231/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
z 15. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
politickej neutrality,“.
2.
V § 2 ods. 8 písm. a) sa za slovo „inak,“ vkladajú slová „verejného ochrancu práv,“.
3.
V § 3 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „občan”)“ vkladajú slová „a občan iného členského štátu Európskej únie“.
4.
V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na občana iného členského štátu Európskej únie.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
5.
V § 5 ods. 2 druhá veta znie:
„Odbory štátnej služby v služobných úradoch ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády”); odbory štátnej služby v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode až vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode určia služobné predpisy, ktoré vydajú tieto služobné úrady.“.
6.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Funkcie, do ktorých sa štátni zamestnanci volia alebo vymenúvajú podľa odsekov 3 a 5, sú na účely tohto zákona politické funkcie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
7.
V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je len ten člen regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vymenovaný do tejto funkcie prezidentom, ktorý podľa osobitného predpisu3c) vykonáva funkciu predsedu alebo podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
8.
V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Výkon politickej funkcie sa považuje za výkon verejnej funkcie.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
9.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Na predstaveného v politickej funkcii okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom, sa vzťahujú len ustanovenia tohto zákona o odmeňovaní, o dovolenke a o nemocenskom zabezpečení, o náhrade škody, ako aj ustanovenia § 8 ods. 4, § 25 ods. 2 písm. b) a ods. 3 a § 43 ods. 2, § 46 a 47.“.
10.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Na odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda národnej rady”) sa vzťahujú len ustanovenia tohto zákona o odmeňovaní, o dovolenke a o nemocenskom zabezpečení, o náhrade škody a o konaní vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru, ako aj ustanovenia § 8 ods. 4, § 16 až 18, § 25 ods. 2 písm. b) a ods. 3, § 43 ods. 2, § 46 a 47.
(9)
Na inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa vzťahuje tento zákon.“.
11.
§ 6 sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 4.
12.
§ 6a sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 4a.
13.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa slovo „iný“ nahrádza slovom „ostatný“.
14.
V § 7 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:
„3.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad”),“.
15.
V § 7 ods. 1 písm. b) v šiestom bode sa slová „generálna prokuratúra“ nahrádzajú slovami „Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra”)“.
16.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak,“.
17.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov vykonávajú vo vzťahu k štátnym zamestnancom
a)
v služobných úradoch uvedených v odseku 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode, vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode tieto služobné úrady,
b)
na prokuratúre generálna prokuratúra,
c)
na súde Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti”).“.
18.
V § 8 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak služobný úrad nemá nadriadený služobný úrad, osobný úrad vedúceho služobného úradu je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády”); pôsobnosť úradu vlády vo vzťahu k štátnym zamestnancom na súdoch vykonáva ministerstvo spravodlivosti a vo vzťahu k štátnym zamestnancom na prokuratúre generálna prokuratúra.“.
19.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Osobný úrad vedúceho služobného úradu, ktorým je ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy je úrad vlády.“.
20.
V § 8 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 8“.
21.
V § 8 sa vypúšťa odsek 5.
22.
V § 9 ods. 2 druhá veta znie: „Predstavený podľa odseku 1 je aj nadriadený vojak a nadriadený colník, ktorých právne postavenie určujú osobitné predpisy.4c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
§ 7 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z.“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.
24.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy.“.
25.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 11.
26.
V § 10 ods. 3 v prvej vete sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovami „generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor”)“.
27.
V § 10 ods. 6 sa slová „písm. b) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) a g)“.
28.
V § 10 ods. 9 v úvodnej vete sa za slová „služobný úrad,“ vkladajú slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
29.
V § 10 ods. 9 písm. c) sa vypúšťajú slová „Úrad pre štátnu službu“.
30.
V § 10 ods. 9 písmeno d) znie:
„d)
minister alebo vedúci ostatného orgánu štátnej správy predloží písomný návrh na odvolanie vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, alebo“.
31.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Služobný úrad zaradí odvolaného vedúceho úradu podľa odsekov 8 a 9 na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto, na ktoré spĺňa predpoklady podľa § 14, a na tú istú funkciu (§ 16 ods. 3), ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak. Ak služobný úrad takéto miesto nemá alebo sa so štátnym zamestnancom nedohodol inak, postupuje pri odvolaní podľa
a)
odseku 9 písm. a) podľa § 40 ods. 3,
b)
odsekov 8 a 9 písm. b) až e) podľa § 40 ods. 2 písm. b).“.
32.
V § 10 ods. 11 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
33.
V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Služobné predpisy určujú v medziach tohto zákona podrobnosti vykonávania štátnej služby štátnych zamestnancov.“.
34.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Služobné predpisy vydáva najvyšší služobný úrad a služobný úrad v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“.
35.
§ 12 a 13 sa vypúšťajú.
36.
V § 14 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „občana“ vkladajú slová „alebo občana iného členského štátu Európskej únie“.
37.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e)“.
38.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa slová „Úrad pre štátnu službu“ nahrádzajú slovami „najvyšší služobný úrad“ a slová za bodkočiarkou sa vypúšťajú.
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5c sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z.“.
40.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
má vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré štátny zamestnanec v stálej štátnej službe preukáže formou zloženia skúšky Európskeho vodičského preukazu na počítače.“.
41.
V § 14 odsek 7 znie:
„(7)
Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu získava štátny zamestnanec v lehote určenej osobitným predpisom alebo služobným úradom.“.
42.
V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Spôsob a lehotu na získanie a preukazovanie vedomostí a zručností potrebných na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií ustanoví nariadenie vlády; v služobnom úrade uvedenom v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode až vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode určí tieto podmienky služobný predpis.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
43.
V § 14 odsek 9 znie:
„(9)
Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odsekov 3, 4, 7 a 8 nemožno odpustiť, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
44.
V § 14 ods. 12 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo predpoklad štátneho občianstva iného členského štátu Európskej únie“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „v prípravnej štátnej službe a“.
45.
V § 14 ods. 13 sa slová „členskej krajiny“ nahrádzajú slovami „iného členského štátu“ a slová „Úrad pre štátnu službu“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce”)“.
46.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesta
(1)
Voľné štátnozamestnanecké miesto obsadzuje služobný úrad zo štátnych zamestnancov alebo výberovým konaním.
