598/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

598
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na Spoločnom zasadaní znalcov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí boli prijaté zmeny a doplnky Prílohy I - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) Prípojky B - Jednotné právne predpisy pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 [vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z. a oznámenia č. 15/2001 Z. z.].
Zmeny a doplnky Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) nadobudli platnosť 1. januára 2005 a týmto dňom začali platiť aj pre Slovenskú republiku.
Do nemeckého znenia textu Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Príloha k oznámeniu č. 598/2005 Z. z.
PORIADOK PRE MEDZINÁRODNÚ ŽELEZNIČNÚ PREPRAVU NEBEZPEČNÉHO TOVARU (RID)
v znení zmien a doplnkov k 1. januáru 2005
Členskými štátmi COTIF sú (stav k 1. januáru 2004):
Albánsko, Alžírsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Irak, Irán, Írsko, Juhoslávia, Maďarsko, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maroko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia.
Obsah
Časť 1 Všeobecné ustanovenia
Kapitola 1.1 Prevziať prílohu - Rozsah platnosti a použitie 2807
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4

1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
Štruktúra
Rozsah platnosti
Výnimky
Výnimky v súvislosti so spôsobom vykonania prepravy
Výnimky v súvislosti s prepravou plynov
Výnimky v súvislosti s prepravou kvapalných palív
Výnimky v súvislosti s osobitnými ustanoveniami alebo nebezpečným tovarom baleným
v obmedzenom množstve
Výnimky v súvislosti s nevyčistenými prázdnymi obalmi
Maximálne prípustné množstvo na vozeň alebo veľký kontajner
Použitie iných predpisov
Všeobecne
Preprava v prepravnom reťazci, ktorý zahŕňa námornú alebo leteckú prepravu
Používanie prípustných prenosných nádrží na námornú prepravu
Preprava cestných vozidiel v systémoch kombinovanej prepravy
Prepravy, ktoré po železnici nepokračujú
2807
2807
2807
2807
2808
2808

2808
2808
2808
2810
2810
2810
2811
2811
2811
Kapitola 1.2 Prevziať prílohu - Základné pojmy a jednotky miery 2812
1.2.1
1.2.2
Základné pojmy
Jednotky miery
2812
2824
Kapitola 1.3 Prevziať prílohu - Školenie osôb zúčastnených na preprave nebezpečného tovaru 2826
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.3
Okruh použitia
Druh školenia
Úvod
Školenie vzťahujúce sa na úlohy
Školenie o bezpečnosti
Školenie pre triedu 7
Dokumentácia
2826
2826
2826
2826
2827
2827
2827
Kapitola 1.4 Prevziať prílohu - Povinnosti účastníkov prepravy vzhľadom na bezpečnosť 2828
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.3.4
1.4.3.5
1.4.3.6
Všeobecné bezpečnostné opatrenia
Povinnosti hlavných účastníkov prepravy
Odosielateľ
Dopravca
Prijímateľ
Povinnosti iného účastníka prepravy
Nakladač
Balič
Plnič
Prevádzkovateľ nádržkového kontajnera alebo prenosnej nádrže
Prevádzkovateľ cisternového vozňa
Manažér železničnej infraštruktúry
2828
2828
2828
2828
2829
2829
2829
2830
2830
2830
2830
2830
Kapitola 1.5 Prevziať prílohu - Odchýlky 2831
1.5.1
1.5.2
Dočasné odchýlky
Vojenské zásielky
2831
2831
Kapitola 1.6 Prevziať prílohu - Prechodné ustanovenia 2832
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.6.1


1.6.6.2


1.6.6.3
Všeobecne
Nádoby na plyny triedy 2
Cisternové a batériové vozne
Nádržkové kontajnery a MEGC
Neobsadené
Trieda 7
Odosielané kusy, pri ktorých podľa predpisov vydaných Medzinárodným úradom pre
atómovú energiu IAEA Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1985 a vydanie z r. 1985 v znení
z r. 1990) nebolo potrebné schválenie konštrukčného typu príslušným úradom
Odosielané kusy, ktoré boli schválené podľa predpisov vydaných Medzinárodným úradom pre
atómovú energiu IAEA Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1973, vydanie z r. 1973 v platnom
znení, vydanie z r. 1985 a vydanie z r. 1985 v znení z r. 1990)
Rádioaktívne látky v osobitnej forme, ktoré boli povolené podľa predpisov vydaných
Medzinárodným úradom pre atómovú energiu IAEA Safety Series No. 6 (vydanie z r. 1973,
vydanie z r. 1973 v platnom znení, vydanie z r. 1985 a vydanie z r. 1985 v znení z r. 1990)
2832
2832
2833
2834
2836
2836


2836


2836


2836
Kapitola 1.7 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia platné pre triedu 7 2837
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
Všeobecne
Program ochrany proti žiareniu
Zabezpečenie kvality
Osobitná dohoda
Rádioaktívne látky s ďalšími nebezpečnými vlastnosťami
Nedodržanie
2837
2837
2838
2838
2838
2838
Kapitola 1.8 Prevziať prílohu - Opatrenia na kontrolu a osobitnú podporu dodržiavania bezpečnostných predpisov 2839
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.5.4
Úradné kontroly
Úradná pomoc
Bezpečnostný poradca
Zoznam príslušných úradov a nimi vymenovaných orgánov
Hlásenia o mimoriadnych udalostiach súvisiacich s nebezpečným tovarom
Vzor hlásenia o mimoriadnej udalosti pri preprave nebezpečného tovaru
2839
2839
2839
2843
2843
2844
Kapitola 1.9 Prevziať prílohu - Prepravné obmedzenia príslušných úradov 2847
Kapitola 1.10 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre bezpečnosť 2848
1.10.1
1.10.2
1.10.3
Všeobecné ustanovenia
Poučenie v oblasti bezpečnosti
Ustanovenia pre nebezpečný tovar so zvýšeným nebezpečenstvom
2848
2848
2848
Kapitola 1.11 Prevziať prílohu - Interný havarijný plán pre zriaďovacie stanice 2851

