603/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

603
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na účely vypracovania nezávislých odborných analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, vydávania odborných publikácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, organizácie odborných a verejno-vzdelávacích podujatí s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky a úhrady účastníckych poplatkov na odborných a vedeckých konferenciách a študijných pobytoch s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 10. decembra 2004 č. 137.728/2004-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (oznámenie č. 724/2004 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.