25/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje
a)
na zákazku, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,2)
b)
na zákazku na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami2a) a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,2b)
c)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie,
d)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo tretej krajiny,
e)
na zákazku zadávanú v tretej krajine, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby sa zákazka zadala uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,
f)
na rozhodcovské konanie5) a zmierovacie konanie,
g)
na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
h)
na výskumné a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu financovaná,
i)
na zákazku určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,
j)
na zákazku určenú na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 v tretej krajine, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,
k)
na koncesiu na stavebné práce a koncesiu na služby (ďalej len „koncesia“), ktoré zadáva obstarávateľ na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem koncesie, ktorú zadáva verejný obstarávateľ vykonávajúci niektorú z týchto činností,
l)
na civilnú zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a zákazka sa týka dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu krajinami, ktoré sú účastníkmi tejto dohody, a táto medzinárodná zmluva bola oznámená Európskej komisii,
m)
na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia, ak ide o civilnú zákazku,
n)
na civilnú zákazku, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov6) alebo vykonávanie ďalších operácií na finančných trhoch, najmä operácie s cieľom získať peňažné prostriedky alebo vlastné zdroje financovania, a zákazku, ktorá priamo súvisí so službami Národnej banky Slovenska vykonávanými na účely zabezpečenia jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh okrem vykonávania bežných všeobecných prevádzkových činností nesúvisiacich so zabezpečovaním jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh,
o)
na civilnú zákazku, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb,
p)
na civilnú zákazku, ktorou vysielateľ nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje programový materiál určený na televízne vysielanie alebo rozhlasové vysielanie, a civilnú zákazku, ktorá sa týka vysielacieho času,
q)
na civilnú zákazku na poskytnutie služby inému verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z rozhodnutia správneho orgánu,
r)
na civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ,
s)
na zadávanie civilnej zákazky obstarávateľom, ktorej cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2, okrem zadávania zákazky podľa § 7,
t)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorej účastníkom je Slovenská republika,
u)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najmenej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce iba medzi členskými štátmi, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,
v)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretej krajiny,
w)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv,
x)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích služieb,
y)
na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b),
z)
na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov.6aaa)
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku a zákazku podľa § 9 ods. 9, ktorej predmetom je
a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu,6aa)
b)
nadobúdanie knižničných fondov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na oficiálnu rozvojovú pomoc, medzinárodnú humanitárnu pomoc alebo logistickú podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) a dodávateľom
1.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo
2.
stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania,
e)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie potrieb detí a mladých dospelých z vyčleneného rozpočtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova podľa osobitného predpisu,6ab)
f)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba hudobných nástrojov,
g)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,6ac) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická osoba podľa osobitného predpisu,6ac) a dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov,6ad)
h)
vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu,6af)
i)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby,6ag) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudovej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,6ah)
j)
poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z rozsahu univerzálnej služby podľa osobitného predpisu,6ae)
k)
uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia než 200 000 eur, dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ak na takéto dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby udelí výnimku vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa odseku 5.
l)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacich so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie,6af) okrem zákaziek zadávaných podľa § 91 ods. 1 písm. a).
m)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy na účel bývania; v prípade výroby elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW,6ag) v prípade výroby tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie,
n)
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní a právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave týchto konaní alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom takého konania.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.6a)
(5)
Ak by postup podľa tohto zákona znemožnil alebo významne sťažil plnenie úloh verejného obstarávateľa podľa osobitných predpisov alebo viedol pri plnení týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže požiadať o udelenie výnimky z tohto zákona pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia než 200 000 eur, na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby; na udelenie výnimky nie je právny nárok. Žiadosť predkladá verejný obstarávateľ, ktorý nie je ministerstvom, tomu ministerstvu, do ktorého vecnej, zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti patrí, a ak takého ministerstva niet, tak Ministerstvu financií Slovenskej republiky, s uvedením dôvodov na udelenie výnimky podľa prvej vety. Ministerstvo, ktorému bola žiadosť predložená, môže vláde navrhnúť udeliť výnimku na základe žiadosti verejného obstarávateľa a najviac v jej rozsahu, ak má za preukázané, že by postup podľa tohto zákona znemožnil alebo významne sťažil plnenie úloh verejného obstarávateľa podľa osobitných predpisov alebo viedol pri plnení týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov verejného obstarávateľa; ak je verejným obstarávateľom ministerstvo, predkladá návrh vláde priamo tento verejný obstarávateľ. Ak vláda výnimku udelí, uvedie v rozhodnutí o udelení výnimky identifikáciu verejného obstarávateľa a určenie rozsahu výnimky. Vláda zverejní rozhodnutie o udelení výnimky na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a doručí ho verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“); spolu so zverejnením rozhodnutia zverejní vláda aj odôvodnenie udelenia výnimky. Úrad rozhodnutie vlády bezodkladne zverejní vo Vestníku verejného obstarávania a v profile verejného obstarávateľa podľa § 113 ods. 3 (ďalej len „profil“). Ak ide o podlimitnú zákazku, na ktorú sa vzťahuje výnimka na základe rozhodnutia vlády, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní postupovať podľa § 9 ods. 9.
(6)
Výskum a vývoj na účely tohto zákona sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie zadať zákazku podľa odsekov 2 až 5 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákaziek podľa tohto zákona.
§ 2
Verejné obstarávanie
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
§ 3
Zákazka
(1)
Zákazka na účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
(2)
Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.
(3)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej len „slovník obstarávania“), alebo uskutočnenie stavby. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(4)
Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce uvedené v oddiele 45 slovníka obstarávania, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru.
(5)
Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti podľa odseku 6.
(6)
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je
a)
dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
b)
dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
c)
uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vybavenia podľa písmena a) alebo písmena b) pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu; životný cyklus na účely tohto zákona sú všetky postupné fázy výrobku ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia,
d)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely alebo
e)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.
(7)
Vojenské vybavenie na účely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojenské účely a určené na použitie ako zbraň, munícia alebo vojenský materiál.
(8)
Citlivým na účely tohto zákona sa rozumie vybavenie, stavebné práce a služba na účely bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou,7ab) vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.
(9)
Zmluva musí mať písomnú formu, ak tento zákon v § 99 ods. 3 neustanovuje inak.
§ 4
Finančné limity
(1)
Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2)
Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3)
Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku
a)
na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako
1.
1 000 eur, ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),
2.
5 000 eur, ak ide o iného verejného obstarávateľa než podľa prvého bodu.
b)
ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
1.
rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
2.
rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
c)
na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.
§ 5
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
(1)
Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.
(2)
Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj
a)
hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)
predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.
(3)
Dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce, sa nesmie zahrnúť do predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak by to malo za následok vyňatie takéhoto tovaru alebo takýchto služieb z pôsobnosti tohto zákona.
(4)
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo o tú časť služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(5)
Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(6)
Ak ide o lízing, o kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
a)
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
b)
celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
c)
48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
(7)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí
a)
z celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b)
z celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
(8)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide
a)
o poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
o bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien,
c)
o súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
(9)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas
a)
rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
b)
dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
(10)
Predpokladaná hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahrnie aj cena montážnych a inštalačných činností.
(11)
Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.
(12)
Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona.
(13)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevie určiť predpokladanú hodnotu zákazky, najmä ak ide o opakované plnenia bez povinnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odobrať konkrétny rozsah plnenia, nemusí byť predpokladaná hodnota zákazky vyjadrená konkrétnym číslom a postačí uviesť, ktorý limit podľa § 4 prekračuje; to neplatí, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky určuje podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
(14)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.
§ 6
(1)
Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d),
f)
právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu.7a)
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b)
je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
§ 7
(1)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) podľa tohto zákona, s výnimkou povinností podľa § 10 ods. 2.
(2)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať
a)
postup pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b),
b)
postup podľa § 9 ods. 9 prvej vety, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b).
(3)
Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a získala finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb podľa osobitného zákona.7aa)
(4)
Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.
§ 8
Obstarávateľ
(1)
Obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo
1.
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2.
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
3.
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
b)
právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv.
(2)
Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na jednu osobu alebo viac osôb a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať takéto činnosti inými osobami.
(3)
Činnosťou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely tohto zákona je
a)
v elektroenergetike
1.
prevádzkovanie prenosovej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sústav alebo
2.
výroba elektriny na účely poskytovania služieb verejnosti,
b)
v plynárenstve
1.
prevádzkovanie ťažobnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sietí,
2.
prevádzkovanie zásobníkov na účely zabezpečenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti prevádzkovateľov prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo
3.
výroba plynu na účely poskytovania služieb verejnosti,
c)
v tepelnej energetike
1.
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu alebo
2.
výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti,
d)
preprava ropy a skladovanie ropy; preprava ropy prostredníctvom potrubia a skladovanie ropy v nádržiach.
(4)
Činnosťou v odvetví vôd na účely tohto zákona je
a)
prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody,
b)
zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.
(5)
Obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákazky alebo pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona, ak vykonáva činnosti podľa odseku 4 a súčasne vykonáva činnosti spojené
a)
s vodnými stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody získanej v súvislosti s týmito stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy,
b)
s čistením, odvedením alebo likvidáciou odpadovej vody.
(6)
Činnosť v odvetví dopravy na účely tohto zákona je poskytovanie alebo prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej dopravy, trolejbusovej dopravy, pravidelnej verejnej autobusovej dopravy alebo lanovej dopravy.
(7)
Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služieb sa považuje za existujúcu, ak poskytovaná dopravná služba spĺňa prevádzkové podmienky určené príslušným orgánom, ako sú pravidelné linky, kapacita alebo cestovné poriadky.
(8)
Činnosť v odvetví poštových služieb na účely tohto zákona je poskytovanie poštových služieb8) alebo služieb iných ako poštové služby, ak túto službu poskytuje obstarávateľ, ktorý poskytuje aj poštové služby a za predpokladu, že v súvislosti s poštovými službami nie sú splnené podmienky podľa § 152. Službami inými ako poštové služby na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní poštovej zásielky,
b)
služby s pridanou hodnotou realizované výlučne elektronickými prostriedkami vrátane zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,
c)
služby zásielok iných ako poštové zásielky, napríklad reklamné neadresované zásielky,
d)
finančné služby uvedené v kategórii 6 prílohy č. 2 a v § 1 ods. 2 písm. n), zahŕňajúce najmä poštové bezhotovostné prevody a prevody s použitím poštových poukazov,
e)
filatelistické služby,
f)
logistické služby, najmä služby kombinujúce dodávanie poštových zásielok alebo ich uloženie s inými činnosťami, ktoré nemajú charakter činnosti v odvetví poštových služieb.
(9)
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely
a)
prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo ostatných tuhých palív,
b)
prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe.
(10)
Za činnosť podľa odseku 3, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje výroba
a)
elektriny,
1.
ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie elektriny do sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti závisí len od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemernej celkovej výroby elektriny za posledné tri roky,
b)
plynu,
1.
ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie plynu do siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu8a) za posledné tri roky,
c)
tepla,
1.
ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie tepla do verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu8a) za posledné tri roky.
(11)
Za činnosť podľa odseku 4, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou, ak
a)
výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9,
b)
zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemernej celkovej výroby pitnej vody za posledné tri roky.
(12)
Za činnosť podľa odseku 6 sa nepovažuje poskytovanie služieb verejnosti v oblasti pravidelnej verejnej autobusovej dopravy, ak iný dopravca poskytuje tieto služby v určitej geografickej oblasti za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.
§ 9
Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
(2)
Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 8 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(4)
Voči uchádzačom a záujemcom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek ako tie, ktoré sa uplatnia voči uchádzačom a záujemcom z tretích krajín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní.
(5)
Ak verejný obstarávateľ udelí inej osobe, ktorá podľa tohto zákona nie je verejným obstarávateľom, osobitné právo alebo výlučné právo na poskytovanie služieb vykonávaných vo verejnom záujme, v zmluve alebo v inom dokumente si musí vyhradiť, že táto osoba dodrží princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti, ak zadáva zákazku na dodanie tovaru tretej osobe.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov posiela spôsobom podľa § 23 ods. 1
a)
kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
b)
kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,
c)
kópiu zápisnice z otvárania ponúk,
d)
kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,
e)
kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,
f)
kópiu správy podľa § 21 ods. 2.
(7)
Na postup podľa ods. 6 písm. b) sa vzťahuje § 20.
