504/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

504
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
2.
V § 1 sa slová „osobitnom predpise“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 40/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.
3.
V § 6 ods. 2 písmeno f) znie:
f)
musia byť sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 časti A, a vyhlásením podľa prílohy č. 6.
4.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
b) ak nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v písmene a), musia pochádzať z hospodárstva, v ktorom sa nezaznamenal žiadny prípad tuberkulózy alebo brucelózy v období 42 dní pred naložením zvierat a 30 dní pred odoslaním, a v prípade prežúvavcov podstúpili test s negatívnymi výsledkami na brucelózu a tuberkulózu.“.
5.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „fretiek".
6.
V § 10 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Psy, mačky a fretky, ktoré sú predmetom obchodu, musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.26a)
(3)
Pri predaji psov, mačiek a fretiek do Írska, Spojeného kráľovstva alebo Švédska musia byť splnené požiadavky podľa osobitného predpisu.26b)
(4)
Certifikát sprevádzajúci zvieratá musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár poverený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktorým sa potvrdilo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:
„26a)
Čl. 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003).
26b)
Čl. 6 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003).“.
7.
V § 14 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
8.
V § 14 ods. 2 sa za slovami „odseku 1" vypúšťa čiarka a slová „ako aj záruky uvedené v odseku 2".
9.
V § 15 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
10.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
11.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Požiadavky na dovoz zvierat z tretích krajín, ich spermy, oocytov a embryí uvedené v tomto nariadení vlády musia byť aspoň rovnocenné s požiadavkami na obchod s členskými štátmi uvedenými v § 3 až 15.
(2)
Požiadavky na dovoz psov, mačiek a fretiek musia byť aspoň rovnocenné s požiadavkami podľa osobitného predpisu.34a)
(3)
Certifikát sprevádzajúci zvieratá musí potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár poverený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktorým sa potvrdilo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
Čl. 8 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003).“.
12.
V § 17 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré poskytnú členským štátom a Komisii ekvivalentné záruky vo vzťahu k zvieratám, sperme, vajíčkam a embryám,
b)
zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovážať spermu, vajíčka a embryá oviec a kôz a vajíčka a embryá jednotlivých druhov ošípaných, zoznam zberných centier, ktoré poskytnú záruky podľa § 11, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.34b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:
„34b) Rozhodnutie Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994 stanovujúce dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy semien, vajíčok a embryí oviec, kôz a koňovitých, vajíčok a embryí ošípaných (Ú. v. ES L 28, 2. 2. 1994).“.
13.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.
14.
Slovo „výmena" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „obchod" v príslušnom tvare.
15.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A (I) k smernici Rady 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14. 9. 1992) v znení
- rozhodnutia Komisie 95/176/ES (Ú. v. ES L 117, 24. 5. 1995),
- rozhodnutia Komisie 2001/298/ES (Ú. v. ES L 102, 12. 4. 2001),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2002 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 2002),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 998/2003/ES (Ú. v. EÚ L 146, 14. 6. 2003),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1398/2003 (Ú. v. EÚ L 198, 6. 8. 2003),
- smernice Rady 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
2. Smernica Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. EÚ L 146, 14. 6. 2003).
4. Rozhodnutie Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994 stanovujúce dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy semien, vajíčok a embryí oviec, kôz a koňovitých, vajíčok a embryí ošípaných (Ú. v. ES L 28, 2. 2. 1994).“.
