Predpis bol zrušený predpisom 351/2012 Z. z.

491/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.11.2012

491
ZÁKON
z 23. septembra 2005
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti organizácií1) so sídlom na území Slovenskej republiky pri ich registrácii upravenej osobitným predpisom,2)
b)
akreditáciu environmentálnych overovateľov a dozor nad činnosťou environmentálnych overovateľov,
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach environmentálneho manažérstva a auditu,
d)
zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ, REGISTER ORGANIZÁCIÍ A PODPORA ÚČASTI ORGANIZÁCIÍ
§ 2
Registrácia organizácií
(1)
Začlenenie organizácie do schémy Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len „schéma“) sa uskutočňuje formou jej registrácie na základe žiadosti o registráciu organizácií (ďalej len „registrácia“); registráciu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Registráciou sa rozumie
a)
preskúmanie, či organizácia spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
b)
zapísanie organizácie do registra organizácií.
(3)
Žiadosť o registráciu obsahuje
a)
názov organizácie, jej sídlo alebo miesto podnikania, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
b)
kontaktnú osobu pre environmentálne vyhlásenie na každom území, na ktorom má činnosť organizácie vplyv na životné prostredie (ďalej len „územie vplyvu“),
c)
kód štatistickej územnej jednotky podľa osobitného predpisu,3) na ktorej sa územie vplyvu nachádza,
d)
kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností organizácie podľa osobitného predpisu,4)
e)
počet zamestnancov organizácie,
f)
meno a priezvisko environmentálneho overovateľa podľa § 8 ods. 1, číslo jeho akreditácie podľa § 12 ods. 1 písm. e) a odbor akreditácie a rozsah akreditácie podľa § 12 ods. 1 písm. c),
g)
dátum vydania nasledujúceho environmentálneho vyhlásenia,
h)
názov a adresu obvodného úradu životného prostredia, v ktorého územnom obvode sa nachádza územie vplyvu,
i)
názov obce a adresu obecného úradu obce, v ktorej územnom obvode sa nachádza územie vplyvu (ďalej len „dotknutá obec“).
(4)
K žiadosti o registráciu organizácia priloží tieto prílohy:
a)
environmentálne vyhlásenie,5) ktorého platnosť je potvrdená podpisom environmentálneho overovateľa a ktoré obsahuje lehotu vypracovania nasledujúceho environmentálneho vyhlásenia a lehoty na priebežnú aktualizáciu environmentálneho vyhlásenia,
b)
doklady potvrdzujúce splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,6)
c)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,7)
d)
stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) podľa § 15 ods. 4 písm. b).
(5)
Žiadosť o registráciu a prílohy podľa odseku 4 predloží organizácia ministerstvu v dvoch vyhotoveniach.
(6)
Ak žiadosť nie je úplná, ministerstvo preruší konanie a vyzve organizáciu na jej doplnenie a zároveň ju poučí o následkoch nedodržania lehoty. Lehota na odstránenie nedostatkov podania je najviac tri mesiace od doručenia výzvy.
(7)
Ak organizácia splní požiadavky na začlenenie do schémy, ministerstvo
a)
organizáciu zapíše do registra organizácií,
b)
organizácii pridelí registračné číslo,
c)
organizácii vydá osvedčenie o registrácii.
(8)
Zapísanie organizácie do registra organizácií ministerstvo oznámi inšpekcii.
(9)
Osvedčenie o registrácii obsahuje najmä
a)
názov organizácie a jej sídlo alebo miesto podnikania a podľa potreby vymedzenie jej zložiek, na ktoré sa vzťahuje registrácia,
b)
kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností organizácie,
c)
číslo osvedčenia a dátum jeho vydania,
d)
registračné číslo,
e)
dobu platnosti registrácie,
f)
podľa potreby podmienky na udržanie registrácie (§ 3).
(10)
Ministerstvo žiadosť o registráciu zamietne, ak
a)
dostalo od akreditačného orgánu správu o dozore, z ktorej vyplýva, že environmentálny overovateľ, ktorý overil správnosť a potvrdil platnosť environmentálneho vyhlásenia, konal v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a schválenými postupmi, takže toto potvrdenie nemožno považovať za platné,
b)
dostalo od inšpekcie informáciu o tom, že organizácia neplní dôležité podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu životného prostredia.
