117/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z. a zákona č. 69/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických komunikačných sietí,1a) ak zákon neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z., zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Účelom zákona je vytvoriť podmienky na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií na území Slovenskej republiky a odstrániť prekážky brániace jej rozvoju, vytvoriť podmienky na zriaďovanie a rozvoj transeurópskych elektronických komunikačných sietí a prevádzkyschopnosť celoeurópskych služieb, dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž”) pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb založenú na princípe technologickej neutrality a podporiť záujmy užívateľov elektronických komunikačných služieb.“.
3.
V § 4 ods. 2 a 3 sa slová „verejne dostupných“ nahrádzajú slovom „verejných“.
4.
V § 4 ods. 7 sa za slovo „zahŕňa“ vkladá slovo „najmä“.
5.
V § 4 ods. 9 písm. c) sa slová „zariadeniam na prevod“ nahrádzajú slovom „prevodu“.
6.
V § 4 ods. 15 sa slová „telekomunikačné inžinierske stavby“ nahrádzajú slovami „líniové a inžinierske stavby elektronických komunikačných sietí“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa za slovo „i)“ vkladá čiarka a slová „§ 55 ods. 2“.
7.
V § 5 ods. 1 sa slová „redakčný dohľad“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu“.
8.
V § 5 ods. 2 sa pred doterajšiu vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca.“. V druhej vete sa slová „verejne dostupná“ nahrádzajú slovom „verejná“.
9.
V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Prevádzkyschopnosť služieb je také nastavenie prenosových parametrov služby, pridružených prostriedkov a rozhraní, ktoré umožňuje komunikáciu medzi koncovými užívateľmi alebo medzi koncovým užívateľom a podnikom poskytujúcim službu prostredníctvom technologicky rôznych sietí.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
10.
V § 6 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú slová „ktorej oznamuje aj informácie patriace do jeho pôsobnosti,“ a v písmene n) sa na konci pripájajú slová „podľa osobitných predpisov.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Napríklad § 68 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.“.
11.
V § 6 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a identifikačné znaky“ a slová „a identifikačných znakov“.
12.
V § 6 ods. 6 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ročný prehľad svojich nákladov úradu na správu a kontrolu práv a povinností podľa § 18 až 28 a práv a povinností uložených na základe povolenia a celkovú sumu vybratých administratívnych úhrad.“.
13.
V § 7 ods. 9 písm. a) sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
14.
V § 9 sa slovo „písomnú“ nahrádza slovom „odôvodnenú“ a na konci poslednej vety sa dopĺňajú slová „alebo utajovanou skutočnosťou“.
15.
V § 10 ods. 1 sa za slová „úradu s“ vkladajú slová „dotknutými stranami, najmä“ a na konci sa pripájajú slová „alebo v prípadoch, o ktorých to ustanoví tento zákon.“.
16.
V § 10 ods. 2 sa slová „dotknutému podniku“ nahrádzajú slovami „dotknutým stranám“.
17.
V § 10 ods. 3 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
povinnosti určené podľa § 23, 24, 27 a 28.“.
18.
V § 10 odseku 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel zistenia odôvodnenosti tohto predbežného opatrenia pred vydaním rozhodnutia vo veci úrad postupuje podľa odsekov 2 až 5. Počas priebehu konzultácií úrad konanie preruší.“.
19.
V § 10 ods. 7 znie:
„(7)
Úrad pred začatím konzultácií zverejní predmet, rozsah a postup konzultácií na internete. Po ukončení konzultácií úrad zverejní výsledky a správu o postupe podľa odsekov 2 až 6.“.
20.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
21.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Úrad pri regulácii zabezpečuje, aby nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu súťaže a diskriminácii podnikov, podporuje efektívne investície do kvalitnej a modernej infraštruktúry, dbá na zachovanie celistvosti a bezpečnosti verejných sietí. Úrad vytvára podmienky, aby všetci koncoví užívatelia mali prístup k univerzálnej službe, a dbá na maximálny prospech užívateľov, najmä zdravotne postihnutých užívateľov, v súvislosti s možnosťou výberu služby, ceny a kvality.“.
22.
V § 12 ods. 1 druhá veta znie: „Ak na poskytovanie siete, služby alebo siete a služby je potrebné udeliť individuálne právo na používanie čísel alebo frekvencií, úrad vydá podniku individuálne povolenie na používanie čísel podľa § 31 alebo individuálne povolenie na používanie frekvencií podľa § 32.“ a vypúšťa sa tretia veta.
23.
V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb“ a na konci sa pripája táto veta: „Úrad predložené pripomienky vyhodnotí a zverejní.“.
24.
V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a na zmeny údajov podľa odseku 2.“.
25.
V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Úrad v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti uvedie informácie týkajúce sa práv podľa § 28, 69 a 70.“.
26.
V § 16 ods. 1 sa v druhej vete na konci dopĺňajú slová „a či nápravné opatrenia podľa osobitných predpisov alebo právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti súťažného práva pri poskytovaní sietí a služieb sú dostatočné na jej zabezpečenie.“.
27.
V § 16 ods. 4 úvodná veta znie:
„Úrad pri posudzovaní, či ide o významný podnik, vyhodnocuje kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného relevantného trhu:“ a v písmene m) sa na konci pripája slovo „alebo“ a dopĺňa sa písmeno n), ktoré znie:
n) iné kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného relevantného trhu.“.
28.
V § 17 ods. 2 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a v primeranej lehote vopred upovedomí strany dotknuté zrušením týchto povinností“.
29.
V § 17 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „a iných osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté“.
30.
V § 18 ods. 2 prvá veta znie:
„Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prístup a prepojenie najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti, najmä ak má tento významný podnik uloženú povinnosť nediskriminácie.“.
31.
V § 21 ods. 2 sa vkladá druhá veta, ktorá znie:
„Ak je to potrebné na zabezpečenie obvyklej prevádzky siete, úrad je oprávnený určiť technické alebo prevádzkové podmienky prístupu k špecifickým sieťovým prostriedkom alebo k prepojeniu sietí.“.