Časť 2

Klasifikácia tovarov
Kapitola 2.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 2852
2.1.1
2.1.2
2.1.32.1.4
Úvod
Princípy klasifikácie
Priradenie látok, ktoré nie sú menovite uvedené, vrátane roztokov a zmesí (napríklad
preparáty, prípravky a odpady)
Priradenie vzoriek
2852
2852

2853
2857
Kapitola 2.2 Prevziať prílohu - Osobitné podmienky pre jednotlivé triedy 2859
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.41
2.2.41.1
2.2.41.2
2.2.41.3
2.2.41.4
2.2.42
2.2.42.1
2.2.42.2
2.2.42.3
2.2.43
2.2.43.1
2.2.43.2
2.2.43.3
2.2.51
2.2.51.1
2.2.51.2
2.2.51.3
2.2.52
2.2.52.1
2.2.52.2
2.2.52.3
2.2.52.4
2.2.61
2.2.61.1
2.2.61.2
Trieda 1 Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou
Kritériá
Látky a predmety neprípustné na prepravu
Zoznam druhových pomenovaní
Trieda 2 Plyny
Kritériá
Plyny neprípustné na prepravu
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 3 Zápalné kvapalné látky
Kritériá
Látky neprípustné na prepravu
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 4.1 Zápalné tuhé látky, samovoľne sa rozkladajúce látky a znecitlivené výbušné látky
Kritériá
Látky neprípustné na prepravu
Zoznam skupinových pomenovaní
Zoznam už priradených samovoľne sa rozkladajúcich látok v obaloch
Trieda 4.2 Samozápalné látky
Kritériá
Látky, ktoré sa nesmú prepravovať
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 4.3 Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny
Kritériá
Látky, ktoré sa nesmú prepravovať
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 5.1 Látky podporujúce horenie (pôsobiace oxidačné)
Kritériá
Látky, ktoré nie sú prípustné na prepravu
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 5.2 Organické peroxidy
Kritériá
Látky neprípustné na prepravu
Zoznam skupinových pomenovaní
Zoznam už priradených organických peroxidov v obaloch
Trieda 6.1 Jedovaté látky
Kritériá
Látky neprípustné na prepravu
2859
2859
2872
2873
2874
2874
2877
2877
2880
2880
2881
2882
2884
2884
2887
2888
2890
2892
2892
2893
2894
2896
2896
2897
2897
2899
2899
2900
2902
2903
2903
2904
2906
2906
2917
2917
2922
2.2.61.3
2.2.62
2.2.62.1
2.2.62.2
2.2.62.3
2.2.7
2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.7.4
2.2.7.5
2.2.7.6
2.2.7.7
2.2.7.8

2.2.7.9
2.2.8
2.2.8.1
2.2.8.2
2.2.8.3
2.2.9
2.2.9.1
2.2.9.2
2.2.9.3
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 6.2 Infekčné látky
Kritériá
Látky, ktoré nie sú prípustné na prepravu
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 7 Rádioaktívne látky
Definícia triedy 7
Pojmové ustanovenia
Látky s nízkou špecifickou aktivitou (LSA), určenie skupín
Ustanovenia pre rádioaktívne látky osobitnej formy
Povrchovo kontaminovaný predmet (SCO), stanovenie skupín
Určenie prepravného indexu (TI) a indexu kritickej bezpečnosti (CSI)
Hraničné hodnoty aktivity a obmedzenia vzťahujúce sa na látky
Hraničné hodnoty prepravného indexu (TI), koeficientu indexu kritickej bezpečnosti (CSI)
a dávkovej intenzity pre odosielané kusy a transportné obalové súbory
Ustanovenia a kontrolné opatrenia týkajúce sa prepravy vyňatých odosielaných kusov
Trieda 8 Žieravé látky
Kritériá
Látky neprípustné na prepravu
Zoznam skupinových pomenovaní
Trieda 9 Rôzne nebezpečné látky a predmety
Kritériá
Látky a predmety, ktoré sa nesmú prepravovať
Zoznam skupinových pomenovaní
2923
2928
2928
2931
2931
2932
2932
2932
2934
2934
2936
2937
2937

2949
2950
2951
2951
2952
2953
2956
2956
2958
2958
Kapitola 2.3 Prevziať prílohu - Skúšobné postupy 2960
2.3.0
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.4
2.3.5