§ 3
Podmienky na udržanie registrácie
(1)
Organizácia zaregistrovaná v schéme je povinná každoročne zaslať ministerstvu informácie o aktualizácii environmentálneho vyhlásenia podľa osobitného predpisu8) do jedného mesiaca od potvrdenia jej platnosti environmentálnym overovateľom.
(2)
Ministerstvo môže predĺžiť platnosť registrácie, ak organizácia podá žiadosť o jej predĺženie najneskôr 60 dní pred uplynutím lehoty platnosti registrácie. Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie obsahuje údaje podľa § 2 ods. 3 a k žiadosti sa pripoja prílohy podľa § 2 ods. 4 písm. a) a b) a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Ministerstvo dočasne pozastaví platnosť registrácie, ak
a)
mu organizácia nepredloží informáciu podľa osobitného predpisu,10)
b)
dostane správu o dozore podľa § 2 ods. 10 písm. a) alebo informáciu podľa § 2 ods. 10 písm. b),
c)
zistí, že organizácia dočasne neplní niektorú z podmienok podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Ministerstvo zruší dočasné pozastavenie platnosti registrácie podľa odseku 3, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo dočasné pozastavenie platnosti registrácie uložené, organizácia prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a zamedzenie ich opakovania, požiadala o zrušenie pozastavenia platnosti registrácie a predložila potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Ministerstvo zruší registráciu a vymaže organizáciu z registra, ak
a)
organizácia v určenej lehote neodstráni nedostatky, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu platnosti registrácie,
b)
na základe správy o dozore podľa § 2 ods. 10 písm. a) alebo informácie podľa § 2 ods. 10 písm. b), alebo inak zistí, že organizácia závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu životného prostredia, alebo
c)
o to požiada organizácia.
§ 4
Register organizácií
(1)
Register organizácií vedie ministerstvo.
(2)
Register organizácií okrem údajov podľa § 2 ods. 3 obsahuje najmä dátum
a)
zaregistrovania organizácie a pridelenia registračného čísla,
b)
predĺženia platnosti registrácie,
c)
pozastavenia platnosti registrácie,
d)
zrušenia pozastavenia platnosti registrácie,
e)
zrušenia registrácie a vymazania organizácie z registra organizácií.
(3)
Register organizácií je verejne prístupný na internetovej stránke ministerstva.
§ 5
Zverejnenie environmentálneho vyhlásenia
Organizácia je povinná
a)
sprístupniť zainteresovaným stranám13) platné environmentálne vyhlásenie do troch mesiacov po prijatí oznámenia o zaregistrovaní organizácie a ročne informácie o aktualizácii environmentálneho vyhlásenia do jedného mesiaca po potvrdení ich platnosti environmentálnym overovateľom,
b)
informovať ministerstvo o sprístupnení environmentálneho vyhlásenia v rámci každoročne zasielanej dokumentácie podľa § 3 ods. 1.
§ 6
Podpora účasti organizácií
(1)
Štát podporuje14) účasť organizácií, predovšetkým malých podnikov a stredných podnikov,15) v schéme, najmä v územiach chránených podľa osobitných predpisov16) alebo v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.17)
(2)
Podpora podľa odseku 1 spočíva najmä
a)
v poskytovaní technickej pomoci a poradenstva pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva, pri vykonávaní úvodného environmentálneho preskúmania, určovaní environmentálnych aspektov a environmentálnych vplyvov a pri hodnotení ich závažnosti,
b)
vo vypracúvaní a sprístupňovaní informácií o stave životného prostredia v príslušnom území,
c)
v zohľadňovaní registrácie organizácie pri plánovaní a vykonávaní štátneho dozoru, ako aj pri preverovaní a aktualizovaní povolení a iných rozhodnutí a stanovísk podľa osobitných predpisov,18)
d)
v možnosti získať v odôvodnených prípadoch finančnú pomoc z prostriedkov podľa osobitných predpisov.19)
AKREDITÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV A DOZOR NAD ICH ČINNOSŤOU
§ 7
Akreditačný orgán
(1)
Akreditáciu environmentálnych overovateľov20) vykonáva ministerstvom poverená právnická osoba (ďalej len „akreditačný orgán“).