(2)
Výberovým konaním na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v príslušnom odbore štátnej služby sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania.3b)
(3)
Výberové konanie vyhlasuje najvyšší služobný úrad v tlači, prípadne v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím s uvedením údajov o štátnozamestnaneckom mieste, ktorými sú:
a)
názov služobného úradu vrátane obce, v ktorej je sídlo služobného úradu alebo jeho organizačnej jednotky (ďalej len “sídlo služobného úradu„),
b)
druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia; to neplatí pri oznámení o hromadnom výberovom konaní,
c)
odbor štátnej služby,
d)
predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 14; to neplatí pri oznámení o hromadnom výberovom konaní,
e)
požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti,
f)
zoznam požadovaných dokladov,
g)
dátum a miesto podania žiadosti.
(4)
Vedúci najvyššieho služobného úradu môže písomne poveriť vedúceho úradu toho služobného úradu, v ktorom sa obsadzujú voľné štátnozamestnanecké miesta, vykonaním výberového konania.
(5)
Poradie uchádzačov získané na základe výsledkov výberového konania je záväzné pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest.
(6)
Najvyšší služobný úrad alebo poverený služobný úrad písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.
(7)
Podrobnosti o výberovom konaní určí služobný predpis, ktorý vydá najvyšší služobný úrad.
(8)
Ustanovenia odsekov 3 až 7 sa nevzťahujú na súdy. Ministerstvo spravodlivosti ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob vyhlásenia a vykonania výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch, vyhodnotenia výsledkov výberového konania, spôsob kreovania a rozhodovania výberovej komisie, zoznam dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť, a ďalšie predpoklady na výkon štátnej služby s ohľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.“.
47.
V § 15a ods. 1 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „najvyšší služobný úrad“ a vypúšťa sa druhá veta.
48.
V § 15a ods. 2 sa za slovo „konanie“ vkladá slovo „sa“ a vypúšťa sa slovo „predseda“.
49.
V § 15a sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
50.
V § 16 ods. 1 štvrtá veta znie: „Súčasne s rozhodnutím o vymenovaní sa štátnemu zamestnancovi odovzdá písomné oznámenie o výške a zložení funkčného platu a písomné oznámenie o týždennom služobnom čase a o dĺžke dovolenky.“.
51.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa schválenej systemizácie“.
52.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe“, „okresný radca“ a „krajský radca“.
53.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
54.
V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
55.
V § 17 ods. 2 sa za slovo „opis“ vkladá slovo „činností“.
56.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Prípravná štátna služba
(1)
Prípravná štátna služba je príprava na vykonávanie stálej štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby.
(2)
Prípravná štátna služba trvá tri mesiace a plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Do prípravnej štátnej služby sa nezapočítava čas vykonávania štátnej služby uvedený v § 73 ods. 1 okrem písmena d).
(3)
Prípravná štátna služba zahŕňa skúšobnú lehotu, ktorá je tri mesiace, a plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Do skúšobnej lehoty sa nezapočítava čas vykonávania štátnej služby uvedený v § 73 ods. 1 okrem písmena d).
(4)
Po uplynutí prípravnej štátnej služby sa štátny zamestnanec vymenuje do stálej štátnej služby podľa § 24.“.
57.
§ 20 a 22 sa vypúšťajú.
58.
V § 24a sa vypúšťa druhá veta.
59.
§ 24b znie:
㤠24b
Štátny zamestnanec, ktorý požiada o vykonanie nominačnej skúšky, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
najmenej dva roky trvania štátnozamestnaneckého pomeru v stálej štátnej službe, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
vzdelanie podľa § 14 ods. 4 písm. d),
c)
v posledných dvoch hodnotených obdobiach dosiahol pri služobnom hodnotení bodovú hodnotu „3” alebo „4”, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
60.
V § 24c ods. 1 sa slová „cudzieho jazyka podľa § 24b ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka”.
61.
V § 24c odsek 3 znie:
„(3)
Úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky plní úrad vlády. Deň konania nominačnej skúšky určí vedúci úradu úradu vlády. Úrad vlády písomne pozve uchádzačov o nominovanú štátnu službu aspoň jeden mesiac pred dňom začatia konania nominačnej skúšky.”.
62.
V § 24c ods. 4 sa slovo „predseda” nahrádza slovami „vedúci úradu úradu vlády”.
63.
V § 24c ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Nominačná komisia porovná poradie uchádzačov s limitom určeným v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok a určí úspešných uchádzačov, ktorí budú vymenovaní do nominovanej štátnej služby.”.
64.
V § 24c ods. 7 sa slová „Úrad pre štátnu službu” nahrádzajú slovami „úrad vlády”.
65.
§ 24c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
(8) V služobnom úrade, ktorým je prokuratúra, plní úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky generálna prokuratúra; obsah, spôsob vykonania a kritériá hodnotenia nominačnej skúšky určí služobný predpis, ktorý vydá generálna prokuratúra.”.
66.
V § 25 ods. 1 sa za slová „podpredsedu národnej rady,” vkladajú slová „štátny zamestnanec na zastupovanie štátneho zamestnanca,”.
67.
V § 25 ods. 2 písmeno c) znie:
c)
bez výberového konania uchádzača na zastupovanie štátneho zamestnanca v prípade
1.
dočasnej pracovnej neschopnosti,
2.
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
3.
výkonu alternatívnej služby, mimoriadnej služby,
4.
neplateného služobného voľna,
5.
zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 32, § 33 ods. 2 a § 34,
6.
dočasného vyslania na vykonávanie štátnej služby do cudziny podľa § 35a,
7.
dočasného preloženia alebo
8.
ak ide o voľné štátnozamestnanecké miesto, do doby vymenovania vybraného uchádzača do štátnej služby.”.
68.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa.
69.
V § 25 ods. 3 sa za slová „v stálej štátnej službe” vkladajú slová „alebo v nominovanej štátnej službe”.
70.
V § 25 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Do skúšobnej lehoty sa nezapočítava čas vykonávania štátnej služby uvedený v § 73 ods. 1 okrem písmena d).”.
71.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vykoná kvalifikačnú skúšku”.
72.
V § 27 písmeno h) znie:
h)
zaradenie štátneho zamestnanca v nominovanej štátnej službe mimo činnej štátnej služby z dôvodu zrušenia jeho štátnozamestnaneckého miesta,
73.
V § 27 písm. i) sa vypúšťajú slová „podozrenia zo závažného služobného previnenia alebo”.
74.
V § 28 ods. 2 sa za slová „Trvalé preloženie” vkladajú slová „alebo dočasné preloženie”.
75.
V § 28 ods. 3 sa za slová „štátneho zamestnanca okrem” vkladajú slová „povinností podľa § 53 ods. 1 písm. c), d), f), g), p), r), s), u) a okrem”.
