593/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

593
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 519/2005 Z. z.
opatrenie z 13. decembra 2005 č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003 (oznámenie č. 568/2003 Z. z.).
Týmto opatrením sa mení a vypúšťa platobný titul v skupine 6. „Jednostranné prevody“ a dopĺňa platobný titul v skupine 7. „Transakcie s finančnými aktívami vo vzťahu k zahraničiu“.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 41/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.