540/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

540
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 5 sa za slovo „o“ vkladajú slová „obec alebo o“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.