295/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júna 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
V § 3 odsek 4 znie:
(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na výskyt
a)
infekčnej anémie lososa,
b)
vírusovej hemoragickej septikémie,
c)
žrebčej nákazy,
d)
nákazlivej encefalomyelitídy koní všetkých typov vrátane venezuelskej encefalomyelitídy koní,
e)
infekčnej anémie koní,
f)
sopľavky,
g)
malého úľového chrobáka Tumida (Aethina tumida),
h)
Tropilaelaps mite.“.
3.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 288/2003 Z. z.
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 týkajúca sa hlásenia nákaz zvierat v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982) v znení
rozhodnutia Komisie 89/162/EHS z 10. februára 1989 (Ú. v. ES L 61, 4. 3. 1989),
rozhodnutia Komisie 90/134/EHS zo 6. marca 1990 (Ú. v. ES L 76, 6. 3. 1990),
rozhodnutia Komisie 92/450/EHS z 30. júla 1992 (Ú. v. ES L 248, 28. 8. 1992),
rozhodnutia Komisie 98/12/ES z 15. decembra 1998 (Ú. v. ES L 4, 8. 1. 1998),
rozhodnutia Komisie 2000/556/ES zo 7. septembra 2000 (Ú. v. ES L 235, 19. 9. 2000),
rozhodnutia Komisie 2002/788/EHS z 10. októbra 2002 (Ú. v. ES L 274, 11. 10. 2002),
nariadenia Rady (ES) č. 2003/807 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 133, 16. 5. 2003) a
rozhodnutia Komisie 2004/216/ES z 1. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2004).“.
4.
Nadpis prílohy č. 2 znie:
ROZSAH INFORMÁCIÍ V HLÁSENÍ O VÝSKYTE OHNÍSK CHORÔB“.
5.
Pod nadpis prílohy č. 2 sa vkladá veta:
V hlásení o výskyte ohnísk chorôb uvedených v § 3 ods. 4 a v osobitnom predpise1) sa uvádzajú tieto informácie:“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Príloha č. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.
6. V prílohe č. 2 písmeno o) sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
9.
ak ide o choroby včiel, počet vnímavých úľov.“.
7. V prílohe č. 2 písmeno p) sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
9.
ak ide o choroby včiel, počet klinicky postihnutých úľov.“.
8. V prílohe č. 2 písmeno t) sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
9.
ak ide o choroby včiel, počet zlikvidovaných úľov.“.
9. Príloha č. 2 sa dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
u)
predpokladaný dátum dokončenia usmrcovania,
v)
predpokladaný dátum dokončenia likvidácie.“.
10. V prílohe č. 2 druhej vete písm. b) sa za slová „ciciaky“ dopĺňa bodkočiarka a slová „na účely tohto nariadenia sa nimi rozumejú zvieratá do troch mesiacov veku“.
Poznámka pod čiarou vrátane odkazu 1 sa vypúšťa.
11. V prílohe č. 2 druhej vete písm. f) sa za slovom „diviakov“ bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „primárnym prípadom sa na účely tohto nariadenia rozumie prípad, ktorý sa vyskytol vo voľnej oblasti, t. j. mimo oblasti s obmedzujúcimi opatreniami v dôsledku výskytu klasického moru ošípaných u diviakov“.
Poznámka pod čiarou vrátane odkazu 2 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.