3/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákona č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb., zákona č. 565/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/1997 Z. z. a zákona č. 566/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 17d sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Podielnikom nečlenom družstva, ktorí družstvu preukážu, že majú ním vydané podielnické listy v súhrnnej menovitej hodnote vo výške základného členského vkladu člena družstva určeného stanovami, je predstavenstvo družstva povinné najmenej raz ročne poskytnúť na požiadanie písomnú informáciu o stave obchodného majetku a záväzkov družstva a o výsledku hospodárenia podľa riadnej účtovnej závierky a o iných významných skutočnostiach s ohľadom na majetkovú a finančnú situáciu družstva. Túto informáciu zasiela družstvo žiadateľovi na ním uvedenú adresu.
(5)
Podielnici nečlenovia družstva, ktorí preukážu, že majú podielnické listy v menovitej hodnote viac ako 10 % hodnoty obchodného majetku družstva,12ia) môžu predkladať členskej schôdzi družstva prostredníctvom určených zástupcov stanoviská a návrhy k otázkam, ktoré sa týkajú ich práv a oprávnených záujmov. Stanoviská, návrhy a určenie zástupcov prijímajú podielnici nečlenovia družstva na spoločnom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných.
(6)
Členská schôdza družstva je povinná prerokovať stanoviská a návrhy a zaujať k nim stanovisko. Poverení zástupcovia majú právo zúčastniť sa na členskej schôdzi družstva a vyžiadať si zápisnicu z členskej schôdze družstva na nahliadnutie; zároveň preukážu splnenie podmienok podľa odseku 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ia znie:
„12ia)
§ 6 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
2.
Za § 33b sa vkladajú § 33c až 33e, ktoré znejú:
㤠33c
(1)
Družstvo, ktoré nevydalo podielnické listy oprávnenej osobe podľa § 17a ods. 1 a § 17b ods. 2, je povinné podielnické listy vydať do 31. mája 2005.
(2)
Družstvo nevydá podielnický list oprávnenej osobe, ktorá nepredloží družstvu ako emitentovi podielnických listov osobné údaje potrebné na označenie účtu majiteľa cenných papierov16) a jeho zapísanie v predpísanej evidencii.17)
(3)
Družstvo je povinné zverejniť výzvu pre oprávnené osoby na predloženie identifikačných údajov podľa odseku 2 do 31. marca 2005 v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou a vyvesením na úradnej tabuli obce, v ktorej družstvo hospodári; obec je povinná strpieť vyvesenie na úradnej tabuli obce.
(4)
Družstvo je povinné 15 dní pred uverejnením výzvy podľa odseku 3 doporučenou zásielkou osloviť oprávnené osoby.
(5)
Povinnosť družstva vydať podielnický list je splnená oznámením údajov centrálnemu depozitárovi cenných papierov a členovi centrálneho depozitára.18)
§ 33d
(1)
Ak družstvo nesplní povinnosť ustanovenú v § 33c ods. 1, majetkové podiely vypočítané podľa § 9 ods. 7 sa 1. júna 2005 stávajú pohľadávkou oprávnenej osoby, ktorú je družstvo povinné uspokojiť do 31. augusta 2005.
(2)
Pohľadávka podľa odseku 1 predstavuje hodnotu zodpovedajúcu cene podielnických listov pri ich spätnom odpredaji družstvu podľa § 17e ods. 2 písm. b) a určí sa vynásobením menovitej hodnoty majetkového podielu oprávnenej osoby pomerom medzi čistým imaním družstva podľa transformačného projektu a čistým imaním družstva podľa riadnej účtovnej závierky za rok 2004.
(3)
Pri vyporiadaní pohľadávky vypočítanej podľa odseku 1 vychádza družstvo zo štruktúry svojho hmotného a finančného majetku. Ak sa cena vecí, ktoré sú predmetom prevodu do vlastníctva oprávnenej osoby, neurčí vzájomnou dohodou, je totožná s cenou, v akej sú tieto veci zahrnuté do majetku družstva v jeho účtovníctve. O vyrovnaní pohľadávky uzatvára družstvo s oprávnenou osobou písomnú dohodu obdobne ako pri vydaní majetkového podielu podľa § 33b ods. 2 a 3. Ak oprávnená osoba odmietne ponuku družstva na vyrovnanie pomernej časti pohľadávky zodpovedajúcej vecnej štruktúre majetku družstva prevodom vecí do jej vlastníctva, pohľadávka v predmetnej časti zanikne.
§ 33e
(1)
Súd môže na návrh oprávnenej osoby, ktorá preukáže, že doručila družstvu svoje identifikačné údaje, v prípade nesplnenia povinností podľa § 33c ods. 1 alebo § 33d ods. 1 rozhodnúť o zrušení družstva a nariadiť jeho likvidáciu.
(2)
Pri likvidácii družstva má oprávnená osoba, ktorá nadobudla pohľadávku za majetkový podiel z transformácie družstva, postavenie veriteľa rovnako ako ostatní podielnici družstva podľa § 17d ods. 3.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu družstva sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.19)
(4)
Postavenie veriteľa rovnako ako ostatní podielnici družstva podľa § 17d ods. 3 má aj oprávnená osoba v prípade, že na družstvo bol právoplatne vyhlásený konkurz,12i) alebo v konaní o vyrovnanie.
(5)
Ak vypočítaný majetkový podiel bol predmetom dedičského konania, právo na vydanie podielnického listu má dedič. Rovnaké právo na vydanie podielnického listu má aj osoba, ktorá nadobudla majetkový podiel iným spôsobom.
(6)
Ustanovenia § 33c ods. 2 až 5, § 33d a 33e ods. 1 až 3 sa vzťahujú na družstvá, ktoré nevydali podielnické listy všetkým oprávneným osobám za majetkové podiely vypočítané podľa § 9 ods. 7, a na oprávnené osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 19 znejú:
„16)
§ 105 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
17)
§ 99 ods. 3 písm. b) a § 104 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
18)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 254 až 260 Obchodného zákonníka.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.