624/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

624
ZÁKON
zo 7. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z. a zákona č. 654/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 3 sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“ a číslo „30“ sa nahrádza číslom „60“.
2.
V § 10b odsek 1 znie:
„(1)
Stavebná sporiteľňa je povinná písomne uplatniť nárok na štátnu prémiu za príslušný kalendárny rok do desiatich dní po uplynutí príslušného roka. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytuje prostriedky na štátnu prémiu ročne, a to do 35 kalendárnych dní od uplatnenia nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou za predchádzajúci rok.“.
3.
V § 10b ods. 2 sa slová „zodpovedajúcu časť ročnej štátnej prémie“ nahrádzajú slovami „štátnu prémiu za predchádzajúci rok“.
4.
Za § 13e sa vkladajú § 13f a 13g, ktoré znejú:
㤠13f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Výšku štátnej prémie na rok 2006 určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní ministerstvo opatrením v jeho úplnom znení, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 28. februára 2006.
(2)
Stavebná sporiteľňa je povinná prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2006.
§ 13g
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 323/2005 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006.“.
5.
Príloha k zákonu znie:
„Príloha k zákonu
Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.
Vzorec na výpočet percentuálneho podielu pre nasledujúci kalendárny rok
kde referenčná sadzba sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu pre štátne dlhopisy počítaného a zverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov v Bratislave; ak údaje neboli zverejnené touto burzou počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, referenčná sadzba za rozhodujúce obdobie sa určí obdobným spôsobom z údajov o fixingu úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozít (12-mesačný BRIBOR) zverejňovaných Národnou bankou Slovenska; rozhodujúcim obdobím sa rozumie obdobie od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho kalendárneho roka.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.