Predpis bol zrušený predpisom 414/2012 Z. z.

131/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. marca 2006,
ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Národné emisné stropy oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý sa ustanovujú v množstvách
a)
157 900 ton na rok 2007,
b)
125 200 ton na rok 2008,
c)
109 900 ton na rok 2009,
d)
104 900 ton na rok 2010.
(2)
Národné emisné stropy oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 130 000 ton.
(3)
Národné emisné stropy amoniaku na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 39 000 ton.
(4)
Národné emisné stropy prchavých organických zlúčenín na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 104 300 ton.
(5)
Národné emisné stropy1) ustanovené v odsekoch 1 až 4 sa navrhujú na účely splnenia predbežných environmentálnych cieľov a zníženia eutrofizácie pôdy v oblastiach s usadeným hnojivovým dusíkom prevyšujúcim kritickú záťaž o 30 % v porovnaní s rokom 1990.
(6)
Predbežné environmentálne ciele sú:
a)
znížiť acidifikáciu najmenej o 50 % v porovnaní s rokom 1990 v každom štvorci siete v oblastiach, v ktorých sú prekročené kritické záťaže,
b)
znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre ľudské zdravie (AOT60 = 0) o dve tretiny v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie v žiadnom štvorci siete prekročiť absolútny limit 2,9 ppm.h.,
c)
znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre plodiny a poloprírodnú vegetáciu (AOT40 = 3 ppm.h) o jednu tretinu v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie prevýšiť absolútny limit 10 ppm.h vyjadrený ako prekročenie kritickej úrovne 3 ppm.h v ktoromkoľvek štvorci siete.
(7)
Oxidy dusíka sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.
(8)
Prchavé organické zlúčeniny sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty.
(9)
AOT 40 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 mg/m3 (= 40 ppb) a 80 mg/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.
(10)
AOT 60 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 mg/m3 (= 60 ppb) a 120 mg/m3 za celý rok.
(11)
Štvorec siete je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.
(12)
Prízemný ozón je ozón v najnižších častiach troposféry.
§ 2
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012 je uvedené v prílohe č. 1. Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2013 a 2014 je uvedené v prílohe č. 2.
§ 2a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012
Okres Emisné kvóty v t/rok
2011 2012
Bratislavský kraj
Bratislava I 30 30
Bratislava II 11 070 10 500
Bratislava III 40 30
Bratislava IV 40 30
Bratislava V 30 30
Malacky 270 260
Pezinok 30 30
Senec 30 30
Trnavský kraj
Trnava 340 320
Dunajská Streda 340 320
Galanta 270 250
Hlohovec 30 30
Piešťany 30 30
Senica 30 30
Skalica 30 30
Trenčiansky kraj
Trenčín 340 320
Bánovce nad Bebravou 30 30
Ilava 70 60
Myjava 30 30
Nové Mesto nad Váhom 30 30
Partizánske 580 550
Považská Bystrica 580 550
Prievidza 36 750 34 900
Púchov 240 230
Nitriansky kraj
Nitra 30 30
Komárno 30 30
Levice 30 30
Nové Zámky 1 350 1 280
Šaľa 580 550
Topoľčany 30 30
Zlaté Moravce 30 30
Žilinský kraj
Žilina 1 850 1 740
Bytča 30 30
Čadca 30 30
Dolný Kubín 30 30
Kysucké Nové Mesto 30 30
Liptovský Mikuláš 30 30
Martin 1 750 1 680
Námestovo 30 30
Ružomberok 750 700
Turčianske Teplice 30 30
Tvrdošín 30 30
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica 30 30
Banská Štiavnica 30 30
Brezno 70 60
Detva 30 30
Krupina 30 30
Lučenec 90 80
Poltár 30 30
Revúca 1 350 1 300
Rimavská Sobota 30 30
Veľký Krtíš 30 30
Zvolen 2 300 2 200
Žarnovica 30 30
Žiar nad Hronom 650 600
Prešovský kraj
Prešov 30 30
Bardejov 30 30
Humenné 1 200 1 140
Kežmarok 30 30
Levoča 30 30
Medzilaborce 30 30
Poprad 30 30
Sabinov 30 30
Snina 170 160
Stará Ľubovňa 30 30
Stropkov 30 30
Svidník 30 30
Vranov nad Topľou 2 150 2 000
Košický kraj
Košice I 30 30
Košice II 10 750 10 200
Košice III 30 30
Košice IV 2 050 1 950
Košice-okolie 70 60
Gelnica 30 30
Michalovce 5 850 5 550
Rožňava 3 250 3 100
Sobrance 30 30
Spišská Nová Ves 30 30
Trebišov 30 30
Príloha č. 2 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2013 a 2014
Okres Emisné kvóty v t/rok
2013 2014
Bratislavský kraj
Bratislava I 25 25
Bratislava II 10 300 10 200
Bratislava III 25 25
Bratislava IV 25 25
Bratislava V 25 25
Malacky 200 180
Pezinok 25 25
Senec 25 25
Trnavský kraj
Trnava 250 200
Dunajská Streda 100 80
Galanta 230 220
Hlohovec 25 25
Piešťany 25 25
Senica 25 25
Skalica 25 25
Trenčiansky kraj
Trenčín 300 280
Bánovce nad Bebravou 25 25
Ilava 50 45
Myjava 25 25
Nové Mesto nad Váhom 25 25
Partizánske 450 400
Považská Bystrica 400 380
Prievidza 34 900 34 900
Púchov 25 25
Nitriansky kraj
Nitra 25 25
Komárno 25 25
Levice 25 25
Nové Zámky 1 200 1 100
Šaľa 25 25
Topoľčany 25 25
Zlaté Moravce 25 25
Žilinský kraj
Žilina 1 050 1 000
Bytča 25 25
Čadca 25 25
Dolný Kubín 25 25
Kysucké Nové Mesto 25 25
Liptovský Mikuláš 25 25
Martin 1 200 1 100
Námestovo 25 25
Ružomberok 300 290
Turčianske Teplice 25 25
Tvrdošín 25 25
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica 25 25
Banská Štiavnica 25 25
Brezno 50 45
Detva 25 25
Krupina 25 25
Lučenec 50 40
Poltár 25 25
Revúca 1 000 950
Rimavská Sobota 30 30
Veľký Krtíš 25 25
Zvolen 1 800 1 700
Žarnovica 25 25
Žiar nad Hronom 550 530
Prešovský kraj
Prešov 25 25
Bardejov 25 25
Humenné 500 450
Kežmarok 25 25
Levoča 25 25
Medzilaborce 25 25
Poprad 25 25
Sabinov 25 25
Snina 150 140
Stará Ľubovňa 25 25
Stropkov 25 25
Svidník 25 25
Vranov nad Topľou 1 900 1 850
Košický kraj
Košice I 25 25
Košice II 10 000 9 800
Košice III 25 25
Košice IV 1 850 1 800
Košice-okolie 50 40
Gelnica 25 25
Michalovce 4 000 3 500
Rožňava 50 45
Sobrance 25 25
Spišská Nová Ves 25 25
Trebišov 25 25“.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 06).