(8)
Na účely komunikácie medzi verejným obstarávateľom, alebo obstarávateľom a úradom je
a)
úrad povinný zabezpečiť, ak podľa tohto zákona je ustanovená povinnosť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi doručiť alebo predložiť dokument alebo informáciu úradu a zároveň povinnosť zverejniť ich v profile, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri elektronickej komunikácii mohol obe povinnosti splniť jedným odoslaním dokumentu alebo informácie úradu,
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ zodpovedný za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých častí dokumentov a informácií, zverejňovaných podľa tohto zákona, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.8b)
(9)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
§ 9a
Evidencia referencií
(1)
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa tohto zákona.
(2)
Referenciou je na účely tohto zákona elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa tohto zákona. Referencia obsahuje
a)
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
d)
miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
e)
hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií, ustanovených v odseku 4,
f)
výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6,
g)
dátum vyhotovenia.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu
a)
do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vo vzťahu k plneniu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
b)
ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo c), ku koncu kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny polrok za každé plnenie, dodané v predchádzajúcom kalendárnom polroku podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
c)
ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo b), na žiadosť dodávateľa doručenú po dodaní plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi,
d)
bezodkladne po tom, ako omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, presiahne 30 dní.
(4)
Kritériami hodnotenia kvality podľa odseku 2 písm. e) sú
a)
predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,
b)
celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, v dňoch,
c)
počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky,
d)
dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať.
(5)
Kritérium podľa odseku 4 písm. a) obsahuje údaj, či došlo k predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa alebo iného porušenia povinností dodávateľa a stručné odôvodnenie. Splnenie kritéria podľa odseku 4 písm. d) hodnotí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením stručného odôvodnenia. Kritériá podľa odseku 4 písm. c) a d) sú informatívne a nemajú vplyv na výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6.
(6)
Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do sto, ktoré je automaticky pridelené v rámci funkcionality vzoru referencie. Výsledná hodnotiaca známka je vždy nula, ak dôjde k predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa; v iných prípadoch je vypočítaná spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôležitosti v zostupnom poradí od kritéria podľa odseku 4 písm. a) po kritérium podľa odseku 4 písm. b).
(7)
Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.
(8)
Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov, vedených v zozname podnikateľov zabezpečí úrad.
(9)
Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 4 vo vzťahu k už zapísanej referencii podľa odseku 3 písm. a), verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykoná zmenu v referencii v časti údajov podľa odseku 2 písm. e); na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 primerane.
(10)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety nesplní povinnosť podľa odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávateľ je oprávnený podať návrh na vyhotovenie referencie rade úradu (ďalej len „rada“), ku ktorému pripojí dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu s najvyššou výslednou hodnotiacou známkou namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu rade.
(11)
Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o odstránenie chýb v referencii, ako aj o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu referencie do údajov vedených v zozname podnikateľov; na odstránenie chýb v referencii a úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 obdobne a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy.
§ 9b
Bežná dostupnosť na trhu
(1)
Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
a)
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
b)
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň
c)
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
(2)
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(3)
Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
Elektronické trhovisko
§ 9c
(1)
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2)
Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňalo najmenej tieto podmienky:
a)
bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva vnútra,
b)
bolo vnútorne členené na časti obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, pričom každá z týchto častí sa člení na časť obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
c)
bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek v členení podľa písmena b),
d)
boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji cien tovarov, stavebných prác a služieb ponúkaných prostredníctvom elektronického trhoviska, a to v mesačných intervaloch a v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
e)
každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
f)
bolo možné získavať informácie z elektronického trhoviska aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel je na elektronickom trhovisku sprístupnené potrebné programové rozhranie,
g)
na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
h)
bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
i)
bola uchovávaná bezodplatne a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril s verejným obstarávateľom a obstarávateľom prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
j)
bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, najmä zmlúv, ktoré sa podľa osobitného zákona povinne zverejňujú,11aa)
k)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)
umožňovalo každému zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takej činnosti,
m)
obsahovalo osobitnú funkciu prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od verejného obstarávateľa a obstarávateľa automatizovaným spôsobom vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady.
(3)
Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného zákona12a) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4)
Elektronické trhovisko vrátane informácií na ňom zverejnených je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona; ustanovenie § 96 ods. 1 tým nie je dotknuté.
(5)
Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých častí trhoviska, ktoré budú slúžiť na zobrazenie ponuky tovarov, stavebných prác alebo služieb, oprávnené spolupracovať s tretími osobami, pričom ak tak urobí, musí vopred a aspoň po dobu 15 pracovných dní zverejniť výzvu na takú spoluprácu a musí k spolupráci prizvať osoby, ktoré o to prejavia záujem, tak, aby nedošlo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
(6)
Ministerstvo vnútra môže sprístupniť elektronické trhovisko na účely obchodovania s tovarmi, stavebnými prácami a službami bežne dostupnými na trhu aj iným osobám než verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa § 7 a uchádzačom alebo záujemcom; na podmienky obchodovania sa použijú podmienky zadávania zákazky na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona.
(7)
Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska podpísané zaručeným elektronickým podpisom9) alebo zaručenou elektronickou pečaťou9) a pripája k nim časovú pečiatku.
(8)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzťahov:
a)
podmienky používania elektronického trhoviska z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie, postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
náležitosti zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1.
moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.
komunikáciu zmluvných strán,
3.
možnosti skončenia zmluvy,
4.
sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.
rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného zákona.11aa)
(9)
Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(10)
Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, nesmie zahŕňať štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ako ani čas po 18:00 hod a pred 08:00 hod.
(11)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom.
(12)
Ak sa zmenia obchodné podmienky elektronického trhoviska, táto zmena nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.
§ 9d
(1)
Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu podnikateľov podľa § 129. Podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu podnikateľov, ak tento zákon v § 51 ods. 6 písm. m) neustanovuje inak.
(2)
Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronického trhoviska je možné použiť
a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
b)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá ministerstvo vnútra.
(3)
Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má účinnú registráciu na elektronickom trhovisku a nemá platné doklady podľa odseku 2 písm. a); to platí, aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, odcudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
(4)
Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením inej osobe, než ktorej boli vydané.
(5)
Ministerstvo vnútra zruší registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k výmazu osoby zo zoznamu podnikateľov; po zrušení registrácie sa osobný profil vyznačí ako neaktívny.
(6)
Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a)
údaje podľa § 131 písm. a) až d) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)
údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 26 ods. 2,
c)
ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku.
(7)
Údaje podľa § 131 písm. a) až d) a údaje podľa odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje ministerstvo vnútra. Na účely podľa prvej vety je orgán verejnej moci, ktorý údaje podľa prvej vety vedie v registri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezodkladne poskytnúť ministerstvu vnútra, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú údaje podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov taký súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na poskytnutie týchto údajov súhlas nevyžaduje.
(8)
Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa odseku 6 písm. c).
§ 10
Centrálna obstarávacia organizácia
(1)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
a)
ministerstvo vnútra v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, pre verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
ak nejde o prípad podľa písmena a), verejný obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov,
c)
obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre obstarávateľov, alebo
d)
ak nejde o prípad podľa písmena a), európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
2.
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(2)
Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a), je povinný nadobúdať takéto tovary, stavebné práce alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 1 písm. a) alebo jej prostredníctvom, ak nie je v písomnej dohode, medzi centrálnou obstarávacou organizáciou podľa odseku 1 písm. a) a verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) dohodnuté inak alebo ak verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) nevie na základe prieskumu trhu preukázať, že takéto tovary, stavebné práce alebo služby by vedel obstarať za nižšiu cenu. Verejný obstarávateľ v prípadoch iných, než podľa prvej vety a obstarávateľ môžu nadobúdať tovary, stavebné práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.
(3)
Ak centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) postupovala pri centrálnom verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom, platí, že aj verejný obstarávateľ a obstarávateľ, v ktorého prospech alebo na ktorého účet sa verejné obstarávanie vykonalo, uzavrel zmluvu v súlade s týmto zákonom.
(4)
Centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) je povinná postupovať pri centrálnom verejnom obstarávaní podľa tohto zákona.
§ 10a
Uzatváranie dodatkov
(1)
Je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom
a)
menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b)
dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c)
zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa odseku 4.
(3)
Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh rade a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 4 došlo.
(4)
Ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
(5)
Rada rozhodne o návrhu podľa odseku 3 do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie rady je preskúmateľné súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady.
§ 10b
Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia
(1)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru, je dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie, podľa ktorého sú zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy povinné určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, sú povinné určiť cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, je povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa prvej vety dojednanie zmluvných strán, že východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov, zistená spôsobom podľa prvej vety.
(2)
Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely odseku 1 je na dohode zmluvných strán, pričom na účely porovnania cien
a)
je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a
b)
musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.
(3)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 1 je aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia, než tri mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa odseku 1.
§ 11
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na účely tohto zákona je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.
§ 12
Uchádzač
Uchádzač na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
§ 12a
Konečný užívateľ výhod
(1)
Konečný užívateľ výhod na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
pri právnickej osobe
1.
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8c)
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3.
iným spôsobom, ako je uvedené v prvom bode alebo druhom bode, ovláda právnickú osobu,
4.
na základe inej skutočnosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
b)
pri fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
c)
pri združení majetku8d)
1.
je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov,
2.
patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku,
3.
je zakladateľom združenia majetku alebo ak je zakladateľom právnická osoba, tak fyzická osoba podľa písmena a),
4.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku.
(2)
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia štatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podieľa spôsobom podľa odseku 1. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa prvej vety, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia jej štatutárneho orgánu.
(3)
Za konečného užívateľa výhod sa považujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa.
§ 13
Záujemca
Záujemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
§ 14
Koncesionár
Koncesionár na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len „koncesná zmluva na práce“) alebo koncesnú zmluvu na poskytnutie služby podľa tohto zákona. Koncesionárom môže byť aj verejný obstarávateľ.
§ 15
Koncesia
(1)
Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
(2)
Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť je buď len právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania poskytovaných služieb, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nich, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
Komunikácia
§ 16
(1)
Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
(2)
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti uchádzačov alebo záujemcov zúčastniť sa verejného obstarávania.
(3)
Elektronicky na účely tohto zákona sa rozumie použitie elektronických zariadení na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
(4)
Písomne na účely tohto zákona sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronickými prostriedkami.
(5)
Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.27)
§ 17
(1)
Žiadosť o účasť na účely tohto zákona je
a)
žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú súťaž,
b)
žiadosť záujemcu o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg; žiadosťou o účasť záujemcu sa rozumie aj predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
(2)
Žiadosť o účasť sa podáva písomne. Ak je žiadosť o účasť poslaná faxom, môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať jej potvrdenie prostredníctvom pošty alebo elektronickými prostriedkami. Túto požiadavku spolu s lehotou na doručenie potvrdenia poštou alebo elektronickými prostriedkami uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž; doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, nemožno poslať faxom.
(3)
Žiadosť o účasť možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť o účasť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty určenej na jej predloženie.
§ 18
(1)
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikujú informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
(3)
Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok určených vopred verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(4)
Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, pričom na účely identifikácie a autentifikácie musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ vždy umožniť aj použitie nástrojov podľa § 9d ods. 2 písm. a). Identifikáciou v informačnom systéme je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia v informačnom systéme je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(5)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak
a)
by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované všeobecne dostupnými počítačovými programami,
b)
počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné počítačové programy s otvoreným zdrojovým kódom, všeobecne dostupné počítačové programy alebo sa na tieto počítačové programy vzťahujú také licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie alebo použitie na diaľku,
c)
je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá bežne k dispozícii, alebo
d)
sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktoré nemožno predložiť elektronickými prostriedkami.
(6)
Ak ide o situáciu podľa odseku 5, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov.
(7)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani v prípade, ak použitie iných prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bežne dostupné hospodárskym subjektom, alebo im môžu byť tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu podľa odseku 8.
(8)
Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne dostupné, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
a)
poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam elektronickými prostriedkami od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, na ktorej sú tieto nástroje a zariadenia dostupné,
b)
zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam alebo nemá možnosť získať ich v príslušných lehotách a ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol mať prístup k procesu verejného obstarávania prostredníctvom využitia dočasného prístupového prostriedku (token) dostupného bezplatne online, alebo
c)
podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(9)
Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponúk, návrhov a žiadostí o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c)
len oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)
bol prístup ku všetkým alebo k časti odovzdaných informácií možný len pre oprávnené osoby,
e)
bol prístup len pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne,
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať,
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmen b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.
(10)
Okrem požiadaviek podľa odseku 9 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, alebo v súťažných podkladoch úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná súvisiacemu riziku.