16.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
17.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
PODMIENKY SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNÍ
(1) Aby prevádzkareň uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) bola schválená podľa § 13 ods. 2 tohto nariadenia, musí
a) byť jasne označená a oddelená od svojho okolia alebo ustajnených zvierat a umiestnená tak, aby nepredstavovala zdravotné riziko pre poľnohospodárske podniky, ktorých zdravotná situácia by mohla byť ohrozená,
b) mať primerané prostriedky na odchytenie, ustajnenie a izolovanie zvierat a mať primerané karanténne zariadenia a schválené postupy pre zvieratá prichádzajúce z neschválených zdrojov,
c) byť bez ochorení uvedených v osobitnom predpise1) a bez nákazy, ktoré sú v príslušnej krajine predmetom programu ozdravovania podľa § 14 tohto nariadenia nákaz uvedených v tomto osobitnom predpise; aby sa prevádzkareň mohla vyhlásiť za miesto bez týchto ochorení, príslušný orgán musí posúdiť záznamy o zdravotnom stave zvierat minimálne za posledné tri roky a výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení zvierat v danej prevádzkarni; výnimku z tejto požiadavky môžu dostať nové zariadenia, ak zvieratá tvoriace skupinu pochádzajú zo schválených zariadení,
d) viesť aktuálne záznamy uvádzajúce
1. počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat každého druhu nachádzajúceho sa v zariadení,
2. počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat, ktoré do zariadenia prichádzajú alebo ho opúšťajú, spolu s informáciou o ich pôvode alebo mieste určenia, preprave zo zariadenia alebo do zariadenia a zdravotný stav zvierat,
3. výsledky krvných skúšok alebo akýchkoľvek iných diagnostických postupov,
4. prípady ochorenia a tam, kde je to vhodné, poskytnuté ošetrenie,
5. výsledky pitiev zvierat, ktoré uhynuli v zariadení, vrátane mŕtvo narodených zvierat,
6. pozorovania vykonávané počas každej izolácie alebo karantény,
e) mať dohodu s príslušným laboratóriom na vykonávanie pitiev alebo mať jedno zariadenie alebo viac zariadení, kde môže tieto vyšetrenia vykonávať príslušná osoba na základe právomoci schváleného veterinárneho lekára,
f) mať vhodné opatrenia alebo zariadenia na mieste na primeranú likvidáciu tiel zvierat, ktoré uhynuli na chorobu alebo boli utratené,
g) zabezpečiť služby veterinárneho lekára schváleného a kontrolovaného príslušným orgánom, ktorý
1. spĺňa mutatis mutandis požiadavky podľa osobitného predpisu,2)
2. zabezpečí, aby príslušný orgán schválil primerané opatrenia na sledovanie ochorenia a kontrolné opatrenia týkajúce sa situácie spojenej s ochorením v príslušnej krajine a aby sa uplatňovali v prevádzkarni; tieto opatrenia zahŕňajú
- ročný plán sledovania ochorenia vrátane primeranej kontroly zoonóz zvierat,
- klinické, laboratórne skúšky a skúšky po smrti zvierat podozrivých z infekcie prenosných ochorení,
- vakcináciu náchylných zvierat proti infekčným ochoreniam, ak je to vhodné, len v súlade s legislatívou Spoločenstva;
3. zabezpečí, aby sa každá podozrivá smrť alebo výskyt ktoréhokoľvek iného symptómu naznačujúceho, že zvieratá sa nakazili jedným ochorením alebo viacerými ochoreniami uvedenými v osobitnom predpise,3) bezodkladne oznámila príslušnému orgánu, ak práve toto ochorenie má oznamovaciu povinnosť v príslušnom členskom štáte,
4. zabezpečí, aby sa prichádzajúce zvieratá izolovali v prípade potreby a v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a pokynov príslušného orgánu,
5. zodpovedá za každodenný súlad životných podmienok zvierat počas prepravy a odstraňovania živočíšneho odpadu s požiadavkami zdravotného stavu zvierat podľa tohto nariadenia a legislatívy Spoločenstva,
h) ak chová zvieratá, ktoré sú určené pre laboratóriá na pokusné účely, musí dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu.4)
(2) Schválenie sa ponechá, ak
a) sa zariadenia nachádzajú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára z príslušného orgánu, ktorý
1. vykoná kontrolu prevádzkarne aspoň raz ročne,
2. skontroluje činnosť schváleného veterinárneho lekára a vykonávanie ročného plánu sledovania ochorenia,
3. zabezpečí plnenie ustanovení tohto nariadenia,
b) len zvieratá prichádzajúce z inej schválenej prevádzkarne sú uvedené do zariadenia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia,
c) úradný veterinárny lekár overuje, či
1. sa splnili ustanovenia tohto nariadenia,
2. výsledky klinických vyšetrení, laboratórnych vyšetrení alebo pitevných vyšetrení zvierat nepreukázali žiadnu prítomnosť ochorení uvedených v osobitnom predpise,5)
d) prevádzkareň vedie záznamy uvedené v bode 1 písm. d) počas obdobia aspoň 10 rokov odo dňa schválenia.
(3) Výnimku z § 5 ods. 1 tohto nariadenia a bodu 2 písm. b) tejto prílohy zvieratá vrátane opíc (simiae a prisimiae), ktoré nepochádzajú zo schválenej prevádzkarne, možno udeliť v prípade, ak do schválenej prevádzkarne sú umiestnené zvieratá, ktoré prešli karanténou pod úradnou kontrolou a v súlade s pokynmi príslušného orgánu pred svojím zaradením do stáda.