2.3.5.1
2.3.5.2
2.3.5.3
2.3.5.4
2.3.5.5
2.3.5.6
2.3.5.7
2.3.6
Všeobecné ustanovenia
Skúška na výpotok trhaviny typu A
Skúšky týkajúce sa zmesi nitrovanej celulózy triedy 4.1
Skúšky zápalných kvapalných látok tried 3, 6.1 a 8
Skúška na určenie bodu vzplanutia
Skúška na stanovenie obsahu peroxidu
Skúška na stanovenie zápalnej reakcie
Skúšky na stanovenie ekotoxicity, odolnosti a bioakumulácie látok vo vode
pre zaradenie do triedy 9
Akútna toxicita pre ryby
Akútna toxicita pre dafnie
Brzdenie rastu rias
Skúšobné metódy pre ľahkú biologickú odbúrateľnosť
Skúšobná metóda na bioakumulačný potenciál
Kritériá
Vývojový diagram
Priradenie kovovoorganických látok do tried 4.2 a 4.3
2960
2960
2961
2962
2962
2963
2963

2965
2965
2965
2965
2965
2966
2966
2967
2967
Časť 3 Vymenovanie nebezpečných tovarov a osobitné ustanovenia a výnimky pre prepravu
nebezpečných tovarov balených v obmedzených množstvách
Kapitola 3.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 2969
3.1.1
3.1.2
Úvod
Oficiálne pomenovanie na prepravu
2969
2969
Kapitola 3.2 Prevziať prílohu - Zoznam nebezpečného tovaru v číselnom slede 2971
3.2.1
Tabuľka A:
Tabuľka B:
Vysvetlivky k tabuľke A: Zoznam nebezpečného tovaru v číselnom slede
Zoznam nebezpečného tovaru v číselnom slede
Zoznam nebezpečného tovaru v abecednom poradí (kapitola 3.2)
2971
2976
3175
Kapitola 3.3 Prevziať prílohu - Osobitné podmienky platné pre určité látky alebo predmety 3247
Kapitola 3.4 Prevziať prílohu - Výnimky v súvislosti s prepravou nebezpečných látok balených v obmedzených množstvách 3264
Kapitola 3.4.1 Všeobecné ustanovenia 3264
Časť 4 Ustanovenia o používaní obalov, IBC, veľkoobjemových obalov, prenosných nádrží, kovových
nádrží a nádržkových kontajnerov z pevného plastu
Kapitola 4.1 Prevziať prílohu - Používanie obalov vrátane veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC) a veľkoobjemových obalov 3266
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.4.1

4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.5
4.1.6

4.1.7

4.1.7.1
4.1.7.2
4.1.8
4.1.9
4.1.9.1
4.1.9.2

4.1.10
Všeobecné ustanovenia o balení nebezpečných tovarov do obalov vrátane veľkých nádob
na voľne ložené látky (IBC) a veľkoobjemových obalov
Doplňujúce všeobecné ustanovenia platné pri používaní veľkých nádob na voľne ložené látky
(IBC)
Všeobecné ustanovenia o metódach balenia
Zoznam metód balenia
Pokyny na používanie obalov [okrem veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC)
a veľkoobjemových obalov]
Pokyny na používanie veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC)
Pokyny na používanie veľkoobjemových obalov
Osobitné ustanovenia o používaní tlakových nádob na látky, ktoré nepatria do triedy 2
Osobitné ustanovenia o balení tovaru triedy 1
Osobitné ustanovenia o balení tovaru triedy 2 a iných tried, ktoré sú priradené k metóde
balenia P 200
Osobitné ustanovenia o balení organických peroxidov triedy 5.2 a samovoľne sa
rozkladajúcich látok triedy 4.1
Používanie obalov
Používanie veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC)
Osobitné ustanovenia o balení látok spôsobilých vyvolať nákazu triedy 6.2
Osobitné ustanovenia o balení látok triedy 7
Všeobecne
Podmienky a kontrolné opatrenia pri preprave rádioaktívnych látok s malou špecifickou
aktivitou (látky LSA) a predmetov s kontaminovaným povrchom (predmety SCO)
Osobitné ustanovenie o spoločnom balení

3266
3291

3292
3294

3294
3357
3361
3364
3367

3368

3370
3370
3371
3371
3372
3372

3372
3373
Kapitola 4.2 Prevziať prílohu - Používanie prenosných nádrží a UN kontajnerov na plyn s viacerými článkami (MEGC) 3378
4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5
4.2.5.1
4.2.5.2
4.2.5.3
Všeobecné ustanovenia o používaní prenosných nádrží na prepravu látok triedy 1 a tried 3 až 9
Všeobecné ustanovenia o používaní prenosných nádrží na prepravu skvapalnených, nie
hlboko schladených (zmrazených) plynov
Všeobecné ustanovenia o používaní prenosných nádrží na prepravu hlboko schladených
skvapalnených plynov
Všeobecné ustanovenia o používaní UN kontajnerov na plyn s viacerými článkami (MEGC)
Pokyny na používanie a osobitné podmienky na prepravu prenosnej nádrže
Všeobecné ustanovenia
Pokyny na používanie prenosnej nádrže
Osobitné podmienky na prepravu v prenosných nádržiach
3378

3381

3382
3383
3384
3384
3385
3393
Kapitola 4.3 Prevziať prílohu - Používanie cisternových vozňov, snímateľných nádrží, nádržkových výmenných nadstavieb (nádržkových výmenných kontajnerov), ktorých teleso nádrže je zhotovené z kovových materiálov, ako aj používanie batériových vozňov a kontajnerov na plyn s viacerými prvkami (MEGC)

3395
4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3
4.3.2.4
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.3.3.4