32.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad je oprávnený pri regulácii cien na účel podpory efektivity a súťaže a na zabezpečenie čo najväčšieho prospechu pre spotrebiteľov zohľadniť aj ceny na porovnateľných konkurenčných trhoch.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
33.
V § 22 ods. 3 v druhej vete za slovom „úpravu“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa zvyšok vety.
34.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „verejnej telefónnej služby“.
35.
V § 23 ods. 2 posledná veta znie: „Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.“.
36.
V § 24 odsek 2 znie:
(2)
„Rozsah minimálneho súboru prenajatých okruhov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
37.
V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „podľa prílohy č. 3“.
38.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
39.
V § 24 ods. 4 posledná veta znie: „Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.“.
40.
V § 26 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „prijateľných“.
41.
V § 27 ods. 1 úvodná veta znie:
„Úrad uloží významnému podniku na trhu poskytovania pripojenia k verejnej telefónnej sieti a používania tejto siete na pevnom mieste povinnosť umožniť svojim účastníkom podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejné telefónne služby.“.
42.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
43.
V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Bez ohľadu na povinnosti uložené podľa tohto zákona významným podnikom, úrad je oprávnený po konzultácii podľa § 10 uložiť podnikom, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete identifikovanému jedným alebo viacerými číslami v číslovacom pláne, povinnosti na zabezpečenie spojenia od koncového bodu ku koncovému bodu, v odôvodnených prípadoch aj povinnosť prepojiť siete v lehote stanovenej úradom.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako 3 až 7.
44.
V § 28 ods. 3 druhá veta znie: „Podnik iného členského štátu žiadajúci o prístup alebo prepojenie v Slovenskej republike nemusí mať povolenie pôsobiť na tomto území, ak tu neposkytuje služby alebo siete.“.
45.
V § 28 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „a za transparentných a nediskriminujúcich podmienok“.
46.
V § 29 odsek 5 znie:
„(5)
Číslovací plán ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
47.
V § 30 ods. 1 písmená c) a e) znejú:
„c)
vymedzenie alebo pridelenie frekvencií a povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení,
e)
udeľovanie súhlasu na prevod práv na používanie frekvencií.“.
48.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Individuálne povolenie na používanie frekvencií
(1)
Individuálne povolenie na používanie frekvencií (ďalej len „individuálne povolenie”) je rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií a o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia alebo rozhodnutie o pridelení frekvencií, alebo rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia.
(2)
Úrad vydáva individuálne povolenie podľa plánu využitia frekvenčného spektra. Úrad vydá individuálne povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ak ide o frekvencie, ktoré sú k dispozícii podľa plánu využitia frekvenčného spektra. Úrad pridelí frekvencie podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené, ak je žiadateľov o pridelenie tých istých frekvencií viac. Úrad je oprávnený lehotu na vydanie individuálneho povolenia predĺžiť najviac na osem mesiacov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivých, primeraných, otvorených a transparentných postupov pre všetkých žiadateľov.
(3)
Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, a IČO, ak už bolo fyzickej osobe alebo právnickej osobe pridelené na účely prevádzkovania inej činnosti,
b)
počet a typ rádiových zariadení, ak je to potrebné,
c)
požadovanú frekvenciu alebo frekvenčné pásmo a vymedzenie predpokladaného územia, ak je to potrebné,
d)
účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov, ak nie sú už záväzne určené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e)
údaje o osobe oprávnenej konať v mene žiadateľa a údaje o osobe zodpovednej za obsluhu rádiového zariadenia a osvedčenie o jej osobitnej odbornej spôsobilosti, ak to tento zákon ustanovuje,
f)
predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky a začatia poskytovania elektronickej komunikačnej služby, ak je to potrebné,
g)
osvedčenú kópiu licencie vysielateľa na analógové vysielanie udelenú podľa osobitného predpisu,17) ak ide o povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové alebo televízne vysielanie,
h)
dobu, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,
i)
požadované identifikačné znaky, ak sú pre daný druh služby nevyhnutné.
(4)
Úrad je oprávnený na účel posúdenia a overenia žiadosti podľa odseku 3 vyžadovať predloženie informácií potrebných na preukázanie spôsobilosti žiadateľa splniť určené podmienky.
(5)
Úrad je oprávnený obmedziť počet práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využitia frekvenčného spektra len z dôvodu zabezpečenia účelného využívania frekvencií. Úrad prehodnocuje raz za rok alebo na základe žiadosti dotknutých podnikov dôvody obmedzenia počtu práv. Úrad konzultuje návrh na obmedzenie počtu práv a zmeny v obmedzení podľa § 10.
(6)
Ak je počet práv na používanie frekvencií obmedzený alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých podmienky pridelenia sú stanovené v pláne využitia frekvenčného spektra, úrad prideľuje frekvencie na základe žiadosti podľa odseku 2 a výsledku výberového konania podľa odsekov 7 až 17 v súlade s § 6 ods. 4, pričom vychádza z potreby efektívneho využitia frekvencií. Úrad počas výberového konania konanie o žiadosti preruší.
(7)
Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí
a)
frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
b)
účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií,
c)
hodnotiace kritériá,
d)
termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka,
e)
požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk,
f)
výšku jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií ako očakávanú minimálnu ponuku,
g)
ďalšie podklady na výberové konanie.
(8)
Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk podľa § 6 ods. 4 a v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike. Úrad zruší výberové konanie, ak počas lehoty na podanie ponuky uvedenej vo výzve nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá podmienkam vyhláseným vo výzve. Úrad je oprávnený zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým uchádzačom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia.
