131/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006 do 14.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. marca 2006,
ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Národné emisné stropy oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý sa ustanovujú v množstvách
a)
157 900 ton na rok 2007,
b)
125 200 ton na rok 2008,
c)
109 900 ton na rok 2009,
d)
104 900 ton na rok 2010.
(2)
Národné emisné stropy oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 130 000 ton.
(3)
Národné emisné stropy amoniaku na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 39 000 ton.
(4)
Národné emisné stropy prchavých organických zlúčenín na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 104 300 ton.
§ 2
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2007 a 2008 je uvedené v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
László Miklós v. r.
Príloha k vyhláške 131/2006 Z. z.
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2007 a 2008
Okres Emisné kvóty v t/rok
2007 2008
Bratislavský kraj
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Senica
Skalica
Trnavský kraj
Trnava
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany

30
15 700
60
60
30
340
30
30
30
30
500
660
380
30
30

30
12 400
50
50
30
320
30
30
30
30
450
610
300
30
30
Trenčiansky kraj
Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov

500
30
120
30
30
1 000
1 000
39 500
620

450
30
100
30
30
800
800
38 500
490
Nitriansky kraj
Nitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce

30
30
30
2 050
2 200
30
30

30
30
30
1 620
1 730
30
30
Žilinský kraj
Žilina
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín

2 590
30
30
30
30
800
2 500
30
1 500
30
30

2 040
30
30
30
30
750
2 200
30
1 300
30
30
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom

300
30
100
30
30
150
30
1 400
30
30
3 100
200
1 000

250
30
80
30
30
140
30
1 200
30
30
2 450
180
900
Prešovský kraj
Prešov
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou

30
30
1 700
30
30
30
30
30
270
30
30
30
2 850

30
30
1 350
30
30
30
30
30
220
30
30
30
2 260
Košický kraj
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Gelnica
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov

30
13 500
30
2 100
30
30
19 550
3 850
30
30
30

30
11 800
30
2 100
30
30
6 500
3 750
30
30
30