(2)
Vykonávaním akreditácie environmentálnych overovateľov možno poveriť len právnickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
nezávislosť výkonu činnosti voči žiadateľom o akreditáciu,
b)
ochrana dôverných údajov a informácií získaných počas plnenia úloh akreditačného orgánu,
c)
vypracovanie požiadaviek a postupov akreditácie a ďalšej činnosti akreditačného orgánu (ďalej len „akreditačné pravidlá“) v súlade s pravidlami príslušných medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti akreditácie, ktoré sú uvedené v medzinárodných normách, európskych normách a predpisoch a v tomto zákone,
d)
plnenie povinností vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti akreditácie,
e)
zabezpečenie finančných zdrojov potrebných na akreditačnú činnosť,
f)
zamestnávanie v pracovnoprávnom vzťahu osôb, ktoré sú odborne spôsobilé na výkon činností spojených s akreditáciou a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti o veciach, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti.
(3)
Ak akreditačný orgán opakovane neplní alebo závažným spôsobom porušuje podmienky podľa odseku 2 alebo ak o to akreditačný orgán požiada, ministerstvo zruší poverenie podľa odseku 1.
(4)
Poverenie akreditačného orgánu, ako aj zrušenie tohto poverenia ministerstvo zverejní vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
(5)
Ministerstvo vykonáva dohľad nad činnosťou akreditačného orgánu a rozhoduje o námietkach proti postupu akreditačného orgánu. Rozhodnutie ministerstva o námietkach je konečné a nemožno proti nemu podať odvolanie (rozklad).
(6)
Akreditačný orgán predloží ministerstvu každoročne do 31. januára správu o akreditačnej činnosti a dozornej činnosti podľa § 14 za predchádzajúci kalendárny rok vrátane zistených nedostatkov a prijatých alebo navrhovaných opatrení.
§ 8
Environmentálny overovateľ
(1)
Environmentálnym overovateľom je bezúhonná a odborne spôsobilá fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej na základe splnenia podmienok podľa tohto zákona akreditačný orgán udelil akreditáciu.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin proti životnému prostrediu.21) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
(3)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického smeru, prírodovedeckého smeru, ekonomického smeru alebo právnického smeru a najmenej trojročná odborná prax vykonávaná na plný úväzok v hospodárstve, v orgánoch verejnej správy v oblasti životného prostredia alebo na poradenských pracoviskách a v certifikačných orgánoch zaoberajúcich sa environmentálnou problematikou alebo
b)
ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa smeru uvedeného v písmene a) a najmenej šesťročná odborná prax v oblastiach podľa písmena a) a
c)
dostatočné odborné znalosti v oblastiach podľa osobitného predpisu.22)
(4)
Odborné znalosti podľa odseku 3 písm. c) sa overujú skúškou.
(5)
Akreditačný orgán môže uznať kurzy alebo iné doklady o kvalifikácii ako doklad o odborných znalostiach podľa odseku 3 písm. c), ak
a)
tieto kurzy alebo iné vzdelávacie akcie
1.
vykonala osoba poverená ministerstvom podľa § 18 alebo
2.
obsahovo a metodicky zodpovedajú oblastiam podľa odseku 3 písm. c) a končia sa písomnou skúškou alebo
b)
ide o osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblastiach podľa odseku 3 písm. c) vydané podľa osobitných predpisov.23)
(6)
Doklad podľa odseku 5 možno uznať ako doklad o odborných znalostiach podľa odseku 3 písm. c) do piatich rokov od jeho vystavenia.
(7)
Environmentálny overovateľ akreditovaný v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) môže na území Slovenskej republiky vykonať overenie na základe oznámenia podľa osobitného predpisu.24) Súčasťou oznámenia je úradne osvedčená fotokópia akreditačnej listiny a jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.
(8)
Akreditačný orgán preverí údaje a doklady uvedené v oznámení podľa odseku 7. Ak environmentálny overovateľ akreditovaný v inom členskom štáte spĺňa podmienky podľa tohto zákona, akreditačný orgán ho zapíše do zoznamu podľa § 12 ods. 3. Úhradu nákladov spojených s preverením oznámenia a zápisom do registra vo výške ustanovenej akreditačnými pravidlami hradí environmentálny overovateľ akreditovaný v inom členskom štáte.
§ 9
Členovia tímu environmentálneho overovateľa
(1)
Členom tímu environmentálneho overovateľa môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je akreditovaná ako environmentálny overovateľ, ak spĺňa podmienky
a)
bezúhonnosti podľa § 8 ods. 2 a
b)
odbornej spôsobilosti podľa § 8 ods. 3 písm. a) alebo b) a aspoň v jednej z oblastí podľa § 8 ods. 3 písm. c).