(11)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľadom na úroveň možného rizika podľa odseku 10 písm. b) vyžaduje použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie zaručeného elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu;9d) zároveň musia byť splnené tieto podmienky:
a)
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte alebo zaručený elektronický podpis musí mať formát podľa osobitného predpisu9e) a
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ disponuje technickými prostriedkami na spracovanie formátu elektronického podpisu podľa písmena a).
(12)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený v odseku 11 písm. a), elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o možnostiach overenia elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným rodným jazykom ako slovenským.
(13)
Národný bezpečnostný úrad oznámi informácie o poskytovateľovi služieb overenia podľa odseku 12 Európskej komisii.
(14)
Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,9d) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesmie uplatňovať ďalšie požiadavky na elektronické podpisy, ktoré zabraňujú použitiu elektronických podpisov uchádzačmi.
(15)
Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný orgán členského štátu alebo iný vydávajúci subjekt, môže príslušný vydávajúci orgán alebo subjekt určiť vyžadovaný formát zdokonalených podpisov v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,9f) pričom sa zavedú nevyhnutné opatrenia, aby boli schopné technicky spracovať tieto formáty zahrnutím informácií vyžadovaných na účely spracovania podpisu do dotknutého dokumentu. Takéto dokumenty obsahujú v elektronickom podpise alebo na nosiči elektronických dokumentov informácie o existujúcich možnostiach overenia, ktoré umožnia overenie prijatých elektronických podpisov online, bezplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným rodným jazykom ako slovenským.
(16)
Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
§ 18a
Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
§ 19
(1)
Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
(2)
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku.
(3)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
(4)
Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliada na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. Tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa tohto zákona.
§ 20
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.9aa)
§ 21
Dokumentácia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o podlimitnú zákazku a desať rokov od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o nadlimitnú zákazku. Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie a uverejní ju na profile do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje možno v správe uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
(3)
Správa obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,
b)
použitý postup zadávania zákazky,
c)
dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení,
d)
identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu,
e)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
f)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
g)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy,
h)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu,
i)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k),
j)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2,
k)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými prostriedkami.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predloží kompletnú dokumentáciu úradu a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon.
DRUHÁ ČASŤ
POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
§ 22
(1)
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (ďalej len „publikačný úrad“) a úradu na uverejnenie. Pravidelné informatívne oznámenie môže obstarávateľ uverejniť v profile.
(2)
Obstarávateľ môže v profile uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne čísla, faxové čísla, adresy a e-mailové adresy. V záujme zvýšenia informovanosti môže obstarávateľ v profile uverejniť v plnom znení súťažné podklady, technické požiadavky a dodatočné informácie.
(3)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle podľa odseku 1 po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému
a)
verejný obstarávateľ do 12 pracovných dní,
b)
obstarávateľ do 18 pracovných dní.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie je povinný posielať publikačnému úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Úradu posiela oznámenia o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže posielať oznámenia o výsledku verejného obstarávania po uzavretí každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému hromadne za každý štvrťrok do 12 pracovných dní po skončení štvrťroka.
(6)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pokladá zákazku za takú, pri ktorej zadávaní nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii na stavebné práce alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, môže poslať publikačnému úradu a úradu na uverejnenie oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
opis predmetu zákazky,
c)
odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii na stavebné práce alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
d)
názov, adresu a kontaktné údaje dodávateľa alebo záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
e)
ďalšie potrebné informácie.
(7)
V oznámení o výsledku verejného obstarávania v doplňujúcich informáciách sa uvedú mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky.
(8)
Ak v osobitnom predpise nie je ustanovené inak, okrem osobných údajov podľa odsekov 2, 6 a 7 možno v oznámení a informácii osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
§ 23
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle úradu.
(2)
Obstarávateľ pred uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia v profile pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu oznámenie používané vo verejnom obstarávaní v deň bezprostredne nasledujúci po dni, keď bolo odoslané publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu a úradu preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
(4)
Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu alebo uverejnenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa takisto nemení.
(5)
Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ splnil povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané vo verejnom obstarávaní aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejňovať.
§ 24
Postupy vo verejnom obstarávaní
(1)
Postupy vo verejnom obstarávaní sú
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konania,
d)
súťažný dialóg.
(2)
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.
(3)
Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.
(4)
Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo priame rokovacie konanie.
(5)
Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
(6)
Priamym rokovacím konaním nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.
(7)
Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.
§ 25
Zmiešané zákazky
(1)
Pri zadávaní civilnej zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohách č. 2 a 3 pre určenie, či ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3.
(2)
Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 5, ak jej rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.
(3)
Zákazka sa neriadi postupmi pre zadávanie zákaziek podľa tohto zákona, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo služba, ktorá sa neriadi postupmi pre zadávanie zákaziek podľa tohto zákona, ak jej rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie zadať zákazku podľa odsekov 1 až 3 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov pre zadávanie zákaziek podľa tohto zákona.
§ 26
Osobné postavenie
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c)
nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e)
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2.
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a.
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b.
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3.
ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
i)
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j)
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(2)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)
písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c)
písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)
písm. h) čestným vyhlásením,
g)
písm. i) a j) čestným vyhlásením.
(3)
Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
(4)
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
(5)
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
(6)
Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,9ab) za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
(7)
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(8)
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.9b)
§ 27
Finančné a ekonomické postavenie
(1)
Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla
a)
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
b)
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon,
c)
súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo
d)
prehľadom o celkovom obrate8a) alebo prehľadom o dosiahnutom obrate8a) v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu8a) za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú zákazku alebo nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku.
(2)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
(3)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
§ 28
Technická alebo odborná spôsobilosť
(1)
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
d)
ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení,
e)
ak ide o zložité výrobky, ktoré sa majú dodať, alebo výrobky určené na osobitné účely, kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
f)
ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
g)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
h)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to vhodné,
i)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
j)
údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
k)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
l)
ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať,
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami,
2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
(2)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
(3)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru, technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
§ 29
Zabezpečenie kvality
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 30
Environmentálne manažérstvo
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo normy environmentálneho manažérstva vyplývajúce z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 31
Skupina dodávateľov
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
(2)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu10ab) do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však môže vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(3)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(4)
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2.
§ 32
Určenie podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti týkajúce sa
a)
osobného postavenia podľa § 26,
b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 27,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 28 až 30.
(2)
Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určí, uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Podmienky účasti sa môžu týkať
a)
osobného postavenia podľa § 26,
b)
finančného a ekonomického postavenia podľa § 27,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 až 30.
(3)
Pri zadávaní zákazky
a)
súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 je verejný obstarávateľ povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a),
b)
je verejný obstarávateľ povinný určiť podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) vo vzťahu k subdodávateľom, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej
1.
30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur,
2.
50 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku, než podľa prvého bodu,
c)
ak je to odôvodnené povahou zákazky sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ, oprávnení určiť, že určitú časť vecne vymedzenú časť plnenia nesmie uchádzač alebo záujemca zabezpečiť subdodávateľom, pričom vylúčenie sa nesmie týkať celého rozsahu zákazky a ani takej časti, v ktorej zabezpečenie plnenia subdodávateľom celkom zjavne nemôže mať nepriaznivý dopad na riadne a včasné dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnej práce alebo poskytnutie služby,
d)
ktorá je nadlimitnou zákazkou s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov eur, na účely preukázania finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a).
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, ich splnenie sa preukazuje podľa § 26 ods. 2.
(5)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c), môže uchádzač, záujemca alebo skupina dodávateľov pri ich preukazovaní použiť § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 a 3.
(6)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.
(7)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou tovaru, zákazku na uskutočnenie stavebných prác a zákazku na poskytnutie služby, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže od právnických osôb vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy.
(8)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vždy vyžadovať predloženie dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok na výrobu, spracovanie a distribúciu, vydané orgánom verejnej moci alebo výsledky kontrol plnenia týchto podmienok, vykonaných orgánmi verejnej moci.
(9)
Ak dodávateľ nie je povinný predložiť zoznam subdodávateľov podľa § 28 ods. 1 písm. k) v ponuke, je povinný ho v prípadoch podľa odseku 3 písm. b) a v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) predložiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom; to platí aj ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu, predloženému v ponuke.
(10)
Dokiaľ nie je preukázaný opak, podmienka účasti, ktorá je primeraná a súvisí s predmetom zákazky, sa nepovažuje za diskriminačnú, ak ju v čase vyhlásenia postupu zadávania zákazky vie splniť najmenej päť uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú ostatné podmienky účasti alebo záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť.
(11)
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.
§ 33
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, pričom ak určí podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), vždy je povinný posudzovať aj všetky referencie za dané obdobie. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil, pričom ak určí podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), vždy je povinný posudzovať aj všetky referencie za dané obdobie. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.
(3)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač alebo záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do
a)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady,
c)
nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 5 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
d)
poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
(7)
Neplatnými dokladmi sú doklady,
a)
ktorým uplynula lehota platnosti,
b)
ktoré sú neúplné alebo
c)
ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
(8)
Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
(9)
Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybratých záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením,
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie, s uvedením dôvodu.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e),
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. d).
(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu.
(12)
Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo § 132 najneskôr v posledný deň lehoty.
(13)
Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe, a verejný obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho činnosti.
§ 34
Súťažné podklady
(1)
Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5. Technické požiadavky
a)
zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
b)
musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.
(2)
Opis predmetu zákazky sa vypracuje
a)
odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú podobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
b)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
c)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene b) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
d)
odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.
(3)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku z dôvodu, že
a)
ponúkané výrobky alebo služby nespĺňajú technické špecifikácie uvedené v odseku 2 písm. a), na ktoré sa odvolal, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, sú rovnocenné a spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa ním určené technické požiadavky,
b)
uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce alebo služby nespĺňajú technické požiadavky uvedené v odseku 2 písm. b), na ktoré sa odvolal, ak sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce alebo služby spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
(4)
Za vhodný spôsob podľa odseku 3 možno považovať aj predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný skúšobným a kalibračným laboratóriom, certifikačným a inšpekčným orgánom spĺňajúcim platné európske normy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.
(5)
Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku,10b) verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky určí požiadavky len na taký energeticky významný výrobok, ktorý spĺňa kritériá najvyššej výkonnosti a patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobitného predpisu.10c)
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstarávateľa nevzťahuje,
a)
ak ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity podľa § 4 ods. 2, alebo
b)
ak obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej triede energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti nie je vhodné vzhľadom na efektívnosť nákladov, nie je ekonomicky únosné pre verejného obstarávateľa, nie je technicky vhodné alebo neumožňuje hospodársku súťaž.
(7)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. b), môže použiť podrobné technické požiadavky, ktoré odkazujú na technické špecifikácie alebo ich časť tak, ako sú definované v európskej, viacnárodnej alebo národnej environmentálnej značke alebo v inej environmentálnej značke, za predpokladu, že
a)
tieto technické špecifikácie sú vhodné na definovanie charakteristík tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,
b)
požiadavky na označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,
c)
environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie,
d)
sú všeobecne dostupné.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uviesť v súťažných podkladoch, že výrobky a služby označené environmentálnou značkou sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické požiadavky určené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať aj iný vhodný dôkaz, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný orgánom podľa odseku 4. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.
(9)
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odsekov 2 a 3 písm. a) dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
(10)
Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, plány, modely, vzorky, fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie ponúk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov. V súťažných podkladoch sa uvedie, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy. V súťažných podkladoch môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov alebo záujemcov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný v súťažných podkladoch určiť pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo rámcovej dohody, pričom je povinný ako pravidlo určiť aj to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1. V zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode je verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnený požadovať prijatie záväzku, že
a)
umiestnenie prevádzkarne počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a organizácia uchádzača alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a ich zmena bude možná len v prípade, ak nebude mať nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby, alebo
b)
v súvislosti s dodaním tovaru, uskutočnením stavebných prác alebo poskytnutím služby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody uchádzač vytvorí a udrží určitý počet pracovných miest alebo obsadí pracovné miesta určitým počtom nezamestnaných; počet pracovných miest a počet nezamestnaných musí byť primeraný predmetu zákazky.
(11)
Verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom určené pravidlá na hodnotenie kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať spravodlivú súťaž. V pravidlách na hodnotenie kritérií nesmú byť zahrnuté kvadratické, kubické alebo podobné rovnice.
(12)
Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti písomne poskytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.
(13)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(14)
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo s oznámením použitým ako výzva na súťaž.
(15)
O záujemcoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady, sa vedie evidencia, v ktorej sa uvedie obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania a dátum poskytnutia súťažných podkladov.