76.
V § 29 ods. 1 sa za slovo „opis” vkladá slovo „činností”, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „štátneho zamestnanca v nominovanej štátnej službe možno trvale preložiť na vykonávanie štátnej služby v rámci toho istého odboru štátnej služby aj bez jeho súhlasu.”.
77.
V § 29 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Po uplynutí času, na ktorý bol štátny zamestnanec dočasne preložený podľa odsekov 1 a 3, sa štátny zamestnanec zaradí na to isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu pred dočasným preložením, ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak.
(5)
Štátneho zamestnanca možno na základe jeho písomného súhlasu trvale preložiť na vykonávanie štátnej služby
a)
v tom istom služobnom úrade do iného odboru štátnej služby,
b)
do iného služobného úradu toho istého odboru štátnej služby,
c)
do iného služobného úradu iného odboru štátnej služby,
d)
v tom istom odbore štátnej služby toho istého služobného úradu, ak sa zmení opis činností štátnozamestnaneckého miesta, alebo
e)
v tom istom odbore štátnej služby toho istého služobného úradu, ak sa zmení pravidelné miesto výkonu štátnej služby.”.
78.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Štátneho zamestnanca v nominovanej štátnej službe možno trvale preložiť na vykonávanie štátnej služby v rámci toho istého odboru štátnej služby aj bez jeho súhlasu.”.
79.
V § 30 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Miesto predstaveného možno obsadiť trvalým preložením iného predstaveného v tom istom služobnom úrade alebo vymenovaním na základe výberového konania.”.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.“.
80.
V § 30 ods. 2 sa za slovami „písm. c)” vypúšťa čiarka, slová „ktorého priamo riadi minister,” sa nahrádzajú slovami „alebo podľa § 7 ods. 1 písm. d), ktorý je na čele tohto orgánu,” a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí u uchádzača, ktorý je v nominovanej štátnej službe.”.
81.
V § 30 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na vymenovanie predstavených v orgánoch miestnej štátnej správy podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo v iných orgánoch štátnej správy podľa § 7 ods. 1 písm. d), ktorí sú do funkcie vymenovaní podľa osobitného predpisu.10c)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
10c) Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.”.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
82.
V § 30 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2” nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 4”.
83.
V § 30 odsek 7 znie:
„(7)
Vedúci úradu vymenuje štátneho zamestnanca na zastupovanie predstaveného počas jeho neprítomnosti presahujúcej dva týždne.”.
84.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Vedúci úradu vymenuje štátneho zamestnanca na zastupovanie predstaveného, ak sa uvoľní miesto predstaveného v služobnom úrade. Zastupovanie nesmie presiahnuť šesť mesiacov v kalendárnom roku.”.
85.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
§ 31
Odvolanie predstaveného
(1)
Vedúci úradu odvolá predstaveného, ak
a)
sa zmenou organizačnej štruktúry služobného úradu zrušil útvar, ktorý riadi,
b)
nevykazuje požadované výsledky pri vykonávaní štátnej služby podľa služobného hodnotenia,
c)
nemôže dlhšie ako šesť mesiacov plniť povinnosti predstaveného zo zdravotných dôvodov,
d)
uplynula doba, na ktorú bol vymenovaný predstavený, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine a ktorého služobným úradom je ministerstvo zahraničných vecí,
e)
bol odvolaný ministrom podľa osobitného predpisu,10c)
f)
bol dočasne vyslaný alebo
g)
predstavený písomne požiada služobný úrad o uvoľnenie.
(2)
Vedúci úradu na ministerstve odvolá na návrh štatutárneho orgánu alebo na návrh predstaveného v politickej funkcii predstaveného v ich priamej riadiacej pôsobnosti a vedúci úradu, ktorý je štatutárnym orgánom, môže odvolať predstaveného vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti aj bez uvedenia dôvodu, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Vykonávanie funkcie predstaveného sa skončí dňom určeným v rozhodnutí. Čas od vydania rozhodnutia o odvolaní do skončenia vykonávania funkcie predstaveného nesmie byť dlhší ako 60 dní.
(4)
Služobný úrad zaradí odvolaného predstaveného na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto toho istého odboru štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 16 ods. 3), ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak. Ak služobný úrad takéto štátnozamestnanecké miesto nemá alebo sa so štátnym zamestnancom nedohodol inak, postupuje pri odvolaní podľa
a)
odseku 1 písm. a), c), e) a g) a odseku 2 podľa § 40 ods. 2 písm. b),
b)
odseku 1 písm. b) podľa § 40 ods. 3.
(5)
Ustanovenie odseku 4 neplatí pri odvolaní predstaveného v nominovanej štátnej službe, u ktorého sa postupuje podľa § 33.
86.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
87.
V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podozrivým zo závažného služobného previnenia alebo” a slová „uvedených dôvodov” sa nahrádzajú slovami „uvedeného dôvodu”.
88.
V 33 odsek 3 znie:
(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 2, sa po skončení zaradenia mimo činnej štátnej služby doplatí najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený, ak štátny zamestnanec nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu.”.
89.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo expertom medzinárodnej organizácie, ktorý za vykonávanie funkcie dostáva plat,”.
90.
V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Štátny zamestnanec preukazuje dôvody vylučujúce vykonávanie štátnej služby podľa odsekov 1 a 2 potvrdením príslušnej inštitúcie.”.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.“.
91.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Odo dňa, keď štátny zamestnanec pôsobí so súhlasom služobného úradu v medzinárodnej organizácii a za vykonávanie funkcie dostáva plat od medzinárodnej organizácie, služobný úrad môže zaradiť štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby spravidla na päť rokov. Za tento čas mu nepatrí plat štátneho zamestnanca.”.
92.
V § 35 ods. 2 sa slová „pri tom podľa § 29 v spolupráci s Úradom pre štátnu službu” nahrádzajú slovami „podľa § 29”.
93.
§ 35a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Po skončení dočasného vyslania sa štátny zamestnanec zaradí do toho istého odboru štátnej služby služobného úradu, v ktorom vykonával štátnu službu pred dočasným vyslaním, ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak.”.
94.
V § 38 ods. 2 sa za slová „nárok na” a za slová „a na” vkladá slovo „jednorazovú”.
95.
V § 39 ods. 1 písm. a) sa slovo „miesta” nahrádza slovom „pomeru”.
96.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
97.
V § 40 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie”.
98.
V § 40 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.”.
99.
