117/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z. a zákona č. 24/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V Sadzobníku správnych poplatkov položka 13 znie:
„Položka 13
a)
Udelenie licencie na televízne vysielanie14)
1.
celoplošné alebo multiregionálne ........ 20 000 Sk
2.
regionálne ......................................... 10 000 Sk
3.
lokálne .................................................. 5 000 Sk
b)
Udelenie licencie na rozhlasové vysielanie14)
1.
celoplošné alebo multiregionálne ........ 10 000 Sk
2.
regionálne .......................................... 5 000 Sk
3.
lokálne ................................................ 5 000 Sk
c)
Udelenie licencie na vysielanie do zahraničia alebo prostredníctvom satelitu
1.
televízne vysielanie ............................ 20 000 Sk
2.
rozhlasové vysielanie ......................... 10 000 Sk
d)
Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie – správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmen a) až c)
e)
Udelenie krátkodobej licencie na
1.
televízne vysielanie .............................. 3 000 Sk
2.
rozhlasové vysielanie ........................... 1 500 Sk
f)
Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena d)
1.
televízne vysielanie ........... 1 000 Sk až 5 000 Sk
2.
rozhlasové vysielanie ........ 1 000 Sk až 5 000 Sk
g)
Registrácia retransmisie14) .... 5 000 Sk až 20 000 Sk
h)
Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie ........ 1 000 Sk až 5 000 Sk
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen f) až h) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.”.
2.
V Prehľade sadzobníka správnych poplatkov VII. časť znie: „Elektronické komunikácie”.
3.
V Sadzobníku správnych poplatkov VII. časť vrátane nadpisu znie: “Elektronické komunikácie
Položka 99
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)
a)
o prístupe alebo prepojení ...................... 50 000 Sk
b)
o spoločnom umiestnení a používaní zariadení .............................................. 25 000 Sk
c)
okrem sporov podľa písm. a) a b) ............. 10 000 Sk
Položka 100
a)
vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27) ... 1 500 Sk
b)
žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a) ................ 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.
Položka 101
a)
podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b) .... 200 Sk
b)
predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c) ............................................... 200 Sk
c)
vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti ............ 100 Sk
d)
podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky ................... 100 Sk
Položka 102
a)
vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e) ........................................ 300 Sk
b)
žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti ............... 200 Sk
Položka 103
a)
overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služ by27e) .......... 200 Sk
b)
overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) .................. 500 Sk
c)
opravná skúška pri overení podľa písmena a) ... 100 Sk
d)
opravná skúška pri overení podľa písmena b) ... 200 Sk
Položka 104
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f) .............................................. 500 Sk”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e a 27f znejú:
26) § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27)
§ 31 zákona č. 610/2003 Z. z.
27a)
§ 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.
27b)
§ 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27c)
§ 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27d)
§ 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.
27e)
§ 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27f)
§ 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.”.
4.
Položky 105 až 107 sa zrušujú.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 68/2005 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a na ceny za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.1b)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.”.
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v telekomunikačných službách,”.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.” nahrádza citáciou „Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
4.
V § 20 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.18b)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
18b) Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
Čl. IV
Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. sa mení takto:
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 716/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006 okrem ustanovení § 32 ods. 22 a 23 v štyridsiatom ôsmom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.