(9)
Na vyhodnotenie ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov výberovej komisie vymenúva predseda úradu; členom výberovej komisie môže byť iba osoba bezúhonná a odborne spôsobilá. Člen výberovej komisie nesmie byť
a)
osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo jeho zástupcovi,
b)
osoba, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného, alebo dozorného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania alebo jeho zástupcu,
c)
osoba, ktorá je blízkou osobou18) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného alebo dozorného orgánu, alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania alebo jeho zástupcu,
d)
osoba, o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nepredpojatosti.
(10)
Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomne čestné vyhlásenie o tom, že v jej prípade nie je prekážka podľa odseku 9. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 9 po začatí výberového konania, člen výberovej komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu a až do svojho odvolania sa nezúčastňovať na činnosti výberovej komisie. Predseda úradu namiesto neho vymenuje za člena výberovej komisie inú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9 a poskytne o tom čestné vyhlásenie.
(11)
Úrad môže v každom štádiu výberového konania využiť služby znalcov a nezávislých poradcov.
(12)
Účastníkom výberového konania je predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na výberové konanie.
(13)
Na ponuky podané po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada a vráti ich predkladateľovi ponuky neotvorené. Po uplynutí určeného termínu nemožno ponuku doplniť, ani zmeniť.
(14)
Výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou.
(15)
Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu úrad v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania a vyhotoví správu o priebehu a výsledku výberového konania. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad oznámi výsledok výberového konania a zároveň konanie o ich žiadosti zastaví. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií s úspešnými účastníkmi výberového konania.
(16)
Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania. Toto rozhodnutie neoprávňuje na prevádzku rádiového zariadenia.
(17)
Ak úspešný účastník výberového konania vezme svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií alebo sa pridelenia frekvencií vzdá, alebo úrad rozhodnutie o pridelení frekvencií zruší, pretože nebola uhradená jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií v lehote splatnosti, úrad začne konanie vo veci pridelenia frekvencií s ďalším úspešným účastníkom výberového konania podľa poradia stanoveného komisiou. Úspešný účastník výberového konania preberá na seba záväzky, ktoré uviedol v ponuke.
(18)
Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové analógové a televízne analógové pozemské vysielanie.
(19)
Individuálne povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať len
a)
identifikačné údaje o držiteľovi povolenia,
b)
určenie služby alebo druhu siete alebo technológie, pre ktoré sú udelené práva na používanie frekvencie, vrátane prípadného výlučného používania frekvencie na prenos špecifického obsahu alebo špecifických audiovizuálnych služieb,
c)
podmienky na efektívne a účinné používanie frekvencií vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie,
d)
technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia širokej verejnosti účinkom elektromagnetického poľa, ak sa také podmienky líšia od podmienok určených vo všeobecnom povolení,
e)
pridelené frekvencie, identifikačné znaky a lehotu, na ktorú sa frekvencie prideľujú, s výhradou všetkých zmien v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
f)
záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania,
g)
operátorskú triedu pre amatérske stanice,
h)
výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia a
i)
povinnosti, ktoré je potrebné splniť na dodržanie platných medzinárodných dohôd o využívaní frekvencií.
(20)
Povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové analógové alebo televízne analógové pozemské vysielanie úrad vydá, ak žiadateľ o povolenie má licenciu na rozhlasové analógové alebo televízne analógové pozemské vysielanie alebo ak má uzavretú zmluvu o poskytovaní služby s držiteľom takej licencie.
(21)
Úrad udelí individuálne povolenie najviac na desať rokov. Úrad je oprávnený individuálne povolenie opakovane predĺžiť najviac na obdobie desiatich rokov. Ak je to odôvodnené dobou návratnosti investície, úrad je oprávnený udeliť individuálne povolenie aj na dlhšie obdobie alebo individuálne povolenie o dlhšiu dobu predĺžiť. Ak ide o individuálne povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové analógové a televízne analógové pozemské vysielanie vydané na základe licencie na analógové pozemské vysielanie, možno toto individuálne povolenie udeliť na dobu uvedenú v žiadosti o povolenie, najviac na dobu, na ktorú bola udelená licencia na analógové pozemské vysielanie.
(22)
Podnik môže previesť na iný podnik svoje práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií len po súhlase úradu, ak následkom prevodu nedôjde k narušeniu súťaže a k zmene v používaní frekvencie, ak bolo jej používanie medzinárodne harmonizované.
(23)
Podmienky a postupy prevodu práv podľa odseku 22 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(24)
Úrad neudelí alebo nepredĺži individuálne povolenie, ak
a)
to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,
b)
pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,
c)
požadovaná frekvencia nie je k dispozícii alebo
d)
ak o povolenie požiadala osoba, ktorej úrad povolenie na rovnaký druh zariadenia v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 1 písm. c).
(25)
Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia
a)
z dôvodu uvedeného v odseku 24 písm. a), ak dodržanie týchto záväzkov nemožno zabezpečiť inak,
b)
ak došlo k podstatnej zmene skutočností, na ktorých základe bolo povolenie udelené,
c)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia.
(26)
Úrad je oprávnený vydať dočasné individuálne povolenie, ktorého platnosť nepresahuje jeden mesiac, určené na jednorazové účely, ktoré nemožno predvídať s dostatočným predstihom, ak požadované frekvencie sú k dispozícii a nedôjde ku škodlivému rušeniu.“.
49.
V § 33 ods. 1 posledná veta znie: „Jednorazová úhrada je splatná podľa rozhodnutia úradu v individuálnom povolení. Úrad zruší rozhodnutie o pridelení frekvencií, ak úspešný účastník výberového konania neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti.“.
50.
V § 33 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Opakovaná úhrada sa nevzťahuje na frekvencie na rozhlasové digitálne alebo televízne digitálne pozemské vysielanie.“.
51.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na rozhlasové a televízne vysielanie“.
52.
V § 34 sa v nadpise za slovo „platnosti“ dopĺňa slovo „individuálneho“ a v odseku 1 úvodná veta znie: „Úrad zruší individuálne povolenie, ak držiteľ povolenia“.
53.
V § 34 ods. 1 písm. c) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.
54.
