326/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 31.05.2006

326
ZÁKON
z 23. júna 2005
o lesoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
b)
vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov,
c)
odborné hospodárenie v lesoch,
d)
podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov,1)
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Účelom tohto zákona je
a)
zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií,
b)
zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c)
zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov,
d)
vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
lesom ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom,
b)
lesným porastom súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch,
c)
ekologickou stabilitou lesa schopnosť lesa odolávať alebo sa vyrovnať s vonkajšími, ale aj s vnútornými vplyvmi bez trvalého narušenia funkčnej štruktúry lesa,
d)
biologickou diverzitou rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci rastlinných a živočíšnych druhov a medzi druhmi,
e)
funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a objekt hospodárskeho využívania; členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie,
f)
mimoprodukčnými funkciami lesov ekologické funkcie, ktorými sú pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická funkcia a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodoochranná a vodoochranná funkcia,
g)
produkčnými funkciami lesov funkcie, ktorých výsledkom sú úžitky z lesov spravidla materiálovej povahy zabezpečované rastovými a pracovnými procesmi lesnej výroby,
h)
hospodárením v lesoch odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov,
i)
trvalo udržateľným hospodárením v lesoch hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov,
j)
diferencovaným hospodárením v lesoch cieľavedomý systém hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácii lesného hospodárskeho plánu (§ 40),
k)
bežným hospodárením v lesoch taký spôsob hospodárenia, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje racionálne využívanie všetkých jeho funkcií, najmä produkčnej funkcie; zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení lesného hospodárskeho plánu pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia (§ 14 ods. 1),
l)
spôsobom hospodárenia v lesoch (ďalej len „hospodársky spôsob“) systém hospodárenia a využívania lesov v rámci ich produkčnej doby charakterizovaný obnovnými postupmi, spôsobom a zameraním výchovy lesa,
m)
pestovaním lesov súbor činností zameraných na semenárstvo, škôlkarstvo, zakladanie, obnovu a výchovu lesa, s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesov,
n)
škodlivým činiteľom činiteľ, ktorý môže spôsobiť zníženie odolnosti lesa, jeho ekologickej stability, poškodiť alebo zničiť les alebo jeho časti; člení sa na
1.
biotický, ktorým je najmä hmyz, zver alebo iný živý organizmus,
2.
abiotický, ktorým je najmä vietor, povodeň, sucho, námraza, sneh alebo iný prírodný jav,
3.
antropogénny, ktorým je negatívne pôsobenie ľudskej činnosti, najmä znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi látkami podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „imisie“),
o)
ochranou lesa súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a odstraňovanie následkov spôsobených škodlivými činiteľmi,
p)
obhospodarovateľom lesa právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch,
q)
správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá má takéto postavenie podľa osobitných predpisov,3)
r)
vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo viacerých rozdrobených lesných pozemkov, na ktorých vykonáva odborné hospodárenie na základe rozhodnutia o výkone odborného lesného hospodára poverená organizácia, pričom ich súhrnná výmera nepredstavuje 25 ha,
s)
energetickým porastom lesný porast s maximálnou produkčnou funkciou v priebehu prvých 15 rokov, z ktorej úžitky sa využívajú najmä na výrobu energie,
t)
skusnou plochou lesný pozemok alebo jeho časť, ktorá slúži na sledovanie, hodnotenie a zisťovanie stavu a vývoja lesa.
DRUHÝ DIEL
LESNÉ POZEMKY A ICH OCHRANA
PRVÝ ODDIEL
LESNÉ POZEMKY
§ 3
Lesné pozemky
(1)
Lesné pozemky sú pozemky
a)
s lesnými porastmi,
b)
dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c)
na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d)
o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e)
bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
f)
ktoré orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím vyhlásil za lesné pozemky podľa odseku 3,
g)
na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
(2)
Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností4) a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je lesným pozemkom podľa odseku 1 orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý takéto rozhodnutie predloží príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra.5)
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže so súhlasom vlastníka alebo správcu za lesné pozemky vyhlásiť pozemky okrem poľnohospodárskej pôdy,6) ktoré
a)
sú porastené lesnými drevinami a plnia funkcie lesov,
b)
treba zalesniť najmä na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
c)
boli vyňaté z plnenia funkcií lesov, ale dôvod na ich vyňatie zanikol,
d)
boli vyňaté z poľnohospodárskej pôdy s cieľom ich zalesnenia.
§ 4
Evidencia lesných pozemkov
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho stavu o účastníkoch konaní podľa tohto zákona vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov.
(2)
Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámiť každú zmenu odborného lesného hospodára do 15 dní od jej vzniku.
(3)
Obhospodarovateľ lesa je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva predložiť doklady, preukazujúce oprávnenie hospodáriť v lese, s identifikáciou dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností7) a jednotiek priestorového rozdelenia (§ 39 ods. 1) do 15 dní od vzniku oprávnenia.
DRUHÝ ODDIEL
OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
§ 5
Zásady ochrany lesných pozemkov
(1)
Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy,8) rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov (ďalej len „vyňatie“), alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich (ďalej len „obmedzenie využívania“). K vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak.
(2)
Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa
a)
chránia lesné pozemky najmä v ochranných lesoch (§ 13) a v lesoch osobitného určenia (§ 14),
b)
použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanie celistvosti lesa,
c)
neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa,
d)
zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych povrchových horizontov pôdy a opatrenia na jej hospodárne využitie,
e)
vykonáva rekultivácia lesných pozemkov po skončení ich využitia na iné účely,
f)
umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom.
§ 6
Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti
(1)
Pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu9) a pri spracúvaní návrhov na určenie chráneného ložiskového územia, návrhov na určenie a rozširovanie dobývacích priestorov podľa osobitného predpisu10) sú ich spracovatelia povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2. Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť a odôvodniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov.
(2)
Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných plánov regiónov, návrhy územných plánov obcí, návrhy územných plánov zón,11) návrhy na určenie chráneného ložiskového územia a návrhy na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, sú ich obstarávatelia pri spracovaní konceptov povinní prerokovať s príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a vyžiadať si jeho súhlas.
(3)
Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu a záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Na udelenie súhlasu podľa odseku 2 a záväzného stanoviska podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 7
Vyňatie a obmedzenie využívania
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje podľa § 5 ods. 1 o
a)
trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku,
b)
dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov,
c)
obmedzení využívania.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, je povinná predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä
a)
návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred ohrozením a poškodením,
b)
projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku,
c)
harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
(3)
Ak o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 žiada iná osoba ako vlastník alebo správca, žiadosť musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku so zámerom podľa odseku 2 a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3).
§ 8
Rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania
(1)
Pri rozhodovaní podľa § 7 ods. 1 je orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný posúdiť
a)
súlad zámeru podľa § 7 ods. 2 so zásadami ochrany lesných pozemkov podľa § 5 ods. 2,
b)
dodržanie podmienok podľa § 6 ods. 2 a 3 a § 7 ods. 2 a 3.
(2)
V rozhodnutí o vyňatí a v rozhodnutí o obmedzení využívania orgán štátnej správy lesného hospodárstva uvedie
a)
údaje z katastra nehnuteľností a z lesného hospodárskeho plánu (§ 40) o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie dotýka,
b)
účel, na ktorý sa rozhodnutie vydalo,
c)
čas, na ktorý sa vyňatie alebo obmedzenie využívania povoľuje alebo časové etapy pri postupnom vynímaní,
d)
spôsob a termín vykonania rekultivácie pri dočasnom vyňatí,
e)
pri vyňatí výšku náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
f)
ďalšie podmienky, ktoré vyplývajú z vyjadrenia dotknutého orgánu verejnej správy, vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa.
(3)
S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9. Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov,13) s jeho odlesňovaním sa nesmie začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
(4)
Rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutie o obmedzení využívania stráca platnosť
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b)
ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo.
§ 9
Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť sa rozhodlo o vyňatí a následne dochádza k odlesneniu lesného pozemku, je povinná nahradiť stratu mimoprodukčných funkcií lesa (ďalej len „odvod“).
(2)
Základná výška odvodu je pri
a)
trvalom vyňatí súčinom hodnoty efektu mimoprodukčnej funkcie lesa za príslušný hospodársky súbor lesných typov za rubnú dobu uvedenej v prílohe č. 1 a príslušnej výmery,
b)
dočasnom vyňatí základná výška odvodu určená spôsobom uvedeným v písmene a) vydelená rubnou dobou v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov vynásobená počtom rokov dočasného vyňatia.
(3)
Základná výška odvodu sa zvyšuje za vyňatie lesného pozemku,
a)
na ktorom sa nachádzajú schválené zdroje lesného reprodukčného materiálu o 100 %,
b)
na vybudovanie skládky odpadov s výnimkou odpadov pri ťažbovej činnosti o 100 %,
c)
v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) až g) o 100 %, v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. h) o 20 %.
(4)
Pri súbehu dôvodov zvýšenia základných výšok odvodu podľa odseku 3 sa percento zvýšenia spočítava.
(5)
Výška odvodu vypočítaná podľa odsekov 2 až 4 sa zvyšuje o 50 %, ak ide o trvalé vyňatie alebo dočasné vyňatie v okresoch Dunajská Streda, Senec, Šaľa, Galanta, Komárno a Trebišov.
(6)
Od odvodu sa oslobodzuje vyňatie na
a)
účely súvisiace s obhospodarovaním lesov a poľovníctvom vrátane stavebnej činnosti,
b)
zriadenie vodárenských nádrží a vodojemov na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a ich prívodné potrubia, na zriadenie ochranných pásiem I. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva, na stavby protipovodňovej ochrany územia a na zriadenie ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, na zriadenie užších ochranných pásiem na tieto zdroje,
c)
umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na prečerpávacie stanice, vrty, studne, ich prívodné potrubia a stanice nadzemného aj podzemného vedenia, ak v jednotlivých prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 30 m2,
d)
účely ochrany prírody vrátane stavebnej činnosti alebo na archeologické výskumy a vykopávky.
(7)
Ak nebol dodržaný účel podľa odseku 6, pre ktorý bola právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 od odvodu oslobodená alebo ak neboli dodržané podmienky rozhodnutia o vyňatí, je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 povinná zaplatiť odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 5.
(8)
Výšku odvodu vypočítaného podľa odsekov 2 až 7 určí orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b).
(9)
Odvod vypočítaný podľa odsekov 2 až 5 sa platí jednorazovo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí okrem významných investícií,14) pri ktorých sa odvod platí v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Odvod podľa odseku 7 sa platí do jedného roka od vzniku skutočností uvedených v odseku 7. Ak nebol odvod v týchto lehotách zaplatený, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti.
(10)
Ak rozhodnutie o vyňatí stratilo platnosť podľa § 8 ods. 4 písm. b), má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nárok na vrátenie odvodu, ktorý už uhradila.
(11)
Odvod a penále podľa odseku 9 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 10
Ochranné pásmo lesa
(1)
Ochranné pásmo15) lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
(2)
Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia9) v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 11
Drobenie lesných pozemkov
Pri drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou ako 10 000 m2, sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Opatrenia proti drobeniu lesných pozemkov ustanovuje osobitný predpis.16)
TRETÍ DIEL
DIFERENCOVANÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH
PRVÝ ODDIEL
KATEGORIZÁCIA LESOV
§ 12
Kategorizácia lesov
Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na
a)
ochranné lesy,
b)
lesy osobitného určenia,
c)
hospodárske lesy.
§ 13
Ochranné lesy
(1)
Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené.
(2)
Za ochranné lesy možno vyhlásiť
a)
lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade a inundačné územia vodných tokov,17)
b)
vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov, lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín,
c)
lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny,
d)
ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
§ 14
Lesy osobitného určenia
(1)
Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len „osobitný režim hospodárenia“).
(2)
Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy
a)
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa,18) ak pri odberoch vody z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia,
b)
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta,19)
c)
prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,
d)
v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach,20)
e)
v chránených územiach21) a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov,
f)
v zriadených génových základniach lesných drevín,22)
g)
určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,
h)
ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov23) (ďalej len „vojenské lesy“).