4.3.4
4.3.4.1
4.3.4.2
4.3.5
Rozsah platnosti
Ustanovenia platné pre všetky triedy
Použitie
Stupeň plnenia
Prevádzkovanie
Nevyčistené prázdne nádrže, batériové vozne a kontajnery na plyn (MEGC)
Osobitné ustanovenia pre triedu 2
Kódovanie nádrží a hierarchia kódovania
Podmienky plnenia a skúšobný tlak
Prevádzkovanie
Ustanovenia o kontrole pri plnení cisternových vozňov určených na prepravu skvapalnených
plynov
Osobitné ustanovenia pre triedy 3 až 9
Kódovanie nádrží, racionálne vyjadrenie a hierarchia kódovania
Všeobecné ustanovenia
Osobitné ustanovenia
3395
3395
3395
3396
3397
3397
3398
3398
3399
3407

3407
3409
3409
3415
3415
Kapitola 4.4 Prevziať prílohu - Používanie nádržkových kontajnerov vrátane výmenných nádržkových nadstavieb (výmenné nádržkové kontajnery), ktoré sú zhotovené z pevných plastov
3418
4.4.1
4.4.2
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovanie
3418
3418
Kapitola 4.5 Prevziať prílohu - Použitie a prevádzka podtlakových nádrží na odpady 3419
4.5.1
4.5.2
Použitie
Prevádzka
3419
3419
Časť 5 Ustanovenia pre odosielanie
Kapitola 5.1 Prevziať prílohu - Všeobecné podmienky 3420
5.1.1
5.1.2
5.1.3


5.1.4
5.1.5
5.1.5.1
5.1.5.2
5.1.5.3
5.1.5.4
Rozsah platnosti a všeobecné ustanovenia
Používanie vonkajších obalov
Nevyčistené prázdne obaly [vrátane veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC)
a veľkoobjemových obalov], prázdne nádrže, prázdne vozne a prázdne kontajnery
na voľne ložené látky
Spoločné balenie
Všeobecné ustanovenia pre triedu 7
Ustanovenia, ktoré je potrebné dodržiavať pred prvou prepravou
Povolenie prepravy a vyrozumenie
Povolenie/schválenie príslušným úradom
Súhrn ustanovení platných pre povolenie/schválenie a predbežné oznámenie
3420
3420


3420
3420
3420
3420
3421
3422
3422
Kapitola 5.2 Prevziať prílohu - Označovanie a polepovanie 3425
5.2.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
Označovanie odosielaných kusov
Polepovanie odosielaných kusov
Ustanovenia o nálepkách na označovanie nebezpečenstva
Ustanovenia platné pre nálepky na označenie nebezpečenstva
3425
3426
3426
3428
Kapitola 5.3 Prevziať prílohu - Umiestňovanie veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards), ako aj označovanie 3434
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2

5.3.1.3


5.3.1.4

5.3.1.5

5.3.1.6


5.3.1.7
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.3
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.5
Umiestňovanie veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards)
Všeobecné ustanovenia
Umiestňovanie veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards) na veľké
kontajnery, MEGC, nádržkové kontajnery a prenosné nádrže
Umiestňovanie veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards) na nosné vozne,
na ktorých sú prepravované veľké kontajnery, MEGC, nádržkové kontajnery alebo prenosné
nádrže, a na nosné vozne využívané na kombinovanú prepravu
Umiestňovanie veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards) na vozne s voľne
loženými tovarmi, na cisternové vozne, batériové vozne a vozne s odnímateľnými nádržami
Umiestňovanie veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards) na vozne,
v ktorých sa prepravujú výlučne kusy
Umiestňovanie veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards) na prázdne
cisternové vozne, MEGC, nádržkové kontajnery a prenosné cisterny, ako aj na prázdne
vozne a veľké kontajnery na prepravu voľne ložených látok
Opis veľkých nálepiek na označenie nebezpečenstva (Placards)
Oranžové označenie
Všeobecné ustanovenia pre oranžové označenie
Opis oranžového označenia
Význam čísiel na označenie nebezpečenstva
Označenie látok, ktoré sú prepravované v zohriatom stave
Nálepky pre posun podľa vzorov 13 a 15
Všeobecné ustanovenia
Opis nálepiek pre posun podľa vzorov 13 a 15
Oranžové pásy
3434
3434