V § 34 ods. 1 písm. d) sa za slovo „neuhradil“ dopĺňa slovo „opakovanú“.
55.
V § 34 ods. 2 sa v úvodnej vete pred slovo „povolenie“ dopĺňa slovo „Individuálne“.
56.
V § 35 ods. 1 sa za slovo „Prevádzkovať“ vkladá čiarka a slovo „distribuovať“.
57.
V § 35 ods. 1, § 37 ods. 3 písm. c), § 42 ods. 4 písm. c) a § 43 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa odkaz 13 nad slovom „predpisov“.
58.
V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Úrad vedie zoznam týchto rozhraní a oznamuje ich Európskej komisii.“.
59.
V § 35 ods. 3 sa za slová „alebo na základe“ vkladá slovo „individuálneho“.
60.
V § 35 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo „alebo“ vkladajú slová „v individuálnom“ a v písmene c) sa za slovo „ochrany“ vkladá slovo „verejného“.
61.
V § 35 ods. 5 v úvodnej vete sa za slovo „druhy“ vkladá slovo „individuálnych“ a v písmene a) sa slovo „individuálne“ nahrádza slovom „prevádzkové“.
62.
V § 35 ods. 5 písm. c) sa slovo „predaji“ nahrádza slovami „skúšobnej prevádzke“.
63.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení sa vzťahuje všeobecný predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.“.
64.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie vybavené systémom globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS), je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom medzinárodnou námornou organizáciou.“.
65.
V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
povinné v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledkoch kontroly odstrániť zistené nedostatky alebo vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a písomne oznámiť úradu ich odstránenie v lehote uvedenej v zápise o priebehu a výsledku kontroly.“.
66.
V § 37 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a pokutu“.
67.
V § 38 ods. 2 sa za slová „predložiť informácie“ vkladajú slová „v požadovanom rozsahu a lehote určenej úradom“.
68.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
spracovanie volaní v rámci európskeho telefónneho číslovacieho priestoru,
d)
aby koncoví užívatelia z členských štátov Európskej únie mali možnosť uskutočniť volania na negeografické čísla v Slovenskej republike, ak je to technicky a ekonomicky možné, okrem prípadov, keď volaný účastník z obchodných dôvodov obmedzil prístup volajúceho užívateľa zo špecifických geografických oblastí na príslušné negeografické čísla.“.
69.
V § 40 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v tej istej lehote zverejniť ich zmeny“.
70.
V § 42 ods. 1 písm. d) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „dočasne prerušiť poskytovanie verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia k sieti možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí dodatočnej lehoty určenej na zaplatenie, upravenej vo všeobecných podmienkach,“.
71.
V § 42 ods. 1 písm. d) treťom bode sa na konci pripájajú slová „iných ako v druhom bode“.
72.
§ 42 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najmenej jeden mesiac vopred.“.
73.
V § 42 ods. 6 sa nad slová „mimoriadnej situácie“ umiestňuje odkaz 13.
74.
V § 42 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
poskytovať prednostne verejnú službu pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov; rozsah zaraďovania účastníkov do prednostných núdzových plánov, rozsah a spôsob prednostného poskytovania verejnej služby ustanoví vláda nariadením,“.
75.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Účastníkom zaradeným do prednostných núdzových plánov je orgán štátnej správy a samosprávy, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, subjektu hospodárskej mobilizácie a účastníci, ktorých postavenie a význam v systéme zabezpečenia za krízových situácií a mimoriadnych situácií je nezastupiteľný (ďalej len „zaradený účastník”).
(8)
Prednostné núdzové plány sú súhrn technických a organizačných opatrení, ktoré umožňujú zaradeným účastníkom poskytovať verejnú službu aj v prípade obmedzení vzniknutých v sieti.
(9)
Podnik má právo počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie obmedziť poskytovanie verejnej služby účastníkom, ktorí nie sú zaradení v prednostných núdzových plánoch v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie poskytovania prednostnej verejnej služby pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov.“.
76.
V § 43 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej jeden mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
77.
§ 47 sa vypúšťa.
78.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu vrátane mobilných služieb musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v prípade
a)
geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti vymedzenej úradom na špecifickom mieste pripojenia účastníka a
b)
negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.“.
79.
V § 49 ods. 1 sa za slovo „života“ vkladá slovo „verejného“.
80.
V § 49 ods. 2 sa za slová „ministerstvo vnútra“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „Národný bezpečnostný úrad“.
81.
V § 49 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Využitie frekvenčného spektra vymedzeného v národnej tabuľke frekvenčného spektra na účely obrany a bezpečnosti štátu plánuje ministerstvo obrany.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
82.
§ 50 znie:
㤠50
(1)
Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu, ktorou je cena zohľadňujúca úroveň spotrebiteľských cien a príjmy obyvateľov.
(2)
Predmetom univerzálnej služby sú tieto povinnosti:
a)
pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou užívateľov a technickej uskutočniteľnosti,
b)
poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok, v elektronickej alebo v tlačenej forme, prípadne v oboch formách, odsúhlasenej úradom; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých účastníkoch verejných telefónnych služieb, okrem tých, ktorí požiadali o nezverejnenie svojich osobných údajov a telefónneho čísla. Úplný telefónny zoznam sa poskytne účastníkovi na jeho žiadosť vo forme schválenej úradom,
c)
zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov,
d)
poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov,
e)
poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach,
f)
zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.
(3)
Podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(4)
Úrad určí na základe výsledku konzultácií jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im povinnosti podľa odsekov 1 a 2 tak, aby bolo pokryté celé územie štátu s tým, že môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia štátu alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia štátu.
(5)
Úrad môže neuložiť alebo zrušiť povinnosť podľa odseku 2 písm. c) na celom území štátu alebo časti územia štátu, ak na základe konzultácií zistí, že verejné telefónne automaty alebo porovnateľné služby sú všeobecne dostupné.