§ 15
Hospodárske lesy
Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov.
§ 16
Vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia
(1)
Ochranné lesy vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotovovateľa plánu (§ 42) na dobu platnosti lesného hospodárskeho plánu (§ 40).
(2)
V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli vyhlásené.
(3)
Lesy osobitného určenia vyhlasuje rozhodnutím orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh
a)
vlastníka alebo správcu,
b)
príslušného orgánu štátnej správy,24)
c)
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(4)
Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, na ktorej návrh sa lesy osobitného určenia vyhlasujú,
b)
konkrétny dôvod vyhlásenia lesov osobitného určenia,
c)
zoznam a výmeru pozemkov,
d)
zoznam dielcov podľa § 39 ods. 1 písm. d),
e)
návrh osobitného režimu hospodárenia vypracovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia25) na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov,
f)
dobu uplatňovania osobitného režimu hospodárenia.
(5)
Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá osoba podľa odseku 3 písm. b) a c), návrh obsahuje súhlas vlastníka alebo správcu s vyhlásením lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného režimu hospodárenia.
(6)
Súhlas a dohoda podľa odseku 5 sa nevyžadujú vo vojenských lesoch, alebo ak sa osobitný režim hospodárenia uplatňuje na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy26) alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa osobitného zákona.27)
DRUHÝ ODDIEL
HOSPODÁRSKY TVAR LESA A HOSPODÁRSKY SPÔSOB
§ 17
Hospodársky tvar lesa
(1)
Podľa spôsobu vzniku lesných porastov sa na účely tohto zákona rozlišuje hospodársky tvar lesa vysoký a hospodársky tvar lesa nízky.
(2)
Hospodársky tvar lesa sa určuje v lesnom hospodárskom pláne (§ 40).
§ 18
Hospodársky spôsob
(1)
V lesoch sa uplatňuje hospodársky spôsob
a)
podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky,
b)
výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu,
c)
účelový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov spravidla v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia tak, aby sa dosiahla štruktúra lesných porastov vhodná na zabezpečenie cieľa a účelu, na ktorý boli vyhlásené,
d)
holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti tam, kde sa prirodzená obnova porastu ukázala ako nevhodná alebo ju nemožno dosiahnuť efektívne predchádzajúcimi spôsobmi.
(2)
Holorubný hospodársky spôsob je zakázaný.
(3)
Pri použití maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako tri hektáre a jeho šírka nesmie presiahnuť dvojnásobok priemernej výšky obnovovaného lesného porastu. Pri veľkoplošnej forme hospodárskeho spôsobu podľa odseku 1 písm. a) nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako päť hektárov; v prípade obnovy jedného dielca s výmerou väčšou ako päť hektárov nesmie presiahnuť jeho výmeru. Najmenšia prípustná vzdialenosť susedných obnovných rubov, ako aj ich vzdialenosť od plochy s lesným porastom nezabezpečeným podľa § 20 ods. 6 a 7, nesmie byť menšia ako ich šírka, bez ohľadu na vlastnícku hranicu.
(4)
V ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia, ktorých stanovištné podmienky, porastové pomery a špecifické funkčné zameranie nevylučujú ich využitie na produkciu dreva, možno použiť aj hospodársky spôsob podľa odseku 1 písm. a) a b). V lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a e) možno použiť aj hospodársky spôsob podľa odseku 1 písm. b) a c).
(5)
Na zachovanie priaznivého stavu chráneného územia, priaznivého stavu rastlinného alebo živočíšneho druhu a priaznivého stavu biotopu sa pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov môže použiť osobitný režim hospodárenia.
§ 19
Rekonštrukcia lesa
(1)
Rekonštrukcia lesa na účely tohto zákona je osobitný obnovný postup, ktorý sa uplatňuje v lesných porastoch zdravotne poškodených, s výrazným poklesom skutočného prírastku, preriedených a zaburinených a v lesných porastoch, v ktorých zanikli podmienky na ich prirodzenú obnovu pri prevodoch a premenách.
(2)
Na účely tohto zákona prevod lesa je zmena hospodárskeho tvaru lesa podľa § 17 z lesa nízkeho na les vysoký; premena lesa je zmena drevinového zloženia lesného porastu, ak toto nezodpovedá stanovištným podmienkam.
(3)
Pri rekonštrukcii lesa sa použijú obnovné ruby a formy hospodárskych spôsobov podľa § 18 ods. 1 písm. a) až c) a odsekov 3 a 4 a ich kombinácie so zámerom dosiahnutia štruktúry lesného porastu zodpovedajúcej stanovištným podmienkam a cieľom hospodárenia. Postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený lesným hospodárskym plánom, schvaľuje na návrh odborného lesného hospodára (§ 48) orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Na schválenie takéhoto postupu sa vyžaduje stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.28)
§ 20
Obnova lesa
(1)
Obnova lesa sa vykonáva ako
a)
prirodzená obnova, pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov stromov,
b)
umelá obnova, pri ktorej vzniká lesný porast sadbou semenáčikov a sadeníc alebo sejbou semien,
c)
kombinovaná obnova, pri ktorej vzniká lesný porast kombináciou prirodzenej obnovy a umelej obnovy.
(2)
Obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty sústavne a včas stanovištne vhodnými lesnými drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy. Na umelú obnovu možno použiť reprodukčný materiál len zo zdrojov podľa osobitného predpisu.29)
(3)
Holina na účely tohto zákona je lesný pozemok alebo jeho časť, na ktorom bol lesný porast odstránený úmyselnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. a)], náhodnou ťažbou [§ 22 ods. 2 písm. c)] alebo lesný pozemok určený na zalesnenie.
(4)
Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov od jej vzniku okrem chránených území s piatym stupňom ochrany. V prípade očakávanej prirodzenej obnovy môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva roky; pri vzniku holín po náhodnej ťažbe v rozsahu podľa § 23 ods. 5 a 6 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa určiť osobitný harmonogram obnovy lesa na holine, ktorý je súčasťou harmonogramu podľa § 23 ods. 6.
(5)
Ak zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov podľa § 18 ods. 2, je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať umelú obnovu na základe úpravy lesného hospodárskeho plánu vykonanej odborným lesným hospodárom.
(6)
Lesný porast vzniknutý po obnove lesa podľa odseku 1 je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť do dvoch až desiatich rokov od uplynutia lehoty určenej v odseku 4, diferencovane podľa lesného hospodárskeho plánu. Ak lesný porast nebol zabezpečený napriek tomu, že obhospodarovateľ lesa vykonal primerané opatrenia na jeho zabezpečenie, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva roky.
(7)
Za zabezpečený podľa odseku 6 sa považuje lesný porast, ak ho tvoria stanovištne vhodné lesné dreviny, bez výrazného poškodenia, ktorý sa dostatočne prispôsobil podmienkam stanovišťa, má znateľný výškový prírastok a nevyžaduje doplňovanie.
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 4 a 6 nemá odkladný účinok.
§ 21
Výchova lesa
(1)
Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch predrubného veku zamerané na zlepšenie ich vývoja, druhovej a priestorovej štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality.
(2)
Výchova lesa prečistkami a prebierkami sa vykonáva v rozsahu odporučenom lesným hospodárskym plánom alebo podľa návrhu odborného lesného hospodára tak, aby sa dosiahol účel podľa odseku 1. Ak obhospodarovateľ lesa vykonáva výchovu lesa odporučenú lesným hospodárskym plánom, môže sa uchádzať o podporu z verejných zdrojov podľa tohto zákona (§ 55) alebo osobitných predpisov.30)
TRETÍ ODDIEL
ŤAŽBA A PREPRAVA DREVA
§ 22
Ťažba
(1)
Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub (ďalej len „vyznačenie ťažby“), technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
(2)
Ťažba je
a)
úmyselná; podľa lesného hospodárskeho plánu, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
b)
mimoriadna; pri vyňatí lesných pozemkov na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 7 ods. 1 alebo pri odlesnení pozemku s cieľom budovania stavieb a zariadení potrebných pre lesné hospodárstvo,
c)
náhodná; ako súčasť opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
(3)
Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na
a)
naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v dielcoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
b)
ostatnú.
§ 23
Zásady vykonávania ťažby
(1)
Ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu odborného lesného hospodára. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov.
(2)
Vykonávateľ ťažby je povinný na vyzvanie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, člena lesnej stráže alebo príslušníka Policajného zboru31) predložiť súhlas podľa odseku 1.
(3)
Vykonávateľ ťažby je povinný ťažbu uskutočňovať takým spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu ťaženého dreva. Po ukončení ťažby je povinný narušenú lesnú pôdu, lesný porast a priľahlé stromy ošetriť takým spôsobom, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu.
(4)
Vyťažené drevo musí byť najneskôr na odvoznom mieste označené čitateľnou ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(5)
Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa prednostne vykonať náhodnú ťažbu tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov. V prípade chránených území s piatym stupňom ochrany táto povinnosť platí len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky.32) Ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti lesného hospodárskeho plánu presiahne 20 % zásoby dielca alebo ak vznikne holina s výmerou viac ako 0,5 hektára, obhospodarovateľ lesa ohlási túto skutočnosť do sedem dní odo dňa, keď zistil, že k nim došlo, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku, orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, v chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany tiež orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.33)
(6)
Ak je náhodná ťažba v rozsahu, na ktorej vykonanie do šiestich mesiacov od jej vzniku obhospodarovateľ lesa nemá sily a prostriedky, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie a predloží ho orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na schválenie. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení harmonogramu náhodnej ťažby nemá odkladný účinok.
(7)
Objem dreva z úmyselnej ťažby vykonanej v dielci s vekom nad 50 rokov sa môže oproti objemu ťažby odporučenému v lesnom hospodárskom pláne prekročiť najviac o 15 %.
(8)
Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu lesným hospodárskym plánom pre lesný celok (§ 39 ods. 3) nemožno prekročiť. Ak je v lesnom celku viac vlastníkov, každý z nich nemôže prekročiť celkový objem dreva predpísaný na ťažbu v jeho vlastníckom celku alebo dielci.
(9)
Objem dreva z náhodnej ťažby sa započítava do celkového objemu podľa odseku 8. Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby celkový objem prekročený, môže obhospodarovateľ lesa na základe písomného súhlasu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva následne vykonať len naliehavú ťažbu [§ 22 ods. 3 písm. a)] a na základe písomného súhlasu vydaného odborným lesným hospodárom [§ 48 ods. 2 písm. k)] len ďalšiu náhodnú ťažbu. Ďalšou náhodnou ťažbou je taká náhodná ťažba, ktorá je vyvolaná novým pôsobením škodlivých činiteľov v lesoch.
§ 24
Povinnosti a oprávnenia pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva
(1)
Obhospodarovateľ lesa je pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva povinný
a)
zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov,
b)
vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu.
(2)
Obhospodarovateľ lesa je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky na prepravu dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za používanie cudzích pozemkov rozhoduje súd.34)
(3)
Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 2 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci používania cudzích pozemkov podľa odseku 2. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prepravujú, skladujú alebo spracúvajú drevo, sú povinné na vyzvanie preukázať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, členovi lesnej stráže alebo príslušníkovi Policajného zboru pôvod prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva dokladmi [§ 66 písm. d)] a tieto doklady uchovávať najmenej desať rokov.
(5)
Člen lesnej stráže je oprávnený požadovať preukázanie pôvodu prepravovaného dreva alebo skladovaného dreva podľa odseku 3 len na lesných pozemkoch a lesných cestách v obvode svojej pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke vzťahy k nim.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva a člen lesnej stráže sú oprávnení zadržať drevo, ktorého pôvod nie je preukázaný; z rovnakého dôvodu je príslušník Policajného zboru oprávnený drevo zaistiť.31)
(7)
Prepravca dreva je povinný prepravovať drevo takým spôsobom, aby orgán štátnej správy lesného hospodárstva, člen lesnej stráže alebo príslušník Policajného zboru mohol vykonať kontrolu celého nákladu dreva bez toho, aby bolo potrebné s drevom manipulovať. Manipuláciou dreva sa rozumie vyloženie a naloženie dreva z dôvodu kontroly.