3434


3435

3435

3435


3435
3435
3437
3437
3437
3438
3440
3441
3441
3441
3441
Kapitola 5.4 Prevziať prílohu - Dokumentácia 3442
5.4.1 Nákladný list na prepravu nebezpečného tovaru a s tým súvisiace informácie 3442
5.4.1.1
5.4.1.2
5.4.1.3
5.4.1.4
5.4.1.5
5.4.2
5.4.3
5.4.4
Všeobecné údaje, ktoré musí nákladný list obsahovať
Doplňujúce alebo osobitné údaje pre určité triedy
Neobsadené
Nákladný list a jazyk, ktorý sa má použiť
Tovary, ktoré nie sú nebezpečné
Obalový certifikát kontajnera
Neobsadené
Príklad formulára pre kombinovanú prepravu nebezpečných tovarov
3442
3444
3446
3446
3447
3447
3447
3447
Kapitola 5.5 Prevziať prílohu - Osobitné ustanovenia 3450
5.5.1
5.5.2
Osobitné ustanovenia na zasielanie látok spôsobilých vyvolať nákazu
Osobitné ustanovenia pre zamorené vozne, kontajnery a nádrže
3450
3450
Časť 6 Konštrukcia a skúšanie obalov, IBC, prenosných nádrží, kovových nádrží a nádržkových
kontajnerov
Kapitola 6.1 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre konštrukciu a skúšky obalov 3452
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.3
6.1.4.4
6.1.4.5
6.1.4.6
6.1.4.7
6.1.4.8
6.1.4.9
6.1.4.10
6.1.4.11
6.1.4.12
6.1.4.13
6.1.4.14
6.1.4.15
6.1.4.16
6.1.4.17
6.1.4.18
6.1.4.19
6.1.4.20
6.1.4.21
6.1.4.22
6.1.5
6.1.5.1
6.1.5.2
Všeobecné ustanovenia
Kód na označenie typu obalu
Označenie
Ustanovenia vzťahujúce sa na obaly
Sudy z ocele
Sudy z hliníka
Sudy z iného kovu než z ocele alebo hliníka
Kanistry z ocele alebo hliníka
Sudy z preglejky
Sudy z prírodného dreva
Sudy z lepenky
Sudy a kanistry z plastu
Debny z prírodného dreva
Debny z preglejky
Debny z drevovláknitých materiálov
Debny z lepenky
Debny z plastu
Debny z ocele alebo hliníka
Vrecia z textilnej tkaniny
Vrecia z plastovej tkaniny
Vrecia z plastovej fólie
Vrecia z papiera
Kombinované obaly (plast)
Kombinované obaly (sklo, porcelán alebo kamenina)
Zložené obaly
Obaly z tenkého plechu
Ustanovenia o skúškach obalov
Vykonávanie a opakovanie skúšok
Príprava obalov na skúšky
3452
3452
3454
3457
3457
3458
3458
3459
3459
3459
3460
3460
3461
3461
3462
3462
3462
3463
3463
3463
3464
3464
3464
3465
3466
3467
3467
3467
3468
6.1.5.3
6.1.5.4
6.1.5.5
6.1.5.6
6.1.5.7


6.1.5.8
6.1.6
Skúška pádom
Skúška tesnosti (vzduchom)
Skúška vnútorným pretlakom (hydraulická)
Skúška stohovaním
Dodatková skúška priepustnosti sudov a kanistier z plastu podľa odseku 6.1.4.8
a kombinovaných obalov (plast) podľa odseku 6.1.4.19 určených na prepravu
kvapalných látok s bodom vzplanutia < 61 °C s výnimkou obalov 6HA1
Protokol o skúške
Štandardné kvapaliny na skúšku chemickej znášanlivosti obalov vrátane nádob na voľne
ložený tovar (IBC) vyrobených z vysokomolekulárneho alebo strednomolekulárneho
polyetylénu podľa pododseku 6.1.5.2.6, resp. 6.5.4.3.5
3470
3472
3473
3473


3474
3474


3475
Kapitola 6.2 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre konštrukciu a skúšky tlakových nádob, obalov na stlačený plyn a malých nádob naplnených plynom (plynových bombičiek)
3476
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.2
6.2.3

6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.4

6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.4.3
6.2.4.4
6.2.5
6.2.5.1
6.2.5.2
6.2.5.3
6.2.5.4
6.2.5.5
6.2.5.6
6.2.5.7
6.2.5.8
6.2.5.9
Všeobecné ustanovenia
Projektovanie a konštrukcia
Materiály nádob
Prevádzkové zariadenia
Schválenie nádob
Prvá prehliadka a skúška
Periodická prehliadka a skúška
Označovanie tlakových nádob s možnosťou opakovaného naplnenia
Označovanie tlakových nádob, ktoré nemožno opakovane naplniť
Nádoby projektované, konštruované a skúšané v súlade s normami
Ustanovenia vzťahujúce sa na nádoby, ktoré neboli projektované, konštruované a skúšané
v súlade s normami
Fľaše, veľkoobjemové fľaše, tlakové sudy a zväzky fliaš z kovu
Doplňujúce ustanovenia vzťahujúce sa na nádoby z hliníkovej zliatiny určené na stlačené,
skvapalnené, rozpustené plyny a plyny, ktoré nie sú pod stálym tlakom, podliehajúce
osobitným ustanoveniam (vzorky plynov) a na predmety obsahujúce plyn pod tlakom
s výnimkou nádob na stlačený plyn (aerosóly) a malých nádob naplnených plynom
(plynové bombičky)
Nádoby z kombinovaných materiálov
Uzavreté kryonádrže
Všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa na nádoby na stlačený plyn (aerosóly) a malé
nádobky naplnené plynom (plynové bombičky)
Projektovanie a konštrukcia
Skúška hydraulickým pretlakom
Skúška tesnosti
Odkaz na normy
Ustanovenia vzťahujúce sa na UN tlakové nádoby
Všeobecné ustanovenia
Dimenzovanie, konštrukcia, prvá prehliadka a prvá skúška
Materiály
Prevádzkové zariadenia
Periodické prehliadky a skúšky
Systém hodnotenia konformnosti a schvaľovania tlakových nádob pre výrobu
Systém schvaľovania pre periodickú inšpekciu a skúšku tlakových sudov
Označovanie UN tlakových nádob s možnosťou opakovaného naplnenia
Označovanie UN tlakových nádob, ktoré nemožno opakovane naplniť
3476
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3481
3483
3483