(16)
Ak má súťažné podklady, informatívny dokument, sprievodnú dokumentáciu a iné doplňujúce podklady k dispozícii iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie ponúk sa uvedie adresa, na ktorej možno o tieto dokumenty požiadať, a ak je to vhodné, aj lehota na ich vyžiadanie, úhrada za ich poskytnutie a spôsob úhrady. Táto osoba pošle vyžiadané dokumenty záujemcovi bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti a vedie evidenciu o záujemcoch podľa odseku 15. Tým nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa tohto zákona.
(17)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy za predpokladu, že tieto podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych hľadísk; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok.
(18)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v súťažných podkladoch uviesť inštitúcie, od ktorých záujemca získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ochrany práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby počas plnenia zmluvy. Ak tieto informácie uvedie, v súťažných podkladoch požiada záujemcov, aby každý vo svojej ponuke predložil vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na uplatňovanie § 42 ods. 3.
(19)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť súťažné podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.
§ 35
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky sa vyhodnocujú na základe
a)
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo
b)
najnižšej ceny.
(2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 78 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(3)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú najmä kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb a ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ hodnotí efektívnosť nákladov s využitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, cena nemusí byť samostatným kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené pravidlá uplatnenia kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí každému z kritérií podľa odseku 3 relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím; tým nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa vyhodnotiť ponuku komplexne s použitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, ak si to verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhradí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky. Relatívnu váhu uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 78 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky, vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(5)
Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, uvedú sa v zostupnom poradí dôležitosti.
(6)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr.
(7)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmú byť ani požiadavky určené na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnený určiť relatívnu váhu kritérií, ktorými sú pozáručný servis a technická pomoc alebo iné kritériá, ktoré sú plnením, poskytovaným po dodaní hlavného plnenia alebo v súvislosti s ním, najviac v hodnote 30 % pre všetky takéto kritériá spoločne.
(9)
Kritériá, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk, sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované náležitosťami zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
§ 35a
Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie motorových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ zohľadní energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti podľa osobitného predpisu10a) v opise predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie ponúk.
§ 36
Zábezpeka
(1)
Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka nesmie presiahnuť
a)
5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 1 000 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur,
b)
3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 150 000 eur, ak ide o inú zákazku než podľa písm. a).
(2)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku, v súťažných podkladoch určí podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač.
(3)
Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia zmluvy.
(4)
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač
a)
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b)
v prípadoch podľa § 32 ods. 11 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo
c)
neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak
a)
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5,
b)
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5.
(6)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
§ 37
Variantné riešenia
(1)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch uvedie, či povoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže variantné riešenie povoliť, ak vyhodnocuje ponuky s cieľom vybrať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. V súťažných podkladoch sa uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať, a osobitné požiadavky na ich predloženie.
(3)
Vyhodnocujú sa len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Variantné riešenie nemožno vylúčiť z dôvodu, že zo zákazky na dodanie tovaru sa stane zákazka na poskytnutie služby alebo zo zákazky na poskytnutie služby sa stane zákazka na dodanie tovaru.
§ 38
Vysvetlenie
Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu časovej tiesne, poskytne verejný obstarávateľ vysvetlenie súťažných podkladov informatívneho dokumentu najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
§ 39
Predkladanie ponúk
(1)
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka doručuje
a)
poštou alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže,
b)
elektronicky, tak s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže.
(2)
Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka doručuje elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdí jej prijatie uchádzačovi.
(3)
Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených komunikačných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred oznámených formátoch kódovania a šifrovania. Obsah ponuky možno sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe,
b)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe.
(5)
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
(6)
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami v súlade s odsekom 3 tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.
§ 40
Komisia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu a ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, najmenej päťčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)
Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za niektorý z trestných činov podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo b).
(4)
Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a)
uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
c)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom,
e)
zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu.
(5)
Členom komisie nesmie byť ani
a)
osoba blízka11) osobám uvedeným v odseku 4 písm. a) až d) a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
(6)
Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie.
(7)
Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania nastanú.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spolu so zriadením komisie určiť náhradníkov, a to v rovnakom počte, ako počet členov komisie; náhradník musí spĺňať rovnaké podmienky, ako člen komisie. Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ komisiu doplnia spomedzi náhradníkov, ak boli určení.
§ 41
Otváranie ponúk
(1)
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
(2)
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni
a)
márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,
c)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),
d)
keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
1.
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
2.
ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,
3.
ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,
4.
uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.
(3)
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.
(4)
Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk a častí ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky a časti ponuky komisii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal postupy podľa § 39 ods. 3 a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 3.
§ 42
Vyhodnocovanie ponúk
(1)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú určené požiadavky. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. Pri vyhodnocovaní ponuky s variantným riešením postupuje podľa § 37 ods. 3.
(2)
Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
(3)
Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,
e)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(4)
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a)
30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b)
15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c)
15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
(5)
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač
a)
nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2 v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
b)
predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2,
c)
nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku 3,
d)
nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e)
predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 3.
(6)
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 34 ods. 2,
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c)
lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e).
(8)
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.
(9)
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,
e)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
f)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,

g)
ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
h)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(10)
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(11)
Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 20.
§ 43
Elektronická aukcia
(1)
Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 na predkladanie
a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
(2)
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorej charakteristické parametre a hodnoty nie sú kvantifikovateľné a nemožno ich vyjadriť podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť elektronickú aukciu vždy pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu; to platí aj ak ide o zadávanie zákazky pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže použiť elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.
(4)
Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, východiskom elektronickej aukcie sú
a)
ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách, alebo
b)
nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách.
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Súťažné podklady obsahujú najmä
a)
prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách,
b)
limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky,
c)
informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a kde to prichádza do úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia,
d)
dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
e)
podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať, ak to prichádza do úvahy,
f)
príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia.
(6)
Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien alebo nových hodnôt podľa odseku 4. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje najmä
a)
všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
b)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
c)
spôsob skončenia elektronickej aukcie,
d)
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt podľa odseku 4 druhej vety; vzorec musí obsahovať relatívnu váhu jednotlivých kritérií určených na výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred zredukuje na určitú hodnotu,
e)
osobitný vzorec pre každé variantné riešenie, ak je povolené.
(8)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve na účasť v elektronickej aukcii sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky podľa odseku 6. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vo výzve na účasť v elektronickej aukcii určiť, že elektronická aukcia sa bude opakovať, ak sa jej nezúčastnia najmenej traja uchádzači.
(9)
Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamuje všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže oznamovať aj ďalšie informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt parametrov, ak je to uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže kedykoľvek počas elektronickej aukcie zverejniť počet uchádzačov v určitej etape elektronickej aukcie, nesmie však uviesť ich totožnosť.
(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu,
a)
ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov,
b)
ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku elektronickej aukcie.
(13)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie používať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil čestnej hospodárskej súťaži, ani nesmie meniť predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch.
§ 44
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
(1)
Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 33, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
(4)
Ak zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača inštitúciami a orgánmi Európskej únie podľa osobitného predpisu,11a) v oznámení úspešnému uchádzačovi podľa odseku 1 sa uvedie, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, že úspešného uchádzača odporučia a schvália príslušné inštitúcie a orgány Európskej unie.11a)
§ 45
Uzavretie zmluvy
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva, koncesná zmluva a rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia podľa odseku 10, ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 27 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo osoby podľa § 28 ods. 2, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138.
(3)
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5.
(4)
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5.
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6.
(6)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a)
doručením rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
b)
ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,
c)
ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky uplynutím lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,
d)
uplynutím doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.
(7)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie podľa § 22 ods. 6, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 7.
(8)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača.
(9)
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa prvej vety alebo podľa druhej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 nesplnia povinnosť podľa druhej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2, sú povinní splniť povinnosť podľa druhej vety a poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej vety, štvrtej vety a piatej vety je dlhšia než 30 dní.
(10)
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, alebo v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku.
(11)
Povinnosť podľa odseku 10 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
(12)
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
§ 46
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak
a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 5,
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 alebo § 35a a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5,
d)
jej zrušenie nariadil úrad.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie oznámi Európskej komisii dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a úradu pošle oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na uverejnenie vo vestníku.
Dynamické nákupné systémy
§ 47
(1)
Dynamický nákupný systém je elektronický postup na zadávanie nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa slovníka obstarávania na tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, ktorý
a)
je na zadanie zákazky vytvorený na obmedzenú dobu, najviac na štyri roky,
b)
zadávanie zákazky a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom realizuje len elektronickými prostriedkami a dokumentmi v elektronickej podobe,
c)
je počas doby, na ktorú je zriadený, bezodplatne prístupný pre všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do dynamického nákupného systému v ňom,
d)
je dostupný na verejne prístupnom webovom sídle verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo na inom webovom sídle.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na zadanie zákazky použiť dynamický nákupný systém. Ministerstvo vnútra môže na účely podľa § 10 ods. 1 písm. a) a odseku 2 zriadiť informačný systém, prostredníctvom ktorého je možné vytvárať a používať dynamické nákupné systémy na zadanie zákazky.
(3)
Pri zadávaní zákazky s použitím dynamického nákupného systému sa primerane použije postup ustanovený pre užšiu súťaž.
(4)
Využitím dynamického nákupného systému nie je možné uzavrieť rámcovú dohodu ani zadať koncesiu.
(5)
Ak nie je v tomto paragrafe a § 47a až 47c ustanovené inak, na dynamické nákupné systémy sa vzťahuje Prvá časť tohto zákona okrem § 9 ods. 6, § 10b, § 11, 14, 15, § 16 ods. 2 a 5, § 17 ods. 2 a 3, § 18 ods. 10, § 18a a primerane sa použijú Druhá časť Prvá hlava tohto zákona okrem § 36, 37, § 39 ods. 3 a 6, § 41, 43, § 49 ods. 1, 2 a 5 a Druhá časť Štvrtá hlava tohto zákona okrem § 80 až 90.
(6)
Na dynamické nákupné systémy sa vzťahujú revízne postupy podľa Šiestej časti Štvrtej hlavy tohto zákona, pričom
a)
sa nepoužije § 136 ods. 9 a doručenie informácie o skutočnostiach podľa § 136 ods. 9 zabezpečuje automatizovaným spôsobom funkcia dynamického nákupného systému na to určená, a to bezodkladne po tom, ako nastanú,
b)
otváraním častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa rozumie zaradenie do dynamického nákupného systému a otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa rozumie vyhodnotenie ponúk predložených v rámci verejného obstarávania v dynamickom nákupnom systéme.
§ 47a
(1)
Zadávaniu každej zákazky s použitím dynamického nákupného systému predchádza vytvorenie dynamického nákupného systému vo vzťahu k tejto zákazke a zaradenie záujemcov o zadanie zákazky do tohto dynamického nákupného systému.
(2)
Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)
uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, že sa používa dynamický nákupný systém a uvedie adresu webového sídla, na ktorej možno získať informácie podľa písmena c) a určí lehotu na predkladanie žiadostí o zaradenie do dynamického nákupného systému v trvaní najmenej 30 dní,
b)
v súťažných podkladoch okrem iného uvedie povahu predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, používaných elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického pripojenia,
c)
ponúkne neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému,
d)
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti a formu, v akej má byť predložená informácia o sortimente tovarov, stavebných prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu.
(3)
Počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní každému záujemcovi predloženie žiadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému, ktorá obsahuje dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek podľa odseku 2.
(4)
Žiadosť o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Lehotu na vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do vytvoreného dynamického nákupného systému môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ predĺžiť, ak nevydal žiadnu výzvu na predkladanie ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného dynamického nákupného systému alebo mu oznámi dôvody nezaradenia.
§ 47b
(1)
Na každú konkrétnu zákazku verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického nákupného systému a ktorí požiadali o zaradenie najneskôr 15 dní pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk, osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto systému.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
presnú špecifikáciu zákazky,
b)
lehotu na predkladanie ponúk,
c)
presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
d)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených vo výzve na predkladanie ponúk.
(4)
Zmluva sa uzavrie s uchádzačom, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, v závislosti od použitých kritérií na vyhodnotenie ponúk.
§ 47c
(1)
Vytvorenie správy podľa § 21 ods. 2 a jej uverejnenie na profile zabezpečuje automatizovaným spôsobom funkcia informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený.
(2)
Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený, a to sprístupnením obsahu ponuky verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(3)
Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná aukčným postupom vždy, ak ide o zákazku na tovar a môže sa vykonať aukčným postupom, aj ak ide o zákazku na stavebné práce alebo služby.
(4)
Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov, ktoré sú rovnaké ako technické a programové prostriedky elektronického trhoviska, sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a zverejní všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona upraví podmienky používania dynamického nákupného systému z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii.
