Predpis bol zrušený predpisom 351/2012 Z. z.

606/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 30.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

606
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2005,
ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
skúšobný poriadok skúšok pre akreditačné konanie (ďalej len „skúška“),
b)
sumu paušálnej úhrady nákladov skúšky.
§ 2
(1)
Písomná pozvánka na skúšku sa zasiela žiadateľovi, ak jeho písomná žiadosť spĺňa náležitosti uvedené v § 11 ods. 2 zákona, najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
(2)
Skúška je neverejná a skladá sa z písomnej časti a z ústnej časti.
(3)
Predmetom skúšky je overenie odborných znalostí podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona.
(4)
Žiadateľ sa môže zúčastniť na ústnej časti skúšky po úspešnom absolvovaní písomnej časti skúšky.
(5)
Skúšobná komisia hodnotí spoločne písomnú časť skúšky a ústnu časť skúšky a väčšinou hlasov rozhoduje o jej výsledku: „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
(6)
Výsledok skúšky skúšobná komisia písomne oznámi žiadateľovi do 14 dní po jej vykonaní.
§ 3
Paušálna úhrada nákladov na skúšku je
a)
10 000 Sk za skúšku a za prvý odbor činnosti,
b)
2 000 Sk za každý ďalší odbor činnosti.
§ 4
Skúška vykonaná do 31. decembra 2005 sa považuje za skúšku vykonanú podľa tejto vyhlášky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
László Miklós v. r.