629/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

629
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis pod § 3 znie: „Posúdenie rizík z vibrácií“.
2.
V § 3 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov2a) zamestnávateľ posúdi úroveň vibrácií, ktorým sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, zmeria túto úroveň vibrácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 8 a 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6, 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
3.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 4 a 5. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s vibráciami nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posúdenie rizík, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.“.
4.
V § 3 ods. 5 sa slová „posúdenie rizík“ nahrádzajú slovami „posudok o riziku“.
5.
V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
6.
V § 4 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Riziko vyplývajúce z expozície zamestnancov vibráciám musí zamestnávateľ odstrániť alebo znížiť na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň predovšetkým pri zdroji vibrácií. Prihliada pritom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na odstránenie alebo zníženie expozície zamestnancov vibráciám. Zníženie rizika vyplývajúceho z expozície zamestnancov vibráciám je založené na všeobecných zásadách prevencie uvedených v osobitných predpisoch.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.
§ 6 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
7.
V § 5 sa slová „(ďalej len „zástupca zamestnancov")“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť")“.
8.
V § 6 sa slová „zástupcov zamestnancov“ nahrádzajú slovami „zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť“.
9.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Závodná zdravotná služba11) vo vhodných časových intervaloch plánuje, vykonáva, prípadne zabezpečuje prostredníctvom fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré majú na túto činnosť povolenie,12) posudzovanie a meranie expozície vibráciám.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:
„11)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.
12)
§ 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 8 ods. 7 sa slová „Zástupcovia zamestnancov“ nahrádzajú slovami „Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“.
11.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Záznamy o meraní vibrácií
(1)
Zamestnávateľ vedie záznamy o posúdení a meraní vibrácií u zamestnancov a uchováva ich 20 rokov od skončenia práce zamestnanca vystaveného rizikám z vibrácií; na požiadanie k nim umožní prístup zamestnancovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, lekárovi vykonávajúcemu zdravotný dohľad a príslušnému orgánu na ochranu zdravia.9)
(2)
Záznamy o meraní vibrácií obsahujú
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,
b)
pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,
c)
dátum začatia a skončenia výkonu práce, prípadne jej jednotlivých etáp,
d)
výsledky merania vibrácií, ktorým bol zamestnanec vystavený, za každé sledované obdobie.
(3)
Zamestnávateľ po ukončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá záznamy podľa odseku 2 príslušnému orgánu na ochranu zdravia.“.
12.
V prílohe č. 1 v treťom bode sa za slová „(STN EN ISO 5349-1“ vkladá dvojbodka a slovo „2003“.
13.
V prílohe č. 1 v štvrtom bode sa za slová „(STN ISO 2631-1“ vkladá dvojbodka a slovo „1999“.
14.
V prílohe č. 2 v bode 1.1. písm. a) sa za slová „(STN EN ISO 5349-1“ vkladá dvojbodka a slovo „2003“ a za slová „STN EN ISO 5349-2“ sa vkladá dvojbodka a slovo „2003“.
15.
V prílohe č. 2 v bode 1.1. písm. b) sa za slová „(STN ISO 2631-1“ vkladá dvojbodka a slovo „1999“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.