79/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
ZÁKON
z 9. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z. a zákona č. 432/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 znie:
㤠24
V podniku sa nezriaďuje rada okrem podnikov, ktoré majú charakter prirodzeného monopolu.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
§ 10 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 31b sa vkladá § 31c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2005
Zakladateľ podniku, ktorý má charakter prirodzeného monopolu,24) vymenuje členov rady podľa § 24 tohto zákona na základe výberového konania najneskôr do 60 dní od účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.