638/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

638
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 19. októbra 2005
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovení čl. I § 8 ods. 2 písm. f) číselného označenia „II.“ a slova „Dôverné“ a ods. 3 poslednej vety, § 10 ods. 1 písm. h), § 12 ods. 2, § 13 písm. b), § 14 ods. 1 v časti začínajúcej sa slovami „... kto bol pracovne zaradený...“ a končiacej sa slovami „... s týmito štruktúrami“ a ods. 2 písm. c) bodov 1, 9 a 12, § 17 písm. b) číselného označenia „II.“, § 25 ods. 2 slovného spojenia „... a nebol ohrozený zdroj informácií“, § 27 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), § 30 ods. 4 až 7, § 33 ods. 1 slovného spojenia „... a Dôverné“, § 34, § 35 ods. 1 až 4 slovného spojenia „... alebo Dôverné“, § 49 ods. 2 písm. e) a f), § 81 ods. 1 a § 84 ods. 3 slovného spojenia „... do 31. októbra 2004“ a ods. 5 slovného spojenia „najneskôr však do 31. decembra 2006“ zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 4 prvou vetou, čl. 19 ods. 1 a 3, čl. 35 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 6 ods. 1 prvou vetou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 za účasti Národnej rady Slovenskej republiky a vedľajšieho účastníka – vlády Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 19. októbra 2005 takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 30 ods. 4 až 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Návrh na začatie konania v časti namietajúcej nesúlad ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 12 ods. 2 a s čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zamieta.
3.
Návrhu na začatie konania vo zvyšnej časti nevyhovuje.
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie § 30 ods. 4 až 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.