217/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2006 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
ZÁKON
z 15. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z. a zákona č. 629/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia") územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d'Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.“.
3.
V § 4 ods. 2 v celom texte písmen b), c) a d) sa slová „s obsahom“ nahrádzajú slovami „so skutočným obsahom“.
4.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý medziprodukt vyrobil s použitím zdaneného liehu, a takýto medziprodukt dodal mimo daňového územia, postupuje pri vrátení spotrebnej dane z liehu podľa osobitného predpisu.3)“.
6.
V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
výrobu a prípravu liekov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,4)“.
7.
V § 7 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých zásielkach neobchodného charakteru8) alebo príležitostne dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúcim výlučne na jeho osobnú spotrebu najviac v množstve 2 l šumivého vína alebo medziproduktu a 2 l tichého vína,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.“.
8.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 len na základe poukazu na odber vína oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz"), o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je zakázané vydať bez odberného poukazu.“ .
9.
V § 8 ods. 2 úvodná veta znie:
„“.
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať“.
10.
V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladajú slová „zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred“ a v druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a“.
11.
V § 8 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
víno oslobodené od dane bolo opakovane použité na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,“.
12.
V § 8 odsek 11 znie:
„(11)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 10 písm. a), b), d) až i), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa ods. 10 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 17 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa vína oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.“.
13.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dňom vyňatia vína z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),“.
14.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
vyňatia vína z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
15.
V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zistenia vína, ktoré sa nachádza alebo ktoré sa nachádzalo u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,“.
16.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyňala víno z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e),“.
17.
V § 10 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
ktorá vyňala víno z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
18.
V § 10 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,“.
19.
V § 11 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
20.
V § 11 ods. 4 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.
21.
V § 11 ods. 7 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h) a i)“.
22.
V § 11 odsek 11 znie:
„(11)
Na daňového dlžníka, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto víno nevzťahuje.“.
23.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.
24.
V § 17 ods. 4 písm. c) v druhom bode sa za slovo „zanikla“ vkladajú slová „alebo nezanikla“.
25.
V § 17 ods. 4 písm. f) sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.
26.
V § 17 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob vína ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,“.
27.
V § 18 ods. 1 sa slovo „dvojmesačné“ nahrádza slovom „mesačné“.
28.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
29.
V § 18 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
30.
V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území víno v pozastavení dane alebo víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1, iný spôsob prepravy takéhoto vína, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
31.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Víno v pozastavení dane a víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom podľa § 23 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) vína a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované víno. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie vína a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom víno prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy vína v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 23 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava vína sa považuje za ukončenú dňom prevzatia vína príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy vína je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).“.
32.
V § 19 odsek 8 znie:
„(8)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 4 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie vína potvrdí príjemca (odberateľ) a colný úrad príjemcu (odberateľa).“.
33.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo slovenskému zástupcovi (§ 31a ods. 14), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava vína slovenskému zástupcovi (§ 31a ods. 14), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise,10)“.
34.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované víno. Preprava vína sa považuje za ukončenú dňom prevzatia vína príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy vína je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).“.
35.
V § 20 odsek 6 znie:
„(6)
Na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) a b), musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy vína slovenskému zástupcovi (§ 31a ods. 14), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného vína. Zloženie zábezpeky na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie vína potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí vína príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.“.
36.
V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem vína písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov vína a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný objem vína prijímaného v pozastavení dane v hektolitroch, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvo vína v hektolitroch, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 4.“.
37.
V § 21 ods. 4 v prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladá čiarka a slová „ktorý chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,“.
38.
V § 21 ods. 5 sa slová „dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného kalendárneho mesiaca“.
39.
V § 21 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Na zábezpeku na daň sa použije § 18 primerane.“.
40.
V § 21 odsek 9 znie:
„(9)
Colný úrad odníme povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Na zánik povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane sa použije § 17 ods. 7 až 10 primerane.“.
41.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak daňový splnomocnenec
a)
nezabezpečoval dodávky vína počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky vína, o to požiadal.“.
42.
V § 24 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daň na víno prepravované v pozastavení dane namiesto odosielateľa.“.
43.
V § 25 ods. 1 sa slovo „dopravenie“ nahrádza slovom „vstup“.
44.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Pri vývoze vína na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave vína v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa víno prepravuje cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava vína v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu vína z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava vína v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu vína z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu vína v pozastavení dane sa použije § 20 ods. 6 a 7.“.
45.
V § 27 odsek 7 znie:
„(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia vína na daňové územie alebo dňom použitia vína na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia vína na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá víno pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá víno ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.“.
46.
V § 30 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a)
nezabezpečoval dodávky vína počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky vína, o to požiadal.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
47.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.“.
48.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.29)“.
49.
V § 39 odsek 3 znie:
„(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).“.
50.
V § 39 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.
51.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Pokuty
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydala víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto vydaného vína, najmenej však 10 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila víno
a)
oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého vína, najmenej však 5 000 Sk,
b)
oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého vína, najmenej však 10 000 Sk.
(3)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 10 000 Sk, a takéto víno zabezpečí.30a) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení vína víno prepadne v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť. Na zničenie vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 19 ods. 4, § 20 ods. 6, alebo § 27 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto prepravovaného vína.
(5)
Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ktorý predal víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.
(6)
Prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý predal víno oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo predal víno oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a a 30b znejú:
„30a)
§ 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30b)
§ 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
52.
Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 8 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 8 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 8 v znení účinnom od 1. mája 2006.
(3)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 40 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.“.
53.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1997), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) a smernice Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
3. Smernica Rady 92/84/EHS z 31. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
4. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139, 17. 6. 1972), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 7. 1982), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 3. 5. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 78, 20. 3. 1987), smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988), smernice Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 73, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca 1989 (Ú. v. ES L 92, 5. 4.1989), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 94, 16. 4. 1991), smernice Rady 91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 60, 3. 3. 1994) a smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 629/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.