471/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005 do 31.12.2008

471
ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 601/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „dvojčatá“ vkladajú slová „alebo viac detí súčasne“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo viac detí súčasne“.
3.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu2) alebo príslušného orgánu.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
§ 45, 48, § 56 ods. 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 49 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 94/1963 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu2) alebo príslušného orgánu3) alebo dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť právoplatným rozhodnutím súdu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 54 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe uvedenej v § 2 písm. a), ak po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom zariadení.
(5)
Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu. “.
7.
V § 4 ods. 2 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dve“ a vypúšťa sa slovo „najmenej“.
8.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „u dvojčiat“ nahrádza slovom „detí“.
9.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok a nárok na príspevok rodičom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej len „platiteľ”) podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o príspevok a žiadosť o príspevok rodičom musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo oprávnenej osoby a dieťaťa. Platiteľ osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa môže spracovávať a sprístupňovať len na účely príspevku a príspevku rodičom.“.
10.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu,10) oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa oprávnenej osobe podľa § 2 písm. a).10a)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:
„10)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
10a)
Napríklad § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.“.
11.
V § 13 ods. 1 a 2 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „šiestich mesiacov“.
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa súčasne narodili dve deti pred 1. novembrom 2005, posudzuje sa nárok na príspevok a na jeho výšku podľa právneho predpisu účinného v čase narodenia detí; to platí aj v konaní o poskytnutí príspevku, ktoré nebolo skončené do 31. októbra 2005.“.
Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z. a zákona č. 305/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa suma „1 130 Sk“ nahrádza sumou „1 360 Sk“ a v písmene b) sa suma „1 920 Sk“ nahrádza sumou „2 150 Sk“.
2.
V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Dávku a príspevky poskytuje úrad, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
3.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Po uplynutí dvoch rokov od vzniku nároku na dávku a na príspevky zaniká nárok na aktivačný príspevok a na príspevok na bývanie okrem aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10. Aktivačný príspevok a príspevok na bývanie okrem aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 priznáva obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti a podmienky ich priznania a výšku ustanoví všeobecne záväzným nariadením.“.
4.
V § 19 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Po uplynutí dvoch rokov od vzniku nároku na dávku a na príspevky prechádza nárok na zabezpečenie základných životných podmienok, nárok na príspevok na zdravotnú starostlivosť, nárok na aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 9 a 10 a nárok na ochranný príspevok do pôsobnosti obce tak, že
a)
základné životné podmienky zabezpečuje obec pri prenesenom výkone štátnej správy, ak podmienky na ich zabezpečenie naďalej trvajú,
b)
príspevok na zdravotnú starostlivosť, akvitačný príspevok podľa § 12 ods. 9 a 10 a ochranný príspevok vypláca obec pri prenesenom výkone štátnej správy, ak podmienky na ich poskytovanie naďalej trvajú.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
5.
V § 19 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
6.
V § 19 odsek 8 znie:
„(8)
Pri ustanovení výšky aktivačného príspevku a príspevku na bývanie na účely odseku 5 sa na sumy uvedené v § 12 ods. 2 a § 13 ods. 2 neprihliada.“.
7.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Postup podľa odsekov 5 až 8 sa uplatní od 1. januára 2008.“.
8.
V § 23 písm. a) druhom bode sa slová „§ 19 ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“ a slová „§ 19 ods. 4 písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 6“.
9.
V § 24 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „§ 19 ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“.
10.
V § 24 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
o zastavení výplaty príspevkov.“.
11.
V § 24 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
o zastavení výplaty príspevkov.“.
12.
V § 24 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 19 ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 6 písm. a)“ a slová „§ 19 ods. 4 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 6 písm. b)“.
13.
V § 25 ods. 6 sa slová „§ 19 ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“.
14.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Úrad alebo obec zúčtuje dávku a príspevky s opakovanou štátnou sociálnou dávkou, peňažným príspevkom za opatrovanie alebo s náhradným výživným po vzniku nároku na opakovanú štátnu sociálnu dávku, peňažný príspevok za opatrovanie alebo na náhradné výživné, ktorých platiteľom je štát.“.
15.
Za § 33c sa vkladá § 33d, ktorý znie:
㤠33d
Ak úrad poskytoval dávku a príspevky najmenej dva roky pred 1. januárom 2008 a nárok na dávku a príspevky trvá k 31. decembru 2007, nárok na aktivačný príspevok okrem aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a nárok na príspevok na bývanie zaniká dňom 31. decembra 2007; nárok na zabezpečenie základných životných podmienok, nárok na príspevok na zdravotnú starostlivosť, nárok na aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 9 a 10, nárok na ochranný príspevok a priznanie aktivačného príspevku a príspevku na bývanie prechádza od 1. januára 2008 do pôsobnosti obce podľa § 19 ods. 5 a 6.“.
Čl. III
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z., zákona č. 141/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 257/2005 Z. z. a zákona č. 305/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 56 odsek 5 znie:
„(5)
Za zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sa na účely tohto zákona považujú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré občan s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity. Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím podniká alebo prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.“.
2.
V § 64 ods. 5 sa suma „700 Sk“ nahrádza sumou „900 Sk“.
3.
Za § 110t sa vkladá § 110u, ktorý znie:
㤠110u
O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. októbra 2005, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. novembra 2005.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.