky, spôsob podávania a vybavovania prihlášok na skúšku, spôsob tvorby ceny za vykonanie skúšky, spôsob prizývania skúšobnej komisie a ďalšie podmienky tak, aby sa skúška vykonala riadne a transparentne. Termíny a miesta konania skúšky a podrobnosti určené v poverení o organizačnom zabezpečení konania skúšky sa vhodným spôsobom zverejnia na internetovej stránke ministerstva.
(8)
Ustanovenie odseku 7 platí primerane aj v prípade, ak skúšku organizačne zabezpečuje ministerstvo.
§ 8
Preskúšanie
Preskúšanie správcu sa vykoná rovnako ako skúška (§ 17 ods. 5 zákona) spravidla v termíne určenom na vykonanie skúšky; ustanovenia § 3 až 7 platia primerane.
§ 9
Odborné podujatie
(1)
Na požiadanie, prípadne aj bez žiadosti sa k prednáške, semináru alebo vedeckej konferencii obsahovo sa týkajúcej oblasti konkurzu alebo reštrukturalizácie (ďalej len „odborné podujatie“) priradí jeden až štyri kreditné body podľa obsahového zamerania a časového rozsahu odborného podujatia; kreditné body k odbornému podujatiu priraďuje ministerstvo.
(2)
Kreditné body priradené k odbornému podujatiu získa ten správca, ktorý sa na odbornom podujatí zúčastní; ak ide o účasť s prednáškou, počet získaných kreditných bodov sa násobí dvoma.
(3)
Zoznam plánovaných odborných podujatí spolu s priradenými kreditnými bodmi sa vhodným spôsobom zverejňuje na internetovej stránke ministerstva.
§ 10
Publikačná činnosť
Za každú stranu článku alebo iného literárneho diela vytvoreného správcom v oblasti konkurzu alebo reštrukturalizácie, ktoré bolo uverejnené v odbornej tlači s nákladom vyšším ako 300 výtlačkov, správca získa pol kreditného bodu; stranou sa rozumie normostrana s 1 800 znakmi bez medzier.
§ 11
Praktický výkon správcovskej činnosti
Za každých 40 hodín strávených osobným výkonom správcovskej činnosti správca získa jeden kreditný bod. Takto získané kreditné body môžu tvoriť najviac polovicu kreditných bodov potrebných na preukázanie riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania.
§ 12
Preukazovanie riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania
(1)
Riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania sa preukazuje získaním 60 kreditných bodov v priebehu dvoch rokov; ak pred preukazovaním riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania bol správca zapísaný do zoznamu správcov menej ako dva roky, počet kreditných bodov potrebných na preukázanie riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania sa pomerne znižuje.
(2)
Pri odborných podujatiach sa získanie kreditných bodov preukazuje písomným osvedčením vydaným usporiadateľom odbornej prípravy alebo iným dokladom preukazujúcim účasť na odbornom podujatí.
(3)
Pri publikačnej činnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje písomnou správou, v ktorej sa uvedie názov, číslo a deň vydania odbornej tlače, v ktorej bol článok alebo literárne dielo uverejnené, názov článku alebo literárneho diela a počet uverejnených normostrán.
(4)
Pri osobnom výkone správcovskej činnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje vecnou a časovou špecifikáciou jednotlivých úkonov správcovskej činnosti (§ 9 zákona).
(5)
Správca najneskôr 20 dní pred vyhodnocovaním odbornej prípravy predloží ministerstvu správu o riadnom vykonaní odbornej prípravy; k správe pripojí doklady preukazujúce získanie kreditných bodov.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Daniel Lipšic v. r.