3485
3486
3486
3487
3487

3488
3488
3488
3488
3489
3489
3489
3489
3491
3491
3491
3491
3495
3497
3499
Kapitola 6.3 Prevziať prílohu - Ustanovenia o konštrukcii a skúškach obalov určených na látky triedy 6.2 3500
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Všeobecné ustanovenia
Ustanovenia pre skúšky obalov
Protokol o skúške
3500
3500
3502
Kapitola 6.4 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre konštrukciu, skúšky a schvaľovanie odosielaných kusov a látok triedy 7 3503
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.13

6.4.14
6.4.15
6.4.16
6.4.17
6.4.18

6.4.19
6.4.20
6.4.21
6.4.22
6.4.23
Neobsadené
Všeobecné ustanovenia
Neobsadené
Ustanovenia pre odosielané kusy vyňaté z platnosti
Ustanovenia pre priemyselné kusy
Ustanovenia pre odosielané kusy obsahujúce hexafluorid uránu
Ustanovenia pre odosielané kusy typu A
Ustanovenia pre odosielané kusy typu B(U)
Ustanovenia pre odosielané kusy typu B(M)
Ustanovenia pre odosielané kusy typu C
Ustanovenia pre odosielané kusy, ktoré obsahujú štiepne látky
Skúšobné metódy a dôkaz zhody
Skúška neporušenosti nepriepustného uzavieracieho systému a protiradiačného tienenia
a vyhodnotenie kritickej bezpečnosti
Nárazová plocha pre skúšky pádom
Skúšky na preukázanie schopnosti odolať obvyklým podmienkam prepravy
Doplnkové skúšky pre odosielané kusy typu A určené na kvapalné látky a plyny
Skúšky na preukázanie schopnosti odolať nehodovým podmienkam prepravy
Stupňovaná skúška ponorením do vody pre odosielané kusy typu B(U) a typu B(M)
obsahujúce viac ako 105 A2 a pre odosielané kusy typu C
Skúška prenikania vody pre odosielané kusy obsahujúce štiepne látky
Skúšky pre odosielané kusy typu C
Skúšky pre obaly konštruované na minimálny obsah 0,1 kg hexafluoridu uránu
Schválenie konštrukčného typu odosielaných kusov a látok
Žiadosti a schvaľovanie prepravy rádioaktívnych látok
3503
3503
3503
3503
3503
3504
3505
3506
3508
3508
3508
3510

3511
3511
3511
3512
3512

3513
3513
3513
3514
3514
3515
Kapitola 6.5 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre konštrukciu a skúšky veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC) 3521
6.5.1
6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.1.3
6.5.1.4
6.5.1.5
6.5.1.6
6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.3
6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.3.3
6.5.3.4
Všeobecné ustanovenia platné pre všetky druhy IBC
Rozsah použitia
Neobsadené
Neobsadené
Systém kódovania na označovanie IBC
Ustanovenia o konštrukcii
Skúšky, schválenie konštrukčného typu a prehliadky
Označovanie
Základné značenie
Doplnkové označenie
Zhodnosť s konštrukčným typom
Osobitné ustanovenia pre IBC
Osobitné ustanovenia pre kovové IBC
Osobitné ustanovenia pre pružné IBC
Osobitné ustanovenia pre IBC z tuhého plastu
Osobitné ustanovenia pre kombinované IBC s vnútornou nádobou z plastu
3521
3521
3521
3521
3521
3523
3523
3524
3524
3525
3526
3526
3526
3527
3528
3528
6.5.3.5
6.5.3.6
6.5.4
6.5.4.1
6.5.4.2
6.5.4.3
6.5.4.4
6.5.4.5
6.5.4.6
6.5.4.7
6.5.4.8
6.5.4.9
6.5.4.10
6.5.4.11
6.5.4.12
6.5.4.13
6.5.4.14
Osobitné ustanovenia pre IBC z lepenky
Osobitné ustanovenia pre IBC z dreva
Ustanovenia pre skúšky IBC
Vykonanie a počet skúšok
Skúšky konštrukčného typu
Príprava IBC na skúšky
Skúška zdvihom zdola
Skúška zdvihom zhora
Skúška stohovaním
Skúška tesnosti
Hydraulická skúška vnútorným tlakom
Skúška pádom
Skúška ďalšieho roztrhnutia
Skúška prevrátením
Skúška vzpriamením (vztýčením)
Protokol o skúške
Skúška pre všetky kovové IBC, IBC z tuhého plastu a kombinované IBC
3530
3531
3532
3532
3532
3532
3534
3534
3535
3536
3536
3537
3538
3538
3538
3539
3539
Kapitola 6.6 Prevziať prílohu - Ustanovenia o konštrukcii a skúškach veľkoobjemových obalov 3540
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.3.1
6.6.3.2
6.6.4
6.6.4.1
6.6.4.2
6.6.4.3
6.6.4.4
6.6.4.5
6.6.5
6.6.5.1
6.6.5.2
6.6.5.3
6.6.5.4
Všeobecne
Kódovací systém na označenie typu veľkoobjemového obalu
Označenie
Základné značenie
Príklady označenia
Osobitné ustanovenia pre veľkoobjemové obaly
Osobitné ustanovenia pre veľkoobjemové obaly z kovu
Osobitné ustanovenia pre veľkoobjemové obaly z pružných materiálov
Osobitné ustanovenia pre veľkoobjemové obaly z tuhého plastu
Osobitné ustanovenia pre veľkoobjemové obaly z lepenky
Osobitné ustanovenia pre veľkoobjemové obaly z dreva
Ustanovenia pre skúšky
Vykonávanie a počet skúšok
Príprava na skúšky
Ustanovenia pre skúšky
Osvedčenie a protokol o skúške
3540
3540
3540
3540
3541
3541
3541
3541
3542
3542
3542
3543
3543
3544
3544
3546
Kapitola 6.7 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre dimenzovanie, konštrukciu a skúšky prenosných nádrží a UN kontajnerov na plyn s viacerými článkami (MEGC)
3547
6.7.1
6.7.2