(6)
Úrad pri určovaní podniku podľa odseku 4 postupuje podľa § 6 ods. 4, pričom žiadny podnik nesmie byť z tejto možnosti vylúčený. Úrad zohľadňuje najmä finančné, technické, odborné podmienky podniku a schopnosť podniku poskytovať povinnosť univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a v požadovanej kvalite.
(7)
Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný poskytovať určenému podniku s povinnosťami podľa odseku 2 písm. b) a e) aktuálne údaje o svojich účastníkoch v dohodnutej forme. Podnik s povinnosťami podľa odseku 2 písm. b) a e) je povinný zaobchádzať s týmito údajmi nediskriminačne; je zakázané najmä uprednostňovanie informácií o vlastných účastníkoch na úkor informácií o účastníkoch ostatných podnikov poskytujúcich verejné telefónne služby.
(8)
Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú telefónne zoznamy účastníkov alebo poskytujú všeobecné informačné služby, poskytovať im zoznam svojich účastníkov v dohodnutej forme za podmienok, ktoré sú spravodlivé, objektívne, nákladovo orientované a nediskriminačné. Ak medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu alebo medzi podnikom a inou osobou, ktorá vydáva telefónny zoznam, nedôjde k dohode o poskytovaní údajov v lehote šiestich týždňov od doručenia žiadosti jedného z nich, ktorákoľvek zo strán môže požiadať úrad o rozhodnutie. Úrad je povinný rozhodnúť.
(9)
Úrad bezodkladne oznamuje Európskej komisii podniky určené na poskytovanie univerzálnej služby a akékoľvek zmeny v poskytovaní univerzálnej služby.“.
83.
V § 52 ods. 2 písm. a) sa slová „telefónne čísla“ nahrádzajú slovami „druhy čísel“.
84.
V § 53 ods. 2 prvá veta znie:
„Úrad na základe žiadosti podniku, ktorá obsahuje podklady na výpočet čistých nákladov, posúdi, či podnik zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z poskytovania univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a jej poskytovanie je pre podnik neprimeraným zaťažením.“.
85.
V § 54 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„do obratu sa nezapočítavajú výnosy z poskytovania služby retransmisie.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.“.
86.
V § 54 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„do obratu sa nezapočítavajú výnosy z poskytovania služby retransmisie.24a)“.
87.
V § 55 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
údaje komunikujúcich strán, ktorými sú obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikateľa fyzickej osoby, alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, a kategória prístupu k sieti; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v zozname účastníkov,“.
88.
V § 55 ods. 1 sa na konci umiestňuje odkaz24b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
89.
V § 55 ods. 7 sa vypúšťa slovo „osobné“ a slová „odseku 1 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 2“.
90.
V § 56 ods. 1 prvá veta znie:
„Podnik poskytujúci verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby, ktorý používa kódovanie, kompresiu, šifrovanie alebo iný spôsob utajovania prenosu signálov, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach boli zrozumiteľným spôsobom poskytnuté orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní.“.
91.
V § 57 ods. 2 úvodná veta znie:
„Podnik, ktorý poskytuje siete, služby alebo siete a služby, je oprávnený získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú okrem údajov podľa § 55 ods. 1 písm. b) aj rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť a výška neuhradených záväzkov, len na účel“.
92.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ten, kto používa siete na ukladanie údajov alebo získavanie údajov uložených v koncovom zariadení užívateľa, je povinný vopred poskytnúť užívateľovi informácie podľa odseku 5 a ponúknuť mu právo odmietnuť také spracúvanie. To nebráni technickému uchovávaniu alebo prístupu, ktorého jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje účastník alebo užívateľ.“.
93.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 9 nad slovom „tajomstva“.
94.
V § 59 ods. 2 sa na konci vypúšťa odkaz 11.
95.
V § 59 ods. 4 sa slovo „podvodných“ nahrádza slovom „protiprávnych“.
96.
V § 59 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a lokalizačné“ a na konci sa pripájajú tieto nové vety:
„V tomto prípade je podnik povinný informovať užívateľa pred získaním jeho súhlasu o druhu prevádzkových údajov, účele spracúvania prevádzkových údajov a o dĺžke trvania spracúvania týchto údajov. Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas, ktorý dal na spracúvanie prevádzkových údajov na účely marketingu.“.
97.
V § 59 ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladá slovo „bezplatne“.
98.
V § 61 ods. 3 sa odkaz 11 na konci prvej vety nahrádza odkazom 25.
99.
V § 61 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
100.
V § 62 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a bezplatne“.
101.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Predchádzajúci súhlas užívateľa sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vlastných tovarov a služieb podniku užívateľovi, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty podnik získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom.24a) Užívateľovi sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie údajov.“.
102.
V § 66 ods. 1 sa za slovo „nezasahoval“ vkladajú slová „do siete a“.
103.
V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby príslušného stavebného úradu alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby.27a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 32 písm. a) a c) a § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.“.
104.
V § 68 ods. 5 sa slovo „vedenia“ nahrádza slovami „siete alebo zariadenia“.
105.
V § 69 ods. 2 sa za slovo „1“ vkladajú slová „písm. a)“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa dopĺňajú tieto slová: „§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“.
106.
V § 69 ods. 3 sa za slovo „havárie“ vkladá čiarka a slová „výkonu práv podľa zmluvy o pripojení“.
107.
V § 69 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Nárok na jednorazovú náhradu si môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká.“ a vypúšťa sa posledná veta.“.
108.
V § 69 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Nárok na jednorazovú náhradu si môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká.“ a vypúšťa sa posledná veta.“.
109.
V § 69 ods. 10 sa v prvej vete slová „telekomunikačné stavby“ nahrádzajú slovom „vedenia“.
110.
V § 70 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad je dotknutým orgánom v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa spoločné používanie zariadení uplatňuje v procese tohto konania.“.
111.