(2)
Akreditačný orgán na žiadosť fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, jej vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti, v ktorom uvedie tiež druh a rozsah preukázaných odborných vedomostí.
(3)
Ustanovenia § 8 ods. 4 až 6 platia rovnako.
(4)
Fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je oprávnená vykonať overovaciu činnosť iba v spolupráci s akreditovaným environmentálnym overovateľom a potvrdiť platnosť environmentálneho vyhlásenia jeho podpísaním iba spolu s akreditovaným environmentálnym overovateľom ako spôsobilou osobou.
§ 10
Podmienky na udelenie akreditácie
(1)
Ak je žiadateľom o udelenie akreditácie (ďalej len „žiadateľ “) fyzická osoba-podnikateľ, podmienkou na udelenie akreditácie je
a)
spôsobilosť na právne úkony,
b)
bezúhonnosť a odborná spôsobilosť žiadateľa, ako aj zodpovedného zástupcu,25) ak ním nie je sám žiadateľ,
c)
odborná spôsobilosť podľa § 8 a 9 ďalších osôb, ktoré zamestnáva v pracovnoprávnom vzťahu,
d)
potvrdenie príslušného orgánu26) o skutočnosti, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii alebo v obdobnom konaní, nie staršie ako jeden mesiac a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v čase podania žiadosti nie je v konkurze, likvidácii alebo v obdobnom konaní,
e)
zdokumentované metodiky a postupy na činnosť environmentálneho overovateľa vrátane mechanizmov na zabezpečovanie systému kvality a na zachovávanie dôvernosti,
f)
uhradenie nákladov akreditačného konania podľa § 11 ods. 11.
(2)
Ak je žiadateľom právnická osoba, podmienkou na udelenie akreditácie je
a)
bezúhonnosť osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu,
b)
zamestnávanie v pracovnom pomere zodpovedného zástupcu spĺňajúceho podmienku bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti podľa § 8,
c)
odborná spôsobilosť podľa § 8 a 9 ďalších osôb, ktoré zamestnáva v pracovnoprávnom vzťahu,
d)
potvrdenie príslušného orgánu o skutočnosti, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii alebo v obdobnom konaní, nie staršie ako jeden mesiac a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v čase podania žiadosti nie je v konkurze, likvidácii alebo v obdobnom konaní,
e)
zdokumentované metodiky a postupy na činnosť environmentálneho overovateľa vrátane mechanizmov na zabezpečovanie systému kvality a na zachovávanie dôvernosti,
f)
uhradenie nákladov akreditačného konania podľa § 11 ods. 11.
§ 11
Akreditačné konanie
(1)
Akreditačné konanie sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti žiadateľa akreditačnému orgánu.
(2)
Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje najmä,
a)
ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
1.
meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa a identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, ako aj osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ,
2.
potrebné doklady na preukázanie splnenia podmienok podľa § 10 ods. 1 písm. b) až f),
3.
rozsah činností, na ktorý sa žiada udelenie akreditácie,
b)
ak ide o právnickú osobu,
1.
obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
2.
organizačnú schému žiadateľa,
3.
potrebné doklady na preukázanie splnenia podmienok podľa § 10 ods. 2,
4.
rozsah činností, na ktorý sa žiada udelenie akreditácie.
(3)
Ak žiadosť o udelenie akreditácie nemá náležitosti podľa odseku 2, akreditačný orgán písomne vyzve žiadateľa, aby ju v určenej lehote doplnil alebo odstránil iný nedostatok. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní alebo neodstráni nedostatky žiadosti v určenej lehote, akreditačný orgán akreditačné konanie zastaví.
(4)
Skúška na overenie odborných znalostí žiadateľa podľa § 8 ods. 4 je samostatnou časťou akreditačného konania.
(5)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou akreditačného orgánu. Akreditačný orgán vymenúva predsedu skúšobnej komisie a zo zoznamu skúšajúcich, ktorý vydá ministerstvo, vyberá členov skúšobných komisií pre akreditačné konanie v jednotlivých odboroch činností.
(6)
Skúšobná komisia má troch až piatich členov.
(7)
O priebehu skúšky skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie najmä
a)
zloženie skúšobnej komisie a meno skúšanej osoby,
b)
miesto a čas konania písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky,
c)
skúšobné otázky,
d)
rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky; v prípade nezloženia skúšky tiež hlavné dôvody na takéto rozhodnutie.
