135/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006 do 14.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods.19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá, dokončené alebo nedokončené, najmenej so štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 vyrábané v jednom alebo viacerých stupňoch určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a na ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
schvaľovanie jednotlivých vozidiel okrem prípadov, keď obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie alebo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky1) namiesto požiadaviek ustanovených osobitným predpisom pre typové schválenie2) uzná akékoľvek platné typové schválenia ES systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo nedokončeného vozidla, udelené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) vydaných na vykonanie smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“),
b)
štvorkolky podľa osobitného predpisu.3)
§ 2
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky4) podáva štátnemu dopravnému úradu5) výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o typové schválenie ES vozidla sú:
a)
informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe III smernice,
b)
osvedčenia o typovom schválení ES podľa osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ustanovené v prílohách IV alebo XI smernice,
c)
informačný zväzok, ktorý tvorí dokumentácia potrebná pre typové schválenie ES systému a samostatnej technickej jednotky podľa osobitných predpisov, a to až do udelenia alebo zamietnutia typového schválenia ES vozidla.
(3)
Ak nie sú k dispozícii osvedčenia o typovom schválení ES podľa odseku 2 písm. b), k žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla musí byť priložená dokumentácia, ktorá obsahuje informácie podľa požiadaviek ustanovených v prílohe I smernice vo vzťahu k osobitným predpisom upravujúcim technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ustanovené v prílohách IV alebo XI a prípadne v časti II prílohy III smernice.
(4)
Ak ide o viacstupňové typové schválenie ES vozidla, príloha k žiadosti o udelenie typového schválenia obsahuje
a)
v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení ES vyžadované pre dokončené vozidlo, ktoré zodpovedajú danému stupňu dokončenia základného vozidla,
b)
v druhom a ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení ES, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu výroby, kópiu osvedčenia o typovom schválení ES nedokončeného vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a podrobné informácie o všetkých zmenách a doplnkoch, ktoré výrobca uskutočnil na nedokončenom vozidle.
(5)
Prílohou k žiadosti o typové schválenie ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je informačná zložka, ktorej obsah je určený informačným dokumentom podľa osobitného predpisu.
§ 3
Typové schválenie ES
(1)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES, ak
a)
typ vozidla zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev podľa prílohy IV smernice,
b)
typ špeciálneho vozidla6) uvedený v prílohe XI zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v príslušnom stĺpci prílohy XI smernice,
c)
typ vozidla vyrábaný v niekoľkých stupňoch zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev podľa príloh IV alebo XI smernice; berie do úvahy stupeň dokončenia vozidla,
d)
typ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev podľa príloh IV alebo XI smernice, ak to tieto predpisy umožňujú,
e)
typ systému zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev podľa príloh IV alebo XI smernice.
(2)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES vozidla podľa odseku 1 písm. a) a b) v súlade s postupom uvedeným v § 4 a viacstupňové typové schválenie ES vozidla podľa odseku 1 písm. c) v súlade s postupom uvedeným v § 5.
(3)
Ak je schválený typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa prílohy XI smernice alebo podľa § 12 a majú obmedzenie platnosti alebo udelenú výnimku z niektorých ustanovení osobitných predpisov, tieto skutočnosti sa uvádzajú v osvedčení o typovom schválení ES.
(4)
Ak údaje v informačných zložkách uvedených v odseku 1 obsahujú špecifické ustanovenia pre špeciálne vozidlá, ktoré sú uvedené v príslušných stĺpcoch prílohy XI smernice a jej doplnkoch, tieto ustanovenia a výnimky sa uvádzajú v osvedčení o typovom schválení ES.
(5)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré spĺňajú požiadavky podľa odsekov 1, 3 a 4, napriek tomu vážne ohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, zamietne udelenie typového schválenia ES; bezodkladne o tom informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu s uvedením dôvodov.
(6)
Štátny dopravný úrad vyplní príslušné časti osvedčenia o typovom schválení ES podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice a vzorov uvedených v prílohách osobitných predpisov pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré schvaľuje. Výsledky testov zapíše do príslušnej časti formulára ustanoveného v prílohe VIII smernice a zostaví alebo overí obsah súpisu informačného zväzku. Osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa číslujú podľa systému ustanoveného v prílohe VII smernice.
(7)
Štátny dopravný úrad obmedzí rozsah platnosti typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak schvaľovaný komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoje funkcie alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s inými časťami vozidla a z tohto dôvodu sa môže zhoda s jednou alebo viacerými technickými požiadavkami overiť len vtedy, ak schvaľovaný komponent alebo samostatná technická jednotka pracuje v spojení s inými časťami vozidla, či už skutočne, alebo simulovane. Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje obmedzenia ich použitia a podmienky na montáž. Dodržanie týchto obmedzení a podmienok sa overuje v čase typového schvaľovania vozidla.
