562/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

562
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 347/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník"), zamestnancov a členov hasičských jednotiek, protipožiarnych hliadok a fyzických osôb“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
objekt je stavba alebo súbor stavieb, zariadení a priestorov, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli určené.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily")“.
4.
V § 4 písm. e) sa vypúšťa slovo „pravidelné“.
5.
V § 4 písm. i) sa za slovo „ministerstvo“ pripájajú tieto slová: „a zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov,“.
6.
V § 4 písm. j) sa za slovo „výrobkov“ vkladajú slová „a látok“.
7.
V § 4 písm. k) sa za slovo „užívaní“ vkladá čiarka a slová „ako aj pri zmene užívania stavieb“.
8.
§ 4 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
zabezpečiť v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi najmä spracovanie a udržiavanie mapových podkladov v súlade so skutkovým stavom, udržiavanie ciest a zdrojov vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom uskutočnenie zásahu, ako aj hliadkovaciu činnosť s vhodným systémom spojenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 7 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „a“, zároveň sa § 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy.“.
11.
§ 8 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.“.
12.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Obec môže zabezpečovať plnenie povinností podľa odseku 5 aj technikom požiarnej ochrany alebo špecialistom požiarnej ochrany.“.
13.
§ 10 sa vypúšťa.
14.
V § 11 odseky 8 a 9 znejú:
„ (8) Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva výrobca, ak má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, alebo jeho splnomocnený zástupca v uvedených krajinách na obdobie piatich rokov. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členských štátov Európskej únie, určí na území Slovenskej republiky na vykonanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.
(9)
Projektovať, inštalovať a opravovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva výrobca, ak má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, alebo jeho splnomocnený zástupca v uvedených krajinách na obdobie piatich rokov. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členských štátov Európskej únie, určí na území Slovenskej republiky na vykonanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.“.
15.
V § 11 ods. 12 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
16.
V § 11 sa vypúšťa odsek 13.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 13.
17.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „prípravu“ vkladajú slová „technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, preventivárov požiarnej ochrany obce alebo zamestnancov a členov hasičskej jednotky (§ 30)“.
18.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).
19.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
20.
V § 14 ods. 2 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo zneužiť linku tiesňového volania“.
21.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmi a zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.“.
22.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „požiarmi“ vkladajú slová „pre technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, preventivárov požiarnej ochrany obce alebo zamestnancov a členov hasičskej jednotky (§ 30)“.
23.
§ 21 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie verejných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v stavbách, ktoré nie sú na to určené.“.
24.
Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podrobnosti o obsahu a o lehotách vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
25.
V § 25 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj protipožiarnou kontrolou stavieb určených na bývanie, ktoré majú viac ako 8 podlaží alebo viac ako 64 bytových jednotiek,“.
26.
V § 25 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,“.
27.
V § 25 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
28.
V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov a projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti,“.
29.
V § 26 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti,
d)
vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená e) až h).
30.
V § 26 ods. 2 sa slová „dovozcu alebo výrobcu“ nahrádzajú slovami „výrobcu alebo distribútora8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z.“.
31.
V § 27 písmeno a) znie:
„a)
posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev alebo ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,“.
32.
V § 27 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
c)
vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).
33.
V § 27 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa,
g)
vykonávaním dohľadu nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.6)“.
34.
V § 28 sa slová „§ 25 ods. 1 písm. a), b), e), f), g), h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 písm. a), b), c), f), g), h), i) a j)“.
35.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 30 ods. 4 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl“.
37.
V § 31 ods. 3 sa za slová „hasičskej jednotky“ vkladajú slová „právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa“.
38.
V § 33 ods. 7 a 8 sa za slovo „členov“ vkladajú slová „a zamestnancov“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 39 ods. 2 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl“.
41.
V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Základnú prípravu a špecializovanú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
42.
V § 43 ods. 1, § 45 ods. 3, § 48 ods. 1 písm. a) a v § 66 ods. 1 písm. a) sa slová „Vojsk ministerstva vnútra, Železničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby“ nahrádzajú slovami „a v stavbách pre bezpečnosť štátu,13a) v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a orgánov colnej správy okrem colných skladov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 417/2003 Z. z.“.
43.
V § 44 ods. 5 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „a zariadeniami ozbrojených síl“.
44.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“ a citácia „zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže“ sa nahrádza citáciou „zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov“.
45.
V § 48 ods. 1 písm. a) sa slová „vojakov a zamestnancov Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov ozbrojených síl“.
46.
V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa taká pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výdavky s tým spojené sa uplatňujú na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ak o poskytnutie pomoci požiadal; tento ich aj uhrádza.“.
47.
V § 53 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla pri poskytovaní pomoci pri zdolávaní požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Fyzická osoba uplatňuje právo na náhradu škody na okresnom riaditeľstve, pričom ju uhrádza krajské riaditeľstvo; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uplatňuje právo na náhradu škody na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý ju aj uhrádza. Ak pomoc poskytla fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, má krajské riaditeľstvo právo voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe na náhradu toho, čo fyzickej osobe poskytlo. Ak pomoc poskytla fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy má Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy právo voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi na náhradu toho, čo fyzickej osobe poskytol.“.
48.
V § 55 ods. 3 sa v druhej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uplatňuje právo na náhradu škody na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý ju aj uhrádza.“.
49.
V § 56 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uplatňuje sa právo na náhradu výdavkov na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ak o poskytnutie pomoci požiadal; tento ju aj uhrádza.“.
50.
V § 59 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Krajské riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že
a)
nezabezpečí pripravenosť a akcieschopnosť závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technické vybavenie,
b)
zruší závodný hasičský útvar, zníži jeho početný stav alebo jeho materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva,
c)
nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených krajským riaditeľstvom.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
51.
V § 61 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov, sťažuje k nim prístup, bezdôvodne privolá hasičskú jednotku, bezdôvodne vyvolá požiarny poplach alebo zneužije linku tiesňového volania,“.
52.
V § 61 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.“.
53.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
54.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. a zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.“.
55.
Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov ustanovené v tomto zákone sa nevzťahujú na objekty zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí; spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v týchto objektoch ustanoví Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po prerokovaní s ministerstvom.“.
56.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Vzťah zákona k všeobecným predpisom o správnom konaní
Na rozhodovanie podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d), § 44 ods. 2, § 45 ods. 1, § 46 písm. d) a § 47 tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.29)“.
57.
Slová „podnikajúca fyzická osoba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v súvisiacich právnych predpisoch nahrádzajú slovami „fyzická osoba-podnikateľ“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.