V § 71 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Úrad uloží pokutu do 20 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
poskytoval siete, služby alebo siete a služby, na ktoré nebolo vydané všeobecné povolenie alebo individuálne povolenie (§ 12 ods. 1), alebo poskytoval siete, služby alebo siete a služby napriek rozhodnutiu, ktorým úrad ich poskytovanie zakázal, zrušil rozhodnutie alebo poskytovanie zakázal a zrušil rozhodnutie o pridelení frekvencií alebo čísel (§ 37 ods. 8),
b)
nezabezpečil prístup alebo prepojenie (§ 21 a 28),
c)
nedodržal úradom uloženú povinnosť pri poskytovaní prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia spolu s primeranou návratnosťou vloženého kapitálu na základe úradom určenej kalkulácie cien (§ 22 ods. 1),
d)
nepredložil úradu referenčnú ponuku na prístup alebo prepojenie, alebo na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (§ 18 ods. 2 a 3),
e)
neposkytoval univerzálnu službu (§ 50 ods. 1 a 4),
f)
okamžite dočasne nezastavil dodávku, predaj alebo prevádzku zariadenia (§ 37 ods. 6).
(2)
Úrad uloží pokutu do 10 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
nesplnil oznamovaciu povinnosť na poskytovanie siete, služby alebo siete a služby, ak tak úrad určil vo všeobecnom povolení, alebo oznamovaciu povinnosť zmien alebo zrušenia ich poskytovania (§ 14 ods. 1 a 2),
b)
nesplnil niektorú z podmienok alebo niektoré podmienky všeobecného povolenia (§ 13 ods. 2),
c)
neprijal zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich sietí, služieb alebo sietí a služieb (§ 57 ods. 1),
d)
nezabezpečil bezpečnosť a ochranu osobných údajov v prevádzke siete (§ 57),
e)
nepoužil úradom uloženú metódu kalkulácie cien s uvedením druhov nákladov a pravidiel ich priradenia (§ 22 ods. 1, § 23 ods. 2, § 24 ods. 4),
f)
nepredložil na požiadanie úradu odôvodnenie cien alebo nevykonal ich úpravu uloženú úradom (§ 22 ods. 3), alebo nepredložil úradu v určenej lehote uzavretú zmluvu o prepojení sietí (§ 28 ods. 7),
g)
nepredložil úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní (§ 35 ods. 1),
h)
neposkytoval niektorú úradom určenú povinnosť univerzálnej služby (§ 50 ods. 2) alebo porušil povinnosť nediskriminácie pri zaobchádzaní s údajmi o účastníkoch iných podnikov (§ 50 ods. 7),
i)
neviedol oddelene náklady a výnosy (§ 46 ods. 1 alebo 3),
j)
porušil telekomunikačné tajomstvo (§ 55 ods. 2),
k)
uviedol na trh alebo prevádzkoval elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré prekračuje úroveň elektromagnetického rušenia, nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením (§ 68 ods. 2),
l)
neurobil bezodkladne účinné ochranné opatrenia alebo neukončil prevádzkovanie zariadenia, ak došlo ku škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením (§ 68 ods. 4).
(3)
Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
odmietol strpieť výkon štátneho dohľadu [§ 37 ods. 3 písm. b)], nepredložil v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto zákona a medzinárodných predpisov alebo požadované informácie na overenie dodržania podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností (§ 38 ods. 1 a 2),
b)
nesplnil povinnosť alebo povinnosti, ktoré mu boli uložené, ponechané, zmenené alebo doplnené rozhodnutím úradu (§ 17 ods. 1), alebo nesplnil povinnosť zverejniť špecifické informácie (§ 18 ods. 1), alebo nesplnil povinnosti uložené úradom na ochranu záujmov koncových užívateľov (§ 23 ods. 1),
c)
nevydal alebo nezverejnil, alebo nezverejnil včas všeobecné podmienky (§ 40), alebo nevydal, alebo nezverejnil, alebo nezverejnil včas tarifu (§ 41 ods. 1), alebo vydal všeobecné podmienky v rozpore s týmto zákonom,
d)
neposkytoval časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov a nezabezpečil ich požadované poskytovanie (§ 24 ods. 3) alebo neposkytoval pri tiesňových volaniach koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému, ak to bolo technicky možné, zobrazenie identifikácie volajúcej stanice a lokalizačné údaje (§ 59 ods. 9),
e)
prevádzkoval alebo distribuoval rádiové alebo koncové telekomunikačné zariadenie bez posúdenia jeho zhody s požiadavkami technických predpisov (§ 35 ods. 1) alebo uviedol na trh, alebo prevádzkoval, alebo distribuoval rádiové zariadenie bez splnenia podmienok všeobecného povolenia alebo bez povolenia, alebo bez vydania príslušného druhu povolenia (§ 35 ods. 1, 3 a 5), alebo v rozpore s podmienkami povolenia (§ 32 ods. 19),
f)
nezabezpečil všetkým užívateľom nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania alebo možnosť dvojtónovej multifrekvenčnej voľby čísla a identifikáciu čísla volajúcej stanice (§ 39 ods. 2) alebo nezabezpečil počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie a poskytovanie verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby (§ 42 ods. 6), alebo nezabezpečil, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v určených prípadoch (§ 48 ods. 1),
g)
neuzavrel so záujemcom zmluvu bez existencie dôvodu na jej odmietnutie [§ 42 ods. 3 písm. a)],
h)
účtoval ceny, ktoré presahovali rámec univerzálnej služby, aby užívateľ musel platiť za zariadenie alebo službu, ktoré nie sú nevyhnutné alebo požadované pre žiadanú službu (§ 52 ods. 1),
i)
neprispieval na osobitný účet univerzálnej služby (§ 54 ods. 1),
j)
neoznámil každoročne na požiadanie úradu svoj obrat na príslušnom trhu (§ 54 ods. 3), neuhradil náklady skúšok na overenie zhody výrobkov s technickými predpismi [§ 37 ods. 3 písm. c)],
k)
neumožnil svojim užívateľom možnosť výberu podniku individuálnou voľbou čísla a predvoľbou čísla (§ 27 ods. 1),
l)
pripojil do siete zariadenie uvedené v zozname zariadení, ktoré je zakázané pripájať do siete (§ 56 ods. 1).“.