(8)
Štátny dopravný úrad
a)
každý mesiac zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčení o typovom schválení ES vozidla spolu s prílohami, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odobral,
b)
každý mesiac zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa vzoru ustanoveného v prílohe XIII smernice, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odobral; bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópiu osvedčenia o typovom schválení ES a kópiu informačnej zložky.
(9)
Výrobca základného alebo nedokončeného vozidla inej kategórie ako M1 vydá osvedčenie o pôvode vozidla podľa vzoru ustanoveného v prílohe XV smernice.
(10)
Na účely tohto nariadenia vlády sa špeciálnym vozidlom rozumie vozidlo kategórie M, N a O určené na prepravu osôb alebo tovaru a na vykonávanie špeciálnej funkcie, pre ktorú je potrebná špeciálna úprava karosérie alebo vybavenie.
§ 4
Postupy pri typovom schválení ES
(1)
Ak ide o žiadosť o typové schválenie ES dokončeného vozidla, štátny dopravný úrad
a)
overí, či sa všetky typové schválenia ES udelené podľa osobitných predpisov vzťahujú na platné požiadavky príslušných osobitných predpisov,
b)
sa ubezpečí, podľa dokumentácie, že špecifikácia vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačných zväzkov alebo v osvedčení o typovom schválení ES podľa príslušného osobitného predpisu; keď číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek osobitného predpisu, potvrdí, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke,
c)
na vybranej vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, vykoná alebo nechá vykonať kontroly častí a systémov vozidiel na overenie, že vozidlo je zhotovené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v overenom informačnom zväzku k typovým schváleniam ES udeleným podľa osobitných predpisov,
d)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek,
e)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou 1 a 2 v časti I prílohy IV smernice.
(2)
Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 1 písm. c) musí byť dostatočný na to, aby umožňoval primeranú kontrolu rôznych schvaľovaných kombinácií podľa kritérií uvedených v prílohe č. 1.
(3)
Ak nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení ES udelené podľa osobitných predpisov, štátny dopravný úrad
a)
zabezpečí potrebné testy a kontroly podľa požiadaviek príslušného osobitného predpisu,
b)
overí, či vozidlo zodpovedá údajom v informačnej zložke vozidla a či spĺňa technické požiadavky príslušného osobitného predpisu,
c)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek,
d)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou 1 a 2 v časti I prílohy IV smernice.
§ 5
Postupy pri viacstupňovom typovom schválení ES
(1)
Typové schválenia ES sa udeľujú na základe súčasného stavu dokončovania typu vozidla a musia zahŕňať všetky typové schválenia ES udelené v predchádzajúcich stupňoch.
(2)
Na účely dosiahnutia spoločného postupu všetkých zúčastnených výrobcov štátny dopravný úrad pred udelením prvého a ďalšieho stupňa typového schválenia ES overí, či medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií, na základe ktorých kompletné vozidlo bude spĺňať technické požiadavky upravené v osobitných predpisoch. Takéto informácie musia obsahovať údaje o typových schváleniach ES systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky a častí vozidla, ktoré tvoria časť nedokončeného vozidla a zatiaľ ešte neboli schválené.
(3)
V procese viacstupňového typového schvaľovania ES zodpovedá za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek výrobca, ktorý ich vyrobil alebo doplnil k predchádzajúcemu stupňu výroby. Výrobca nie je zodpovedný za predmet, ktorý bol schválený v predchádzajúcom stupni okrem prípadov, keď zmení príslušnú časť v takom rozsahu, že sa predtým udelené typové schválenie ES stáva neplatným.
(4)
Štátny dopravný úrad
a)
overí, či sa všetky typové schválenia ES udelené podľa osobitných predpisov vzťahujú na platnú požiadavku príslušného osobitného predpisu,
b)
zabezpečí, aby všetky údaje, vzhľadom na stav dokončovania vozidla, boli zahrnuté v informačnom zväzku,
c)
sa ubezpečí, podľa dokumentácie, že špecifikácia vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačnej zložky o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačného zväzku alebo v osvedčení o typovom schválení ES podľa príslušného osobitného predpisu a v prípade kompletovaného vozidla, keď číslo položky v časti I informačnej zložky nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek osobitného predpisu, potvrdí, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke,
d)
na vybranej vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, vykoná alebo nechá vykonať kontroly časti vozidiel a systémov na overenie, či vozidlo je zhotovené v súlade s údajmi obsiahnutými v overenom informačnom zväzku k typovým schváleniam ES udeleným podľa osobitných predpisov,
e)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek.