§ 48
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať Európskej komisii správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3, ak vylúči mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 6.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3
a)
o každej zákazke, rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému,
b)
o použití priameho rokovacieho konania podľa § 58 písm. a) a § 108j ods. 1 písm. a).
(3)
Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie
a)
informáciu o všetkých kategóriách výrobkov alebo činností, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 písm. r),
b)
informáciu o činnostiach, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2. písm. i) alebo j),
c)
informácie týkajúce sa zákaziek podľa § 73 ods. 1, 2, 4 a 5; obstarávateľ uvedie názvy príslušných podnikov, povahu a hodnotu zákaziek, dôkaz o tom, že vzťah medzi obstarávateľom a príslušným podnikom je v súlade s požiadavkami podľa § 73,
d)
správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3 o použití priameho rokovacieho konania podľa § 108j ods. 1 písm. a),
e)
správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3.
§ 49
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči úradu
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o splnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu na požiadanie aj ďalšie údaje alebo informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
(4)
Obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie údaje a informácie o zmluvách uzavretých podľa § 1 ods. 2 písm. s).
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1
a)
informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich zverejnenia podľa osobitného predpisu,11aa) alebo
b)
kópiu uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia, ak sa na verejného obstarávateľa a obstarávateľa nevzťahuje povinnosť zverejnenia podľa osobitného predpisu.11aa)
§ 49a
Povinnosti verejného obstarávateľa a úradu uverejniť informácie a dokumenty v profile
(1)
Verejný obstarávateľ uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
ak ide o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo koncesiu súťažné podklady, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 50 ods. 4; to neplatí vo vzťahu k súťažným podkladom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty, chránené podľa zákona,
b)
zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každý ich dodatok, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, rámcovej dohode, ich dodatku, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie, chránené podľa osobitných zákonov, alebo informácie, ktoré sa podľa osobitných zákonov nezverejňujú,
c)
dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k dodaniu a prebratiu tovaru alebo poskytnutiu služby alebo stavebnej práce,
d)
sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov, a to
1.
do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2.
ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)
zoznam subdodávateľov, ak ich uvedenie bolo podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní, a to
1.
do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2.
ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2)
Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
oznámenia podľa § 50 ods. 1, 2 a 4 bezodkladne po tom, ako sú mu doručené; ustanovenia § 50 ods. 3 a 5 tým nie sú dotknuté,
b)
všetky dokumenty a iné oznámenia, než podľa odseku 1 alebo písmena a), ktoré verejný obstarávateľ zasiela úradu podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje na dokumenty, oznámenia alebo ich časti, ktoré sa podľa zákona nezverejňujú alebo vo vzťahu ku ktorým zákon ukladá povinnosť mlčanlivosti,
c)
právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie podľa tohto zákona a o uložení poriadkovej pokuty podľa tohto zákona, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti.
(3)
Ak ide o zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k nim, ktoré sa zverejňujú podľa zákona, povinnosť podľa odseku 1 písm. b) môže verejný obstarávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, rámcovej dohody alebo ich dodatku, zverejnenej podľa osobitného predpisu.11aa)
(4)
Ponuky uchádzačov sa v profile zverejňujú až po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a po ukončení súťaže návrhov. Ak dôjde k zrušeniu postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov, ponuky sa v profile nezverejňujú.
(5)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inom webovom sídle; povinnosť zabezpečiť bezplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá.
(6)
Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
DRUHÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
§ 50
Uverejňovanie oznámení
(1)
Verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka, ak celková predpokladaná hodnota zákaziek na
a)
dodanie tovaru alebo rámcových dohôd na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v kalendárnom roku, je najmenej 750 000 eur; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
poskytnutie služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb uvedených v prílohe č. 2, ktoré plánuje zadávať v kalendárnom roku, je najmenej 750 000 eur.
(2)
Verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka alebo čo najskôr po schválení plánovaných zákaziek na stavebné práce s uvedením základnej charakteristiky predmetu zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánuje zadávať, ak predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 eur.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na priame rokovacie konanie.
(4)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle
a)
zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom,
b)
uzavrieť rámcovú dohodu verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom,
c)
vytvoriť dynamický nákupný systém; uverejnením zjednodušeného oznámenia sa vyhlasuje verejné obstarávanie v rámci dynamického nákupného systému.
(5)
Neuverejnia sa informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži; ak sa dôvod nezverejnenia týka len časti informácie, nezverejňuje sa len táto časť a zvyšok zákazu zverejnenia nepodlieha.
(6)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.
§ 51
Verejná súťaž
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
45 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo
b)
30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú takéto údaje a informácie k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje; lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní.
(2)
Lehotu na predkladanie ponúk možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
(3)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a odseku 4 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
(4)
Ak verejný obstarávateľ neponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a sprievodnej dokumentácii podľa odseku 2, je povinný ich poslať záujemcovi do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 33. Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, sa vyhodnocujú podľa § 42.
(6)
Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronického trhoviska, pričom
a)
vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky,
b)
z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 9c ods. 2 písm. m), pričom môže na účely vytvorenia zmluvy elektronicky komunikovať s tým, kto vybranú ponuku predložil; verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž,
c)
použije len podmienky účasti podľa § 26,
d)
nepoužije ustanovenia § 32 ods. 3 písm. b), § 35 ods. 1 písm. a), § 36 a 37 a nepoužije ani ustanovenie § 32 ods. 11, ak v písmene m) nie je ustanovené inak,
e)
ponuka vybraná podľa písmena a) je po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania považovaná za ponuku predloženú v lehote na predkladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meniť a nie je ju možné vziať späť; ustanovenie písmena j) tým nie je dotknuté,
f)
po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 96 ods. 4 použije rovnako,
g)
súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú len v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak,
h)
v časti ponuky „Ostatné“ sa predkladá vlastný návrh plnenia predmetu zákazky,
i)
otváranie ponúk podľa § 41 je neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela,
j)
na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 43,
k)
zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, len ak ju všetky strany zmluvy podpíšu zaručeným elektronickým podpisom9) alebo zaručenou elektronickou pečaťou;9) inak sa uzatvára v listinnej podobe,
l)
ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca na elektronickom trhovisku identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom,
m)
ak záujemca nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže sa zaregistrovať na elektronickom trhovisku na účely konkrétneho už vyhláseného verejného obstarávania a predložiť ponuku aj bez zápisu do zoznamu podnikateľov, pričom sa mu umožní preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou takej registrácie; ustanovenie § 44 ods. 1 tým nie je dotknuté.
Užšia súťaž
§ 52
(1)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 10 a najviac na 20 tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ určí najmä
a)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
b)
obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom, lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia, ako 10 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 53
(1)
Verejný obstarávateľ môže vyzvať na predkladanie ponúk aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ak nie sú jej súčasťou, alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom, ak verejný obstarávateľ ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom,
b)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
d)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
e)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné a sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným a ekonomickým postavením a technickou alebo odbornou spôsobilosťou, ako pôvodne určil verejný obstarávateľ,
f)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
g)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybratým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie ponuky toho, kto nepožiadal o účasť. Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ ich bezodkladne po vyžiadaní poskytne záujemcom. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
§ 54
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
36 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú takéto údaje a informácie k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje; lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(2)
Lehotu na predkladanie ponúk možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom; v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie internetovú adresu, na ktorej umožňuje prístup k súťažným podkladom.
(3)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom a nemožno použiť lehoty podľa odseku 1, lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(4)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a § 53 ods. 3 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 55
(1)
Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť, len ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu boli všetky ponuky neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia; verejný obstarávateľ nie je povinný zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí v predchádzajúcej verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
b)
povaha dodávok tovaru, stavebných prác alebo poskytovaných služieb alebo riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny,
c)
požiadavky na služby, najmä finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne, aby sa mohla použiť verejná súťaž alebo užšia súťaž,
d)
stavebné práce sa uskutočnia len na výskum, testovanie alebo vývoj, a nie na vytváranie zisku ani na krytie nákladov na výskum a vývoj,
e)
ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú právnické služby alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva.
(2)
Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka je najmä ponuka, ktorá
a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky,
b)
je v rozpore so zákonom,
c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
§ 56
(1)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ určí najmä
a)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
b)
obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 57
(1)
Ak sa nedosiahol určený minimálny počet záujemcov, verejný obstarávateľ môže vyzvať na predloženie ponuky aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 53 ods. 2, miesto a predpokladaný termín rokovania o predloženej ponuke.
(3)
Pri výzve na predkladanie ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 53 ods. 3.
(4)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch a s cieľom vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo ponuku s najnižšou cenou.
(6)
Ak ide o rokovacie konanie so zverejnením podľa § 55 ods. 1 písm. e), verejný obstarávateľ
a)
môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,
b)
nie je povinný použiť elektronickú aukciu a
c)
môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 % vyššiu, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
(7)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov.
(8)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Túto možnosť verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu ponúk, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok vhodných uchádzačov.
(9)
Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.
Priame rokovacie konanie
§ 58
Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
d)
požadované výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto písmena nesmie presiahnuť tri roky,
f)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnej burze,
g)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h)
ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,
i)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,
j)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže,
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
§ 59
(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v § 58, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.
(2)
Verejný obstarávateľ požiada záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v závislosti od predmetu zákazky.
(3)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorým by došlo k zvýhodneniu niektorých záujemcov. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.
(5)
Verejný obstarávateľ je povinný zaslať úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 1 oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní použitie priameho rokovacieho konania a uvedie, ktorá podmienka podľa § 58 bola splnená, vrátane skutkového vymedzenia; ak ide o zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti, zašle oznámenie najneskôr jeden deň predo dňom odoslania výzvy a ak ide o obstaranie tovaru na komoditnej burze zašle oznámenie najneskôr v deň nasledujúci po dni obstarania tovaru.
Súťažný dialóg
§ 60
(1)
Verejný obstarávateľ môže použiť súťažný dialóg, ak ide o obzvlášť zložité projekty a nemožno použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa. Ponuky sa musia vyhodnotiť len na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
(2)
Obzvlášť zložitou zákazkou sa rozumie zákazka, pri ktorej zadávaní verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný
a)
definovať technické požiadavky podľa § 34 ods. 2 písm. b), c) alebo d), ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele, alebo
b)
špecifikovať právne alebo finančné podmienky projektu.
(3)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet. Verejný obstarávateľ vyzve na účasť na dialógu súčasne len vybratých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na účasť na dialógu toho, kto nepožiadal o účasť.
(4)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
opis projektu a svoje požiadavky, ak ich neuvedie v informatívnom dokumente,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
d)
ďalšie potrebné informácie.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 61
(1)
Výzva na účasť na dialógu obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie informatívneho dokumentu, ak nie je už súčasťou výzvy, alebo odkaz na prístup k tomuto dokumentu, ak verejný obstarávateľ k nemu ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami,
b)
výšku a spôsob úhrady za informatívny dokument, ak sa vyžaduje,
c)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
d)
miesto a termín uskutočnenia dialógu a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa uskutoční,
e)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné, ktoré sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným a ekonomickým postavením a technickou alebo odbornou spôsobilosťou, ako pôvodne určil verejný obstarávateľ,
f)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente,
g)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Ak informatívny dokument nie je súčasťou výzvy na účasť na dialógu, verejný obstarávateľ ho bezodkladne po vyžiadaní poskytne vybratým záujemcom.
(3)
Počas dialógu verejný obstarávateľ môže s vybratými uchádzačmi prerokovať všetky hľadiská projektu. Verejný obstarávateľ môže určiť ceny alebo odmeny pre uchádzačov, ktorí sa zúčastnia dialógu.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný počas dialógu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov.
(5)
Verejný obstarávateľ nesmie poskytnúť ostatným uchádzačom navrhované riešenia ani iné dôverné informácie získané od uchádzača, s ktorým sa viedol dialóg, bez jeho súhlasu.
(6)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prerokovať v etape dialógu, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente. Túto možnosť verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente.
(7)
Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu riešení, ktoré sa majú prerokovať, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok riešení. Verejný obstarávateľ pokračuje v takomto dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia spĺňajúce jeho potreby. Ak je to potrebné, porovnávaním týchto riešení. Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania v rámci dialógu zápisnicu.
§ 62
(1)
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o skončení dialógu a vyzve ich na predloženie konečnej ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu. Tieto ponuky musia obsahovať všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.
(2)
Výzva na predloženie konečnej ponuky obsahuje
a)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
c)
miesto a termín otvárania ponúk,
d)
ďalšie potrebné informácie.