(8)
O úspešnom zložení skúšky vydá akreditačný orgán žiadateľovi osvedčenie.
(9)
Žiadateľ zaplatí akreditačnému orgánu paušálnu úhradu nákladov skúšky. Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, paušálna úhrada sa nevracia.
(10)
Akreditačné konanie pozostáva z
a)
preskúmania žiadosti a dokumentácie,
b)
uskutočnenia aspoň jednej návštevy u žiadateľa vrátane rokovania so zodpovedným zástupcom a prípadne aj s vedúcimi tímov environmentálneho overovateľa, ak ich žiadateľ ustanovil,
c)
uskutočnenia aspoň jednej návštevy v organizácii počas overovania správnosti a potvrdzovanie platnosti environmentálneho vyhlásenia vykonávaného žiadateľom.
(11)
Ak žiadosť o udelenie akreditácie spĺňa náležitosti podľa odseku 2, akreditačný orgán do 15 dní od jej predloženia doručí žiadateľovi návrh zmluvy o podmienkach vykonania akreditácie vrátane nákladov akreditačného konania a jeho časového harmonogramu, ako aj mená osôb poverených uskutočnením akreditačného konania; na formu a obsah zmluvy sa vzťahujú primerane ustanovenia osobitného predpisu.27)
(12)
Ak je akreditačný orgán nečinný, najmä ak do jedného mesiaca od začatia konania nedoručí žiadateľovi návrh zmluvy podľa odseku 11, žiadateľ môže podať proti tomu námietky na ministerstvo. Do uzavretia zmluvy o podmienkach vykonania akreditácie môže žiadateľ vziať žiadosť späť aj bez udania dôvodu.
(13)
Ak sa v akreditačnom konaní preukáže, že žiadateľ splnil všetky podmienky podľa § 10, akreditačný orgán udelí žiadateľovi akreditáciu a vydá mu osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa.
(14)
Ak žiadateľ nesplnil podmienky na udelenie akreditácie, akreditačný orgán osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa nevydá a túto skutočnosť spolu s uvedením dôvodov písomne oznámi žiadateľovi. Proti tomuto oznámeniu môže žiadateľ podať do 15 dní od jeho doručenia námietky na ministerstvo.
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 platia primerane aj na rozširovanie rozsahu akreditácie environmentálneho overovateľa a predlžovanie jej platnosti.
§ 12
Osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa
(1)
Osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa obsahuje
a)
názov akreditačného orgánu a jeho sídlo,
b)
obchodné meno, názov alebo meno a priezvisko akreditovaného environmentálneho overovateľa a jeho sídlo alebo adresu trvalého pobytu,
c)
odbor akreditácie a rozsah akreditácie,
d)
ak ide o právnickú osobu, meno osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu akreditovaného environmentálneho overovateľa, s uvedením spôsobu, akým konajú v jeho mene,
e)
číslo akreditácie a dátum nadobudnutia platnosti osvedčenia,
f)
údaje o podmienkach a platnosti osvedčenia o akreditácii environmentálneho overovateľa,
g)
ďalšie údaje, ak je to potrebné.
(2)
Akreditácia má platnosť päť rokov. Doba platnosti akreditácie je uvedená v osvedčení o akreditácii environmentálneho overovateľa. Na žiadosť akreditovaného environmentálneho overovateľa podanú najneskôr 90 dní pred skončením platnosti jeho akreditácie môže akreditačný orgán platnosť akreditácie predĺžiť, najviac však o päť rokov, a to aj opätovne.
(3)
Akreditačný orgán
a)
zašle odpis osvedčenia o akreditácii environmentálneho overovateľa, odpis o jeho zmene alebo zrušení príslušnému živnostenskému úradu,
b)
vedie a aktualizuje zoznam environmentálnych overovateľov, ktorí sú právnickými osobami, zoznam environmentálnych overovateľov, ktorí sú fyzickými osobami-podnikateľmi, a zoznam fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 2; zoznam environmentálnych overovateľov obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. b), c), e) a f).
(4)
Akreditačný orgán oznámi každý mesiac ministerstvu zmeny v zozname environmentálnych overovateľov, ktorí sú právnickými osobami, v zozname environmentálnych overovateľov, ktorí sú fyzickými osobami-podnikateľmi, a v zozname fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 2, a uverejní zoznamy na svojej internetovej stránke.