6.7.2.1
6.7.2.2
6.7.2.3
6.7.2.4
6.7.2.5
6.7.2.6
6.7.2.7
6.7.2.8
6.7.2.9
6.7.2.10
Rozsah použitia a všeobecné ustanovenia
Ustanovenia pre dimenzovanie, konštrukciu a skúšky prenosných nádrží určených na
prepravu látok tried 1 a 3 až 9
Definície pojmov
Všeobecné ustanovenia pre projektovanie a výrobu
Kritériá dimenzovania
Minimálna hrúbka steny telesa nádrže
Prevádzkové zariadenie
Spodné otvory
Bezpečnostné zariadenia
Zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Nastavenie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Tavné poistky
3547

3547
3547
3548
3550
3551
3552
3553
3553
3553
3554
3554
6.7.2.11
6.7.2.12
6.7.2.13
6.7.2.14
6.7.2.15
6.7.2.16
6.7.2.17
6.7.2.18
6.7.2.19
6.7.2.20
6.7.3

6.7.3.1
6.7.3.2
6.7.3.3
6.7.3.4
6.7.3.5
6.7.3.6
6.7.3.7
6.7.3.8
6.7.3.9
6.7.3.10
6.7.3.11
6.7.3.12
6.7.3.13
6.7.3.14
6.7.3.15
6.7.3.16
6.7.4

6.7.4.1
6.7.4.2
6.7.4.3
6.7.4.4
6.7.4.5
6.7.4.6
6.7.4.7
6.7.4.8
6.7.4.9
6.7.4.10
6.7.4.11
6.7.4.12
6.7.4.13
6.7.4.14
6.7.4.15
6.7.5

6.7.5.1
6.7.5.2
6.7.5.3
6.7.5.4
Prietržné membrány
Množstvo výfukov zo zariadení na vyrovnávanie tlaku
Označovanie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Prípojky pre zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Umiestnenie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Ukazovatele stavu naplnenia
Nosná konštrukcia, rámy, zdvíhacie a upevňovacie zariadenia prenosných nádrží
Schválenie konštrukčného vzoru
Skúšky
Označovanie
Ustanovenia pre dimenzovanie, konštrukciu a skúšky prenosných nádrží určených na
prepravu neschladených skvapalnených plynov
Definície pojmov
Všeobecné ustanovenia pre dimenzovanie a konštrukciu
Kritériá dimenzovania
Minimálna hrúbka steny telesa nádrže
Prevádzkové zariadenie
Spodné otvory
Zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Množstvo výfukov zo zariadení na vyrovnávanie tlaku
Označovanie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Prípojky pre zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Umiestnenie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Snímače stavu naplnenia
Nosná konštrukcia, rámy, zdvíhacie a upevňovacie zariadenia prenosných nádrží
Schválenie konštrukčného vzoru
Skúšky
Označovanie
Ustanovenia pre dimenzovanie, konštrukciu a skúšky prenosných nádrží určených na
prepravu hlboko schladených skvapalnených plynov
Definície pojmov
Všeobecné ustanovenia pre dimenzovanie a konštrukciu
Kritériá dimenzovania
Minimálna hrúbka steny telesa nádrže
Prevádzkové zariadenie
Zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Kapacita a nastavenie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Označovanie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Prípojky pre zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Umiestnenie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Ukazovatele stavu naplnenia
Nosná konštrukcia, rámy, zdvíhacie a upevňovacie zariadenia prenosných nádrží
Schválenie konštrukčného vzoru
Skúšky
Označovanie
Ustanovenia pre dimenzovanie, konštrukciu a skúšky UN kontajnerov na plyn s viacerými
článkami (MEGC), ktoré sú určené na prepravu neschladených plynov
Definície pojmov
Všeobecné ustanovenia pre dimenzovanie a konštrukciu
Prevádzkové zariadenie
Zariadenia na vyrovnávanie tlaku
3554
3554
3556
3556
3557
3557
3557
3557
3558
3559

3561
3561
3562
3563
3564
3564
3566
3566
3566
3567
3568
3568
3568
3568
3569
3569
3571

3573
3573
3574
3575
3576
3576
3577
3578
3578
3578
3578
3579
3579
3579
3580
3581

3583
3583
3583
3584
3585
6.7.5.5
6.7.5.6
6.7.5.7
6.7.5.8
6.7.5.9
6.7.5.10
6.7.5.11
6.7.5.12
6.7.5.13
Množstvo výfukov zo zariadení na vyrovnávanie tlaku
Označovanie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Prípojky pre zariadenia na vyrovnávanie tlaku
Umiestnenie zariadení na vyrovnávanie tlaku
Snímače stavu naplnenia
Nosná konštrukcia, rámy, zdvíhacie a upevňovacie zariadenia pre MEGC
Schválenie konštrukčného vzoru
Skúšky
Označovanie
3585
3585
3586
3586
3586
3586
3587
3587
3588
Kapitola 6.8 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre konštrukciu, vybavenie, schválenie konštrukčného vzoru, skúšky a označovanie cisternových vozňov, snímateľných nádrží, nádržkových kontajnerov, nádržkových výmenných nadstavieb (nádržkových výmenných kontajnerov), ktorých teleso nádrže je vyrobené z kovových materiálov, ako aj batériových vozňov a kontajnerov na plyn s viacerými článkami (MEGC)