(8)
Zakazuje sa viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami vodných tokov.
§ 25
Sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest
(1)
Na účely tohto zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie, výstavba a rekonštrukcia lesných ciest s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, využívania funkcií lesov, vytvorenia podmienok na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, poskytnutia zdravotnej pomoci a záchrany.
(2)
Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.36)
(3)
Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie, a to po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd.34)
(4)
Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa odseku 3 môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci využívania lesnej cesty, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie povinností podľa § 28. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(5)
Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní umožniť bezplatné využívanie lesných ciest na účely ochrany pred požiarmi, ochrany zdravia a bezpečnosti, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody,37) štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) ako aj orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29 ods. 1) a vyhotovovateľovi plánu (§ 42) pri výkone ich činností podľa tohto zákona.
ŠTVRTÝ ODDIEL
LESNÍCKOTECHNICKÉ MELIORÁCIE A ZAHRÁDZANIE BYSTRÍN V LESOCH
§ 26
Lesníckotechnické meliorácie
(1)
Lesníckotechnické meliorácie sú opatrenia na
a)
protieróznu ochranu lesných pozemkov, najmä na zabránenie vzniku lavín, svahových zosuvov, strží, sutín a na odstraňovanie ich následkov,
b)
zlepšenie kvality lesných pôd, najmä obnovu ich chemického zloženia a vodného režimu,
c)
zakladanie lesných porastov na zlepšenie protieróznej, protizosuvnej, vodohospodárskej a vodoochrannej funkcie lesa.
(2)
Lesníckotechnické meliorácie sa vykonávajú najmä ako úlohy lesného hospodárskeho plánu alebo ako opatrenia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Náklady na lesníckotechnické meliorácie vykonané na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vo verejnom záujme uhrádza štát [§ 55 ods. 1 písm. m)].
(4)
Ak obhospodarovateľ lesa svojou činnosťou vyvolal potrebu vykonať opatrenia podľa odseku 1, uloží mu orgán štátnej správy lesného hospodárstva uhradiť časť alebo všetky náklady spojené s ich realizáciou.
(5)
Každý je povinný strpieť, aby sa jeho pozemky použili na prípravu, výstavbu a údržbu zariadení slúžiacich na realizáciu opatrení podľa odseku 1. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
§ 27
Zahrádzanie bystrín v lesoch
(1)
Zahrádzanie bystrín v lesoch je na účely tohto zákona súbor biologických, technických a organizačných opatrení v povodiach drobných vodných tokov zameraných na ochranu pred povodňami,39) zmiernenie eróznych procesov a akumuláciu vody najmä na účely ochrany pred požiarmi. Zahrádzanie bystrín v lesoch vo verejnom záujme zabezpečuje správca vodného toku.40)
(2)
Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť opatrenia vykonávané podľa odseku 1. Nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov41) nie je tým dotknutý.
ŠTVRTÝ DIEL
OCHRANA LESA
§ 28
Povinnosti pri ochrane lesa
(1)
Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi, najmä
a)
zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činiteľov, a nimi spôsobeného poškodenia lesa; pri ich nadmernom výskyte bezodkladne informovať orgán štátnej správy lesného hospodárstva a orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29),
b)
vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia biotických škodlivých činiteľov, zabezpečenie stability a odolnosti lesných porastov,
c)
prednostne odstraňovať z lesných porastov choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej početnosti biotických škodlivých činiteľov okrem území s piatym stupňom ochrany,
d)
uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa s osobitným dôrazom na biologické a biotechnické postupy pri ochrane pred škodami spôsobovanými biotickými škodlivými činiteľmi,
e)
hospodáriť v lesoch pod vplyvom imisií podľa hospodárskych opatrení konkretizovaných v lesných hospodárskych plánoch tak, aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich pôsobenia,
f)
vykonávať opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou,
g)
vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov,42)
h)
hospodáriť v lese tak, aby neohrozil lesy iných vlastníkov,
i)
plniť ďalšie opatrenia pri ochrane lesa uložené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29).
(2)
V prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi je obhospodarovateľ lesa povinný na svoje náklady neodkladne vykonať opatrenia na odvrátenie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd; v chránených územiach s piatym stupňom ochrany má túto povinnosť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky.32)
(3)
Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vykonanie náhodnej ťažby, zabezpečí v ochranných pásmach území s piatym stupňom ochrany organizácia ochrany prírody a krajiny.43) Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť vykonanie týchto opatrení. Ak vykonaním týchto opatrení vznikne škoda, na jej náhradu sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(4)
Ak sa mimo lesa alebo na sklade dreva vyskytne biotický škodlivý činiteľ ohrozujúci les, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti jeho rozšíreniu právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré užívajú dotknuté pozemky alebo skladujú drevo.
(5)
Lesy pod vplyvom imisií podľa odseku 1 písm. e) sa podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia zaraďujú do pásiem ohrozenia. Zaraďovanie lesov do pásiem ohrozenia vykonáva v rámci komplexného zisťovania stavu lesov podľa § 38 ods. 2 písm. b) právnická osoba zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 4 nemá odkladný účinok.
§ 29
Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa
(1)
Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je právnická osoba zriadená ministerstvom alebo jej organizačný útvar (ďalej len „lesnícka ochranárska služba“), ktorá vykonáva kontrolu plnenia povinností pri ochrane lesa, účinnosti opatrení vykonaných podľa tohto zákona a kontrolu zdravotného stavu lesa.
(2)
Lesnícka ochranárska služba
a)
monitoruje zdravotný stav lesa44) a výskyt škodlivých činiteľov,
b)
vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva signalizačné správy,
c)
plní úlohy podľa osobitného predpisu.45)
d)
vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane lesa,
e)
posudzuje osobitné projekty na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií,
f)
ukladá obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa [(§ 28 ods. 1 písm. i)],
g)
poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(3)
Výsledky kontroly podľa odseku 1 a uložené opatrenia podľa odseku 2 písm. f) predkladá lesnícka ochranárska služba orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť lesníckej ochranárskej službe na lesných pozemkoch a v lesných porastoch zriadiť a využívať dočasné skusné plochy a trvalé skusné plochy na zisťovanie zdravotného stavu lesa a vplyvu škodlivých činiteľov na lesy. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
(5)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. f) nemá odkladný účinok.
PIATY DIEL
VYUŽÍVANIE LESOV VEREJNOSŤOU A INÉ VYUŽÍVANIE LESOV
§ 30
Využívanie lesov verejnosťou
(1)
Každý má právo vstupovať na lesné pozemky.
(2)
Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské lesy.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa (§ 28) alebo iný verejný záujem. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť. Na konanie o vydávaní a odvolávaní zákazov alebo obmedzení využívania lesov verejnosťou sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 31
Zákaz niektorých činností
(1)
Na lesných pozemkoch je zakázané
a)
vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo hrabanku,
b)
zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
c)
stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest,
d)
jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest,
e)
vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
f)
vstupovať do lesných porastov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
g)
rušiť ticho a pokoj,
h)
zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
i)
manipulovať s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
j)
ťažiť stromy alebo kry, získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru,
k)
zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi,46)
l)
fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,42)
m)
narušovať vodný režim najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov v rozpore s osobitnými predpismi,47)
n)
pásť hospodárske zvieratá,48)
o)
voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá,
p)
vypaľovať porasty bylín, krov alebo stromov.42)
(2)
Zakázané je neoprávnene používať alebo poškodzovať lesné pozemky, lesné porasty, stromy a kry a stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok“).
(3)
Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a) až j) sa nevzťahujú na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných lesných produktov, ak nie sú tieto činnosti upravené osobitnými predpismi.38)
(4)
Obhospodarovateľ lesa, ktorý uskutočňuje činnosť podľa odseku 1 písm. b), je povinný zariadiť sledovanie ohňa a jeho bezpečné uhasenie pred opustením miesta, kde sa oheň nachádza. Povinnosť podľa osobitného zákona50) tým nie je dotknutá.
(5)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. d) až f) sa nevzťahuje na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, 41 a 53, na stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody.37)
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo správcu povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) až h) aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Písomný súhlas vlastníka alebo správcu sa nevyžaduje, ak o výnimku žiada obhospodarovateľ lesa podľa odseku 3.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.
(8)
Zákaz uvedený v odseku 1 písm. g) a so súhlasom vlastníka alebo správcu lesa tiež zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), c) a e) sa nevzťahujú na výkon práva poľovníctva podľa osobitného predpisu.51)
§ 32
Iné využívanie lesov
(1)
Pri činnostiach vykonávaných v lesoch podľa osobitných predpisov,13) na ktoré podľa tohto zákona netreba povolenie, sú právnické osoby alebo fyzické osoby povinné oznámiť obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva rozsah, účel a dobu trvania tejto činnosti najmenej 15 dní vopred. Pritom sú povinné dodržiavať ustanovenia § 7 ods. 2 písm. c).
(2)
V prípade odstraňovania následkov havarijných stavov v lesoch môžu právnické osoby alebo fyzické osoby vykonať nevyhnutné opatrenia bezodkladne. O ich vykonaní sú povinné neodkladne, najneskôr do siedmich dní informovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obmedziť, prípadne inak upraviť vykonávanie činností podľa odseku 1, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa (§ 28) alebo iný verejný záujem. Na toto konanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 33
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku
(1)
Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia9) je povinný na pozemkoch dotknutých výstavbou vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu9) príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok súhlasu podľa § 6 ods. 2. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení.
(2)
Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.
ŠIESTY DIEL
NÁHRADA ŠKODY NA LESNOM MAJETKU A NÁHRADA ZA OBMEDZENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV
§ 34
Náhrada škody na lesnom majetku
(1)
Škodou na lesnom majetku sa na účely tohto zákona rozumie najmä škoda spôsobená imisiami, inými antropogénnymi škodlivými činiteľmi, požiarmi alebo škoda spôsobená zverou.52)
(2)
Ten, kto spôsobí škodu na lesnom majetku (ďalej len „pôvodca škody“), je povinný vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady. Vlastník lesného majetku je povinný poskytnúť súčinnosť pôvodcovi škody pri vykonávaní opatrení na nápravu. Prípadná zodpovednosť za škodu ani trestná zodpovednosť tým nie sú dotknuté. Na náhradu škody spôsobenej na lesnom majetku sa vzťahujú všeobecné predpisy o zodpovednosti za škodu a o náhrade škody.35) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.51)
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť vykonať opatrenia smerujúce k splneniu povinností uvedených v odseku 2.
(4)
Ak sa opatrenia na nápravu vykonávajú na nehnuteľnostiach vo vlastníctve inej osoby, ako je pôvodca škody, ich vlastníci sú povinní strpieť obmedzenie obvyklého užívania na nevyhnutný čas za primeranú náhradu.53) Ak vykonaním opatrení na nápravu vznikne škoda, na jej náhradu sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
§ 35
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv
(1)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi alebo správcovi, ak vyňatím [§ 7 ods. 1 písm. a) a b)], obmedzením využívania [§ 7 ods. 1 písm. c)] alebo osobitným režimom hospodárenia (§ 14 ods. 1) dôjde k obmedzeniu vlastníckych práv.54) Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytne podľa tohto zákona, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.24)
(2)
Náhradu za obmedzenie vlastníckych práv je v primeranom rozsahu povinný vlastníkovi alebo správcovi poskytnúť ten, na koho žiadosť alebo návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv podľa odseku 1.
(3)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv podľa odseku 1 sa poskytuje na základe dohody o určení výšky a spôsobe jej poskytnutia, ktorej návrh predkladá vlastníkovi alebo správcovi ten, na koho žiadosť alebo návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv rozhoduje súd;34) nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý.