V § 40 odsek 2 znie:
(2)
V stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe služobný úrad skončí štátnozamestnanecký pomer odvolaním aj z týchto dôvodov:
a)
zrušenia jeho štátnozamestnaneckého miesta, ak štátny zamestnanec, ktorého štátnozamestnanecké miesto bolo zrušené, nesúhlasí s trvalým preložením podľa § 29 ods. 5 alebo služobný úrad nemá voľné štátnozamestnanecké miesto alebo voľné štátnozamestnanecké miesto obsadzuje výberovým konaním; v tom prípade sa štátnemu zamestnancovi poskytne náhrada vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu, a ak štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca trval dlhšie ako dva roky, poskytne sa mu náhrada vo výške trojnásobku jeho funkčného platu; to neplatí, ak ide o štátneho zamestnanca podľa § 25 ods. 2 písm. c),
b)
nezaradenia odvolaného vedúceho úradu alebo predstaveného na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto toho istého odboru štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 16 ods. 3) z dôvodu, že služobný úrad takéto miesto nemá alebo sa so štátnym zamestnancom nedohodne inak, pričom sa poskytne predstavenému náhrada vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu; vedúcemu úradu a predstavenému, ktorý bol odvolaný podľa § 31 ods. 2, sa poskytne náhrada vo výške trojnásobku jeho funkčného platu,
c)
štátny zamestnanec porušil závažne služobnú disciplínu alebo
d)
štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu menej závažným spôsobom a bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením služobnej disciplíny písomne upozornený na možnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.”.
100.
V § 40 ods. 4 sa za slovo „skončí” vkladajú slová „dňom uvedeným v rozhodnutí, najskôr však”.
101.
V § 40 sa vypúšťa odsek 5.
102.
V § 42 v tretej vete časť vety za bodkočiarkou znie: „ak štátny zamestnanec požiada o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, vedúci úradu vydá rozhodnutie do troch dní od doručenia žiadosti o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátnym zamestnancom. Štátnozamestnanecký pomer sa skončí dňom uvedeným v žiadosti štátneho zamestnanca, najskôr však dňom doručenia rozhodnutia štátnemu zamestnancovi.”.
103.
V § 43 ods. 1 písmeno a) znie:
a) neúspešného vykonania alebo nevykonania skúšky na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu v lehote určenej služobným úradom,”.
104.
V § 43 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 3”.
105.
V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
g) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,5c) ak nebol trvale preložený podľa § 29 ods. 5.”.
106.
§ 45 sa vypúšťa.
107.
V § 46 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „prípravnej štátnej služby,” a slová „v systemizácii”.
108.
V § 47 odsek 4 znie:
(4)
Po skončení štátnozamestnaneckého pomeru služobný úrad uchováva osobný spis štátneho zamestnanca 50 rokov.
109.
V § 48 odsek 1 znie:
(1)
Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca vykoná predstavený k 31. decembru kalendárneho roka.
110.
V § 48 ods. 2 písm. c) sa slová „etického kódexu” nahrádzajú slovami „Etického kódexu štátneho zamestnanca (ďalej len „etický kódex“)”.
111.
V § 48 odsek 3 znie:
(3)
Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca sa týka štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe a v nominovanej štátnej službe. Prípravná štátna služba a dočasná štátna služba podľa § 25 ods. 2 písm. c) ôsmeho bodu, ak výkon štátnej služby trvá nepretržite, sa na účely služobného hodnotenia započítava do hodnoteného obdobia štátneho zamestnanca podľa prvej vety.
112.
V § 48 ods. 4 písm. c) sa slovo „uspokojivé” nahrádza slovom „štandardné”.
113.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6)
Pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 27 písm. a) až c) poskytuje služobný úrad, v ktorom štátny zamestnanec vykonával štátnu službu, za čas vykonávania štátnej služby v jeho služobnom úrade podklady na služobné hodnotenie príslušnému služobnému úradu na základe žiadosti príslušného služobného úradu.
(7)
Kritériá služobného hodnotenia štátnych zamestnancov určí služobný predpis, ktorý vydá najvyšší služobný úrad.„.
114.
V § 50 odseky 3 až 5 znejú:
(3)
Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci úradu. Ak sťažnosť smeruje proti vedúcemu úradu, na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci úradu úradu vlády. Na vybavenie sťažnosti proti vedúcemu úradu úradu vlády je príslušný predseda vlády. Na vybavenie sťažnosti proti vedúcemu úradu uvedenému v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, v druhom bode, vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode je príslušný ten, kto ho vymenoval.
(4)
Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu je príslušný vedúci úradu úradu vlády. Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu úradu vlády je príslušný predseda vlády. Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode, vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode je príslušný ten, kto ho vymenoval.
(5)
Na podávanie, prijímanie, evidovanie, lehoty, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.13a)
115.
V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode a vo štvrtom bode” nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode, vo štvrtom bode a v siedmom bode”.
116.
V § 53 ods. 1 písm. d) sa slová „vydania rozhodnutia o služobnom hodnotení” nahrádzajú slovami „vykonania služobného hodnotenia”.
117.
V § 53 ods. 1 písm. e) sa slovo „pracovného” nahrádza slovom „štátnozamestnaneckého”.
118.
V § 53 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a to ani po skončení štátnozamestnaneckého pomeru,”.
119.
V § 53 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
i) prijímať štátne vyznamenania iných krajín bez súhlasu služobného úradu,
j)
vedome šíriť a sprostredkovávať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť povesť služobného úradu alebo predstavených alebo ostatných štátnych zamestnancov.”.
120.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4)
Etický kódex vydá ministerstvo práce služobným predpisom.
121.
V § 54 sa vypúšťa odsek 5.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
122.
V § 54 ods. 5 sa slová „predsedovi, a ak ide o predsedu,” nahrádzajú slovami „vedúcemu úradu úradu vlády, a ak ide o vedúceho úradu úradu vlády”.
123.
V § 54 ods. 6 sa slová „predsedu alebo” nahrádzajú slovami „vedúceho úradu úradu vlády alebo”.
124.
V § 55 ods.1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „so súhlasom Úradu pre štátnu službu” a slová „určené v systemizácii” a v druhej vete sa vypúšťajú slová „pri schválení systemizácie”.
125.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
126.
V 55 odsek 2 znie:
„(2)
Štátny zamestnanec na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti je povinný oznámiť služobnému úradu akékoľvek príjmy zo zárobkovej činnosti vykonávanej mimo štátnej služby.”.
127.
V § 55 sa vypúšťa odsek 4.
128.
V § 56 ods. 1 sa slová „predseda alebo” nahrádzajú slovami „vedúci úradu úradu vlády alebo”.
129.
