Predpis bol zrušený predpisom 597/2003 Z. z.

230/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.04.2006 do 28.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1: sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií na príslušný rozpočtový rok právnickým osobám a fyzickým osobám na aktivity patriace do pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1: sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 179/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. novembra 2004 č. CD 2004-4824/28588-12: sekr., ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1: sekr. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 664/2004 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.