3590
6.8.1
6.8.2
6.8.2.1
6.8.2.2
6.8.2.3
6.8.2.4
6.8.2.5
6.8.2.6
6.8.2.7
6.8.3
6.8.3.1
6.8.3.2
6.8.3.3
6.8.3.4
6.8.3.5
6.8.3.6

6.8.3.7

6.8.4
6.8.56.8.5.1
6.8.5.2
6.8.5.3
6.8.5.4
Rozsah použitia
Ustanovenia platné pre všetky triedy
Konštrukcia
Vybavenie
Schvaľovanie konštrukčného vzoru
Skúšky
Označovanie
Požiadavky na nádrže, ktoré sú dimenzované, konštruované a skúšané podľa noriem
Požiadavky na nádrže, ktoré nie sú dimenzované, konštruované a skúšané podľa noriem
Osobitné ustanovenia pre triedu 2
Konštrukcia telesa nádrže
Vybavenie
Schvaľovanie konštrukčného vzoru
Skúšky
Označovanie
Požiadavky na batériové vozne a MEGC, ktoré sú dimenzované, konštruované
a preskúšané podľa noriem
Požiadavky na batériové vozne a MEGC, ktoré nie sú dimenzované, konštruované
a preskúšané podľa noriem
Osobitné ustanovenia
Ustanovenia pre materiály a konštrukciu telesa nádrže cisternových vozňov a nádržkových
kontajnerov, pre ktoré je predpísaný skúšobný tlak minimálne 1 MPa (10 barov) a telesa
nádrže cisternových vozňov a nádržkových kontajnerov určených na prepravu hlboko
schladených skvapalnených plynov triedy 2
Materiály a teleso nádrže
Ustanovenia pre skúšky
Stanovenie vrubovej húževnatosti
Odkaz na normy
3590
3590
3590
3595
3597
3598
3599
3600
3600
3601
3601
3601
3604
3604
3606

3608

3608
36083613
3613
3613
3614
3616
Kapitola 6.9 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre dimenzovanie, konštrukciu, vybavenie, schvaľovanie konštrukčného vzoru, skúšky a označovanie nádržkových kontajnerov vrátane nádržkových výmenných nadstavieb (nádržkových výmenných kontajnerov) z vystužených plastov

3617
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
6.9.6
Všeobecné ustanovenia
Konštrukcia
Súčasti vybavenia
Skúšky a schvaľovanie konštrukčného vzoru
Skúšky
Označovanie
3617
3617
3620
3622
3622
3622
Kapitola 6.10 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre konštrukciu, vybavenie, schválenie, skúšanie a označovanie podtlakových nádrží na odpad 3623
6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4
Všeobecné ustanovenia
Konštrukcia
Vybavenie
Skúšanie
3623
3623
3623
3624
Kapitola 6.11 Prevziať prílohu - Ustanovenia pre projekciu, konštrukciu a skúšky kontajnerov na sypký tovar 3625
6.11.1
6.11.2
6.11.3

6.11.4
Vymedzenie pojmov
Oblasť uplatnenia všeobecných ustanovení
Ustanovenia pre projekciu, konštrukciu a skúšky kontajnerov, ktoré zodpovedajú CSC
a sú používané ako kontajnery na sypký tovar
Ustanovenia pre projekciu, konštrukciu a schválenie kontajnerov na sypký tovar,
ktoré nie sú kontajnermi podľa CSC
3625
3625

3625

3626
Časť 7 Ustanovenia týkajúce sa prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie
Kapitola 7.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 3627
Kapitola 7.2 Prevziať prílohu - Ustanovenia platné na prepravu odosielaných kusov 3628
Kapitola 7.3 Prevziať prílohu - Ustanovenia platné na prepravu vo voľne loženom stave 3629
7.3.1
7.3.2

7.3.3
Všeobecné ustanovenia
Doplňujúce ustanovenia na prepravu tovarov tried 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 a 8 vo voľne
loženom stave pri uplatnení odseku 7.3.1.1 písm. a)
Osobitné ustanovenia na prepravu vo voľne loženom stave pri uplatnení odseku
7.3.1.1 písm. b)
3629

3630

3631
Kapitola 7.4 Prevziať prílohu - Ustanovenia na prepravu v nádržiach 3633
Kapitola 7.5 Prevziať prílohu - Ustanovenia týkajúce sa nakládky, vykládky a manipulácie 3634
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11
Všeobecné ustanovenia
Spoločné nakladanie
Bezpečnostná vzdialenosť
Bezpečnostné opatrenia pri preprave potravín, požívatín a krmív
Neobsadené
Neobsadené
Neobsadené
Čistenie po vykládke
Neobsadené
Neobsadené
Doplňujúce ustanovenia týkajúce sa určitých tried alebo tovarov
3634
3634
3635
3635
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
Kapitola 7.6 Prevziať prílohu - Ustanovenia platné pre spešniny 3642
Kapitola 7.7 Prevziať prílohu - Ručná a cestovná batožina 3643