(4)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv sa uplatňuje najmä
a)
pri vyňatí a obmedzení využívania
1.
na lesnom pozemku v dôsledku
1.1. trvalého vyňatia,
1.2. dočasného vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.
na lesnom poraste v dôsledku
2.1. predčasného vyrúbania lesného porastu,
2.2. straty produkcie lesného porastu za dobu vyňatia alebo obmedzenia využívania,
2.3. zníženia prírastku lesného porastu,
2.4. zníženia kvality produkcie lesného porastu,
3.
v dôsledku zvýšenia nákladov hospodárenia na dotknutých lesných pozemkoch a lesných porastoch.
b)
pri osobitnom režime hospodárenia v dôsledku
1.
straty alebo zníženia výnosu z produkcie dreva oproti bežnému hospodáreniu v lesoch,
2.
straty alebo zníženia výnosu z ostatných úžitkov lesa,
3.
zvýšených nákladov nad rámec bežného hospodárenia v lesoch.
(5)
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv patrí vlastníkovi a správcovi, ak vykonaním opatrení podľa § 26 ods. 1, zriadením a využívaním dočasných skusných plôch a trvalých skusných plôch lesníckou ochranárskou službou (§ 29 ods. 4) alebo na národnú inventarizáciu lesov (§ 46 ods. 1) a monitoring lesov (§ 46 ods. 2) alebo vykonaním opatrení podľa § 33 ods. 1 a 2, dôjde k obmedzeniu vlastníckeho práva.
(6)
Náhrada podľa odseku 5 patrí vo výške podľa dohody toho, kto vykonáva opatrenia podľa § 26 ods. 1 alebo § 33 ods. 1 a 2 alebo toho, kto zriaďuje alebo využíva dočasné skusné plochy a trvalé skusné plochy s vlastníkom alebo správcom, ktorej súčasťou je aj dohoda o spôsobe poskytnutia tejto náhrady. Ak k dohode nedôjde, o výške a spôsobe poskytnutia náhrady rozhoduje súd.34)
SIEDMY DIEL
ODBORNÉ HOSPODÁRENIE V LESOCH
§ 36
Odborné hospodárenie v lesoch
Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie podľa lesného hospodárskeho plánu alebo výpisu z neho prostredníctvom odborného lesného hospodára (§ 47).
§ 37
V lesoch malej výmery podľa § 2 písm. r) sa odborné hospodárenie zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie podľa § 38 ods. 3.
PRVÝ ODDIEL
HOSPODÁRSKA ÚPRAVA LESOV
§ 38
Hospodárska úprava lesov
(1)
Hospodárska úprava lesov je činnosť zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov a plánovanie hospodárenia v lesoch tak, aby sa pri zosúladení záujmov vlastníkov, obhospodarovateľov lesov a verejného záujmu smerovalo k naplneniu cieľov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
(2)
Právnická osoba zriadená ministerstvom zabezpečuje
a)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania,
b)
komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov,
c)
zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva na sledovanie a hodnotenie výsledkov hospodárenia,
d)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva (§ 45),
e)
úlohy podľa osobitného predpisu.55)
(3)
Ministerstvom poverená organizácia u vlastníkov lesov s malou výmerou
a)
zabezpečuje vyznačovanie hraníc lesného majetku podľa právnych listín a mapových podkladov,
b)
v odôvodnených prípadoch vykonáva potrebné meračské práce a evidenciu toho majetku,
c)
na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa určuje hospodárske opatrenia,
d)
vyznačuje ťažbu dreva a dozerá na povinnosti pri obnove lesa, ťažbe, preprave a označovaní dreva,
e)
zabezpečuje ostatné povinnosti a oprávnenia odborného lesného hospodára.
§ 39
Priestorová, časová a ťažbová úprava lesa
(1)
Na účely hospodárskej úpravy lesov sa lesné pozemky členia na jednotky priestorového rozdelenia, ktorými sú
a)
lesné oblasti a podoblasti,
b)
lesné celky,
c)
vlastnícke celky,
d)
dielce,
e)
ostatné lesné pozemky [§ 3 ods. 1 písm. c) a e)].
(2)
Lesné oblasti a podoblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia vytvorené na základe biogeografickej rajonizácie územia Slovenskej republiky.
(3)
Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje lesný hospodársky plán. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva z vlastného podnetu alebo na návrh vlastníka alebo správcu.
(4)
Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa. Vytvára sa ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z lesného hospodárskeho plánu. Ak je vlastnícky celok totožný s lesným celkom, výpis z lesného hospodárskeho plánu sa nevyhotovuje.
(5)
Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a to ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z lesného hospodárskeho plánu.
(6)
Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu hospodárenia vytvorenou najmä na základe vlastníctva k lesnému pozemku s minimálnou výmerou 0,5 hektára.
(7)
Časová úprava lesa určuje časový rámec na plánovanie a vykonávanie hospodárskych opatrení v lesoch tak, aby sa dosiahli ciele hospodárenia.
(8)
Ťažbová úprava lesa určuje objem a plynulosť ťažby tak, aby sa zabezpečilo optimálne využívanie produkčného potenciálu lesa a trvalé plnenie funkcií lesa.
DRUHÝ ODDIEL
LESNÝ HOSPODÁRSKY PLÁN
§ 40
Súčasti lesného hospodárskeho plánu a úhrada nákladov na jeho vyhotovenie
(1)
Lesný hospodársky plán (ďalej len „plán“) je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.
(2)
Súčasťami plánu vyhotoveného pre lesný celok sú najmä
a)
všeobecná časť,
b)
opis dielcov,
c)
plán hospodárskych opatrení,
d)
plochová tabuľka,
e)
prehľadové tabuľky,
f)
obrysová a porastová mapa.
(3)
Výpis z plánu vyhotovený na žiadosť vlastníka alebo obhospodarovateľa lesa obsahuje súčasti plánu podľa odseku 2 písm. b), c) a f).
(4)
Náklady na vyhotovenie súčastí plánu podľa odseku 2 hradí vyhotovovateľovi plánu štát [§ 55 ods. 1 písm. c)] prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§ 41 ods. 2).
(5)
Náklady na vyhotovenie súčastí plánu podľa odseku 2 písm. b), c) a f) je povinný po schválení plánu podľa § 41 ods. 13 uhradiť obhospodarovateľ lesa orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§ 41 ods. 2) na základe rozhodnutia vydaného na tento účel orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Tieto prostriedky sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Okrem súčastí uvedených v odseku 2 môže plán alebo výpis z plánu obsahovať aj iné súčasti. Náklady na ich vyhotovenie uhrádza vyhotovovateľovi plánu (§ 42) ten, na koho žiadosť boli vyhotovené.
(7)
Plán sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ods. 2).
§ 41
Vyhotovenie plánu
(1)
Vyhotovenie plánu je postup, ktorého výsledkom je plán podľa § 40 ods. 1.
(2)
Úlohy súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia plánu a jeho schvaľovaním vykonáva príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Plán sa vyhotovuje na obdobie spravidla desať rokov.
(4)
Vlastník alebo obhospodarovateľ lesa 18 mesiacov pred skončením platnosti plánu oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(5)
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva zabezpečí verejné obstarávanie56) na vyhotovenie plánu. S úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o vyhotovení plánu najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť plánu. Tieto skutočnosti oznámi vlastníkovi a obhospodarovateľovi lesa.
(6)
Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom plánu podľa odseku 5 vyhotovovateľ plánu vypracuje správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie plánu pre príslušný lesný celok (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú predloží príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, najneskôr do konca februára posledného roka platnosti plánu.
(7)
Lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy podľa odseku 6, inak sa v konaní o vyhotovení plánu táto kategória lesa nezohľadňuje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 43 ods. 2.
(8)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi dotknutým orgánom štátnej správy,57) právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením plánu dotknuté, že do správy o hospodárení môžu nahliadnuť a zároveň ich vyzve na predloženie pripomienok k správe o hospodárení a požiadaviek na vypracovanie pokynov na vyhotovenie plánu v lehote do 15 dní od doručenia oznamu. V ozname uvedie dátum prerokovania správy o hospodárení a predložených pripomienok a požiadaviek, ktoré sa uskutoční najneskôr do siedmich dní od posledného dňa lehoty, určenej na ich predloženie.
(9)
O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek podľa odseku 8 sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie plánu a termín predloženia návrhu plánu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti plánu.
(10)
Konanie o vyhotovení plánu sa začína dňom vyhotovenia protokolu podľa odseku 9. Na pripomienky a požiadavky podľa odseku 8 uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada.
(11)
Vyhotovovateľ plánu je pri vyhotovení plánu povinný postupovať podľa pokynov na vyhotovenie plánu obsiahnutých v protokole podľa odseku 9.
(12)
Obhospodarovateľ lesa je povinný poskytnúť vyhotovovateľovi plánu podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení a na vyhotovenie plánu zabezpečiť súčinnosť odborného lesného hospodára.
(13)
Návrh plánu schvaľuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnutím, ktorého prílohou je plán. Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho vyhotovovateľovi plánu a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení ktorých možno plán predložiť na jeho schválenie. O schválení plánu rozhodne najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení plánu; ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie o schválení plánu. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení plánu nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.
(14)
Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti plánu do schválenia návrhu plánu navrhuje vyhotovovateľ plánu a odsúhlasuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
(15)
Na konanie podľa odsekov 8, 9 a 14 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 42
Vyhotovovateľ plánu
(1)
Vyhotovovateľ plánu je právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou orgán štátnej správy lesného hospodárstva uzavrel zmluvu o vyhotovení plánu (§ 41 ods. 5), je držiteľom živnostenského oprávnenia25) na výkon tejto činnosti.
(2)
Predpokladom odbornej spôsobilosti fyzickej osoby je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej päťročná prax v hospodárskej úprave lesov.
(3)
Predpokladom technickej spôsobilosti je preukázanie možnosti využívať technické zariadenia a technológie potrebné na zabezpečenie vyhotovenia plánu.
(4)
Fyzická osoba je odborne spôsobilá, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom po splnení predpokladov podľa odseku 2 a po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti vykonanej pred komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(5)
Právnická osoba je odborne spôsobilá, ak aspoň jeden jej spoločník, jej člen alebo jej zamestnanec v pracovnom pomere na neurčitý čas, ktorý je zodpovedný za vyhotovenie plánu, je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 4 a nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom inej právnickej osoby oprávnenej na vyhotovovanie plánov.
(6)
Technicky spôsobilá je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o technickej spôsobilosti vydaného ministerstvom po overení splnenia predpokladov podľa odseku 3 vykonaného komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(7)
Ministerstvo môže rozhodnúť o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vyhotovenie plánu, alebo ak nevykonáva túto činnosť po dobu najmenej piatich rokov. O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa možno opätovne uchádzať až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho odňatí. O odňatí osvedčenia o technickej spôsobilosti môže rozhodnúť, ak držiteľ osvedčenia prestal spĺňať predpoklady technickej spôsobilosti podľa odseku 3.
(8)
Ministerstvo vedie evidenciu osvedčení vydaných podľa odsekov 4 a 6 a evidenciu rozhodnutí o odňatí osvedčení o odbornej spôsobilosti a osvedčení o technickej spôsobilosti podľa odseku 7.
§ 43
Predčasná obnova plánu, úprava plánu a zmena plánu
(1)
Predčasná obnova plánu je vyhotovenie nového plánu podľa § 41 ods. 1 pred skončením platnosti plánu (§ 41 ods. 3), ak v dôsledku vplyvov škodlivých činiteľov v lesoch dôjde v lesnom celku k narušeniu lesných porastov v takom rozsahu, že zámery a ciele plánu nie je možné dosiahnuť. O predčasnej obnove plánu môže rozhodnúť ministerstvo na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa. Na predčasnú obnovu plánu sa použijú ustanovenia § 40 a 41 primerane. Odvolanie proti rozhodnutiu o predčasnej obnove plánu nemá odkladný účinok.
(2)
Zmena plánu je zmena kategorizácie lesov podľa § 12 alebo zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 8. O zmene plánu rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa alebo príslušného orgánu štátnej správy.24) Náklady súvisiace so zmenou plánu hradí žiadateľ. K rozhodnutiu o zmene plánu sa vyžaduje vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny.58) Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene plánu nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.