V § 56 ods. 2 sa slová „predseda alebo” nahrádzajú slovami „vedúci úradu úradu vlády alebo”.
130.
V § 56 ods. 3 sa slová „§ 54 ods. 6„ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 5” a slová „predseda alebo” sa nahrádzajú slovami „vedúci úradu úradu vlády alebo”.
131.
V § 56 sa vypúšťa odsek 4.
132.
V § 58 sa vypúšťa písmeno b).“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
133.
V § 58 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
134.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Štátny zamestnanec nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom výkonu štátnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak. Štátny zamestnanec je povinný služobnému úradu písomne oznámiť výšku príjmu z činností podľa prvej vety, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahol sumu 50 000 Sk, do 31. marca kalendárneho roka. Inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu.19)”.
135.
V § 59 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iný príjem”.
136.
V § 59 ods. 3 sa za slovami „prednášateľskú činnosť” vypúšťajú slová „prekladateľskú činnosť” a za slová „prezidenta Slovenskej republiky,” sa vkladajú slová „na činnosť zapisovateľa volebných komisií, na činnosť poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, na činnosť poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie,”.
137.
V § 59 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
138.
§ 60 a 61 sa vypúšťajú.
139.
V § 67 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
140.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Služobný čas štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A, a štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátny zdravotný dozor v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, je 33 a 1/2 hodiny týždenne.
(4)
Štátny zamestnanec, ktorý nepravidelne vykonáva štátnu službu striedavo v obidvoch zmenách v dvojzmennej prevádzke alebo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke, môže mať rozvrhnutý služobný čas nerovnomerne.”.
141.
V § 71 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
142.
§ 72 sa vypúšťa.
143.
V § 75 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ktorí sú vyslaní na pracovnú cestu.”.
144.
Doterajší text § 75 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Na účely stravovania sa za denný služobný čas považuje výkon štátnej služby dlhší ako štyri hodiny.”.
145.
V § 77 odsek 2 znie:
(2) Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov s cieľom priebežného udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby.”.
146.
V § 77 ods. 3 prvá veta znie: „Služobný úrad zabezpečí štátnemu zamestnancovi prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu najmenej piatich služobných dní v kalendárnom roku.”.
147.
V § 77 ods. 5 sa za slovo „opisu” vkladá slovo „činností”.
148.
V § 77 ods. 6 sa slová „vydať rozhodnutie” nahrádzajú slovami „so štátnym zamestnancom uzatvoriť dohodu”.
149.
V § 77 odsek 7 znie:“.
(7) Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie obsahuje
a)
druh kvalifikácie a formu štúdia,20aa)
b)
študijný odbor, druh študijného programu,20ab) študijný plán a označenie školy,
c)
dobu, po ktorú je štátny zamestnanec povinný zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po zvýšení kvalifikácie,
d)
druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktoré štátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere počas určenej doby.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:
20aa) § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20ab)
§ 52 a 53 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.
150.
V § 77 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
(8) Celková doba zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 7 písm. c) nesmie prekročiť päť rokov. Najvyššia suma úhrady vynaložených nákladov nesmie prekročiť tri štvrtiny celkovej sumy vynaložených nákladov podľa odseku 7 písm. d).”.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
151.
V § 77 ods. 9 v úvodnej vete sa za slovo „druhu" vkladajú slová „študijného programu" a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa študijného programu alebo študijného plánu".
152.
V § 77 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak v študijnom programe20ac) je ako jedna z podmienok absolvovanie
a)
štátnej skúšky,20ac) ktorá pozostáva z viacerých súčastí, služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi služobné voľno v rozsahu podľa odseku 9 písm. c) spolu na všetky súčasti jednej štátnej skúšky, alebo
b)
štátnych skúšok,20ac) z ktorých každá pozostáva z viacerých súčastí, služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi služobné voľno v rozsahu podľa odseku 9 písm. c) na každú zo štátnych skúšok samostatne.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20ac znie:
„20ac)
§ 63 ods. 1 a § 68 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
153.
V § 77 ods. 12 sa slová „ods. 2 písm. b)" nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. a)".
154.
§ 77 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Ak štátny zamestnanec neukončí úspešne štúdium, môže služobný úrad od štátneho zamestnanca požadovať náhradu škody podľa § 115 a 116.
(14)
Služobný úrad v prípade zvyšovania kvalifikácie podľa odseku 5 druhej vety postupuje primerane podľa odsekov 6 až 13.“.
155.
V § 78 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).
156.
V § 78 ods. 2 písm. a) sa slová „odseku 1 písm. b) až e) a i) až l)" nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) až e) a i) až k)".
157.
V § 78 ods. 4 v prvej vete sa slová „§ 12 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 1", v druhej vete sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovom „vláda" a v štvrtej vete sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovami „Služobný úrad" a vypúšťajú sa slová „so súhlasom Úradu pre štátnu službu".
158.
V § 78 ods. 5 sa za slovo „ministerstvo," vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,".
159.
V § 82 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa § 159b ods. 2" a súčasne sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Štátnemu zamestnancovi, ktorému bol tarifný plat určený podľa § 159b ods. 1, patrí aj suma zvýšenia platovej tarify podľa § 159b ods. 2.".
160.
V § 82 ods. 2 sa za slová „prílohy č. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105" a v prvej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1".
161.
V § 82 odsek 4 znie:
„(4)
Pri zvýšení platových taríf podľa § 105 suma zvýšenia platovej tarify podľa odseku 3 sa vypočíta ako súčin zvýšenej platovej tarify a súčtu percentuálnych zvýšení priznaných štátnemu zamestnancovi ku dňu účinnosti zvýšenia platových taríf. Suma zvýšenia platovej tarify podľa § 159b ods. 2 sa vypočíta ako súčin zvýšenej platovej tarify a percentuálneho zvýšenia za každý rok odbornej praxe priznanej k 31. decembru 2003 ku dňu účinnosti zvýšenia platových taríf.“.
162.
V § 82 ods. 5 sa za slová „v politickej funkcii" vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,".
163.
V § 82 odsek 6 znie:
„(6)
Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
164.
V § 83 ods. 1 sa za slová „§ 82 ods. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105".
165.
V § 84 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
166.
V § 85 ods. 1 sa za slová „§ 82 ods. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105".
167.
V § 85a ods. 1 sa za slová „§ 82 ods. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105".
168.
V § 85a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Štátnemu zamestnancovi možno osobitný príplatok znížiť alebo odňať pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 27 písm. l).".
169.
