414/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2005 do 31.12.2011

414
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 24. augusta 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „pre Slovenskú republiku v osobitnom predpise1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005).“.
2.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „č. 2“.
3.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na priemyselné účely“.
4.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „č. 2“.
5.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenie
Všeobecne denaturovaný lieh denaturovaný podľa vyhlášky v znení účinnom do 15. septembra 2005 sa na daňovom území považuje za všeobecne denaturovaný lieh denaturovaný podľa tejto vyhlášky a možno ho použiť podľa § 5 ods. 1 v znení účinnom do 15. septembra 2005 najneskôr do 31. marca 2006.“.
6.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako „Príloha“.
7.
V prílohe riadku č. 6 stĺpci „Účel použitia osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného liehu bezvodého“ sa na konci pripájajú tieto slová: „na výrobu ekologických prípravkov na použitie v poľnohospodárstve“.
8.
V prílohe riadku č. 14 stĺpci „Účel použitia osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného liehu bezvodého“ sa na konci pripájajú tieto slová: „na výrobu čistiacich prostriedkov, leštiacich prostriedkov“.
9.
Príloha sa dopĺňa riadkom č. 21, ktorý znie:
„ 21. izopropylalkohol
a
terc-butylalkohol
50 ml
a
780 mg
5 l
a
78 g
50 l
a
780 g
na použitie v kozmetickom
priemysle 
                                                                                                                                “.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
Ivan Mikloš v. r.