227/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2006 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa označenie „D 69c“ nahrádza označením „D 71c“.
2.
V § 16 písmená a) až c) znejú:
„a)
skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny A1,
b)
podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM,
c)
skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny B1,“.
3.
V § 20 ods. 1 sa za slová „30 dní“ vkladá čiarka a slová „a ak treba vykonať dožiadanie do zahraničia v súvislosti s udelením vodičského oprávnenia, do 60 dní“.
4.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
5.
V § 20 ods. 2 písm. f) sa dopĺňajú tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:
„3.
čestné vyhlásenie podľa odseku 4,
4.
osvedčenie vydané prevádzkovateľom autoškoly.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykoná, ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia čestným vyhlásením preukáže, že
a)
nie je držiteľom iného vodičského preukazu s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny alebo podskupiny motorových vozidiel, na ktorú žiada udeliť vodičské oprávnenie a
b)
že má v Slovenskej republike pobyt ustanovený v zákone a zdržiava sa na území Slovenskej republiky viac ako 185 dní v kalendárnom roku.“.
7.
V § 26 ods. 6 sa slová „Skúška z vedenia motorových a prípojných vozidiel“ nahrádzajú slovami „Druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 3“.
8.
V § 28 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
podskupiny B1 na trojkolesovom motorovom vozidle alebo štvorkolesovom motorovom vozidle podskupiny B1, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h-1,“.
9.
V § 28 ods. 2 písmená g) až k) znejú:
„g)
skupiny B+E na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a okamžitá hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
h)
podskupiny C1 na motorovom vozidle podskupiny C1 s celkovou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením2a) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
i)
skupiny C1+E na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla s dĺžkou jazdnej súpravy najmenej 8 m, s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg a celková hmotnosť najmenej 1 250 kg,
j)
skupiny C na motorovom vozidle skupiny C, s celkovou hmotnosťou najmenej 12 000 kg, okamžitou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, dĺžkou najmenej 8 m, širokou najmenej 2,4 m, konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením,2a) s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
k)
skupiny C+E na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy najmenej 20 000 kg, okamžitou hmotnosťou najmenej 15 000 kg, dĺžkou najmenej 14 m, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavených brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením,2a) nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria, ktorá je široká a vysoká minimálne ako kabína motorového vozidla; prípojné vozidlo je dlhé najmenej 7,5 m,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv. 1.) v znení nariadenia Rady (ES) č. 2135/98 z 24. septembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a smernica 88/599/EHS, ktorá sa týka uplatňovania nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) 3821/85 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv. 4.).“.
10.
V § 28 ods. 2 písmená m) až o) znejú:
„m)
skupiny D1+E na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1; zloženej z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a okamžitá hmotnosť je najmenej 800 kg, s nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m,
n)
skupiny D na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1; vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,2a)
o)
skupiny D+E na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a šírkou najmenej 2,4 m zloženej z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a okamžitá hmotnosť je najmenej 800 kg, s nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m,“.
11.
V § 38 ods. 1 písm. g), § 51 ods. 5 a 7, § 55 ods. 1 a § 56 sa slová „osvedčenie o evidencii vozidla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii“ v príslušnom tvare.
12.
§ 46 sa vypúšťa.
13.
V § 48 ods. 2, 3 a ods. 4 písm. d) a § 51 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „za pomlčkou“ nahrádzajú slovami „za štátnym znakom Slovenskej republiky“.
14.
V § 50 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a štátny znak Slovenskej republiky podľa § 57 ods. 3, ktorý je umiestnený za prvou dvojicou písmen, za písmenom P, ak ide o osobitné evidenčné číslo, alebo za písmenom C, ak ide o zvláštne evidenčné číslo.“.
15.
V § 50 odsek 6 znie:
„(6)
Iné umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom je možné, len ak to povolil orgán oprávnený schváliť technickú spôsobilosť vozidla a okresný dopravný inšpektorát o tom urobil zápis do osvedčenia o evidencii.“.
16.
V § 50 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
17.
V § 52 ods. 5 druhej vete sa slovo „pravom“ nahrádza slovom „ľavom“.
18.
V § 53 ods. 1 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú tieto slová: „vývoj alebo výroba súčastí, výstroja a výbavy vozidiel“.
19.
V § 55 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
20.
Nadpis pod § 57 znie:
„Poznávacia značka Slovenskej republiky, rozlišovací znak Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky
(k § 98 ods. 6 zákona)“.
21.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Štátny znak Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 je na tabuľke s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm x 11 cm vysoký 4,9 cm a široký 3,8 cm, na tabuľke s evidenčným číslom s rozmermi 24 cm x 15 cm je vysoký 3,6 cm a široký 3 cm a na tabuľke s evidenčným číslom s rozmermi 14,5 cm x 11 cm je vysoký 2,4 cm a široký 2 cm.“.
22.
Za § 59 sa vkladá nový § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59a
Prechodné ustanovenia účinné od 29. apríla 2006
(1)
Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. apríla 2006 zostávajú v platnosti.
(2)
Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. apríla 2006 sa vydávajú držiteľom vozidiel do vyčerpania ich skladových zásob.“.
23.
Slová „výcvikové zariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „autoškola“ v príslušnom tvare.
24.
V prílohe č.1 I. diele I. časti Zvislé dopravné značky podčasti 4. Informatívne značky sa označenie dopravnej značky Čerpacia stanica „D 22“ nahrádza označením „D 22a“ a za vyobrazenie dopravnej značky D 22a sa vkladajú vyobrazenia nových dopravných značiek D 22b a D 22c:
Obrázok 01
Obrázok 02
25.
V prílohe č.1 I. diele I. časti Zvislé dopravné značky podčasti 4. Informatívne značky sa na konci pripájajú vyobrazenia nových dopravných značiek D 70a až D 71c: