172/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. marca 2006,
ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení
Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Maximálna výška technickej úrokovej miery1) v životnom poistení je 2,5 %.
§ 2
Na poistné zmluvy uzavreté v období od 1. januára 2005 do 1. januára 2007 sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 50/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2006.
Ivan Šramko v. r.
1)
§ 2 ods. 9 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.