520/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 411/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 646/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu na vyhlásenie konkurzu musí uviesť okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že dlžník je v úpadku, označiť ďalšieho veriteľa a preukázať jeho pohľadávku voči dlžníkovi a preukázať svoju peňažnú pohľadávku voči dlžníkovi. Pohľadávka sa považuje za preukázanú, ak je uznaná dlžníkom na listine s úradne osvedčeným podpisom dlžníka alebo doložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.“.
2.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Správcu podstaty (ďalej len „správca”) vyberá súd náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”); to neplatí, ak súd ustanovuje správcu na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Za správcu možno ustanoviť len toho, kto je zapísaný do zoznamu správcov, ktorý vedie ministerstvo podľa osobitného zákona,1ba) nemá pozastavený výkon správcovskej činnosti podľa osobitného zákona1ba) a v územnom obvode, pre ktorý je súd príslušný, má zriadenú kanceláriu podľa osobitného zákona.1ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:
„1ba)
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
§ 9 sa vypúšťa.
4.
§ 9a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Predbežného správcu vyberá súd náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Za predbežného správcu možno ustanoviť len toho, kto je zapísaný do zoznamu správcov, ktorý vedie ministerstvo podľa osobitného zákona,1ba) nemá pozastavený výkon správcovskej činnosti podľa osobitného zákona1ba) a v územnom obvode, pre ktorý je súd príslušný, má zriadenú kanceláriu podľa osobitného zákona.1ba)“.
5.
V § 50 ods. 3 písm. a) sa slová „do osobitnej časti zoznamu (§ 8 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „do zoznamu správcov (§ 8 ods. 1) náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom“.
6.
Za § 70d sa vkladá nový § 70e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠70e
Prechodné ustanovenia účinné od 15. decembra 2005
(1)
Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Ustanovenia o náhodnom výbere predbežného správcu, správcu a vyrovnacieho správcu [§ 8 ods. 1, § 9a ods. 4 a § 50 ods. 3 písm. a)] sa použijú aj na konania začaté pred účinnosťou tohto zákona; právne účinky úkonov, ktoré nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.
(3)
V konkurzných konaniach začatých pred účinnosťou tohto zákona už nie je možné vydať rozhodnutie o ustanovení osobitného správcu alebo zástupcu správcu. Na osobitných správcov alebo zástupcov správcu ustanovených rozhodnutím, ktoré bolo vydané pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy, ak ďalej nie je ustanovené inak. Osobitný správca a zástupca správcu sú v rozsahu svojej pôsobnosti povinní podľa požiadaviek a pokynov správcu poskytovať pomoc správcovi pri výkone správy.
(4)
V konkurznom konaní, ktoré sa začalo na návrh veriteľa pred účinnosťou tohto zákona a v ktorom nebolo vydané uznesenie o vyhlásení konkurzu, súd vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu, len ak sa v ňom preukáže pohľadávka navrhovateľa voči dlžníkovi a pohľadávka aspoň jedného ďalšieho dlžníkovho veriteľa, ktorý bol označený v návrhu na vyhlásenie konkurzu, do 40 dní od účinnosti tohto zákona; k preukázaniu pohľadávky súd veriteľa nevyzýva.
(5)
Ak navrhovateľ v konkurznom konaní podľa odseku 4 v lehote podľa odseku 4 nepreukáže svoju pohľadávku voči dlžníkovi a pohľadávku aspoň jedného ďalšieho dlžníkovho veriteľa, ktorého označil v návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd konkurzné konanie uznesením bez zbytočného odkladu zastaví.
(6)
Pohľadávka veriteľa na účely odsekov 4 a 5 sa považuje za preukázanú, ak je uznaná dlžníkom na listine s úradne osvedčeným podpisom dlžníka alebo doložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.
(7)
V konkurznom konaní podľa odseku 4 lehota podľa § 12a ods. 3 neplynie, kým navrhovateľ v lehote podľa odseku 4 nepreukáže svoju pohľadávku voči dlžníkovi a pohľadávku aspoň jedného ďalšieho dlžníkovho veriteľa, ktorého označil v návrhu na vyhlásenie konkurzu.“.
7.
V § 71 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „spravodlivosti Slovenskej republiky“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.