§ 63
(1)
Na otváranie ponúk sa vzťahuje § 41 primerane. Ponuky sa vyhodnocujú podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente s cieľom vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
(2)
Komisia môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo spresnenie predloženej ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie alebo spresnenie, ktorým by došlo k zmene základných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, k diskriminácii alebo ktoré by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
(3)
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia, o vysvetlenie aspektov ponuky alebo o potvrdenie záväzkov uvedených v ponuke. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie, ktorým by došlo k zmene podstatných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, k diskriminácii alebo ktoré by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
§ 64
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy zadávania zákaziek vrátane použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 35 a § 35a.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody, ak zmluvnou stranou je verejný obstarávateľ na úseku obrany alebo verejného poriadku a bezpečnosti. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Rámcovú dohodu možno uzavrieť na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb nevyžadujúce zložité technické požiadavky. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
(3)
Na základe rámcovej dohody možno zadávať zákazku len osobe, ktorá je účastníkom rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.
(4)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným účastníkom, zákazky na základe takejto dohody sa zadávajú v rámci podmienok určených v rámcovej dohode. Zadávaniu zákazky môže predchádzať písomná konzultácia. Ak je to potrebné, verejný obstarávateľ môže požiadať o doplnenie ponuky.
(5)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými účastníkmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri. Rámcovú dohodu možno uzavrieť s nižším počtom uchádzačov len za predpokladu, že ostatné predložené žiadosti o účasť alebo ponuky sú neprijateľné. Na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými uchádzačmi možno zadávať zákazku
a)
bez opätovného otvárania súťaže v rámci podmienok určených v tejto dohode alebo
b)
opätovným otvorením súťaže, ak v rámcovej dohode nie sú určené všetky podmienky.
(6)
Pri opätovnom otvorení súťaže všetci účastníci tejto dohody opäť súťažia na základe rovnakých, a ak je to potrebné, presnejšie formulovaných podmienok uvedených v rámcovej dohode nasledujúcim postupom:
a)
zadávaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia s uchádzačmi, ktorí sú schopní zákazku realizovať,
b)
verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk; pri určení lehoty na predkladanie ponúk vezme do úvahy zložitosť predmetu zákazky, čas potrebný na vypracovanie a poslanie ponúk,
c)
ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostáva dôverný až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)
verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií uvedených v rámcovej dohode a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom.
§ 65
Bytová výstavba
(1)
Ak ide o zákazku, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba nájomných bytov, ktorej rozsah, zložitosť a predpokladaná lehota výstavby vyžaduje úzku spoluprácu tímu zloženého zo zástupcov verejného obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov, možno zvoliť osobitný postup pri výbere partnerov, ktorí sa začlenia do tímu.
(2)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie čo najpresnejší opis stavebných prác, ktorý umožní vytvorenie reálnej predstavy o predmete zákazky, a podmienky účasti podľa § 26 až 30.
TRETIA HLAVA
KONCESIA
§ 66
(1)
Pri zadávaní koncesie je verejný obstarávateľ povinný postupovať podľa odsekov 2 až 4 a § 67 a 68, ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 eur. Predpokladaná hodnota koncesie sa určí podľa § 5.
(2)
Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii stavby14) alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania služby. Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej lehoty. Koncesnú lehotu nemožno stanoviť na neurčitý čas.
(3)
Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť alebo služby, ktorá sa má poskytovať, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára vyplývajúceho z práva užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy počas koncesnej lehoty.
(4)
Pravidlá pri koncesii sa nepoužijú, ak ide o prípady uvedené v § 1 ods. 2 písm. a),c), d),l) a o).
§ 67
(1)
Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a prvej hlavy a druhej hlavy tejto časti, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak; nepoužijú sa § 25, § 36, § 43, § 47 až 47c, § 52 ods. 4, § 54 ods. 3, § 56 ods. 4, § 58, § 59, § 64 a § 65.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii. Oznámenie o koncesii
a)
na stavebné práce pošle publikačnému úradu a úradu,
b)
na služby pošle úradu.
(3)
Verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 12 pracovných dní po uzavretí koncesnej zmluvy.
(4)
Pri vypracovaní a posielaní oznámení podľa odsekov 2 a 3 verejný obstarávateľ postupuje podľa § 23 ods. 1.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 45 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii
a)
na stavebné práce publikačnému úradu,
b)
na služby úradu.
(6)
Verejný obstarávateľ je zároveň s vyhlásením koncesie povinný zverejniť v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávateľ uvažoval pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa k rozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie, než zadanie zákazky iným spôsobom podľa tohto zákona.
§ 68
(1)
Verejný obstarávateľ môže
a)
vyžadovať od koncesionára, aby zmluvy predstavujúce minimálne 30 % z celkovej ceny stavebných prác alebo služieb, na ktoré sa má uzavrieť koncesná zmluva, uzavrel s tretími osobami a zároveň umožnil zvýšenie tohto podielu; minimálny percentuálny podiel sa uvedie v koncesnej zmluve, alebo
b)
požiadať uchádzačov, aby vo svojich ponukách určili percentuálny podiel z celkovej ceny stavebných prác alebo služieb, ktorý zabezpečia tretími osobami.
(2)
Ustanovenia odseku 1 a § 66 a 67 sa nepoužijú, ak ide o dodatočné stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte alebo v pôvodnej koncesnej zmluve, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností. Takéto stavebné práce alebo služby sa zadávajú koncesionárovi pod podmienkou, že ich zadá pôvodnému dodávateľovi, ak
a)
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia koncesnej zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
b)
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia koncesnej zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej koncesnej zmluvy.
(3)
Súhrnná hodnota dodatočných stavebných prác alebo služieb nesmie presiahnuť 20 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy.
§ 69
Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby tretím osobám postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
Pravidlá pre koncesionára, ktorý nie je verejným obstarávateľom
§ 70
(1)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, postupuje pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác tretím osobám podľa pravidiel ustanovených v § 71, ak predpokladaná hodnota týchto zákaziek sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 eur. Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa určí podľa § 5.
(2)
Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať koncesiu, alebo prepojené podniky.
(3)
Prepojeným podnikom na účely zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom, sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv koncesionár alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na koncesionára, alebo ktorá spolu s koncesionárom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4)
Prepojeným podnikom je aj právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv člen koncesionára, alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na člena koncesionára, alebo ktorá spolu s členom koncesionára podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(5)
Priamym alebo nepriamym rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu.
(6)
Úplný zoznam dodávateľov podľa odseku 2 sa uvedie v žiadosti o koncesiu. Tento zoznam je potrebné aktualizovať pri každej zmene.
§ 71
(1)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, pri zadávaní zákaziek podľa § 70 je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác posiela publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na poskytnutie služby posiela úradu podľa § 23 ods. 1. V oznámení uvedie
a)
opis predmetu zákazky,
b)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ponúk,
c)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
d)
podmienky účasti podľa § 27 a 28, ak sa vyžadujú,
e)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Túto lehotu možno skrátiť o 5 dní, ak koncesionár umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
(4)
Ak nie sú súťažné podklady na vypracovanie ponuky alebo doplňujúce informácie poskytnuté v určených lehotách aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, koncesionár primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
(5)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak zákazka na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb zadávaná tretím osobám spĺňa jednu z podmienok uvedených v § 58.
(6)
Na obstarávateľa sa ustanovenie § 67 ods. 6 vzťahuje rovnako.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM
§ 72
Obstarávateľ je povinný použiť na zadávanie nadlimitnej zákazky postup podľa druhej hlavy, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak.
§ 73
(1)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú
a)
na nákup vody, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 8 ods. 4,
b)
na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 8 ods. 3 alebo § 8 ods. 9 písm. a).
(2)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb za predpokladu, že minimálne 80 % priemerného ročného obratu8a) dosiahnutého prepojeným podnikom za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb podnikom, s ktorými je prepojený a ktoré zadáva
a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným z týchto obstarávateľov.
(3)
Prepojený podnik na účely zadávania zákaziek obstarávateľom je právnická osoba, ktorej účtovná závierka je konsolidovaná s účtovnou závierkou obstarávateľa podľa osobitného predpisu,15) alebo právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávateľa, alebo ktorá spolu s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4)
Ak priemerný ročný obrat8a) prepojeného podniku za predchádzajúce tri roky nemožno preukázať podľa odseku 2 z dôvodu jeho založenia alebo začatia vykonávania činnosti, preukáže sa najmä predpokladaným obratom8a).
(5)
Ak tie isté alebo porovnateľné dodávky tovaru, stavebné práce alebo služby poskytuje viac ako jeden prepojený podnik, vezme sa do úvahy celkový obrat8a) z poskytovania dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb týmito prepojenými podnikmi.
(6)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré
a)
zadáva právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov právnickej osoby podľa písmena a) zadáva tejto právnickej osobe za predpokladu, ak
1.
táto právnická osoba bola založená na vykonávanie príslušnej činnosti najmenej na obdobie troch rokov a
2.
spoločenská zmluva určuje, že obstarávatelia, ktorí sú jej zakladateľmi, zostanú jej členmi najmenej na obdobie troch rokov.
§ 74
Zákazky zahŕňajúce niekoľko činností
(1)
Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností sa riadi pravidlami platnými pre činnosť, na ktorú je v prevažnej miere určená; obstarávateľ nesmie rozdeliť zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitných zákaziek.
(2)
Zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom a časť sa má riadiť postupom zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom a objektívne nemožno určiť, na ktorú činnosť je zákazka v prevažnej miere určená.
(3)
Zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom a časť sa neriadi týmto postupom ani postupom zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom a objektívne nemožno určiť, na ktorú činnosť je zákazka v prevažnej miere určená.
§ 75
Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru
(1)
Obstarávateľ môže vylúčiť ponuku na dodávku tovaru, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretej krajiny podľa osobitného predpisu16) predstavuje viac ako polovicu celkovej hodnoty výrobkov tvoriacich ponuku. Na účely posudzovania podielu výrobkov sa za výrobok považuje aj softvér používaný v zariadeniach telekomunikačných sietí.
(2)
Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 35 dve alebo viaceré ponuky rovnocenné, uprednostní sa ponuka, ktorú nemožno vylúčiť podľa odseku 1, ak rozdiel v cenách nie je vyšší ako tri percentá.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak by bol obstarávateľ v dôsledku toho povinný obstarať tovar s technickými vlastnosťami odlišnými od tovaru skôr získaného, ktorý nemožno použiť z dôvodu technických problémov v jeho prevádzkarni a údržbe, alebo preto, že by mu to spôsobilo neúmerne vysoké náklady.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na ponuky, v ktorých podiel výrobkov podľa odseku 1 pochádza z tretej krajiny, s ktorou Európska únia neuzavrela dvojstrannú alebo viacstrannú dohodu zabezpečujúcu porovnateľný a efektívny prístup dodávateľov z členských štátov na trhy tejto tretej krajiny.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie je uzavretá viacstranná alebo dvojstranná dohoda s treťou krajinou, ktorá zaručuje dodávateľom z členských štátov porovnateľný a efektívny prístup na trh tejto krajiny, alebo ak iné nevyplýva zo záväzkov, ktoré má Európska únia alebo jej členské štáty k tejto krajine.
Uverejňovanie oznámení
§ 76
(1)
Obstarávateľ uverejní pravidelné informatívne oznámenie aspoň raz za rok, ak
a)
celková predpokladaná hodnota zákaziek na dodanie tovaru alebo rámcových dohôd na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, je najmenej 750 000 eur; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
celková predpokladaná hodnota zákaziek na služby alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb uvedených v prílohe č. 2, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, je najmenej 750 000 eur,
c)
predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcovej dohody na stavebné práce s uvedením hlavných charakteristík, ktorú plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 eur.
(2)
Obstarávateľ uverejní pravidelné informatívne oznámenie podľa odseku 1, ak ide
a)
o tovar a služby, podľa možnosti čo najskôr po začatí kalendárneho roka,
b)
o stavebné práce, podľa možnosti čo najskôr po schválení plánu zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné práce, ktoré plánuje obstarať.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na priame rokovacie konanie.
(4)
Obstarávateľ môže uverejniť alebo poslať na uverejnenie publikačnému úradu aj pravidelné informatívne oznámenie týkajúce sa dôležitých projektov, ktoré nie je povinný uverejniť. Ak takéto oznámenie uverejní, informácie v ňom uvedené nemusí opakovať v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, postačí, ak uvedie, že toto oznámenie je doplňujúce oznámenie k zverejnenému pravidelnému informatívnemu oznámeniu.
(5)
Obstarávateľ sprístupní na žiadosť záujemcu, ktorý prejaví záujem získať zákazku, technické požiadavky pravidelne uvádzané v zmluvách, ktorých predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, alebo technické požiadavky, ktoré plánuje uplatniť pri zadávaní zákazky, na ktorú sa vzťahuje pravidelné informatívne oznámenie podľa odsekov 1 a 2. Ak technické požiadavky vychádzajú z technických špecifikácií, ktoré sú dostupné, postačuje uvedenie odkazu na tieto technické špecifikácie.