§ 13
Pozastavenie, zrušenie a zánik platnosti akreditácie
(1)
Akreditačný orgán môže s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a ich závažnosť platnosť akreditácie pozastaviť alebo akreditáciu zrušiť, ak
a)
environmentálny overovateľ neplní podmienky určené v osvedčení o akreditácii environmentálneho overovateľa,
b)
environmentálny overovateľ nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bol akreditovaný,
c)
zistí nedostatky vo výkone činnosti environmentálneho overovateľa, na ktorú bola udelená akreditácia, alebo v plnení jeho oznamovacej povinnosti, alebo v jeho súčinnosti s akreditačným orgánom,
d)
o to požiada environmentálny overovateľ.
(2)
Akreditácia zaniká,
a)
ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, jeho smrťou alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
ak ide o právnickú osobu, jej zánikom,
c)
zrušením podľa odseku 1,
d)
uplynutím doby platnosti akreditácie.
(3)
Pred vydaním opatrenia podľa odseku 1 akreditačný orgán umožní environmentálnemu overovateľovi vyjadriť sa k jeho podkladu.
(4)
Opatrenie podľa odseku 1 akreditačný orgán doručí environmentálnemu overovateľovi. Proti tomuto opatreniu môže environmentálny overovateľ podať do 15 dní od jeho doručenia námietky na ministerstvo.
§ 14
Dozor nad činnosťou environmentálnych overovateľov
(1)
Akreditačný orgán vykonáva dozor nad činnosťou environmentálnych overovateľov, ktorým udelil akreditáciu podľa osobitného predpisu,28) ako aj nad činnosťou environmentálnych overovateľov akreditovaných v inom členskom štáte.29)
(2)
Náklady akreditačného orgánu na výkon dozoru podľa odseku 1 určené spôsobom ustanoveným v akreditačných pravidlách hradí environmentálny overovateľ.
(3)
Akreditačný orgán môže z vlastného podnetu vykonať tiež mimoriadnu previerku činnosti environmentálneho overovateľa. Na výkon mimoriadnej previerky sa nevzťahuje odsek 2.
(4)
O závažných nedostatkoch v overovacej činnosti environmentálneho overovateľa akreditačný orgán bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo.
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 15
Orgány štátnej správy
(1)
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach environmentálneho manažérstva a auditu,
b)
inšpekcia,
c)
krajské úrady životného prostredia,
d)
obvodné úrady životného prostredia.
(2)
Ministerstvo
a)
poveruje akreditačný orgán výkonom činností,30) vykonáva dohľad nad jeho činnosťou a zrušuje poverenie nad jeho činnosťou,
b)
rozhoduje o námietkach proti postupu akreditačného orgánu,
c)
rozhoduje o žiadosti o registráciu podľa § 2, o žiadosti o predĺženie platnosti registrácie podľa § 3 ods. 2, o dočasnom pozastavení platnosti registrácie podľa § 3 ods. 3, o zrušení dočasného pozastavenia platnosti registrácie podľa § 3 ods. 4 a o zrušení registrácie podľa § 3 ods. 5,
d)
vedie a aktualizuje register organizácií a mesačne oznamuje zmeny Európskej komisii,
e)
určuje poverenú osobu na plnenie niektorých úloh spojených s jeho činnosťou podľa písmen c) a d),
f)
poveruje fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby vykonávaním odbornej prípravy environmentálnych overovateľov, vedúcich environmentálnych audítorov a environmentálnych audítorov, osôb zodpovedných za uplatňovanie požiadaviek schémy v organizáciách, ako aj zamestnancov poradenských a konzultantských subjektov a odsúhlasuje učebné osnovy,
g)
navrhuje vláde Slovenskej republiky opatrenia na podporu, šírenie a propagáciu schémy v Slovenskej republike,
h)
plní úlohy medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpečenia súladu a koordinovanosti v schéme,
i)
uverejňuje zoznam environmentálnych overovateľov, ktorí sú právnickými osobami, zoznam environmentálnych overovateľov, ktorí sú fyzickými osobami-podnikateľmi, zoznam fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 2, na internetovej stránke ministerstva,
j)
rozhoduje o odchýlkach frekvencie predkladania informácií o aktualizácii.31)
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o registrácii a o udržaní registrácie,
b)
zoznam odborov činností, na ktoré sa udeľuje akreditácia environmentálnym overovateľom,
c)
skúšobný poriadok skúšok pre akreditačné konanie a sumu paušálnej úhrady nákladov skúšky akreditačného konania.