(3)
Úprava plánu je odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia so zameraním na zlepšenie stavu a vývoja lesného porastu. Úprava plánu je v pôsobnosti odborného lesného hospodára, ktorý jej vykonanie vyznačí v pláne.
TRETÍ ODDIEL
LESNÁ HOSPODÁRSKA EVIDENCIA, INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A NÁRODNÁ INVENTARIZÁCIA LESA
§ 44
Lesná hospodárska evidencia
(1)
Obhospodarovateľ lesa je povinný prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpečiť vedenie evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných v lesoch, najmä o vykonanej ťažbe a pestovaní lesa (ďalej len „lesná hospodárska evidencia“). Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov59) nie je tým dotknuté.
(2)
Obhospodarovateľ lesa je povinný do 60 dní po ukončení kalendárneho roka prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva predložiť údaje z lesnej hospodárskej evidencie právnickej osobe zriadenej ministerstvom (§ 38 ods. 2).
§ 45
Informačný systém lesného hospodárstva
(1)
Informačný systém lesného hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) slúži na zber, spracovanie a archiváciu údajov o stave a vývoji lesov, o vykonaných hospodárskych opatreniach v lesoch, o vlastníctve, správe a nájme lesov a na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu.60)
(2)
Informačný systém zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom (§ 38 ods. 2), ktorá je správcom informačného systému a informačnej banky údajov (ďalej len „správca informačného systému“).
(3)
Zdrojmi údajov na tvorbu informačného systému sú údaje hospodárskej úpravy lesov, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, lesnej hospodárskej evidencie, národnej inventarizácie lesov a ostatné údaje.
(4)
Obhospodarovateľ lesa, vyhotovovateľ plánu, lesnícka ochranárska služba a orgány štátnej správy lesného hospodárstva poskytujú správcovi informačného systému potrebnú súčinnosť. Správca informačného systému je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, osobných údajov a dôverných štatistických údajov podľa osobitných predpisov.61)
§ 46
Národná inventarizácia lesov a monitoring lesov
(1)
Národná inventarizácia lesov je zisťovanie a hodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov stavu lesov k zvolenému časovému okamihu. Vykonáva sa výberovým spôsobom na dočasných skusných plochách.
(2)
Monitoring lesov je periodické opakovanie národnej inventarizácie lesov. Umožňuje dlhodobo porovnávať stav lesov a sledovať ich vývoj. Vykonáva sa výberovým spôsobom na trvalých skusných plochách.
(3)
Na vykonanie činností podľa odsekov 1 a 2 sú vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa povinní umožniť na lesných pozemkoch a v lesných porastoch zriadiť a využívať dočasné skusné plochy a trvalé skusné plochy. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.35)
ŠTVRTÝ ODDIEL
ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR A ODBORNÁ SPRÁVA LESOV
§ 47
Odborný lesný hospodár
(1)
Odborný lesný hospodár (ďalej len „hospodár“) je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48. Podmienkou na výkon týchto činností je zápis v registri odborných lesných hospodárov, ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva [§ 59 ods. 2 písm. k)].
(2)
Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je jej spoločníkom, členom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom k nej na neurčitý čas a je hospodárom podľa odseku 1 a zároveň nie je spoločníkom, členom alebo zamestnancom inej právnickej osoby zabezpečujúcej činnosť hospodára.
(3)
Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v lesníckych činnostiach alebo stredoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania a najmenej desaťročná prax v lesníckych činnostiach. Lesníckymi činnosťami sa rozumejú činnosti súvisiace s povinnosťami a oprávneniami hospodára podľa § 48.
(4)
Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva po splnení predpokladov podľa odseku 3 a po úspešnom absolvovaní skúšky vykonanej pred komisiou vymenovanou ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo na základe splnenia osobitného kvalifikačného predpokladu (§ 57 ods. 9).
(5)
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov a o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 4, ak držiteľ tohto osvedčenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2. O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa možno opätovne uchádzať až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o jeho odňatí.
(6)
Hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného obhospodarovateľa lesa alebo pre viacerých obhospodarovateľov lesa na lesných pozemkoch, ktorých súhrnná výmera nepresiahne 2 000 hektárov. Na výmere väčšej ako 2 000 hektárov môže hospodár vykonávať činnosť v prípade uceleného hospodárenia v lesoch, ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov zamestnáva fyzickú osobu najmenej so stredoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania v pracovnom pomere dohodnutom k nemu na neurčitý čas.
(7)
Činnosť hospodára nesmie vykonávať zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. To neplatí, ak ide o jeho vlastný majetok nachádzajúci sa mimo územia obvodu jeho pôsobnosti. Ustanovenia odsekov 1 až 6 tým nie sú dotknuté.
(8)
Obhospodarovateľ lesa je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa stal obhospodarovateľom lesa, uzavrieť zmluvný vzťah na výkon činnosti podľa § 48 s vybraným hospodárom a ohlásiť do desiatich dní vznik tejto skutočnosti príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(9)
Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára hradí obhospodarovateľ lesa.
§ 48
Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára
(1)
Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností podľa odseku 2 alebo vyplývajúcich z osobitného predpisu.62)
(2)
Hospodár je povinný
a)
pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní plánu a kontrole plnenia plánu,
b)
usmerňovať realizáciu plánu a opatrení uložených na ochranu lesa,
c)
dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa,
d)
kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e)
viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,59)
f)
sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa predkladať o nich hlásenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe,
g)
navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov a dozerať na ich realizáciu,
h)
navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín,
i)
navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch,
j)
upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva,
k)
zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby.
(3)
Hospodár je oprávnený
a)
predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu plánu,
b)
vykonať úpravu plánu,
c)
navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu plánu alebo zmenu plánu,
d)
dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
e)
navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený plánom (§ 19 ods. 3),
f)
navrhovať projekty ozdravných opatrení.
(4)
Na činnosti podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.63)
§ 49
Odborná správa lesov
(1)
Odborná správa lesov je zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch podľa § 36 rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak obhospodarovateľ lesa neplní túto povinnosť.
(2)
Odbornú správu lesov vykonáva hospodár určený rozhodnutím podľa odseku 1.
(3)
Ak pominie dôvod na výkon odbornej správy lesov a vlastník uhradí stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov podľa odseku 5, orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o jej zrušení.
(4)
Výnosy z hospodárenia v lesoch po odpočítaní nákladov na hospodárenie v lesoch a na odbornú správu lesov sú uložené na osobitnom účte hospodára podľa odseku 1. Tieto výnosy vrátane úrokov hospodár podľa odseku 1 odovzdá vlastníkovi po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3.
(5)
Stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov hradí hospodárovi podľa odseku 2 štát s uplatnením záložného práva64) na lesný majetok vlastníka.
ÔSMY DIEL
SPRÁVA LESNÉHO MAJETKU VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU A ZDRUŽENIA VLASTNÍKOV LESNÉHO MAJETKU
§ 50
Správa lesného majetku vo vlastníctve štátu
(1)
Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám vo vlastníctve Slovenskej republiky slúžiacim lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok vo vlastníctve štátu“) nemožno previesť, ak tento zákon alebo osobitné predpisy65) neustanovujú inak.
(2)
Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a zariadenia s nimi súvisiace.
(3)
Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných predpisov.3)
(4)
Lesný majetok vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch67) a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu spravuje právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Mimo vojenských obvodov môže táto právnická osoba spravovať lesný majetok vo vlastníctve štátu len so súhlasom ministerstva.
(5)
Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak správca tohto majetku nie je určený osobitnými predpismi.68)
(6)
Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka69) k lesnému majetku vo vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy. Vedie evidenciu lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.70)
(7)
Na predaj, zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva okrem prevodu správy lesného majetku vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby založenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo zriadenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Súhlas ministerstva sa vyžaduje aj na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) vo vlastníctve štátu okrem vyňatia vo vojenských lesoch a v rekreačných oblastiach zriadených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a rozhodovania podľa § 3 ods. 2.
(8)
Správca podľa odseku 3 môže uzatvoriť zmluvu o nájme71) lesného majetku vo vlastníctve štátu s cieľom zabezpečenia praktickej výučby na lesníckych odborných školách alebo s cieľom zabezpečenia starostlivosti o územia chránené podľa osobitného predpisu.27) Na platnosť takej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva.
(9)
Prenajať a vypožičať lesný majetok vo vlastníctve štátu môže správca len vtedy, ak vzhľadom na jeho rozdrobenosť, vzájomnú rozptýlenosť alebo malú výmeru nie je možné s ním racionálne hospodáriť; to sa nevzťahuje na zmluvy o nájme podľa odseku 8.
(10)
Na predaj a zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ktorý možno dať len vtedy, ak správca preukáže nákup lesných pozemkov v primeranej hodnote, výmere, polohe a v hospodárskom stave zodpovedajúcom predaným lesným pozemkom. Na posúdenie primeranosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu72) primerane.
(11)
Súhlas ministerstva sa nevyžaduje na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu v rámci konania o pozemkových úpravách a vykonania projektu pozemkových úprav; to neplatí pri udelení súhlasu podľa osobitného predpisu.73)
(12)
Na lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno zriadiť záložné právo.
(13)
Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu nevzťahujú.
(14)
Na rozhodovanie podľa odsekov 4, 5, 7, 10 a 11 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 51
Združenia vlastníkov lesného majetku
(1)
S cieľom vytvorenia podmienok na racionálne a efektívne spoločné hospodárenie v lesoch štát podporuje30) združovanie vlastníkov neštátnych lesov, najmä vlastníkov lesov s malou výmerou.
(2)
V záujme spoločného využívania, zabezpečenia prevádzky a údržby lesných ciest v podielovom spoluvlastníctve ich vlastníci vytvárajú združenie podľa osobitného predpisu.75) Ustanovenie § 25 tým nie je dotknuté.
DEVIATY DIEL
LESNÁ STRÁŽ
§ 52
Ustanovovanie, odvolávanie a evidencia členov lesnej stráže
(1)
Na zabezpečenie ochrany lesného majetku orgán štátnej správy lesného hospodárstva ustanovuje lesnú stráž. Členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa. Oprávnenie člena lesnej stráže majú aj určení zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie, zložila sľub a je zapísaná v zozname členov lesnej stráže, ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nespáchal priestupok na úseku lesného hospodárstva. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a pri priestupku na úseku lesného hospodárstva čestným vyhlásením.
(4)
Zdravotná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného predpisu.76)
(5)
Odborná spôsobilosť uchádzača za člena lesnej stráže sa overuje skúškou na príslušnom orgáne štátnej správy lesného hospodárstva.
(6)
Člen lesnej stráže skladá do rúk prednostu príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sľub, ktorý znie: „Sľubujem, že ako člen lesnej stráže budem dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávať v určenom obvode pôsobnosti svoju funkciu zodpovedne podľa svojho najlepšieho svedomia.“.
(7)
Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku v obvode pôsobnosti určenom príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Výmera obvodu je spravidla 500 hektárov, ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nedohodne s vlastníkom, správcom alebo obhospodarovateľom lesa inú výmeru.
(8)
Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje preukazom člena lesnej stráže a odznakom člena lesnej stráže.
(9)
Náklady na činnosť lesnej stráže vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami znáša ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže vymenovaný; je povinný sledovať, či člen lesnej stráže riadne vykonáva svoju funkciu.
(10)
Členstvo v lesnej stráži zaniká
a)
odvolaním člena lesnej stráže,
b)
smrťou člena lesnej stráže alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
c)
vzdaním sa funkcie člena lesnej stráže.
(11)
Člena lesnej stráže možno odvolať, ak prestal spĺňať podmienky na výkon funkcie alebo porušil sľub. Odvolaný člen lesnej stráže je povinný bezodkladne odovzdať preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže orgánu, ktorý mu ich vydal.