112.
V § 71 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako j) až e).
113.
V § 71 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad uloží pokutu do 500 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
a)
neposkytol na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní číslovacieho plánu (§ 29 ods. 4) alebo neposkytol na požiadanie úradu na nahliadnutie svoje účtovné závierky (§ 46 ods. 4), alebo neposkytol potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a inému orgánu štátu [(§ 55 ods. 6 písm. b)],
b)
nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel [§ 31 ods. 4 písm. g)],
c)
neupravil v reklamačnom poriadku podrobnosti o rozsahu práva užívateľa na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej služby, spôsobe uplatňovania reklamácie a jej vybavenia alebo lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie (§ 44 ods. 1),
d)
nezabezpečil, aby prevádzkové údaje spracúvali len osoby oprávnené na riadenie prevádzky siete, služby alebo siete a služby alebo nimi poverené osoby (§ 59 ods. 4), alebo nezabezpečil možnosť jednoducho a bezplatne zamedziť určenému zobrazeniu identifikácie s výnimkou tiesňových volaní [§ 62 ods. 1 písm. a) až e)], alebo nezabezpečil, aby každý užívateľ mal možnosť jednoduchým spôsobom samostatne a bezplatne zastaviť automatické presmerovanie volania na jeho koncové zariadenie iniciované treťou osobou (§ 63 ods. 1), alebo nezabezpečil identifikáciu čísla zlomyseľného volania (§ 64 ods. 2),
e)
uskutočnil volanie alebo zaslal na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa faksimilné správy, správy elektronickej pošty vrátane krátkych správ prostredníctvom verejnej siete, alebo zaslal elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z nej nebola známa totožnosť odosielateľa (§ 65 ods. 2),
f)
získal a spracúval osobné údaje užívateľov na iný ako určený účel (§ 57 ods. 2),
g)
spracúval prevádzkové a lokalizačné údaje o užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti okrem ich spracúvania na účel fakturácie úhrad alebo bez súhlasu užívateľa použil tieto údaje na marketingové účely (§ 59 ods. 5),
h)
použil údaje uvedené v zozname účastníkov alebo ich spracoval na iné účely ako na poskytovanie verejnej telefónnej služby bez súhlasu dotknutého účastníka, alebo neprijal vhodné technické opatrenia, ktorými by znemožnil kopírovanie zoznamov účastníkov vydaných v elektronickej forme (§ 61 ods. 4),
i)
neuhradil úhradu za vymedzenie alebo pridelenie, alebo opakovanú úhradu za používanie každej frekvencie (§ 33 ods. 2),
j)
neviedol evidenciu všetkých užívateľov svojej siete [§ 42 ods. 3 písm. d)],
k)
nesprístupnil predmet telekomunikačného tajomstva (§ 55 ods. 3),
l)
nepredložil v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom podklady potrebné na vecné posúdenie mimosúdne riešeného sporu (§ 73 ods. 1).“.
114.
V § 72 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
konzultácie (§ 10 ods. 1 až 5) a vydanie dočasného opatrenia (§ 10 ods. 6),
b)
vydávanie všeobecných povolení (§ 13),
c)
oznamovaciu povinnosť (§ 14),
d)
určenie relevantných trhov a analýzu relevantných trhov (§ 15 a 16),
e)
určenie metódy kalkulácie cien (§ 22 až 24),
f)
výberové konanie na pridelenie frekvencií (§ 32 ods. 6 až 15),
g)
vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 36),
h)
mimosúdne riešenie sporov (§ 73).“.
115.
§ 75 vrátane nadpisu znie:
㤠75
Riešenie sporov medzi podnikmi
(1)
Úrad na návrh rieši spory medzi podnikmi vzniknuté v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Úrad rozhodne spor najneskôr do štyroch mesiacov. Ak si to vyžaduje závažnosť prípadu, úrad je oprávnený túto lehotu predĺžiť najviac však o štyri mesiace.
(2)
Úrad je oprávnený vstúpiť do rokovaní o uzatváraní zmlúv o prístupe, prepojení alebo spoločnom používaní zariadení z vlastného podnetu alebo na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Ak úrad zistí, že navrhované zmluvy sú v rozpore s týmto zákonom, začne konanie a vydá rozhodnutie vo veci.“.
116.
V § 76 ods. 8 sa za slovo „podniku“ vkladajú slová „na základe analýzy“.
117.
Za § 76 sa vkladá nový § 76a, ktorý znie:
㤠76a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2006
(1)
Ustanovenie § 33 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na frekvencie na rozhlasové analógové alebo televízne analógové pozemské vysielanie pridelené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona na základe licencie na analógové pozemské vysielanie, a to počas celej doby platnosti takej licencie. Ustanovenie § 33 ods. 1 a 2 sa však vzťahuje na frekvencie na rozhlasové alebo televízne analógové pozemské vysielanie pridelené na základe licencie, ktorej platnosť bola predĺžená po účinnosti tohto zákona, a to odo dňa jej predĺženia podľa osobitného predpisu.33)
(2)
Úrad po nadobudnutí účinnosti tohto zákona nevydá individuálne povolenie na používanie frekvencií na účely poskytovania programovej služby prostredníctvom televízneho analógového pozemského vysielania. Tieto frekvencie nie sú k dispozícii ani podľa osobitného predpisu.34)
(3)
Ochranné pásma zriadené pred účinnosťou tohto zákona, ako aj oprávnenia a povinnosti z nich vyplývajúce zostávajú nedotknuté.
(4)
Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté. Nárok na náhradu, ktorý vznikol vlastníkovi nehnuteľnosti z dôvodu výkonu takých oprávnení, je si vlastník nehnuteľností oprávnený uplatniť od podniku v lehote ustanovenej doterajšími predpismi, najneskôr však do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona, inak nárok zaniká.