(4)
Inšpekcia
a)
vykonáva štátny dozor podľa osobitných predpisov,32)
b)
vydáva stanovisko k žiadosti organizácie o registráciu z hľadiska plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie podľa § 2 ods. 4 písm. d),
c)
ukladá pokuty podľa § 16.
(5)
Krajský úrad životného prostredia koordinuje činnosti zabezpečované podľa odseku 6, ak sa územie vplyvu nachádza v územných obvodoch viacerých obvodných úradov životného prostredia.
(6)
Obvodný úrad životného prostredia
a)
poskytuje na požiadanie poverenej osoby podľa odseku 2 písm. e) všetky nevyhnutné informácie, ktoré ministerstvo potrebuje na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. c),
b)
informuje ministerstvo o stave životného prostredia podľa osobitného predpisu33) na území vplyvu zodpovedajúce zabezpečeniu úloh stanovených osobitným predpisom.34)
§ 16
Správny delikt
(1)
Pokutu do 16 596,95 eura uloží inšpekcia fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak neoprávnene používa logo.35)
(2)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa odseku 1, a to aj opakovane.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na dobu trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(5)
Výnosy pokút podľa odseku 1 sú príjmom Environmentálneho fondu.36)
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,37) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
vydanie a zrušenie poverenia akreditačného orgánu (§ 7),
b)
overovanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti environmentálnych overovateľov a členov ich tímov (§ 8 a 9),
c)
akreditačné konanie (§ 11).
(3)
V konaniach podľa § 2 ods. 10 a § 3 ods. 3 až 5 ministerstvo nariadi ústne pojednávanie.
(4)
Ministerstvo oznámi dotknutej obci začatie konania o
a)
registrácii organizácie podľa § 2,
b)
predĺžení platnosti registrácie organizácie podľa § 3 ods. 2,
c)
dočasnom pozastavení platnosti registrácie organizácie podľa § 3 ods. 3,
d)
zrušení dočasného pozastavenia platnosti registrácie organizácie podľa § 3 ods. 4,
e)
zrušení registrácie organizácie podľa § 3 ods. 5.
(5)
Obec sa môže vyjadriť k oznámeniu podľa odseku 4 do 14 dní od jeho doručenia.
§ 18
Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
(1)
Odbornú prípravu environmentálnych audítorov a vedúcich environmentálnych audítorov, environmentálnych overovateľov a členov tímu environmentálneho overovateľa, predstaviteľov vrcholového manažmentu zodpovedných za uplatňovanie schémy, ako aj zamestnancov poradenských a konzultantských subjektov v tejto oblasti vykonáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu (ďalej len „oprávnenie“) vydané ministerstvom.
(2)
Podmienkami na udelenie oprávnenia sú:
a)
zabezpečenie lektorov a predloženie dokladov o ich odbornej kvalifikácii a praxi,
b)
vypracovanie učebných osnov a vedenie základnej pedagogickej dokumentácie preukazujúcej rozsah účasti školených osôb na procese odbornej prípravy,
c)
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a organizačno-personálneho riadenia procesu odbornej prípravy.
(3)
Žiadosť o udelenie oprávnenia obsahuje najmä,
a)
ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, jeho osobné údaje a identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, ako aj osobné údaje jeho zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám žiadateľ o udelenie oprávnenia,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
c)
potrebné doklady na preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4)
Ministerstvo v oprávnení uvedie,
a)
ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, jeho osobné údaje, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, ako aj osobné údaje jeho zodpovedného zástupcu, ak ním nie je sám držiteľ oprávnenia,
b)
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, a osobné údaje zodpovedného zástupcu,
c)
druh odbornej prípravy,
d)
číslo oprávnenia a dobu jeho platnosti.
(5)
Osoba, ktorá nadobudla oprávnenie podľa odseku 4, je povinná oznámiť ministerstvu v lehote do 60 dní po nadobudnutí živnostenského oprávnenia dátum nadobudnutia oprávnenia, obchodné meno, identifikačné číslo, ak tieto údaje neboli poskytnuté v žiadosti podľa odseku 3.