(5)
Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 4 písm. d) musí byť dostatočný na to, aby umožnil primeranú kontrolu rôznych kombinácií variant a verzií typu vozidla, ktoré majú byť typovo schválené ES, podľa stupňa dokončovania vozidla a týchto kritérií:
a)
motor,
b)
prevodovka,
c)
hnacie nápravy: počet, umiestnenie, prepojenie,
d)
riadené nápravy: počet a umiestnenie,
e)
druhy karosérií,
f)
počet dverí,
g)
riadenie ľavostranné alebo pravostranné,
h)
počet sedadiel,
i)
úroveň vybavenia.
(6)
Každý výrobca musí dodatočne k povinnému štítku výrobcu predpísanému osobitným predpisom7) v druhom a ďalších stupňoch upevniť na vozidlo doplnkový štítok výrobcu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
§ 6
Zmeny typového schválenia ES
(1)
Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný oznámiť štátnemu dopravnému úradu ukončenie výroby alebo všetky zmeny údajov uvedených v informačnom zväzku v lehote podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Ak pri schválenom type systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky došlo k zmene údajov v informačnom zväzku, štátny dopravný úrad vydá podľa potreby revidované strany informačného zväzku, z ktorých vyplýva charakter zmeny a dátum nového vydania, alebo vydá aktualizovanú verziu informačného zväzku s priloženým podrobným popisom zmeny. Pri vydaní revidovaných strán alebo aktualizovanej verzie sa rovnako zmení aj zoznam informačného zväzku tak, aby z neho bol zjavný posledný dátum zmeny alebo dátum aktualizovanej verzie.
(3)
Ak sa zmenili akékoľvek údaje v osvedčení o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, okrem jeho príloh, alebo sa zmenili požiadavky, podľa ktorých bolo osvedčenie o typovom schválení ES udelené, zmena sa označí ako rozšírenie a štátny dopravný úrad vydá revidované osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia, v ktorom sa uvedie dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.
(4)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že v dôsledku zmeny v informačnom zväzku podľa odseku 2 je potrebné vykonanie nových testov alebo kontrol, oznámi to výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu a vydá dokumenty podľa odsekov 2 a 3 len po ich úspešnom vykonaní.
(5)
Ak pri schválenom type vozidla došlo k zmene údajov v informačnom zväzku, na postup štátneho dopravného úradu sa primerane vzťahuje odsek 2.
(6)
Ak sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo sa zmenili údaje v osvedčení o typovom schválení ES vozidla, okrem jeho príloh, alebo odo dňa typového schválenia ES vozidla sa zmenili požiadavky osobitných predpisov pre typové schválenie ES, v zmysle ktorých je od určitého dátumu zakázané prvé uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, zmena sa označí ako rozšírenie a štátny dopravný úrad vydá nové zmenené osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia, v ktorom sa uvedie dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.
(7)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že v dôsledku zmien údajov v informačnom zväzku podľa odseku 5 je potrebné vykonanie nových testov alebo kontrol, oznámi to výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu a vydá dokumenty podľa odsekov 5 a 6 len po ich úspešnom vykonaní. Každý mesiac zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov revidované dokumenty, ktoré počas príslušného mesiaca vydal.
(8)
Ak typové schválenie ES vozidla stráca platnosť z dôvodu ukončenia platnosti osobitných predpisov uvedených v informačnom zväzku alebo z dôvodu uplatňovania nových osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev podľa časti I prílohy IV smernice, štátny dopravný úrad najmenej jeden mesiac pred skončením doby platnosti osvedčenia o typovom schválení ES vozidla oznámi túto skutočnosť typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov spolu s uvedením dátumu ukončenia platnosti osvedčenia o typovom schválení ES vozidla alebo s identifikačným číslom vozidla naposledy vyrobeným v súlade s pôvodným osvedčením o typovom schválení ES.
(9)
Pre kategórie vozidiel, na ktoré sa nevzťahuje zmena technických požiadaviek uvedených v osobitných predpisoch alebo v tomto nariadení vlády, sa nevyžaduje zmena typového schválenia ES.
§ 7
Osvedčenie o zhode COC
(1)
Výrobca ako držiteľ typového schválenia ES vozidla vystavuje ku každému vozidlu vyrobenému v zhode so schváleným typom osvedčenie o zhode COC9) podľa vzoru ustanoveného v prílohe IX smernice. Osvedčenie o zhode COC je súčasťou každého nedokončeného alebo dokončeného vozidla. V prípade nedokončeného alebo dokončeného typu vozidla výrobca vyplní len tie údaje uvedené na druhej strane osvedčenia o zhode COC, ktoré boli v prebiehajúcom stupni výroby doplnené alebo zmenené, a prípadne pripojí k tomuto osvedčeniu všetky osvedčenia o zhode COC dodané v predchádzajúcich stupňoch výroby.