(12)
Na konanie o ustanovení a odvolaní člena lesnej stráže sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 53
Povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže
(1)
Člen lesnej stráže je povinný
a)
nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže,
b)
bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu v lesoch, prípadne aj osobu, ktorá škodu spôsobila,
c)
vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lese,
d)
spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy pri riešení prípadov porušenia zákona,
e)
oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom,
f)
zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom,
g)
odovzdať odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,
h)
chrániť preukaz člena lesnej stráže a odznak člena lesnej stráže pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; ich stratu alebo odcudzenie bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,
i)
predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich požiadanie správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch,
j)
spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a Policajnému zboru,
k)
poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia a ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby,
l)
zachovať pri výkone svojej činnosti vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, proti ktorým zasahuje,
m)
zúčastňovať sa akcií súvisiacich s činnosťou člena lesnej stráže podľa tohto zákona organizovaných pre členov lesnej stráže orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
(2)
Člen lesnej stráže je oprávnený
a)
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na jeho základe,
b)
vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
c)
kontrolovať príslušné doklady, najmä doklady o pôvode dreva (§ 24 ods. 4), súvisiacu evidenciu a preukaz totožnosti,
d)
vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,77)
e)
zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu,
f)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru,
g)
odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej osobe,
h)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania,
i)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
j)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku,
k)
ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva,
l)
držať alebo nosiť zbraň a strelivo pri výkone funkcie, ak má na to oprávnenie podľa osobitných predpisov,78)
m)
použiť zbraň v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,79)
n)
použiť donucovacie prostriedky,
o)
použiť varovný výstrel na odvrátenie škody veľkého rozsahu, ktorá bezprostredne ohrozuje lesný majetok, bezpečnosť prevádzky lesného hospodárstva alebo iný verejný záujem,
p)
vstupovať na lesný majetok v určenom obvode, vchádzať a stáť s označeným motorovým vozidlom na lesných cestách a lesných pozemkoch,
q)
zastaviť motorové vozidlo na lesných pozemkoch, kontrolovať oprávnenie vjazdu na lesné pozemky, najmä ak motorové vozidlo prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty, kontrolovať dodržanie povinností pri preprave dreva vyplývajúcich z ustanovení § 24; prehliadka nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene nadobudnutých lesných produktov.
(3)
Člen lesnej stráže je oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
slzotvorné prostriedky,
c)
obušok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
varovný výstrel.
(4)
Na použitie donucovacích prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) až e) sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.80)
(5)
Každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení.
§ 54
Poistenie zodpovednosti za škodu
Ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže ustanovený, je povinný člena lesnej stráže poistiť na prípad
a)
škody, poškodenia zdravia a smrti spôsobenej členovi lesnej stráže pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním,
b)
škody spôsobenej členom lesnej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním okrem škody spôsobenej osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.
DESIATY DIEL
FINANCOVANIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH ČINNOSTÍ NA ZABEZPEČENIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO HOSPODÁRENIA V LESOCH
§ 55
(1)
S cieľom trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch štát z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje
a)
stratu z hospodárenia v lesoch a zo zabezpečenia výkonu odbornej správy lesov (§ 49 ods. 5),
b)
lesnícky výskum a štátne úlohy výskumu a vývoja v lesnom hospodárstve,
c)
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov (§ 40 ods. 4),
d)
rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania,
e)
komplexné zisťovanie stavu lesa vrátane národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov,
f)
tvorbu a spravovanie informačného systému lesného hospodárstva,
g)
tvorbu, spravovanie, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva,55)
h)
kontrolu lesného reprodukčného materiálu a ochranu genetických zdrojov lesných drevín,62)
i)
lesnícku ochranársku službu,
j)
monitorovanie zdravotného stavu lesov,
k)
letecký protipožiarny monitoring, evidenciu lesných požiarov a zabezpečovanie varovného protipožiarneho systému,
l)
leteckú veľkoplošnú ochranu lesov a realizáciu súvisiacich ozdravných opatrení,
m)
starostlivosť o drobné vodné toky v správe právnickej osoby zriadenej alebo založenej ministerstvom, lesníckotechnické meliorácie, zahrádzanie bystrín a protipovodňovú ochranu,
n)
zavádzanie systémov certifikácie lesov,
o)
špecifické činnosti vykonávané rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami zriadenými ministerstvom,
p)
zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu,60)
q)
vzdelávanie a poradenstvo v lesnom hospodárstve.
(2)
Výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), d) až l) a n) až p) sa hradia rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom.
(3)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. m) sa hradia správcovi drobného vodného toku.81)
(4)
Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. q) sa hradia fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré túto činnosť vykonávajú.
(5)
Na výdavky na činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f), j) a k) možno použiť finančnú pomoc z rozpočtu Európskej únie.82)
JEDENÁSTY DIEL
ŠTÁTNA SPRÁVA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ŠTÁTNY DOZOR V LESOCH
§ 56
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
(1)
Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva
a)
ministerstvo,83)
b)
krajský lesný úrad,
c)
obvodný lesný úrad.
(2)
Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti krajského lesného úradu a obvodného lesného úradu vykonáva ministerstvo obrany; proti rozhodnutiu ministerstva obrany vydanému v správnom konaní možno podať rozklad, o ktorom rozhodne minister obrany Slovenskej republiky.12)
(3)
Orgány podľa odseku 1 vykonávajú aj štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.84)
§ 57
Postavenie a územná pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov
(1)
Krajský lesný úrad je právnická osoba. Krajský lesný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva, ktorá v rámci svojho rozpočtu zabezpečuje výdavky aj na činnosť obvodných lesných úradov.
(2)
Krajský lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe výberového konania.
(3)
Krajský lesný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu85) v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti; je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme86) v krajskom lesnom úrade a v obvodných lesných úradoch v jeho územnej pôsobnosti.
(4)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský lesný úrad, je prednosta krajského lesného úradu.
(5)
Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(6)
Obvodný lesný úrad koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
(7)
Sídla krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov a ich územná pôsobnosť sú uvedené v prílohe č. 2.
(8)
Krajský lesný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť pracovisko obvodného lesného úradu aj mimo sídla obvodného lesného úradu.
(9)
Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, krajského lesného úradu a obvodného lesného úradu, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou.
§ 58
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva83)
a)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie,87)
b)
riadi krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady a dozerá na výkon ich činnosti,
c)
dáva súhlas k návrhu koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územného plánu regiónu (§ 6 ods. 2), ak ten presahuje územnú pôsobnosť krajského lesného úradu,
d)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť krajského lesného úradu,
e)
riadi hospodársku úpravu lesov (§ 38),
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť krajského lesného úradu,
g)
vydáva a odníma osvedčenie o odbornej spôsobilosti a osvedčenie o technickej spôsobilosti na vyhotovenie plánov; zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti a overuje technické predpoklady právnických osôb a fyzických osôb na vyhotovenie plánov; zabezpečuje vedenie evidencie vydaných osvedčení a oprávnení a vedie evidenciu rozhodnutí o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a osvedčenia o technickej spôsobilosti (§ 42),
h)
rozhoduje o predčasnej obnove plánu (§ 43 ods. 1),
i)
nariaďuje vykonanie národnej inventarizácie lesov (§ 46),
j)
zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti hospodára (§ 47),
k)
je odvolacím orgánom12) vo veciach, o ktorých rozhodol na prvom stupni krajský lesný úrad,
l)
usmerňuje a vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
m)
vydáva pokyny a usmernenia pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva a pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov na postup pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe,
n)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
(2)
Ministerstvo ďalej
a)
dáva súhlas na správu lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 4),
b)
rozhoduje o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 5),
c)
dáva súhlas na predaj, zámenu, nájom, výpožičku a prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a na vyňatie, ktoré sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 7),
d)
dáva predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme lesného majetku vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 8),
e)
dáva súhlas na predaj a zámenu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 10),
f)
dáva súhlas na vyrovnanie za lesné pozemky vo vlastníctve štátu (§ 50 ods. 11).
(3)
Ministerstvo vydáva vo veciach vojenských lesov záväzné vyjadrenia
a)
k návrhom plánov vypracúvaných organizáciami riadenými ministerstvom obrany pred ich schválením,
b)
pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania, ak výmera pozemkov, ktoré sa majú vyňať alebo ktorých využívanie sa má obmedziť, presahuje desať hektárov.
(4)
Ministerstvo si môže zo závažných dôvodov rozhodovanie podľa odseku 3 vyhradiť.
(5)
Ministerstvo vykonáva hlavný dozor, ako ministerstvo obrany a právnické osoby podľa § 50 ods. 4 vykonávajú ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe. Ministerstvo môže po prerokovaní s ministerstvom obrany ukladať právnickým osobám podľa § 50 ods. 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a predpisov vydaných na jeho základe.
(6)
Na konanie podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahuje osobitný predpis o správnom konaní.12)
§ 59
Krajský lesný úrad
(1)
Krajský lesný úrad je odvolacím orgánom12) vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol obvodný lesný úrad.
(2)
Krajský lesný úrad
a)
vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti, riadi obvodné lesné úrady a dozerá na výkon ich činnosti,
b)
dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 6 ods. 2),
c)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
d)
vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),
e)
schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),
f)
ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
g)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
h)
určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),
i)
vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia plánu a jeho schvaľovaním (§ 41 ods. 5),
j)
rozhoduje o zmene plánu (§ 43 ods. 2),
k)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára a o vyčiarknutí z registra hospodárov (§ 47),
l)
vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
m)
dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
n)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).
§ 60
Obvodný lesný úrad
(1)
Obvodný lesný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o
a)
vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom (§ 3 ods. 2),
b)
vyňatí a obmedzení využívania (§ 7),
c)
výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
d)
drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou ako 10 000 m2 (§ 11),
e)
povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4) a na zabezpečenie lesného porastu (§ 20 ods. 6),
f)
schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 6),
g)
používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h)
využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
i)
uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j)
uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4],
k)
povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
l)
uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
m)
uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
n)
určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3),
o)
priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65).
(2)
Obvodný lesný úrad ďalej
a)
vedie evidenciu o lesných pozemkoch podľa vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa vo svojom územnom obvode a porovnáva ju so stavom katastra nehnuteľností (§ 4 ods. 1),
b)
dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c)
dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d)
dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (§ 10 ods. 2),
e)
vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
f)
vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4),
g)
obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
h)
ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže (§ 52),
i) vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
j)
spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,30)
k)
plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 65).
§ 61
Osobitné oprávnenie o výkone odborného lesného hospodára
Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydáva rozhodnutie o výkone odborného lesného hospodára poverenou organizáciou v lesoch malej výmery [§ 2 písm. r)].
§ 62
Štátny dozor v lesoch
(1)
Štátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a osobitné predpisy,88) všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie a rozhodnutia vydané na ich základe.
(2)
Zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch oprávnení
a)
vstupovať na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých subjekt, nad ktorým sa vykonáva dozor, zabezpečuje svoju činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,77)
b)
zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení plánu, a vyžadovať k tomu súčinnosť vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa,
c)
zakázať alebo obmedziť vykonávanie určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo s rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona,
d)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa sú povinní
a)
zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch preukázať svoju totožnosť,
b)
umožniť vykonanie štátneho dozoru v lesoch a poskytnúť potrebnú súčinnosť,
c)
zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva je povinný oboznámiť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa so zisteniami pri výkone štátneho dozoru v lesoch a zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru v lesoch.
(5)
Zamestnanci orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sú povinní pri činnostiach uvedených v odseku 2 písm. a) a b) preukázať sa písomným poverením príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, služobným preukazom a nosiť lesnícku rovnošatu.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru v lesoch a za nesplnenie povinností podľa odseku 3 poriadkovú pokutu; jej výška je najviac 10 000 Sk. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Zamestnanec orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oprávnený na výkon štátneho dozoru v lesoch je z výkonu štátneho dozoru v lesoch vylúčený, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k subjektu, nad ktorým sa vykonáva dozor, alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti; ustanovenia osobitného predpisu89) sa použijú primerane.
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. c) a d) nemá odkladný účinok.
(9)
Oprávnenia a povinnosti uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 primerane platia pre lesnícku ochranársku službu.