V § 85a ods. 4 sa slová „mesiaca, v ktorom rozhodnutie o služobnom hodnotení nadobudlo právoplatnosť, a platí až do nadobudnutia právoplatnosti nasledujúceho rozhodnutia o služobnom hodnotení" nahrádzajú slovami „kalendárneho mesiaca nasledujúceho po služobnom hodnotení do najbližšieho služobného hodnotenia".
170.
§ 85a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Suma príplatku podľa odsekov 1 až 3 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
171.
§ 90 sa vypúšťa.
172.
V § 94 ods. 1 písm. d) sa za slovo „nároku" vkladajú slová „na predčasný starobný dôchodok,".
173.
V § 94 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
174.
V § 96 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe rozhodnutia vedúceho úradu" a slová „prvého platového stupňa".
175.
V § 98 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)], sa poskytuje časť platu v peňažných prostriedkoch v cudzej mene. Na tieto účely je časťou platu 60 % funkčného platu. Zostávajúcich 40 % funkčného platu sa poskytuje v slovenskej mene. Plat podľa § 78 ods. 1 písm. f) až h), l) a m) a náhrady za služobnú pohotovosť a pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení počas vojnového stavu podľa § 78 ods. 3 sa poskytujú v slovenskej mene.
(2)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)] a ktorému patrí funkčný plat podľa § 68, § 71 ods. 2, sa 60 % funkčného platu poskytuje v cudzej mene, zostávajúcich 40 % funkčného platu sa poskytuje v slovenskej mene. V prípade, ak mu patrí funkčný plat podľa § 77 ods. 3, poskytuje sa mu 60 % funkčného platu v cudzej mene len vtedy, ak sa prehlbovanie kvalifikácie uskutočňuje v krajine, v ktorej štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu. Zostávajúcich 40 % funkčného platu sa poskytuje v slovenskej mene.“.
176.
V § 98 ods. 5 sa za slovo „za" vkladá slovo „zahraničnú".
177.
V § 100 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Krátený funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.".
178.
V § 100a sa slová „§ 79 až 97" nahrádzajú slovami „§ 79, § 82 až 93 a § 96 a 97" a za slovo „ministerstvo," sa vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,".
179.
V § 102 odsek 1 znie:
„(1)
Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade okrem ministerstva a vedúcemu úradu určí plat ten, kto ho vymenoval, vedúcemu úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, určí plat príslušný minister alebo vedúci príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak; to neplatí pri poskytnutí odmeny podľa § 94 ods. 1 písm. c), o ktorej poskytnutí rozhodne vedúci úradu úradu vlády, v prípade vedúceho úradu úradu vlády predseda vlády a u vedúceho úradu v služobnom úrade uvedenom v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, v druhom bode, vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode ten, kto ho vymenoval.“.
180.
V § 102 ods. 2 sa za slová „v politickej funkcii" vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,", za slovo „posledného" sa vkladá slovo „funkčného" a vypúšťajú sa slová „podľa § 25 ods. 1 alebo podľa § 26 ods. 3".
181.
V § 103 ods. 1 v druhej vete sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".
182.
V § 103 ods. 2 a 3 sa slová „štátnej služby" nahrádzajú slovami „štátnozamestnaneckého pomeru".
183.
V § 103 ods. 4 sa slová „právoplatného rozhodnutia o služobnom hodnotení" nahrádzajú slovami „služobného hodnotenia".
184.
V § 103 sa vypúšťa odsek 5.
185.
V § 104 sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovami „najvyšší služobný úrad".
186.
V § 105a ods. 1 sa za slová „nároku" vkladajú slová „na predčasný starobný dôchodok," a druhá veta sa vypúšťa.
187.
V § 106 ods. 1 sa za slovom „ministerstvo" vypúšťa čiarka a slová „a predseda majú" sa nahrádzajú slovom „má".
188.
V § 106 ods. 2 sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovami „úrad vlády".
189.
V § 106 ods. 6 sa za slovo „ministerstvo," vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,".
190.
V § 106a ods. 1 sa slová „teroristických útokov a vojnových udalostí" nahrádzajú slovami „teroristických útokov, vojnových udalostí a živelných udalostí,".
191.
§ 115 a 116 znejú:
㤠115
(1)
Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predošlého stavu.
(2)
Náhrada škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého štátneho zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho funkčného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa osobitného predpisu25a) alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo psychotropnej látky.
(3)
Ak štátny zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej náhrady škody, môže služobný úrad upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody. To sa nevzťahuje na škody, ktoré štátny zamestnanec spôsobil úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo psychotropnej látky, a na škody v prípade osobitnej zodpovednosti.25a)
§ 116
(1)
Služobný úrad je povinný vymáhať náhradu škody, za ktorú zodpovedá štátny zamestnanec služobnému úradu.
(2)
Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec, určí podľa § 115 vedúci úradu. Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil vedúci úradu sám alebo spoločne s podriadeným štátnym zamestnancom, určí podľa § 115 vedúci nadriadeného služobného úradu. Ak služobný úrad nemá nadriadený služobný úrad, sumu náhrady škody určí podľa § 115 úrad vlády, a ak škodu spôsobil vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, v druhom bode, vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode, sumu náhrady škody určí ten, kto ho vymenoval.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na štátnych zamestnancov na prokuratúre s tým, že ak škodu spôsobí vedúci úradu spolu s podriadeným štátnym zamestnancom, sumu náhrady škody určí vedúci najvyššieho služobného úradu.
(4)
Ustanovenia odseku 2 druhej a tretej vety sa nevzťahujú na vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je súd.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 182 až 185 Zákonníka práce.“.
192.
V § 118 odsek 1 znie:
„(1)
Služobný úrad je povinný
a)
vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy
1.
služobných predpisov,
2.
opatrení na utvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
3.
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov,
b)
umožniť na základe žiadosti príslušného odborového orgánu účasť jedného člena odborovej organizácie ako prísediaceho s poradným hlasom v poradných orgánoch zriaďovaných vedúcim úradu podľa tohto zákona alebo na základe služobného predpisu, ak prerokúva veci týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru.“.
193.
Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý znie:
㤠119a
(1)
V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby
a)
skrátenie služobného času,
b)
predĺženie základnej výmery dovolenky,
c)
zvýšenie výmery odchodného podľa § 105a,
d)
zvýšenie náhrady pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním podľa § 40 ods. 2,
e)
zvýšenie platových taríf (§ 105).
(2)
V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť aj priaznivejšie podmienky pre štátnych zamestnancov vyplývajúce z osobitných predpisov.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
194.
V § 120 ods. 2 sa vypúšťajú slová „disciplinárnej zodpovednosti,".