(5)
Konanie o určenie podniku na poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 4 začaté podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto predpisu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:
33) § 52 zákona č. 308/2000 Z. z.
34)
§ 68 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.”.
118.
§ 77 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O-8/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb.“.
119.
Príloha č. 3 k zákonu č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vrátane nadpisu znie:
„PODMIENKY NA POSKYTOVANIE MINIMÁLNEHO SÚBORU PRENAJATÝCH OKRUHOV
A.
Nediskriminácia
Podnik poskytuje túto službu koncovým užívateľom za porovnateľných podmienok a v rovnakej kvalite, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať.
B.
Transparentnosť
Podnik zverejňuje
a)
technické charakteristiky vrátane fyzických a elektrických parametrov, ako aj podrobnú technickú špecifikáciu pre koncové body siete,
b)
cenu za prvé pripojenie, pravidelné ceny za prenájom a iné ceny; ak sú ceny diferencované, je nutné túto okolnosť uviesť; ak podnik s významným vplyvom v prípade konkrétnej žiadosti usúdi, že je neprimerané poskytnúť prenajatý okruh v rámci minimálneho súboru za zverejnené ceny a dodacie podmienky, musí požiadať úrad o zmenu podmienok,
c)
dodacie podmienky obsahujúce minimálne
1.
postup objednávania,
2.
dodaciu lehotu, t. j. lehotu, počas ktorej bolo 95 % všetkých prenajatých okruhov rovnakého druhu poskytnutia prenajatého okruhu; lehota sa počíta od dátumu podania žiadosti o prenájom okruhu a stanoví sa na základe skutočných dodacích lehôt prenajatých okruhov za posledných šesť mesiacov; výpočet nezahŕňa prípady, keď užívatelia požiadali o dlhšiu lehotu prenajatia okruhov,
3.
dobu platnosti zmluvy,
4.
štandardný čas na odstránenie poruchy, ktorý sa počíta od okamihu ohlásenia poruchy kompetentnému útvaru podniku s významným vplyvom do okamihu, keď bolo 80 % všetkých prenajatých okruhov rovnakého druhu opäť uvedených do prevádzky a v určených prípadoch do oznámenia podniku, že prenajatý okruh je opäť v prevádzke; ak sú v ponuke rôzne triedy kvality opráv pre rovnaký druh prenajatých okruhov, musia sa zverejniť rôzne štandardné časy na odstránenie poruchy,
5.
všetky spôsoby refundácie.
Ak úrad zistí, že dosiahnuté výsledky pri poskytovaní služby minimálneho súboru prenajatých okruhov nezodpovedajú potrebám užívateľov, je oprávnený stanoviť pre dodacie podmienky primerané cieľové hodnoty.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z. a zákona č. 24/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V Sadzobníku správnych poplatkov položka 13 znie:
„Položka 13
a)
Udelenie licencie na televízne vysielanie14)
1.
celoplošné alebo multiregionálne ........ 20 000 Sk
2.
regionálne ......................................... 10 000 Sk
3.
lokálne .................................................. 5 000 Sk
b)
Udelenie licencie na rozhlasové vysielanie14)
1.
celoplošné alebo multiregionálne ........ 10 000 Sk
2.
regionálne .......................................... 5 000 Sk
3.
lokálne ................................................ 5 000 Sk
c)
Udelenie licencie na vysielanie do zahraničia alebo prostredníctvom satelitu
1.
televízne vysielanie ............................ 20 000 Sk
2.
rozhlasové vysielanie ......................... 10 000 Sk
d)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie – správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmen a) až c)
e)
Udelenie krátkodobej licencie na
1.
televízne vysielanie .............................. 3 000 Sk
2.
rozhlasové vysielanie ........................... 1 500 Sk
f)
Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena d)
1.
televízne vysielanie ........... 1 000 Sk až 5 000 Sk
2.
rozhlasové vysielanie ........ 1 000 Sk až 5 000 Sk
g)
Registrácia retransmisie14) .... 5 000 Sk až 20 000 Sk
h)
Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie ........ 1 000 Sk až 5 000 Sk
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen f) až h) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.”.
2.
V Prehľade sadzobníka správnych poplatkov VII. časť znie: „Elektronické komunikácie”.
3.
V Sadzobníku správnych poplatkov VII. časť vrátane nadpisu znie: “Elektronické komunikácie
Položka 99
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)
a)
o prístupe alebo prepojení ...................... 50 000 Sk
b)
o spoločnom umiestnení a používaní zariadení .............................................. 25 000 Sk
c)
okrem sporov podľa písm. a) a b) ............. 10 000 Sk
Položka 100
a)
vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27) ... 1 500 Sk
b)
žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a) ................ 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.
Položka 101
a)
podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b) .... 200 Sk
b)
predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c) ............................................... 200 Sk
c)
vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti ............ 100 Sk
d)
podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky ................... 100 Sk
Položka 102
a)
vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e) ........................................ 300 Sk
b)
žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti ............... 200 Sk
Položka 103
a)
overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služ by27e) .......... 200 Sk
b)
overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) .................. 500 Sk
c)
opravná skúška pri overení podľa písmena a) ... 100 Sk
d)
opravná skúška pri overení podľa písmena b) ... 200 Sk
Položka 104
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f) .............................................. 500 Sk”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e a 27f znejú:
26) § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27)
§ 31 zákona č. 610/2003 Z. z.
27a)
§ 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.
27b)
§ 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27c)
§ 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27d)
§ 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.
27e)
§ 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27f)
§ 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.”.
4.
Položky 105 až 107 sa zrušujú.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 68/2005 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a na ceny za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.1b)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.”.
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v telekomunikačných službách,”.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.” nahrádza citáciou „Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
4.
V § 20 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.18b)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
18b) Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
Čl. IV
Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. sa mení takto:
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 716/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006 okrem ustanovení § 32 ods. 22 a 23 v štyridsiatom ôsmom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.