(2)
Výrobca ako držiteľ typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky umiestni na každý komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrobenú v zhode so schváleným typom svoj obchodný názov alebo značku, označenie typu alebo číslo alebo značku typového schválenia ES, ak to vyžaduje osobitný predpis. Ak je na výrobku umiestnené číslo alebo značka typového schválenia ES, výrobca podľa svojej voľby nemusí obchodný názov alebo značku alebo označenie typu umiestniť.
§ 8
Evidencia, uvedenie na trh alebo do prevádzky
Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukcie a funkcie, ak sú vybavené platným osvedčením o zhode COC; v prípade nedokončených vozidiel ich definitívna evidencia a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách je podmienená ich dokončením,
b)
uvedenie nových komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky osobitných predpisov a požiadavky podľa § 7 ods. 2; to sa nevzťahuje na komponenty a samostatné technické jednotky určené na použitie vo vozidlách, na ktoré sa toto nariadenie vlády nevzťahuje.
§ 9
Výnimky a alternatívne postupy
(1)
Požiadavky uvedené v § 8 písm. a) sa nevzťahujú na
a)
vozidlá určené pre právnické osoby uvedené v osobitnom predpise,11)
b)
vozidlá schválené podľa odseku 2.
(2)
Výnimku z povinnosti spĺňať jednu alebo viacero technických požiadaviek upravených v osobitných predpisoch možno udeliť pre vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky v prípadoch uvedených v § 10 až 12.
(3)
Na osvedčeniach o typovom schválení ES vozidla udelených podľa odseku 2, ktorých vzory sú uvedené v prílohe VI smernice, nesmie byť uvedené záhlavie „Osvedčenie o typovom schválení ES“, to sa nevzťahuje na prípady podľa § 12 ods. 2.
§ 10
Vozidlá vyrábané v malých sériách
(1)
Ak ide o vozidlá vyrábané v malých sériách, počet vozidiel určitej rodiny typov ročne evidovaných, uvedených na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky je obmedzený počtom jednotiek ustanovených v prílohe č. 3. Štátny dopravný úrad zasiela každý rok Európskej komisii zoznam udelených typových schválení ES vozidiel vyrobených v malej sérii.
(2)
Štátny dopravný úrad zašle osvedčenia o typovom schválení ES vozidla vyrobeného v malej sérii s prílohami typovým schvaľovacím úradom členských štátov, ktoré označí výrobca alebo zástupca výrobcu, s uvedením dôvodov týkajúcich sa udelených výnimiek. Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu rozhodne o tom, či a pre aký počet jednotiek uzná typové schválenia ES vozidiel, ktoré majú byť zapísané do evidencie na území Slovenskej republiky.
(3)
Na účely typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii štátny dopravný úrad môže uplatňovať požiadavky uvedené v § 2 až 7, 13 až 17.
§ 11
Vozidlá končiacich sérií
(1)
Štátny dopravný úrad môže v rámci limitov uvedených v odseku 5 povoliť evidenciu, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie ES už stratilo platnosť podľa § 6 ods. 8; táto možnosť je obmedzená na obdobie 12 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 18 mesiacov pre dokončované vozidlá v procese viacstupňového typového schválenia ES odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES stratilo platnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje len na vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie a mali platné osvedčenie o zhode COC vydané ešte počas platnosti typového schválenia ES daného typu vozidla, ale vozidlo nebolo zapísané do evidencie alebo uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách predtým, ako toto schválenie typu stratilo platnosť.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu musí podať žiadosť pre jeden alebo viac typov vozidiel danej kategórie štátnemu dopravnému úradu, ktorý je zodpovedný za uvedenie takých typov vozidiel do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. Žiadosť musí obsahovať technické alebo ekonomické odôvodnenie.
(4)
Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 3 rozhodne o tom, či povolí evidenciu daného typu vozidla na území Slovenskej republiky a pre koľko jednotiek daného typu vozidla.
(5)
Maximálny počet dokončených alebo kompletizovaných vozidiel, uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike sa obmedzí na jeden z nasledujúcich spôsobov podľa výberu štátneho dopravného úradu:
a)
maximálny počet vozidiel jedného alebo viacerých typov v prípade kategórie M1 nesmie prekročiť 10 % a v prípade všetkých ostatných kategórií nesmie prekročiť 30 % všetkých príslušných typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike počas predchádzajúceho roku; ak by 10 %, prípadne 30 % predstavovalo menej ako 100 vozidiel, štátny dopravný úrad môže povoliť uviesť do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách maximálne 100 vozidiel, alebo
b)
počet vozidiel akéhokoľvek typu sa musí obmedziť na vozidlá, ktorým bolo vydané platné osvedčenie o zhode COC k dátumu alebo po dátume výroby a toto osvedčenie zostáva platné aspoň tri mesiace po jeho dátume vydania, ale potom stráca svoju platnosť v dôsledku nadobudnutia účinnosti osobitného predpisu.