§ 77
(1)
Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom
a)
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž,
b)
oznámenia o kvalifikačnom systéme,
c)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Ak ide o dynamický nákupný systém, je výzva na súťaž oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa odseku 1 písm. c) v rámci tohto systému. Výzva na súťaž na zákazky zadávané na základe tohto systému je zjednodušeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
§ 78
(1)
Ak výzvu na súťaž obstarávateľ realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, v takomto oznámení uvedie najmä
a)
osobitne údaje o tovare, o stavebných prácach alebo o službách, ktoré budú predmetom zákazky,
b)
informáciu o zadávaní zákazky na základe užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením bez ich ďalšieho uverejňovania,
c)
lehotu, v ktorej sa majú záujemcovia písomne prihlásiť.
(2)
Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž sa uverejní najskôr 12 mesiacov pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 3.
(3)
Obstarávateľ pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti vyzve všetkých záujemcov, aby opätovne potvrdili svoj záujem o účasť na základe podrobných informácií o predmete zákazky. Výzva obsahuje najmä
a)
druh a množstvo predmetu zákazky vrátane uplatnenia možnosti doplňujúcich zákaziek, a ak je to možné, predpokladanú lehotu, do ktorej možno doplňujúcu zákazku uskutočniť; ak ide o opakované zákazky, druh a množstvo predmetu zákazky, a ak je to možné, predpokladanú lehotu, v ktorej budú neskoršie uverejnené oznámenia o súťažiach na dodávku tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb,
b)
označenie, či ide o postup podľa užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
c)
dátum začatia alebo dátum skončenia dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
d)
adresu a lehotu na predloženie žiadostí o účasť v súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť žiadosti predložené,
e)
adresu obstarávateľa a informácie potrebné na získanie súťažných podkladov a ďalších dokumentov,
f)
ekonomické a technické podmienky, finančné záruky a ďalšie informácie požadované od záujemcov,
g)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
h)
označenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo kúpa tovaru na splátky alebo akákoľvek ich kombinácia,
i)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu alebo poradie dôležitosti týchto kritérií, ak tieto informácie nie sú uvedené v pravidelnom informatívnom oznámení, súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo vo výzve na rokovanie.
(4)
Lehotu na predloženie žiadostí o účasť a lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ určí podľa § 82 a 84 alebo § 85 a 86.
§ 79
(1)
V oznámení o výsledku verejného obstarávania môže obstarávateľ označiť informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie. Tieto informácie sa môžu týkať prijatých ponúk, úspešného uchádzača alebo cien; v zjednodušenej forme sa poskytujú len na štatistické účely.
(2)
Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby podľa § 88 písm. b), v oznámení o výsledku verejného obstarávania obstarávateľ môže obmedziť informácie určené na uverejnenie, ktoré sa týkajú povahy a množstva poskytovaných služieb, na odkaz na výskumné a vývojové služby.
(3)
Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby, pri ktorých zadávaní nemožno použiť podmienku uvedenú v § 88 písm. b), obstarávateľ môže z dôvodu ochrany dôverných obchodných informácií obmedziť informácie, ktoré sa majú poskytnúť a týkajú sa povahy a množstva takýchto služieb.
(4)
Informácie uverejnené podľa odsekov 2 a 3 musia byť minimálne v takom rozsahu, v akom sa uverejnili v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Ak ide o kvalifikačný systém, minimálne v takom rozsahu, v akom sú uvedené v zozname kvalifikovaných dodávateľov týchto služieb podľa § 80 ods. 6.
§ 80
Kvalifikačný systém
(1)
Obstarávateľ môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov. Obstarávateľ, ktorý vytvoril kvalifikačný systém, umožní záujemcom, aby mohli kedykoľvek požiadať o kvalifikáciu.
(2)
Zriadenie kvalifikačného systému musí byť predmetom oznámenia o kvalifikačnom systéme. Z oznámenia musí byť zrejmý jeho účel a dostupnosť pravidiel uplatňovania. Ak kvalifikačný systém má trvať dlhšie ako tri roky, oznámenie o kvalifikačnom systéme obstarávateľ zverejňuje ročne. Ak má kvalifikačný systém kratšiu dobu trvania, je postačujúce jeho počiatočné uverejnenie.
(3)
Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kvalifikačné stupne, musí byť vedený na základe objektívnych kritérií a pravidiel určených obstarávateľom. Ak kritériá a pravidlá vedenia kvalifikačného systému obsahujú technické požiadavky, tie sa uplatnia podľa § 34 a § 35a. Kritériá a pravidlá možno aktualizovať podľa potreby.
(4)
Obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 32 ods. 2; splnenie podmienok účasti vyhodnocuje podľa podľa § 33 ods. 2 a 9.
(5)
Kritériá a pravidlá kvalifikačného systému obstarávateľ sprístupní na žiadosť záujemcu. Aktualizácia kritérií a pravidiel sa oznámi dotknutým dodávateľom. Ak obstarávateľ zistí, že kvalifikačný systém používaný inou osobou sa zhoduje s jeho požiadavkami, oznámi kvalifikovaným dodávateľom a záujemcom o kvalifikáciu názov tejto osoby.
(6)
Obstarávateľ vedie zoznam kvalifikovaných dodávateľov. Zoznam kvalifikovaných dodávateľov môže byť rozdelený do kategórií podľa typu zákazky, pre ktorý je kvalifikácia platná.
(7)
Pri vytváraní alebo vedení kvalifikačného systému obstarávateľ postupuje podľa odseku 2. Obstarávateľ informuje záujemcu o kvalifikáciu o svojom rozhodnutí týkajúcom sa jeho zaradenia do kvalifikačného systému najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. Ak obstarávateľ rozhodne v lehote dlhšej ako štyri mesiace odo dňa doručenia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, musí v priebehu dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti informovať záujemcu o kvalifikáciu o dôvodoch oprávňujúcich ho na predĺženie tejto lehoty a o termíne, v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho žiadosti.
(8)
Ak obstarávateľ zamietne žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému, musí informovať záujemcu o kvalifikáciu o svojom rozhodnutí najneskôr do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zamietnutí jeho žiadosti s uvedením dôvodu podľa odseku 3.
(9)
Obstarávateľ, ktorý vytvorí a vedie kvalifikačný systém, môže ukončiť kvalifikáciu dodávateľa len z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný systém podľa odseku 3. Úmysel ukončiť kvalifikáciu obstarávateľ vopred písomne oznámi kvalifikovanému dodávateľovi spolu s dôvodom alebo dôvodmi umožňujúcimi vykonať tento postup minimálne 15 dní pred dňom ukončenia jeho kvalifikácie.
(10)
Ak obstarávateľ použije oznámenie o kvalifikačnom systéme ako výzvu na súťaž, záujemcovia v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením sa vyberú z kvalifikovaných dodávateľov.
§ 81
Verejná súťaž
(1)
Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 51 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 2 až 4. Obstarávateľ môže použiť postup podľa § 51 ods. 6.
(2)
Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, nesmie byť však kratšia ako 22 dní.
(3)
V dôsledku kumulatívneho účinku skrátenia lehoty na predkladanie ponúk podľa odseku 2 a § 51 ods. 2 lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti, ich splnenie posúdi podľa § 33. Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, sa vyhodnocujú podľa § 42.
Užšia súťaž
§ 82
(1)
Obstarávateľ môže znížiť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, pričom prihliada na to, aby umožnil hospodársku súťaž. Výber záujemcov sa uskutočňuje v súlade s objektívnymi pravidlami, ktoré sú dostupné zainteresovaným záujemcom. Tieto pravidlá môžu vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(2)
V pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľ určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti, ak sa určujú.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
§ 83
(1)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ak nie sú už jej súčasťou, alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom, ak obstarávateľ ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom,
b)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
lehotu na vyžiadanie doplňujúcich podkladov, kde to prichádza do úvahy, ako aj cenu a podmienky ich úhrady,
d)
informáciu o uverejnení oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
e)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak nie sú uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
g)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch,
h)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú priložiť,
i)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 53 ods. 3.
§ 84
(1)
Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk.
(2)
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 1, obstarávateľ určí lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako 24 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(3)
Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 2 možno skrátiť o 5 dní, ak obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia použitého ako výzva na súťaž, a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(4)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a § 83 ods. 2 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak si vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky; to neplatí, ak lehota na predkladanie ponúk bola určená podľa odseku 1.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 85
(1)
Obstarávateľ môže znížiť počet záujemcov, ktorých vyzve na rokovanie, pričom prihliada na to, aby umožnil hospodársku súťaž. Výber záujemcov sa uskutočňuje v súlade s objektívnymi pravidlami, ktoré sú dostupné zainteresovaným záujemcom. Tieto pravidlá môžu vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(2)
V pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľ určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti, ak sa určujú.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
§ 86
(1)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 83 ods. 1, miesto a predpokladaný termín rokovania o predloženej ponuke.
(2)
Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 53 ods. 3.
(3)
Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk.
(4)
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 3, obstarávateľ určí lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako 24 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(5)
Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 4 možno skrátiť o päť dní, ak obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia použitého ako výzva na súťaž, a nesmie byť kratšia ako desať dní.
(6)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a podľa odseku 2, aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak si vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky; toto sa nevzťahuje na prípady, ak lehota na predkladanie ponúk bola určená podľa odseku 3.
§ 87
Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o zmluvných podmienkach a v priebehu rokovania je povinný postupovať podľa § 57 ods. 7 a 9. Obstarávateľ môže postupovať podľa § 57 ods. 6 a 8, ak túto možnosť uvedie v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.
Priame rokovacie konanie
§ 88
Priame rokovacie konanie môže obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži, užšej súťaži alebo rokovacom konaní so zverejnením nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť a za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely zabezpečenia zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj; zadávanie takejto zákazky nesmie byť prekážkou pre súťažné zadávanie nasledujúcich zákaziek, ktoré sú určené najmä na tieto účely,
c)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
d)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe,
f)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,
g)
ide o nové stavebné práce spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác uskutočňovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže, užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
2.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia použitého ako výzva na súťaž pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3.
predpokladaná hodnota opakovaných stavebných prác sa zahrnie do celkovej predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
h)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnej burze,
i)
ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody,
j)
ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná len v určitom krátkom časovom období,
k)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
l)
ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí obstarávateľ vyzvať všetkých.
§ 89
Obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky podľa § 88, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Obstarávateľ postupuje podľa § 59 ods. 2 až 5.
§ 90
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody obstarávateľ použije postupy zadávania zákaziek podľa tejto časti zákona.
(2)
Obstarávateľ môže považovať rámcovú dohodu za zmluvu na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb.
(3)
Ak obstarávateľ uzavrel rámcovú dohodu podľa tejto časti zákona, môže na základe rámcovej dohody zadávať zákazku podľa § 88 písm. i).
(4)
Rámcová dohoda nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
TRETIA ČASŤ
Postupy pri podlimitných zákazkách
§ 91
Úvodné ustanovenia
(1)
Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ
a)
postupuje podľa § 96 až 99, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
b)
postupuje podľa § 100 až 102, ak ide o
1.
iné tovary, stavebné práce alebo služby, než podľa písmena a),
2.
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, alebo
3.
verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo právnickú osobu podľa § 6 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak im technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písmena a),
(2)
Pri použití postupu podľa odseku 1 písm. a) nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.
(3)
Osoba podľa § 7 postupuje pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska ako verejný obstarávateľ.
Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska
§ 96
(1)
Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia podľa tohto zákona.
(2)
Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickom trhovisku ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, pričom je povinný ich zaradiť do príslušnej časti podľa klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb a uviesť najmenej cenu alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia alebo dodania plnenia a miesto, kde je schopný plnenie dodať. Zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obstarávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona a obchodných podmienok elektronického trhoviska.
(3)
Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.
(4)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb [§ 9d ods. 6 písm. c)], v akej bola predbežne akceptovaná ponuka, ako aj všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, zaslaná na adresu elektronickej komunikácie [§ 9d ods. 6 písm. a)] informácia o predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3.
(5)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ a ktorá nesmie byť kratšia, než 72 hodín, je každý registrovaný uchádzač alebo záujemca oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar, stavebné práce alebo služby, ktoré sú totožné alebo ekvivalentné s tými, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná; predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý umožňuje každému vidieť, aká nová ponuka bola predložená. Lehota podľa prvej vety neplynie počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja; ustanovenie § 9c ods. 10 sa nepoužije.
