532/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

532
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 74 odsek 9 znie:
„(9)
Orgán štátnej správy príslušný na vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a) až g) a k), potvrdenia podľa § 7 ods. 10 a vyjadrenia podľa § 16 písm. a) až c) je v integrovanom povoľovaní83a) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
83a) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad ich používaním na pohon motorových vozidiel“.
2.
V § 73 odsek 16 znie:
„(16)
Orgán štátnej vodnej správy príslušný na vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), § 26 a § 36 ods. 9, na vydanie súhlasu podľa § 27 a vyjadrenia podľa § 28 je v integrovanom povoľovaní66) dotknutým orgánom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
„66)
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 77 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 36 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 12“.
4.
Za § 80a sa vkladá § 80b, ktorý znie:
㤠80b
Neakreditované laboratóriá, ktoré vykonávali činnosti uvedené v § 36 ods. 6 a § 79 ods. 6 do 30. júna 2004, môžu vykonávať činnosti, na ktoré sa vyžaduje akreditácia podľa tohto zákona do 31. decembra 2006.“.
5.
V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l, ktoré znie:
„l)
inom použití podzemných vôd, o výkone starostlivosti o odkryté podzemné vody a o následnom vodohospodárskom využití priestoru ložiska [§ 3 ods. 4, § 11 ods. 4 písm. j) a § 31 ods. 4 písm. f)].“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.