(6)
Do osvedčenia o zhode COC vozidiel uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách sa vykoná samostatný záznam.
(7)
Štátny dopravný úrad zodpovedá za to, že výrobca alebo zástupca výrobcu dodrží limity uvedené v odseku 5.
(8)
Štátny dopravný úrad zasiela každý rok Európskej komisii zoznam udelených výnimiek.
§ 12
Nezhoda vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
(1)
Ak ide o vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré vzhľadom na špecifickú povahu použitých technológií alebo koncepcií nespĺňajú jednu alebo viaceré technické požiadavky jedného alebo viacerých osobitných predpisov, môže štátny dopravný úrad udeliť predbežné typové schválenie ES platné iba na území Slovenskej republiky, ak
a)
zašle do jedného mesiaca od udelenia predbežného typového schválenia ES typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Európskej komisii kópiu osvedčenia o predbežnom typovom schválení ES s prílohami a požiada Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES,
b)
žiadosť podľa písm. a) obsahuje
1.
dôvody, pre ktoré nie sú technológie alebo princípy konštrukcie vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zhodné s jednou alebo viacerými technickými požiadavkami osobitných predpisov,
2.
popis bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek, ktoré sú tým ovplyvnené a popis prijatých opatrení,
3.
popis testov spolu s ich výsledkami preukazujúce, že je zaručená úroveň bezpečnosti a environmentálnej ochrany aspoň na úrovni, ktorá je ekvivalentná úrovni zaručenej technickými požiadavkami jedného alebo viacerých osobitných predpisov,
4.
návrhy na zmeny technických požiadaviek príslušných smerníc Európskych spoločenstiev alebo návrh nových technických požiadaviek pre typové schválenie ES.
(2)
Ak Európska komisia schváli žiadosť podľa odseku 1, štátny dopravný úrad môže udeliť typové schválenie ES a v rozhodnutí o udelení typového schválenia ES uvedie, či je jeho platnosť obmedzená; platnosť typového schválenia ES nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov.
(3)
Ak budú osobitné predpisy prispôsobené technickému pokroku tak, že vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktorým bolo udelené typové schválenie ES podľa odseku 2, splnia technické požiadavky ustanovené v zmenených a doplnených osobitných predpisoch, štátny dopravný úrad zmení udelené typové schválenia ES. Zároveň poskytne čas potrebný na nevyhnutné zmeny označenia komponentov alebo samostatných technických jednotiek; k tomu patrí zrušenie odkazu na obmedzenia alebo výnimky.
(4)
Ak príslušné smernice Európskych spoločenstiev neboli prispôsobené technickému pokroku, štátny dopravný úrad môže požiadať Európsku komisiu o predĺženie doby platnosti typového schválenia ES udeleného podľa odseku 2.
§ 13
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby
(1)
Štátny dopravný úrad pred udelením typového schválenia ES prijme, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, opatrenia na overenie podmienok ustanovených v § 14 až 16, či boli prijaté nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.
(2)
Po udelení typového schválenia ES overuje štátny dopravný úrad, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, či prijaté opatrenia uvedené v odseku 1 naďalej zabezpečujú v pokračujúcej výrobe zhodnosť vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek so schváleným typom. Overovanie na účely zabezpečenia zhody výroby so schváleným typom sa obmedzí na postupy podľa § 15 a 16 a na postupy podľa tých osobitných predpisov, ktoré obsahujú špecifické požiadavky.
Postupy zabezpečenia zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
§ 14
(1)
Na účely kontroly, či vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sú vyrábané takým spôsobom, že sa zhodujú s typom, ktorý bol typovo schválený ES, platia postupy uvedené v odsekoch 2 až 8 a v § 15 a 16. Návod na plánovanie a vykonávanie posudzovania je upravený v harmonizovanej ISO norme 10011, časti 1, 2 a 3, 1991.
(2)
Štátny dopravný úrad pred udelením typového schválenia ES overí existenciu potrebných opatrení a postupov na zabezpečenie účinnej kontroly tak, aby vyrábané systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo vozidlá boli zhodné so schváleným typom.
(3)
Štátny dopravný úrad overí splnenie požiadaviek v odseku 2 v potrebnom rozsahu; musí sa uspokojiť s počiatočným posudzovaním a s počiatočnými opatreniami na zabezpečenie zhody výroby podľa § 15, pričom sa podľa potreby použije jeden alebo viacero postupov podľa odsekov 4 až 7.
(4)
Štátny dopravný úrad alebo v jeho mene poverená technická služba overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“)12) vykoná počiatočné posudzovanie alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody výroby.