195.
§ 125 a 126 vrátane nadpisov znejú:
㤠125
Predmet konania
(1)
Konanie vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru (ďalej len „konanie“) sa vzťahuje na veci týkajúce vzniku, zmeny a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.
(2)
Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,27) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 126
Príslušnosť na konanie v prvom stupni
Orgánom príslušným na konanie a rozhodovanie v prvom stupni je vedúci úradu vo veciach vymenovania do štátnej služby a vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, zmeny štátnozamestnaneckého pomeru a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.“.
196.
§ 126a a 126b sa vypúšťajú.
197.
§ 127 vrátane nadpisu znie:
㤠127
Účastníci konania
(1)
Účastníkmi konania sú štátny zamestnanec a služobný úrad.
(2)
Za služobný úrad koná predstavený určený služobným predpisom.“.
198.
§ 128 a 129 sa vypúšťajú.
199.
§ 137 vrátane nadpisu znie:
„Odvolacie konanie
§ 137
(1)
Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie.
(2)
Odvolanie treba podať písomne do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(3)
Odvolanie sa podáva príslušnému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
(4)
Odvolanie je podané včas a na príslušnom orgáne aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty ustanovenej týmto zákonom alebo nepríslušnému orgánu preto, že sa účastník konania riadil nesprávnym poučením, alebo preto, že nebol poučený vôbec. V tom prípade možno podať odvolanie do troch mesiacov odo dňa, keď bolo rozhodnutie doručené účastníkovi konania.
(5)
Orgán, ktorý je príslušný rozhodnúť o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“), môže odpustiť zmeškanie lehoty na odvolanie, ak sa tak stalo z vážnych dôvodov a účastník konania o to požiada do 15 dní odo dňa, keď zanikol dôvod pre zmeškanie, a zároveň podá odvolanie.
(6)
Včas podané odvolanie nemá odkladný účinok okrem vecí náhrady škody a bezdôvodného obohatenia.
(7)
Príslušný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže odvolaniu sám v celom rozsahu vyhovieť. Ak tak neurobí, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od doručenia odvolania, predložiť odvolanie so spisovým materiálom poradnej odvolacej komisii.“.
200.
V § 138 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Odvolacím orgánom je vedúci úradu, ktorý rozhoduje na základe stanoviska poradnej odvolacej komisie.
(2)
Odvolacím orgánom vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov na okresnom súde je predseda krajského súdu, na krajskom súde je vedúci úradu ministerstva spravodlivosti, na prokuratúre je generálny prokurátor, na najvyššom kontrolnom úrade je predseda najvyššieho kontrolného úradu a vo Vojenskom spravodajstve je minister obrany Slovenskej republiky. Odvolací orgán podľa prvej vety rozhoduje na základe stanoviska poradnej odvolacej komisie.“.
201.
V § 138 ods. 4 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí vo veciach služobného previnenia".
202.
§ 138a sa vypúšťa.
203.
§ 139 vrátane nadpisu znie:
㤠139
Poradná odvolacia komisia
(1)
Vedúci úradu zriaďuje poradnú odvolaciu komisiu a určuje predsedu poradnej odvolacej komisie.
(2)
Poradná odvolacia komisia musí mať najmenej troch členov. Ak poradná odvolacia komisia má viac členov, musí byť ich počet nepárny. Poradná odvolacia komisia sa tvorí zo štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe alebo nominovanej štátnej službe najmä s vysokoškolským právnickým vzdelaním.
(3)
Poradná odvolacia komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci členovia. Na schválenie uznesenia je potrebná väčšina všetkých hlasov. Uznesenie je návrhom pre vedúceho úradu.
(4)
Členom poradnej odvolacej komisie nesmie byť účastník konania alebo iný štátny zamestnanec, ktorý by mohol mať na prejednávanom odvolaní právny záujem.
(5)
Ak má odvolávajúci pochybnosti o nezaujatosti niektorého člena poradnej odvolacej komisie, oznámi to bez meškania vedúcemu úradu. Vedúci úradu rozhodne, či bude člen poradnej odvolacej komisie odvolaný.“.
204.
V § 144 ods. 2 sa slová „jedného mesiaca" nahrádzajú slovami „dvoch mesiacov".
205.
§ 149 znie:
㤠149
(1)
Na štátnozamestnanecký pomer štátnych zamestnancov sa použijú primerane ustanovenia § 13, § 35, § 39 ods. 1, § 41, § 64, § 75, § 85 až 95, § 96 ods. 1 a 2, § 97 až 117, § 129 až 132, § 136 až 141, § 142 až 150, § 155, § 160 až 170, § 230, § 232 ods. 1, 3 a 4, § 233 až 236 a § 240 ods. 1 až 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
(2)
Na štátnozamestnanecký pomer štátnych zamestnancov sa použijú rovnako ustanovenia § 177 až 185, § 187 až 198, § 217 až 222 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
206.
V § 150 sa vypúšťajú slová „§ 12 ods. 5 až 8,".
207.
V § 159a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Štátny zamestnanec každoročne preukazuje štúdium potvrdením príslušného vzdelávacieho zariadenia.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
208.
§ 159a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec neúspešne skončí štúdium podľa odseku 2, ak nebol trvale preložený podľa § 29 ods. 5. Štátny zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť služobnému úradu neúspešné skončenie štúdia podľa odseku 2.“.
209.
V § 165c ods. 2 sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovami „úrad vlády".
210.
Za § 165d sa vkladajú § 165e a 165f, ktoré znejú:
㤠165e
(1)
Štátny zamestnanec, ktorý bol do prípravnej štátnej služby vymenovaný do 31. mája 2006, a trvanie jeho štátnozamestnaneckého pomeru presahuje tri mesiace, sa ku dňu účinnosti tohto zákona vymenuje do stálej štátnej služby.
(2)
U štátneho zamestnanca, ktorý bol do prípravnej štátnej služby vymenovaný do 31. mája 2006, a trvanie jeho štátnozamestnaneckého pomeru nepresahuje tri mesiace, sa postupuje podľa § 19.
(3)
Disciplinárne konanie vo veci služobného previnenia a závažného služobného previnenia a konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia o uložení týchto opatrení súdom, ktoré bolo začaté pred 1. júnom 2006, sa dokončia podľa predpisov platných do 31. mája 2006.
(4)
Rozhodnutie vydané v disciplinárnom konaní, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. júnom 2006, sa nevykoná. Rozhodnutie o uloženom disciplinárnom opatrení sa vyradí z osobného spisu štátneho zamestnanca. V žiadnych informáciách, dokladoch ani posudkoch týkajúcich sa štátneho zamestnanca nemožno uvádzať, že sa mu uložilo disciplinárne opatrenie.