(6)
Ministerstvo môže oprávnenie odňať, ak
a)
zistí závažné alebo opakujúce sa nedostatky vo výkone odbornej prípravy držiteľom oprávnenia,
b)
o to požiada držiteľ oprávnenia.
(7)
Platnosť oprávnenia zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, ak držiteľ oprávnenia nepožiadal o predĺženie najneskôr 60 dní pred uplynutím doby platnosti oprávnenia,
b)
výmazom držiteľa oprávnenia z obchodného registra alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia,
c)
vyhlásením konkurzu na držiteľa oprávnenia alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa oprávnenia pre nedostatok majetku,
d)
rozhodnutím ministerstva o odňatí oprávnenia,
e)
smrťou fyzickej osoby-podnikateľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)
Žiadosti organizácie o registráciu a žiadosti o udelenie akreditácie podané pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za žiadosti organizácie o registráciu a za žiadosti o udelenie akreditácie podané podľa tohto zákona.
(2)
Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy udelené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považuje za oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy udelené podľa tohto zákona.
(3)
Poverenie na vykonávanie akreditácie environmentálnych overovateľov a dozoru nad ich činnosťou vydané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považuje za poverenie na vykonávanie akreditácie environmentálnych overovateľov a dozoru nad ich činnosťou podľa tohto zákona.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
1.
zákon č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu v znení zákona č. 587/2004 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 90/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z. a zákona č. 473/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno zj) znie:
„zj) akreditácia environmentálnych overovateľov,“.
2.
V prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné sa dopĺňa v stĺpci Por. č. „58“, v stĺpci Živnosť „Činnosť environmentálneho overovateľa“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti „Osvedčenie o akreditácii“, v stĺpci Poznámka „§ 12 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V prílohe č. 2 SKUPINE 214 – Ostatné sa dopĺňa v stĺpci Por. č. „60“, v stĺpci Živnosť „Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu“, v stĺpci Preukaz spôsobilosti „Oprávnenie“, v stĺpci Poznámka „§ 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z. a zákona č. 473/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti X položka 171h znie:
„Položka 171h
Žiadosť o registráciu organizácie podľa osobitného predpisu39h) pre
a)
malú organizáciu – malý podnik39i) 2 000 Sk
b)
strednú organizáciu – stredný podnik39i) 20 000 Sk
c)
ostatnú organizáciu 50 000 Sk“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39h a 39i znejú:
„39h)
§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39i) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti X položka 171i znie:
„Položka 171i
Žiadosť o predĺženie registrácie organizácie podľa osobitného predpisu39j) pre
a)
malú organizáciu – malý podnik39i) 500 Sk
b)
strednú organizáciu – stredný podnik39i) 5 000 Sk
c)
ostatnú organizáciu 15 000 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39j znie:
„39j)
§ 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti X položka 171j znie:
„Položka 171j
Žiadosť o zrušenie dočasného pozastavenia registrácie organizácie podľa osobitného predpisu39k) pre
a)
malú organizáciu – malý podnik39i) 1 000 Sk
b)
strednú organizáciu – stredný podnik39i) 10 000 Sk
c)
ostatnú organizáciu 25 000 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39k znie:
„39k)
§ 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Čl. 2 písm. s) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24. 4. 2001).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.
4)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
5)
Čl. 3 písm. c) a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
6)
Čl. 3 ods. 2 a príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
7)
Položka 171h prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
8)
Príloha III bod 3.4 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
9)
10)
Čl. 6 bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
11)
Čl. 6 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
12)
13)
Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
14)
Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
15)
Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).
16)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
17)
Napríklad § 9 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
18)
Napríklad § 7 až 16 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., § 21 až 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., § 11 až 31 a § 46 a 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 až 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
19)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
21)
22)
Príloha V bod 5.2.1. písm. a) až g) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
23)
Napríklad § 41 ods. 1 písm. k) a l) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z., § 12 zákona č. 261/2002 Z. z. v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Príloha V bod 5.3.2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
25)
§ 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
26)
§ 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 8 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
27)
28)
Príloha V bod 5.3.1 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
29)
Príloha V bod 5.3.2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
30)
Čl. 4 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
31)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
32)
Napríklad § 73 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z., § 67 zákona č. 364/2004 Z. z., § 36 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., § 71 zákona č. 543/2002 Z. z., § 25 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 77/2005 Z. z.
33)
§ 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
Čl. 6 body 4 až 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
35)
Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.
36)
Zákon č. 587/2004 Z. z. v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
37)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.