(5)
Pri určení rozsahu vykonaného počiatočného posúdenia môže štátny dopravný úrad brať do úvahy dostupné informácie týkajúce sa vyhlásenia výrobcu o certifikácii výrobcu podľa normy STN EN ISO 9001 (01 0320), ktorý nebol posúdený podľa odseku 7.
(6)
Štátny dopravný úrad alebo ním určená technická služba môže vykonať počiatočné posudzovanie alebo overovanie opatrení na zabezpečenie zhody výroby aj v prípade, ak bude typové schválenie ES udelené typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu. V tomto prípade štátny dopravný úrad vyhotoví potvrdenie o zhode výroby, v ktorom sa uvedú priestory a výrobné zariadenia, ktoré majú význam pre schvaľovaný výrobok alebo výrobky, ako aj osobitný predpis, podľa ktorého majú byť výrobky schvaľované. Štátny dopravný úrad po prijatí žiadosti o potvrdenie zhody výroby od typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu bezodkladne odošle potvrdenie o zhode výroby alebo oznámi, že nemôže také potvrdenie poskytnúť. Potvrdenie o zhode výroby musí obsahovať minimálne údaje uvedené v prílohe č. 4.
(7)
Štátny dopravný úrad uzná riadnu certifikáciu výrobcu udelenú certifikačným orgánom podľa normy STN EN 45012 (015257). Výrobca poskytne podrobnosti o certifikácii a informuje štátny dopravný úrad o každej zmene jej platnosti alebo rozsahu.
(8)
Na účely typového schválenia ES dokončeného vozidla sa nemusia opakovať počiatočné posúdenia vykonávané na udelenie typových schválení ES pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky vozidla; doplnia sa však o posúdenie, ktoré sa týka miest a činností súvisiacich s montážou dokončeného vozidla, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcich hodnoteniach.
§ 15
(1)
Každé vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka typovo schválené ES podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa osobitného predpisu musia byť vyrobené tak, aby boli v zhode s typom schváleným na základe splnenia požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády alebo osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v úplnom zozname v prílohe IV alebo prílohe XI smernice.
(2)
Štátny dopravný úrad v čase udeľovania typového schválenia ES overí existenciu primeraných opatrení a dokladovaných plánov kontrol odsúhlasených s výrobcom pre každé typové schválenie ES, ktoré sa budú vykonávať v určených intervaloch príslušných testov alebo zodpovedajúcich kontrol nevyhnutných na zabezpečenie zhody so schváleným typom.
(3)
Držiteľ typového schválenia ES musí najmä
a)
zabezpečiť existenciu a používanie postupov účinnej kontroly zhody vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom,
b)
mať prístup k testovaciemu alebo inému vhodnému zariadeniu nevyhnutnému na overenie zhody s každým schváleným typom,
c)
zabezpečiť, aby sa výsledky testu alebo kontroly zaznamenali a priložené doklady boli prístupné po dobu určenú po dohode so štátnym dopravným úradom; táto doba nesmie presiahnuť 10 rokov,
d)
analyzovať výsledky každého typu testu alebo kontroly tak, aby sa overila a zabezpečila stabilita charakteristík výrobku v prípustných toleranciách priemyselnej výroby,
e)
zabezpečiť, aby každý súbor vzoriek alebo testovacích dielov, ktoré nie sú zhodné s typom, vyvolal ďalší odber vzoriek a nový test alebo kontrolu. Musia byť prijaté všetky opatrenia na obnovenie zhody výroby,
f)
ak ide o typové schválenie ES dokončeného vozidla, kontroly obmedziť len na kontroly overujúce správnosť jeho konštrukcie vo vzťahu k schváleniu a hlavne k informačnému dokumentu uvedenému v prílohe III smernice a na údaje potrebné pre osvedčenia o zhode COC podľa prílohy IX smernice.
§ 16
(1)
Štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných metód používaných v každom výrobnom zariadení.
(2)
Na účely overenia zhody výroby sa akceptujú dozorné činnosti vykonávané certifikačným orgánom z hľadiska postupov vykonaných pri počiatočnom posúdení podľa § 14 ods. 7.
(3)
Pri každom overovaní sa inšpektorovi predložia záznamy o testoch alebo kontrolách a výrobné údaje, najmä záznamy o testoch alebo kontrolách, ktoré sa vyžadujú podľa § 15 ods. 2.
(4)
Ak je to vzhľadom na povahu testu primerané, inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré sa majú testovať v laboratóriu výrobcu alebo v technickej službe, ak je to uvedené v osobitnom predpise. Minimálny počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov vlastného overenia výrobcu.
(5)
Ak je kontrola neuspokojivá alebo je potrebné overiť platnosť testov vykonaných podľa odseku 3, inšpektor vyberie vzorky, ktoré sa pošlú technickej službe, ktorá vykonala typové schvaľovacie testy.