DVANÁSTY DIEL
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§ 63
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch
a)
stavia posedy, príbytky alebo táborí mimo vyznačených miest,
b)
jazdí alebo stojí motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest,
c)
vstupuje do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu,
d)
vstupuje do lesných porastov, kde sa vykonáva technologická príprava pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto alebo plošné chemické ošetrenie,
e)
ruší ticho a pokoj,
f)
voľne púšťa psov okrem psov poľovníckych a služobných49) pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá,
g)
vykonáva terénne úpravy, stavia ploty alebo buduje chodníky, narúša pôdny kryt, odváža lesnú pôdu alebo hrabanku,
h)
zakladá alebo udržiava otvorené ohne na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest,
i)
fajčí alebo odhadzuje horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
j)
narušuje vodný režim,
k)
pasie hospodárske zvieratá,
l)
organizuje verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia v rozpore s osobitným zákonom,90)
m)
zbiera v nadmernom množstve semená, vyberá semenáčiky alebo sadenice lesných drevín,
n)
manipuluje s látkami nebezpečnými pre prírodné prostredie,
o)
ťaží stromy alebo kry, získava z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru,
p)
zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi,
q)
vypaľuje porasty bylín, krov alebo stromov.
(2)
Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí aj ten, kto neoprávnene používa alebo poškodzuje lesný majetok, neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej služby.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až l) možno uložiť pokutu do 30 000 Sk.
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. m) až q) a odseku 2 možno uložiť pokutu do 100 000 Sk.
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.91)
Iné správne delikty a ukladanie pokút
§ 64
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 5 000 Sk do 3 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi,92) ktorá
a)
využíva lesné pozemky na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania, alebo znemožňuje, alebo obmedzuje ich využívanie na plnenie funkcií lesa (§ 7),
b)
neplní povinnosti pri ťažbe (§ 22 a 23), preprave dreva a jeho uskladňovaní (§ 24) alebo pri sprístupňovaní lesa a využívaní lesných ciest (§ 25),
c)
neplní povinnosti alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva alebo lesníckej ochranárskej služby pri ochrane lesa (§ 28 a 29),
d)
použije na obnovu lesa alebo na zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,29)
e)
poškodzuje lesný majetok (§ 31 ods. 2) alebo inak sťažuje prevádzku lesného hospodárstva,
f)
porušuje povinnosti pri príprave a realizácii plánu, pri vedení lesnej hospodárskej evidencie alebo pri poskytovaní údajov pre potreby informačného systému (§ 40 až 45),
g)
neplní iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo uložené na jeho základe, alebo opatrenia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej služby.
§ 65
(1)
Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa § 64 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a prístup právnických osôb alebo dotknutých fyzických osôb-podnikateľov k odstraňovaniu následkov a k prijatým opatreniam.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva o porušení dozvedel, najneskôr však do troch rokov, a ak ide o porušenie povinností vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa, najneskôr do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne nariadiť, aby v určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená.
(4)
Tomu, kto opakovane poruší počas troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola pokuta už uložená, alebo nevykoná opatrenia podľa odseku 3, sa uloží ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa § 63 a 64.
(5)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(6)
Uložením pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe nie je dotknutá ich trestná zodpovednosť, ako aj trestná zodpovednosť ich zamestnancov.
(7)
Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
TRINÁSTY DIEL
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 66
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie a obmedzenie využívania, postupe pri vyňatí a obmedzení využívania, náležitostiach a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie s ohľadom na ochranu lesných pozemkov, ochrane lesných pozemkov pri určovaní chráneného ložiskového územia, dobývacích priestorov a povoľovaní ich zmien (§ 5 až 7),
b)
kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, kritériách a podmienkach na ich vyhlásenie, zásadách určovania, evidencii a spôsobe predkladania návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného určenia (§ 13, 14 a 16), zaraďovaní lesov pod vplyvom imisií do pásiem ohrozenia a charakteristike pásiem ohrozenia (§ 28),
c)
určovaní hospodárskeho tvaru lesa (§ 17), členení a použití hospodárskych spôsobov a ich foriem (§ 18), rekonštrukcii lesa (§ 19), kritériách na posudzovanie zabezpečeného lesného porastu (§ 20 ods. 7),
d)
vyznačovaní ťažby dreva a písomnom súhlase na jej realizáciu (§ 23 ods. 1), ciache, iných povolených označeniach a ich registrácii, označovaní vyťaženého dreva ciachou alebo iným povoleným označením (§ 23 ods. 4), postupe vyznačovania ťažby a označovania vyťaženého dreva pri uplatňovaní harvestorovej technológie, dokladoch o pôvode dreva a jeho preukazovaní, vedení evidencie a uchovávaní dokladov o pôvode dreva osobami, ktoré prepravujú, skladujú a spracúvajú drevo (§ 24 ods. 1 a 4),
e)
vymedzení lesných oblastí a podoblastí, určovaní priestorového rozdelenia lesa, časovej a ťažbovej úprave lesov (§ 39), vykonávaní hospodárskej úpravy lesov, postupe pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov a ich schvaľovaní (§ 41), predčasnej obnove plánu, zmene plánu a úprave plánu (§ 43), jeho kontrole (§ 62 ods. 1), obsahu návrhu hospodárskych opatrení pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia, skúške, vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie plánov (§ 42), spôsobe vykonania národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov (§ 46) a informačnom systéme lesného hospodárstva (§ 45),
f)
zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie, najmä o spôsobe evidencie ťažby dreva, pestovnej činnosti a ostatnej činnosti, podkladoch na vedenie evidencie a evidenčných výkazoch, grafickej evidencii a spôsobe jej vedenia, zásadách vedenia a zabezpečenia evidencie pri zmene vlastníka, pri jej vedení pomocou výpočtovej techniky, časovej postupnosti vedenia evidencie a termínoch predkladania jej výsledkov (§ 44),
g)
skúške odbornej spôsobilosti, vydávaní, odňatí osvedčení o odbornej spôsobilosti a registri odborných lesných hospodárov (§ 47),
h)
zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických škodlivých činiteľov, opatreniach na ochranu lesov vrátane ochrany lesa pred požiarmi (§ 28),
i)
ustanovení členov lesnej stráže, určovaní obvodov ich pôsobnosti, vzore služobného preukazu a odznaku členov lesnej stráže (§ 52) a výkone povinností a oprávnení člena lesnej stráže (§ 53),
j)
financovaní verejnoprospešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,93)
k)
podobe lesníckej rovnošaty a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, postupe pri prideľovaní rovnošaty a vedení evidencie, výdaji a obmene rovnošatových súčastí, povinnostiach pri ich užívaní a udržovaní, označení na rovnošatách a okruhu zamestnancov, ktorým ju možno prideľovať (§ 62 ods. 5 a § 67 ods. 9),
l)
osobitných kvalifikačných predpokladoch (§ 57 ods. 9).
§ 67
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 50 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.94)
(3)
U právnických osôb,95) ktoré hospodária s lesným majetkom právnických osôb alebo fyzických osôb, sa za účastníka konania podľa tohto zákona považuje len ich štatutárny orgán.
(4)
Ak združenie s právnou subjektivitou96) nie je účastníkom správneho konania, je zúčastnenou osobou,97) ak predmet jeho činnosti súvisí s využívaním a ochranou lesného majetku a ak písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do 7 dní od upovedomenia o začatom konaní podľa odseku 5.
(5)
Združenie podľa odseku 4 môže písomne požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva, aby ho upovedomil o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy. Žiadosť musí obsahovať najmä názov združenia, jeho sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia a určenie konania, o ktorého začatí chce byť združenie upovedomené, vrátane uvedenia záujmov, ktoré by mohli byť týmto konaním dotknuté.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorému žiadosť podľa odseku 5 bola doručená, je povinný upovedomiť združenie podľa odseku 4 o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté jeho záujmy, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa začatia konania alebo odo dňa doručenia žiadosti, ak sa konanie už začalo.
(7)
Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konanie podľa § 63 až 65.
(8)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov, ktorých sa konanie týka.
(9)
Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva, sú povinní pri výkone služobných povinností vyplývajúcich z tohto zákona nosiť lesnícku rovnošatu. Zamestnanci právnických osôb a fyzických osôb pri zabezpečovaní úloh podľa tohto zákona sú oprávnení nosiť lesnícku rovnošatu.
§ 68
Prechodné ustanovenia
(1)
Vlastníci stavieb, objektov a zariadení, ktoré boli do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vybudované na lesných pozemkoch bez príslušného povolenia, sú povinní usporiadať právne vzťahy do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Konania podľa doterajších predpisov, ktoré neboli dokončené do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa doterajších predpisov. Ustanovenie osobitného predpisu98) tým nie je dotknuté.
(3)
Rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti do doby, ktorá je v nich uvedená.
(4)
Osvedčenia o odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovovanie plánov a osvedčenia na výkon hospodára podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia podľa tohto zákona.
(5)
Členovia lesnej stráže ustanovení podľa doterajších predpisov sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Prednostovia krajských lesných úradov a okresných lesných úradov vymenovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za prednostov krajských lesných úradov a okresných lesných úradov podľa tohto zákona, ak boli vymenovaní na základe výberového konania.
(7)
Lesné hospodárske celky určené podľa doterajšieho predpisu sa využívajú na účely sledovania stavu a vývoja lesov, súvislého lesníckeho mapovania a hospodárskej úpravy lesov podľa tohto zákona.
(8)
Ochranné lesy a lesy osobitného určenia vyhlásené podľa doterajšieho predpisu sa za ochranné lesy a lesy osobitného určenia považujú iba do skončenia platnosti plánu.
§ 69
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 519/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z. a zákona č. 408/2004 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 146/2005 Z. z.,
§ 70
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 s výnimkou § 69 štvrtého až dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 66.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 326/2005 Z. z.