(5)
Systemizácia schválená v zákone o štátnom rozpočte na rok 2006 sa uplatňuje do 31. decembra 2006.
§ 165f
(1)
Štátny zamestnanec, ktorý bol do stálej štátnej služby vymenovaný do 31. marca 2006, a štátny zamestnanec, ktorý bude do stálej štátnej služby vymenovaný do 30. júna 2008, je povinný preukázať alebo získať kvalifikačné predpoklady podľa § 14 ods. 1 písm. k) do 31. decembra 2008.
(2)
Štátny zamestnanec, ktorý bude do stálej štátnej služby vymenovaný v období od 1. júla 2008 do 31. decembra 2008, je povinný ich preukázať alebo získať najneskôr do 30. júna 2009.
(3)
Získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií podľa § 14 ods. 1 písm. k) sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa § 77 ods. 1 až 4.“.
211.
Za § 167 sa vkladá § 168, ktorý znie:
㤠168
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 627/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky,
2.
vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta v znení vyhlášky Úradu pre štátnu službu č. 334/2004 Z. z.,
3.
vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 596/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
4.
výnos Úradu pre štátnu službu č. 382/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o funkčnom vzdelávaní štátnych zamestnancov na prokuratúre a o jeho skončení,
5.
smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 492/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na prokuratúre.“.
212.
V prílohe č. 1 3. platová trieda až 11. platová trieda znejú:
„3.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné činnosti pri príprave rozhodnutí alebo pri príprave správneho konania alebo súdneho konania zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku štátnej správy so značným rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné činnosti alebo samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania alebo súdneho konania. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania na vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí vrátane účasti na kontrole.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Rozhodovanie na druhom stupni správneho konania. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí a na úseku výkonu súdnictva. Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí s celospoločenským dosahom a na úseku výkonu súdnictva. Kontrolná a inšpekčná činnosť, ako aj prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí a na úseku výkonu súdnictva. Koordinovanie činností orgánov štátnej správy a obcí na úrovni okresu, obvodu alebo na úrovni kraja. Tvorba právnych predpisov podľa splnomocnení ustanovených zákonom.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Koncepčné, systémové alebo metodické činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Koordinovanie častí zložitých systémov na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy. Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vybavovania sťažností a petícií s celospoločenským dosahom. Normotvorná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou; plnenie uvedených činností môže byť spojené aj s čerpaním prostriedkov Európskych spoločenstiev. Koncepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vybavovania sťažností a petícií s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na úrovni viacerých krajov. Koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie kraja.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Tvorba strategických zámerov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy; plnenie uvedených činností môže byť spojené aj s čerpaním prostriedkov Európskych spoločenstiev. Koncepčná činnosť na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Tvorba zákonov na ministerstve alebo v ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy alebo v orgáne alebo úrade, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
11.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: generálny štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách na ministerstve alebo v ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy alebo v orgáne alebo úrade, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Tvorba pozičných dokumentov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva a ostatného ústredného orgánu štátnej správy; plnenie uvedených činností môže byť spojené aj s čerpaním prostriedkov Európskych spoločenstiev. Tvorba zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti.“.
213.
V prílohe č. 3 v bode 1 sa slovo „iný" nahrádza slovom „ostatný".
214.
V prílohe č. 3 v bode 3 sa slovo „je" nahrádza slovami „môže byť".
215.
V prílohe č. 3 v bode 4 sa slová „podriadených štátnych zamestnancov alebo štátnych zamestnancov" nahrádzajú slovami „podriadeného štátneho zamestnanca alebo štátnych zamestnancov, štátnych zamestnancov".
216.
V prílohe č. 4 v I. skupine sa časť A. Profesionálne infekcie dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4.
Profesionálne epidemiologické vyšetrovanie vrátane vykonávania a kontroly v ohnisku nákaz.“.
217.
V prílohe č. 4 v I. skupine sa časť C. Chemické škodliviny dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3.
Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad prácami vykonávanými na pracoviskách s výskytom chemických škodlivín a prašnosti, odber vzoriek pracovného ovzdušia a biologického materiálu na pracoviskách, kde sa vykonáva štátny zdravotný dozor.“.
218.
V prílohe č. 4 v II. skupine sa časť B dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.“.
219.
Príloha č. 5 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 81 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,".
2.
V § 152 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.".
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z. a zákona č. 474/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy" vkladajú slová „pri vykonávaní štátnej služby a".
2.
V § 21 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).
3.
V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 až 7. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 5.
4.
V § 22 ods. 4 sa slová „písm. e) až j)" nahrádzajú slovami „písm. d) až i)".
5.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.1d)
(5)
Úrad vlády Slovenskej republiky je osobný úrad vedúceho služobného úradu vymenovaného vládou podľa osobitného predpisu.1e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:
„1d)
§ 24a až 24c zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1e)
§ 10 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 27 sa vypúšťa.
7.
V § 39 ods. 2 písm. b) sa za slová „orgánov štátnej správy" vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „okrem štátnych zamestnancov,3)".
8.
Za § 40b sa vkladá § 40c, ktorý znie:
㤠40c
(1)
Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu.
(2)
Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu službu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s vedúcimi služobných úradov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky vykoná zmeny štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať výkon týchto kompetencií v uvedených orgánoch.
(4)
Majetok štátu, ktorý bol 31. marca 2006 v správe Úradu pre štátnu službu, prechádza 1. apríla 2006 do správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“.
Čl. IV
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma príplatku sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.".
2.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytuje časť platu v peňažných prostriedkoch v cudzej mene vo výške 60 % funkčného platu. Zostávajúcich 40 % funkčného platu sa poskytuje v slovenských korunách. Plat podľa § 4 ods. 1 písm. j) až n) a náhrady za pracovnú pohotovosť a pohotovosť podľa § 4 ods. 2 sa poskytujú v slovenskej mene.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 131/2002 Z. z., zákonom č. 143/2002 Z. z., zákonom č. 185/2002 Z. z., zákonom č. 411/2002 Z. z., zákonom č. 667/2002 Z. z., zákonom č. 139/2003 Z. z., zákonom č. 267/2003 Z. z., zákonom č. 453/2003 Z. z., zákonom č. 550/2003 Z. z., zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 403/2004 Z. z., zákonom č. 612/2004 Z. z., zákonom č. 728/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z., zákonom č. 628/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.