(6)
Štátny dopravný úrad môže vykonať všetky testy alebo kontroly predpísané v tomto nariadení vlády alebo v osobitných predpisoch upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev podľa úplného zoznamu uvedeného v prílohách IV alebo XI smernice.
(7)
Ak sa počas kontroly alebo monitorovacieho overovania zistia neuspokojivé výsledky, štátny dopravný úrad bezodkladne zabezpečí prijatie všetkých potrebných opatrení na obnovenie zhody výroby.
§ 17
Nezhoda so schváleným typom
(1)
Za nezhodu so schváleným typom sa považuje skutočnosť, keď sú na vozidle, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke zistené odchýlky od údajov uvedených v osvedčení o typovom schválení ES alebo v informačnom zväzku, ktoré neboli typovým schvaľovacím úradom členského štátu, ktorý typové schválenie ES udelil, povolené v rámci zmeny typového schválenia ES. Vozidlo sa nepovažuje za nezhodné so schváleným typom, ak sú podľa osobitných predpisov prípustné tolerancie a vozidlo tieto tolerancie spĺňa.
(2)
Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky vybavené osvedčením o zhode COC alebo označené značkou typového schválenia ES sa nezhodujú s typom, ktorý schválil, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaného vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so schváleným typom.13) O prijatých opatreniach, ktoré môžu v závažných prípadoch viesť až k odňatiu typového schválenia ES, informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov.
(3)
Ak je štátny dopravný úrad informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu o tom, že vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky vybavené osvedčením o zhode COC alebo označené značkou typového schválenia ES sa nezhodujú so schváleným typom, vykoná nevyhnutné kontroly na účely overenia zhody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
V prípade typového schválenia ES vozidla, keď nezhoda vozidla vznikla výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo v prípade viacstupňového typového schválenia ES vozidla, keď nezhoda dokončeného vozidla vznikla výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky tvoriacich časť nedokončeného vozidla alebo z dôvodu nezhody samotného nedokončeného vozidla, štátny dopravný úrad bezodkladne požiada typový schvaľovací úrad iného členského štátu, ktorý udelil typové schválenia ES ktorémukoľvek z týchto systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo nedokončenému vozidlu, o prijatie nevyhnutných opatrení na opätovné zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel so schváleným typom. Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme v prípade potreby v spolupráci s týmto typovým schvaľovacím úradom rovnaké opatrenia najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti; ak zistí nezhodu, prijme opatrenia podľa odseku 2.
(5)
Štátny dopravný úrad informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES.
(6)
Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, má námietky proti nezhode so schváleným typom, ktorý mu oznámil typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Európsku komisiu.
Záverečné ustanovenia
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 5.
§ 19
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 135/2006 Z. z.
KRITÉRIÁ NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA ES
KRITÉRIÁ KATEGÓRIA VOZIDLA
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
MOTOR X X x x x x - - - -
PREVODOVKA X x x x x x - - - -
POČET NÁPRAV - x x x x x x x x x
HNACIE NÁPRAVY
(POČET, UMIESTNENIE,
PREPOJENIE)
x x x x x x - - - -
RIADITEĽNÉ NÁPRAVY
(POČET A UMIESTNENIE)
x x x x x x x x x x
DRUH NADSTAVBY x x x x x x x x x x
POČET DVERÍ x x x x x x x x x x
ĽAVO- ALEBO
PRAVOSTRANNÉ RIADENIE
x x x x x x - - - -
POČET SEDADIEL x x x x x x - - - -
ÚROVEŇ VYBAVENIA x x x x x x - - - -
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 135/2006 Z. z.
IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA A VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU
IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
Doplnkový štítok musí spĺňať požiadavky osobitného predpisu1) a musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste na časti, ktorá sa pri používaní vozidla nevymieňa. Štítok musí zreteľne a nezmazateľne udávať v uvedenom poradí tieto informácie:
– meno výrobcu,
– časti 1, 3 a 4 typového schvaľovacieho čísla ES,
– stupeň schválenia,
– identifikačné číslo vozidla,
– najväčšiu prípustnú hmotnosť naloženého vozidla, len keď bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa schválenia zmenená,
– najväčšiu prípustnú hmotnosť naloženej jazdnej súpravy, ak môže vozidlo ťahať prípojné vozidlo, len keď bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa schválenia zmenená,
– najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy uvedené v poradí spredu dozadu, len keď bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa schválenia zmenená,
– v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou, najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia, len keď bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa schválenia zmenená.
VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU
Príklad:
MENO VÝROBCU (stupeň 3)
e 2*98/14*2609
Stupeň 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 - 700 kg
2 - 800 kg
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 135/2006 Z. z.