Ak ide o opice, musia sa dodržiavať karanténne požiadavky, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise.6)
Ak ide o osobitné zvieratá prechádzajúce karanténou podľa bodu 2 písm. b) tejto prílohy, musí byť obdobie karantény aspoň 30 dní vzhľadom na ochorenia uvedené v osobitnom predpise.7)
(4) Zvieratá nachádzajúce sa v schválenej prevádzkarni opustia toto zariadenie len vtedy, ak miestom ich určenia je iná schválená prevádzkareň v danom členskom štáte alebo inom členskom štáte; ak však miestom ich určenia nie je schválená prevádzkareň, odídu len v súlade s požiadavkami príslušného orgánu, aby sa zabezpečilo, že nehrozí žiadne riziko šírenia ochorenia.
(5) Ak členský štát získal dodatočné záruky v rámci legislatívy Spoločenstva, môže požadovať dodatočné vhodné opatrenia na certifikáciu pre druhy náchylné na ochorenie, ktoré sa majú dodať do schválenej prevádzkarne.
(6) Schválenie bude čiastočne alebo úplne pozastavené, odobraté alebo obnovené,
a) ak príslušný orgán zistí, že sa nesplnili požiadavky bodu 2 alebo došlo k zmene zaužívanej praxe, ktorá už nie je zahrnutá v § 2 tohto nariadenia, povolenie sa pozastaví alebo odoberie,
b) ak došlo k oznámeniu o podozrení jednej z chorôb uvedených v prílohe k osobitnému predpisu,8) príslušný orgán pozastaví schválenie prevádzkarne, pokým sa podozrenie oficiálne nevylúči; v závislosti od ochorenia a rizika jeho prenosu sa pozastavenie môže týkať zariadenia ako celku alebo len určitých kategórií zvierat náchylných na príslušné ochorenie. Príslušný orgán zabezpečí, aby sa prijali opatrenia potrebné na potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia a na zabránenie rozšírenia choroby v súlade s legislatívou Spoločenstva upravujúcou opatrenia, ktoré sa majú prijať proti danému ochoreniu a v obchode so zvieratami,
c) ak sa podozrenie na ochorenie potvrdilo, prevádzkareň sa znovu schváli za podmienky, že po likvidácii ochorenia a zdroja nákazy v zariadeniach vrátane primeraného vyčistenia a dezinfekcie znovu spĺňajú podmienky ustanovené v bode 1 tejto prílohy s výnimkou bodu 1 písm. c),
d) príslušný orgán informuje Komisiu o pozastavení, odobratí alebo obnovení schválenia prevádzkarne.“.
18.
Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 a 6, ktoré znejú:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 313/2005 Z. z.
CHOROBY PODLIEHAJÚCE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI
Choroba Najviac postihnutý rod/čeľaď/druh
Africký mor koní Equidae
Africký mor ošípaných Suidae a Tayassuidae
Vtáčia chrípka Aves
Mor včelieho plodu Apis
Sneť slezinová Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae,
Equidae a Hippopotamidae
Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae
a Rhinocerotidae
Brucelóza (B. abortus) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae,
Girqffldae, Hippopotamidae a Tragulidae
Brucelóza (B. melitensis) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae,
Girqffldae, Hippopotamidae a Tragulidae
Brucelóza (B. ovis) Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Girqffldae,
Bovidae a Antilocapňdae
Brucelóza (B. suis) Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a
Tayassuidae
Klasický mor ošípaných Suidae a Tayassuidae
Nákazlivá pleuropneumónia Hovädzí dobytok (vrátane tura zebu, byvola,
bizóna a jaka)
Ebola Primáty nepríbuzné človeku
Slintačka a krívačka Artiodactyla a ázijské slony
Infekčná hematopoetická nekróza Salmonidae
Nodulárna dermatitída Bovidae a Giraffidae
Opičie kiahne Rodentia a primáty nepríbuzné človeku
Tuberkulóza Mammalia, najmä Antilocapňdae, Bovidae,
Camelidae, Cervidae, Girqffldae a Tragulidae
Pseudomor hydiny Aves
Mor malých prežúvavcov Bovidae a Suidae
Nákazlivá obrna ošípaných Suidae
Psitakóza Psittaciformes
Besnota Carnivora a Chiroptera
Horúčka údolia Rift Bovidae, druh Camelus a Ritincerotidae
Mor hovädzieho dobytka Artiodactyla
Aethina tumida Apis a Bombus
Ovčie a kozie kiahne Bovidae
Vesikulárna choroba ošípaných Suidae a Tayassuidae
Roztoč Tropilaelaps (spp.) Apis
Vesikulárna stomatitída Artiodactyla a Equidae
TSE Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 313/2005 Z. z.
VYHLÁSENIE ÚRADNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.
v z. Ivan Mikloš v. r.
1)
Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 14 ods. 8 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
3)
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely.
5)
6)
Kapitola 2.10.1. a príloha 3.5.1 k Medzinárodnému kódexu zdravia OIE.
7)
8)