HODNOTY EFEKTOV MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESA PODĽA HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV (HSLT) ZA RUBNÚ DOBU V TIS. SK NA HEKTÁR LESNÉHO POZEMKU
Časť I
Číslo
HSLT
Hospodársky súbor
lesných typov
Rubná
doba
tis. Sk
101
102
104
105
107
108
109
111
112
113
117
121
122
123
124
125
126
131
135
191
192
196
199
201
202
203
204
205
208
209
211
213
216
217
292
293
295
296
299
301
302
303
304
305
310
311
312
313
315
316
317
320
323
392
393
395
396
399
Extrémne vápencové dúbravy
Vápencové dúbravy
Extrémne kyslé dúbravy
Kyslé dúbravy
Kyslé borovicové dúbravy
Sprašové hrabové dúbravy
Suché hrabové dúbravy
Živné hrabové dúbravy
Vrastavé borovicové dúbravy
Vlhké hrabové dúbravy
Sutinové hrabové dúbravy
Brezové dúbravy
Brezové jelšiny
Vlhké hrabové dúbravy
Hrabové lužné jaseniny
Dubové lužné jaseniny
Vŕbové topoliny
Extrémne porasty bresta
Brestové lužné jaseniny
Vápencové dúbravy
Brezové jelšiny (ochranného rázu)
Vŕbové topoliny
Suché hrabové dúbravy (ochranného rázu)
Extrémne vápencové bukové dúbravy
Svieže vápencové bukové dúbravy
Vápencové boriny
Extrémne kyslé bukové dúbravy
Kyslé bukové dúbravy
Sprašové bukové dúbravy
Suché bukové dúbravy
Živné bukové dúbravy
Vlhké bukové dúbravy
Kamenité bukové dúbravy s javorom
Sutinové javorovo-bukové dúbravy
Svieže vápencové bukové dúbravy
Vlhké bukové dúbravy
Kyslé bukové dúbravy
Kamenité bukové dúbravy s javorom
Suché brehové dúbravy
Extrémne vápencové dubové bučiny
Svieže vápencové dubové bučiny
Vápencové boriny
Extrémne kyslé dubové bučiny
Kyslé dubové bučiny
Svieže dubové bučiny
Živné dubové bučiny
Lesostepné kotlinové boriny
Vlhké dubové bučiny
Kyslé dubové boriny nižších polôh
Kamenité dubové bučiny s lipou
Sutinové lipovo-dubové bučiny
Svieže kotlinové smrekové boriny
Jaseňové jelšiny
Svieže vápencové dubové bučiny
Vlhké dubové bučiny
Extrémne kyslé dubové bučiny
Kamenité dubové bučiny s lipou
Jaseňové jelšiny (ochranného rázu)
240
150
240
120
150
110
120
110
110
110
250
120
150
110
120
140
50
230
130
250
210
80
200
230
120
150
230
130
120
125
115
120
125
230
230
150
230
230
230
220
110
250
230
120
120
110
110
110
120
120
210
120
80
210
200
200
200
150
750
850
1 070
220
80
380
560
370
190
260
400
220
1 240
250
400
610
40
1 010
290
1 030
1 510
60
1 050
2 270
630
1 480
970
300
270
710
570
420
870
300
1 860
700
450
1 940
1 510
1 690
1 060
2 420
1 690
240
380
390
1 750
430
250
970
570
540
320
2 120
710
370
1 070
420
Číslo
HSLT
Hospodársky súbor
lesných typov
Rubná
doba
tis. Sk
401
402
404
405
407
409
410
411
413
415
416
417
420
421
425
426
431
435
445
492
493
495
496
497
498
499
501
502
504
505
506
511
512
513
514
515
516
517
518
521
522
523
524
525
526
531
532
535
536
541
545
546
556
561
571
584
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
Extrémne vápencové bučiny
Svieže vápencové bučiny
Extrémne kyslé bučiny
Kyslé bučiny
Kyslé dubové boriny
Jedľovo-dubové bučiny
Svieže bučiny
Živné bučiny
Vlhké bučiny
Kyslé dubové jedliny
Kamenité bučiny s lipou
Sutinové lipové bučiny
Svieže kotlinové jedľové dúbravy
Živné smrekové boriny
Kyslé dubové boriny
Kamenité jedľovo-dubové bučiny
Živné kotlinové jedľové dúbravy
Kyslé bučiny s jedľou
Kyslé bučiny s jedľou a dubom
Svieže vápencové bučiny
Vlhké bučiny
Kyslé bučiny
Kamenité bučiny s lipou
Kamenité jedľovo-dubové bučiny
Kyslé bučiny s jedľou a bukom
Kyslé bučiny s jedľou
Extrémne vápencové jedľové bučiny
Svieže vápencové jedľové bučiny
Extrémne kyslé jedľové bučiny
Kyslé jedľové bučiny
Kyslé horské bučiny
Živné jedľové bučiny
Vápencové smrekové boriny
Vlhké jedľové bučiny
Extrémne kyslé borovicové smrečiny
Kyslé borovicové smrečiny
Kamenité jedľové bučiny
Sutinové javoriny
Vrcholové bučiny
Extrémne vápencové smrekové boriny
Vápencové smrekové jedliny
Vlhké kotlinové javorové jedliny
Extrémne kyslé smrečiny s jedľou
Kyslé smrečiny s jedľou
Kamenité jedľové javoriny
Extrémne vápencové smrečiny s javorom
Svieže vápencové smrekové jedliny
Podmáčané borovicové smrečiny
Kamenité smrekové jedliny
Živné smrekové jedliny
Podmáčané smrečiny s jedľou
Kamenité smrečiny s jedľou
Kamenité jedľovo-bukové smrečiny
Kotlinové javorové jedliny
Vápencové kotlinové jedľové javoriny
Podmáčané jedľové smrečiny
Kamenité jedľové javoriny
Kyslé smrečiny s jedľou
Kamenité jedľovo-bukové smrečiny
Svieže vápencové jedľové bučiny
Vlhké jedľové bučiny
Vápencové smrekové jedliny
Kyslé jedľové bučiny
Kamenité jedľové bučiny
Kyslé horské bučiny
Kamenité smrečiny s jedľou
Kamenité smrekové jedliny
200
110
200
115
250
115
110
110
105
115
120
210
100
100
115
115
110
115
115
180
200
200
210
200
200
200
210
120
210
120
120
120
150
110
150
105
120
210
200
200
100
100
150
105
100
150
105
105
105
100
105
150
120
100
100
150
150
150
180
210
210
150
200
210
200
210
200
2 760
1 390
3 050
490
120
540
470
520
510
750
1 370
620
330
480
260
510
460
520
540
2 490
950
970
2 480
1 240
870
960
3 640
1 490
2 060
580
1 050
540
2 920
550
1 210
440
1 490
690
480
3 700
670
490
940
640
1 000
4 520
2 710
1 100
1 100
540
910
1 720
1 520
610
360
420
1 470
1 020
2 620
3 140
1 280
780
930
2 810
1 860
2 960
5 240
Číslo
HSLT
Hospodársky súbor
lesných typov
Rubná
doba
tis. Sk
601
602
604
605
606
611
613
614
615
616
617
618
621
622
623
624
625
626
627
628
631
632
633
634
635
636
637
642
644
645
646
655
665
666
673
675
685
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
719
729
739
749
759
769
789
815
820
830
840
850
860
Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny
Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny
Extrémne kyslé jedľovo-bukové smrečiny
Kyslé jedľovo-bukové smrečiny
Kyslé horské bučiny
Živné jedľovo-bukové smrečiny
Vlhké jedľové bučiny
Podmáčané jedľové smrečiny
Podmáčané jedľové bučiny so smrekom
Kamenité jedľové bučiny so smrekom
Sutinové javoriny so smrekom
Vrcholové bučiny
Extrémne vápencové smrečiny s javorom
Smrekové jelšiny
Luh jelše sivej
Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny
Podmáčané borovicové smrečiny
Kamenité smrečiny s jedľou
Sutinové javorové smrečiny
Vrcholové bučiny s jedľou a smrekom
Živné smrekové jedliny
Vápencové smrekové jedliny
Horský vŕbový luh
Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedľou
Podmáčané smrečiny s jedľou
Kamenité smrekové jedliny
Sutinové jedľové javoriny
Svieže vápencové smrečiny s javorom
Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny
Podmáčané smrekové jedliny
Kamenité jedľové javoriny
Kyslé borovicové smrečiny
Kyslé smrečiny s jedľou
Kamenité jedľové smrečiny s bukom
Vlhké kotlinové javorové jedliny so smrekom
Kyslé smrekové jedliny
Kyslé smrekové smrečiny
Kamenité jedľové javoriny
Smrekové boriny
Kamenité smrekové jedliny
Kyslé smrekové jedliny
Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny
Vlhké jedľové bučiny
Kamenité jedľové smrečiny s bukom
Kyslé jedľovo-bukové smrečiny
Kamenité jedľové bučiny so smrekom
Vápencové smrekové jedliny
Kamenité smrečiny s jedľou
Podmáčané smrekové jedliny
Vysokohorské smrečiny
Vysokohorské smrečiny s limbou
Vysokohorské smrekovcové smrečiny s limbou
Vysokohorské limbové smrečiny
Vysokohorské javorové smrečiny
Vysokohorské vápencové smrečiny
Smrekovcové boriny
Podmáčané boriny s kosodrevinou
Kosodrevina
Smreková kosodrevina
Limbová kosodrevina
Vápencová kosodrevina
Kosodrevina s listnáčmi
200
120
200
125
140
115
120
210
200
125
200
170
170
170
100
150
105
105
150
200
105
105
150
200
105
105
150
105
150
105
105
105
105
115
105
105
105
105
200
200
200
200
200
200
200
200
105
200
200
150
200
150
200
150
150
150
250
250
250
250
250
250
2 160
1 410
3 430
1 070
930
1 030
600
640
1 580
1 520
710
320
2 220
520
1 650
2 460
1 770
1 390
490
430
1 130
1 150
1 400
3 590
1 140
1 330
950
1 610
2 870
650
1 330
1 210
1 040
1 210
1 550
950
930
1 280
210
2 230
1 810
2 360
1 560
2 250
1 620
2 320
1 010
2 460
1 350
140
200
160
150
140
150
90
3 250
1 610
1 510
1 190
1 550
1 290
Časť II
V prípade vzniku nových HSLT a zmeny zaradenia lesného pozemku do HSLT, ktorý nie je uvedený v časti I, sa pri výpočte odvodu použije hodnota efektu mimoprodukčnej funkcie lesa a rubná doba podľa pôvodného HSLT.
Príloha č. 2 k zákonu č. 326/2005 Z. z.
SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ KRAJSKÝCH LESNÝCH ÚRADOV A OBVODNÝCH LESNÝCH ÚRADOV
Krajský lesný úrad Obvodný lesný úrad Pôsobnosť v okresoch
Bratislava Bratislava Bratislava I - V
Pezinok
Senec
Malacky Malacky
Trnava Trnava Trnava
Piešťany
Hlohovec
Dunajská Streda Dunajská Streda
Galanta
Senica Senica
Skalica
Nitra Nitra Nitra
Topoľčany
Zlaté Moravce
Levice Levice
Nové Zámky Nové Zámky
Komárno
Šaľa
Trenčín Trenčín Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Považská Bystrica Považská Bystrica
Púchov
Ilava
Prievidza Prievidza
Partizánske
Žilina Žilina Žilina
Bytča
Čadca Čadca
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
Martin Martin
Turčianske Teplice
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ružomberok Ružomberok
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Brezno Brezno
Žarnovica Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banská Štiavnica
Zvolen Zvolen
Detva
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Veľký Krtíš Veľký Krtíš
Krupina
Lučenec Lučenec
Poltár
Revúca Revúca
Prešov Prešov Prešov
Sabinov
Bardejov Bardejov
Humenné Humenné
Medzilaborce
Snina Snina
Stropkov Stropkov
Svidník
Kežmarok Kežmarok
Stará Ľubovňa
Poprad Poprad
Levoča
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
Košice Košice Košice I - IV
Košice okolie
Rožňava Rožňava
Michalovce Michalovce
Sobrance
Trebišov
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Gelnica Gelnica
1)
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z.
2)
§ 2 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 541/2004 Z. z.
3)
Napríklad § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
4)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z.
5)
§ 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
9)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
14)
§ 1 až 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 39c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
16)
§ 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
17)
§ 46 zákona č. 364/2004 Z. z.
18)
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
20)
21)
§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z.
22)
§ 4 ods. 2 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.
23)
Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
26)
§ 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 10 a 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 7 zákona č. 217/2004 Z. z.
30)
§ 18 zákona č. 473/2003 Z. z.
§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
32)
§ 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 67 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 9 ods. 4 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
35)
36)
§ 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
37)
38)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
39)
Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
40)
41)
Napríklad § 415 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 50 zákona č. 364/2004 Z. z.
42)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
43)
§ 65 ods. 1 písm. k) siedmy bod zákona č. 543/2002 Z. z.
44)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
45)
46)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 666/2004 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 písm. f) a § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
50)
51)
Zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov.
52)
§ 34 zákona č. 23/1962 Zb.
53)
54)
55)
§ 4 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
56)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
57)
Napríklad § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58)
§ 9 ods. 1 písm. n) a § 67 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
Napríklad § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
60)
61)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
62)
Zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
63)
64)
§ 151a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
66)
§ 22a ods. 6 až 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
67)
Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
68)
Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69)
70)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
71)
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
72)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
73)
§ 11 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z. z.
75)
Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
76)
§ 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
77)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z., Trestný poriadok.
78)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
79)
80)
§ 76 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
81)
82)
Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
83)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
84)
Napríklad § 4 ods. 5 zákona č. 193/2005 Z. z., zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z., zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov.
85)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
86)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
87)
Napríklad čl. 8 ods. 1 a 2, čl. 14 ods. 1 a 2, čl. 15 ods. 1 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 (Ú. v. EÚ L 324, 11. 12. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30. 4. 2004).
88)
Napríklad zákon č. 193/2005 Z. z., zákon č. 217/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
89)
§ 9 až 13 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
90)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach.
91)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
92)
93)
§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
94)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
95)
Napríklad § 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 11 zákona č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
96)
Napríklad § 18 až 20a a § 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
97)
§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Zb.
98)
§ 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.