LIMITY VOZIDIEL VYRÁBANÝCH V MALÝCH SÉRIÁCH
Počet jednotiek jednej typovej rodiny, ktoré sa majú každý rok uviesť na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky, nesmie presiahnuť číslo uvedené v nasledujúcej tabuľke pre príslušnú kategóriu vozidla:
Kategória Jednotky
M1 500
M2, M3 250
N1 500
N2, N3 (*) 250
O1, O2 500
O3, O4 250
(*) Pre samohybné žeriavy 20 jednotiek.
„Typová rodina“ sa skladá z vozidiel, ktoré sa nelíšia v týchto hlavných znakoch:
1. Na účely kategórie M1:
– výrobca,
– dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
– podvozok alebo podlahový panel, zrejmé a zásadné rozdiely,
– hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon.
2. Na účely kategórie M2 a M3:
– výrobca,
– kategória,
– dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
– podvozok alebo samonosná karoséria, zrejmé a zásadné rozdiely,
– hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon,
– počet náprav.
3. Na účely kategórie N1, N2 a N3:
– výrobca,
– kategória,
– dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
– podvozok alebo podlahový panel, zrejmé a zásadné rozdiely,
– hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon,
– počet náprav.
4. Na účely kategórie O1, O2, O3 a O4:
– výrobca,
– kategória,
– dôležité aspekty konštrukcie a tvaru:
– podvozok alebo samonosná karoséria, zrejmé a zásadné rozdiely,
– hnacia jednotka: spaľovací motor, elektrický motor alebo hybridný pohon,
– počet náprav,
– ojový príves alebo náves alebo príves so stredovou nápravou,
– typ brzdového systému: napríklad
– nebrzdený,
– nájazdová brzda,
– s posilnením.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 135/2006 Z. z.
POTVRDENIE O ZHODE VÝROBY
Potvrdenie o zhode výroby musí obsahovať minimálne tieto údaje:
Skupina podnikov alebo podnik: (napríklad XYZ automobilový závod)
Jednotlivá organizácia: (napríklad európska divízia)
Podniky/ sídla: [napríklad motorový závod 1 (Spojené
kráľovstvo) automobilový závod 2
(Nemecko)]
Rozsah vozidiel/komponentov: (napríklad všetky modely kategórie M1)
Posudzované oblasti: (napríklad montáž motora, lisovanie
karosérie a montáž, montáž vozidla)
Overované dokumenty: (napríklad podniková príručka kvality
a postupy)
Posúdenie: (napríklad vykonané: 18. - 30. 9. 2001)
(napríklad naplánovaná monitorovacia
návšteva: marec 2002)
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 135/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 042, 23. 2. 1970) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 073, 27. 3. 1972), smernice Rady 78/315/EHS (Ú. v. ES L 081, 28. 3. 1978), smernice Rady 78/547/EHS (Ú. v. ES L 168, 26. 6. 1978), Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979), smernice Rady 80/1267/EHS (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1980), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/358/EHS (Ú. v. ES L 192, 11. 7. 1987), smernice Rady 87/403/EHS (Ú. v. ES L 220, 8. 8. 1987), smernice Rady 92/53/EHS (Ú. v. ES L 225, 10. 8. 1992), smernice Komisie 93/81/EHS (Ú. v. ES L 264, 23. 10. 1993), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 95/54/ES (Ú. v. ES L 266, 8. 11. 1995), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/27/ES (Ú. v. ES L 169, 8. 7. 1996), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/79/ES (Ú. v. ES L 018, 21. 1. 1997), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES (Ú. v. ES L 233, 25. 8. 1997), smernice Komisie 98/14/ES (Ú. v. ES L 091, 25. 3. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES (Ú. v. ES L 11, 16. 1. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES (Ú. v. ES L 203, 10. 8. 2000), smernice Komisie 2001/92/ES (Ú. v. ES L 291, 3. 11. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES (Ú. v. ES L 292, 9. 11. 2001), smernice Komisie 2001/116/ES (Ú. v. ES L 018, 21. 1. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES (Ú. v. ES L 042, 13. 2. 2002), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 (Ú. v. ES L 122, 16. 5. 2003), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, príloha II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/102/ES (Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES (Ú. v. EÚ L 025, 29. 1. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/3/ES (Ú. v. EÚ L 049, 19. 2. 2004), smernice Komisie 2004/78/ES (Ú. v. EÚ L 153, 30. 4. 2004), smernice Komisie 2004/104/ES (Ú. v. EÚ L 337, 13. 11. 2004), smernice Komisie 2005/49/ES (Ú. v. EÚ L 194, 26. 7. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005).
1)
§ 101 písm. c) a § 111 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.
8)
9)
10)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
11)
12)
13)
Napríklad § 13 ods. 3 až 5, § 106 zákona č. 725/2004 Z. z.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.