(6)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ponuku s najnižšou cenou z ponúk, predložených podľa odseku 5 a ponuky, predbežne akceptovanej podľa odseku 3.
(7)
Akceptovanie podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok, uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
(8)
Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom a po predbežnej akceptácii podľa odseku 3 až do uzatvorenia zmluvy bola zverejňovaná vždy len jedna ponuka, a to v danom čase s najnižšou cenou.
§ 97
(1)
Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 96, pričom v takom prípade,
a)
zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 34 a 35,
b)
registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska,
(2)
Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 96 ods. 4 až 8 použijú primerane.
§ 98
Ak v predchádzajúcom postupe podľa § 97 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 100.
§ 99
(1)
Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 91 ods. 1 písm. a) postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 96 až 99 ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a)
hodnotu zákazky,
b)
predmet zákazky,
c)
identifikáciu úspešného uchádzača.
(3)
Pri zákazke podľa § 91 ods. 1 písm. a) sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(4)
Ministerstvo vnútra zabezpečí prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska zverejnenie každej zmluvy, ktorá sa uzatvorila postupom podľa § 96 až 99 v Centrálnom registri zmlúv;12b) na tento účel poskytne Úrad vlády Slovenskej republiky ministerstvu vnútra potrebnú súčinnosť.
(5)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
§ 100
(1)
Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a
a)
určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30, a určí ich v súlade s § 32 ods. 6; § 32 ods. 10 a 11 sa použije primerane,
c)
posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk; v prípade skupiny dodávateľov sa použije § 31,
d)
vypracuje súťažné podklady podľa § 34 a uverejní ich v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk okrem častí súťažných podkladov, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty chránené podľa zákona; ak verejný obstarávateľ povoľuje predloženie variantných riešení, postupuje podľa § 37 primerane,
e)
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f)
ak ide o zákazku, pri ktorej
1.
môže podať námietky aj iná osoba než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), na predkladanie ponúk sa použije § 39 a na otváranie ponúk § 41,
2.
nemôže podať námietky iná osoba než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom podľa odseku 6,
g)
je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu, ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia než 40 000 eur, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a 200 000 eur, ak ide o uskutočnenie stavebných prác; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40,
h)
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35,
i)
po vyhodnotení ponúk postupuje podľa § 44 primerane a pri uzavretí zmluvy postupuje podľa § 45 primerane; pri zrušení postupu zadávania zákazky použije § 46,
j)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov; lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu,
k)
určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom,
m)
môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov podľa § 80.
(2)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie,
b)
informácie o predmete zákazky najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom,
e)
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g)
označenie, či sa použije elektronická aukcia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i)
informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,
j)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
k)
trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
l)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
m)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(3)
Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu podľa § 43, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu; ak ide o inú zákazku, môže použiť elektronickú aukciu.
(4)
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5)
Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dňa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
(6)
Ak ide o zákazku, pri ktorej nemôže podať námietky iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b),
a)
verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk,
b)
pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk,
c)
verejný obstarávateľ alebo komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú,
d)
každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená,
e)
verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk; zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa písmena c),
f)
ak je ponuka predložená elektronicky, musí byť predložená oznámených komunikačných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu, vrátane kódovania a šifrovania, ak sa vyžaduje, a tak, aby obsah ponuky bolo možné sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, pričom otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii; verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
g)
pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica sa neodosiela.
(7)
Ak ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby, právnické služby, vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie, služby, ktorých predmetom je výkon stavebného dozoru alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ
a)
môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,
b)
nie je povinný použiť elektronickú aukciu a
c)
môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 %, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
(8)
Povinnosti podľa § 45 súvisiace s registrom konečných užívateľov výhod sa vzťahujú na podlimitnú zákazku zadávanú bez využitia elektronického trhoviska.
§ 101
(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak
a)
spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58 písm. b), d) až i),
b)
v predchádzajúcom postupe podľa § 100 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 96 a 97 alebo § 100; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, alebo
d)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 100,
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b)
názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky,
d)
podmienku použitia podľa § 58 a jej odôvodnenie,
e)
predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f)
názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie priameho rokovacieho konania podľa odseku 1 písm. c), ak ide o mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,16a) a podľa § 58 písm. f).
(4)
Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(5)
Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3.
§ 102
(1)
Verejný obstarávateľ pošle úradu informáciu o uzavretí zmluvy spôsobom podľa § 23 ods. 1 najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Informácia obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa,
b)
predmet zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky, zmluvnú cenu a dátum uzavretia zmluvy,
d)
počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
e)
počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
g)
odôvodnenie splnenia podmienky na použitie postupu podľa § 101.
(2)
Informáciu o uzavretí zmluvy podľa odseku 1 je verejný obstarávateľ povinný posielať aj pri uzavretí rámcovej dohody do 14 dní po jej uzavretí. Verejný obstarávateľ nie je povinný posielať úradu informáciu o uzavretí zmluvy za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Informáciu o uzavretí zmluvy podľa odseku 1 úrad uverejní vo vestníku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SÚŤAŽ NÁVRHOV
§ 103
Úvodné ustanovenia
(1)
Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.
(2)
Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt.
(3)
Vyhlasovateľ je každý, kto použije súťaž návrhov dobrovoľne, alebo ak tak ustanovuje zákon.
(4)
Účastníkom je každý, kto prevzal súťažné podmienky a v súlade s nimi podal návrh.
§ 104
Povinnosť súťaže návrhov
(1)
Súťaž návrhov sa použije, ak
a)
súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby alebo
b)
ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien alebo odmien účastníkom.
(2)
Súťaž návrhov je povinný použiť
a)
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 130 000 eur,
b)
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f), ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 200 000 eur,
c)
verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 200 000 eur, a súťaž návrhov sa týka
1.
telekomunikačných služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 5 referenčných čísiel podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526,
2.
výskumných a vývojových služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 8, alebo
3.
služieb uvedených v prílohe č. 3,
d)
obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 400 000 eur a súťaž návrhov sa týka činností podľa § 8 ods. 3 až 9.
(3)
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov podľa
a)
odseku 1 písm. a) zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien pre účastníkov,
b)
odseku 1 písm. b) zahŕňa ceny a odmeny pre účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby.
(4)
Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa použije § 5.
(5)
Pri súťaži návrhov sa použije verejná súťaž alebo užšia súťaž.
§ 105
Účasť v súťaži návrhov
(1)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje spravidla pre neobmedzený počet účastníkov.
(2)
Ak sa súťaž návrhov vyhlasuje pre obmedzený počet účastníkov, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov sa musia určiť kritériá výberu účastníkov. Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili efektívnu súťaž. Kritériá výberu účastníkov nesmú obmedzovať účasť požiadavkou na sídlo účastníka na určitom území alebo časti územia štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu.
(3)
Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predložených návrhov alebo overoval súťažné podmienky podľa § 106 ods. 2 písm. l), ani jemu blízka osoba.
(4)
Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.
(5)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.
(6)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 104, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov sa doručuje publikačnému úradu a úradu. Na spôsob a formu uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov sa vzťahuje § 23.
§ 106
Súťažné podmienky
(1)
Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok. Súťažné podmienky musia byť dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. Úhrada za súťažné podmienky nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(2)
Súťažné podmienky musia obsahovať
a)
identifikáciu vyhlasovateľa,
b)
opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c)
druh súťaže návrhov,
d)
okruh účastníkov,
e)
lehotu na prevzatie súťažných podmienok, lehotu na predkladanie návrhov a predpokladanú lehotu na vyhodnotenie súťaže návrhov,
f)
zloženie poroty s uvedením mien a priezvisk členov a náhradníkov poroty,
g)
kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h)
údaj, či rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné a zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, alebo niektorému z účastníkov, ktorých návrhy vybrala porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou,
i)
počet a hodnota cien udeľovaných za víťazný návrh alebo víťazné návrhy,
j)
hodnota prípadných odmien účastníkom, ktorí splnili súťažné podmienky, ale ich návrh porota nevybrala ako víťazný alebo jeden z víťazných,
k)
spôsob a forma komunikácie s účastníkmi,
l)
údaj, či súťažné podmienky boli pred zverejnením overené podľa osobitného zákona,17) ak ide o súťaž návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva,
m)
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za účelné.
(3)
Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže návrhov meniť a až do podpísania zápisnice o výsledkoch súťaže návrhov sú záväzné pre vyhlasovateľa, pre porotu a pre účastníkov.
§ 107
Porota
(1)
Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z osôb, ktoré budú schopné odborne posúdiť súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.
(2)
Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu blízkou osobou, jeho zamestnanec, spoločník alebo spolupracovník.
(3)
Úlohou poroty je
a)
posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov,
b)
kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
c)
skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d)
vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok,
e)
vyhodnotiť predložené návrhy podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,
f)
zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,
g)
rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok,
h)
vyhotoviť zápisnicu.
(4)
Porota hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a výlučne podľa kritérií určených v súťažných podmienkach. Anonymita musí byť zachovaná až do rozhodnutia o poradí návrhov.
(5)
Zápisnicu o zasadnutí poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien, podpisujú všetci členovia poroty. Kópia zápisnice sa doručuje vyhlasovateľovi a všetkým účastníkom, ktorých návrhy porota hodnotila.
§ 108
Výsledok súťaže návrhov
(1)
Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov. Výsledok súťaže návrhov sa oznámi každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota.
(2)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 104, oznámenie o výsledku súťaže návrhov sa posiela publikačnému úradu a úradu. Na spôsob a formu uverejnenia oznámenia o výsledku súťaže návrhov sa vzťahuje § 22 ods. 3, § 23 a § 50 ods. 5.
(3)
Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné návrhy sa vrátia účastníkom.
(4)
Návrhy, ktoré sú predmetom autorského práva, môže vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora. S vlastníctvom návrhu neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo.
PIATA ČASŤ
ZADÁVANIE ZÁKAZIEK V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI
§ 108a
(1)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie je v tejto časti ustanovené inak; nepoužijú sa § 9 ods. 6, § 22 ods. 3, § 24 ods. 1 a 2, § 28 ods. 1, § 32, § 47 až 47c, § 49 ods. 5, § 50, § 51, § 55, § 58, § 59, § 64 ods. 1 a 2, § 65 až 108.
(2)
Subdodávkou na účely tejto časti sa rozumie určitá časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorú bude plniť subdodávateľ na základe písomnej zmluvy s peňažným plnením.
§ 108b
Uverejňovanie oznámení
(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uverejniť predbežné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tovarov alebo rámcových dohôd na tovary podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
predpokladanú hodnotu zákaziek na služby alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch,
c)
hlavné charakteristiky zákaziek na práce alebo rámcových dohôd na práce, ktoré plánuje zadávať.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie podľa odseku 1 čo najskôr po schválení plánovanej zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánuje zadávať.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na priame rokovacie konanie.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle zadávať zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo uzavrieť rámcovú dohodu užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom.
(5)
Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu na uverejnenie vo vestníku.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať oznámenie o výsledku verejného obstarávania do
a)
12 pracovných dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie v európskom vestníku a vo vestníku, ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
b)
12 pracovných dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepošle na uverejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, najmä s obrannými a bezpečnostnými záujmami, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
§ 108c
(1)
Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sú
a)
užšia súťaž,
b)
rokovacie konanie so zverejnením,
c)
súťažný dialóg,
d)
priame rokovacie konanie.
(2)
Súťažný dialóg možno použiť, ak ide o obzvlášť zložitú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti a nemožno použiť užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením.
§ 108d
Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré uchádzač alebo záujemca je povinný zabezpečiť. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť, aby uchádzač alebo záujemca zabezpečil ochranu utajovaných skutočností aj zo strany subdodávateľa; ten je ich povinný zabezpečiť.
(2)
Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie požiadavky a opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu17a) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, aby ponuky obsahovali spravidla
a)
záväzok uchádzača a už vybraného subdodávateľa dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,17a)
b)
záväzok uchádzača získať od osoby, ktorá sa stane jeho subdodávateľom, záväzok podľa písmena a),
c)
údaje o už vybranom subdodávateľovi, ktoré umožnia verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zistiť, či má požadované kapacity na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ku ktorým má prístup alebo ktoré vytvorí počas realizácie subdodávateľských aktivít,
d)
záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi údaje podľa písmena c) o každom novom subdodávateľovi pred uzavretím subdodávateľskej zmluvy.
(4)
Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa osobitného predpisu.17a) Tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.17a)
§ 108e
Bezpečnosť dodávok
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí požiadavky na bezpečnosť dodávok pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
(2)
Dôkazy, ktorými uchádzač preukáže svoju schopnosť splniť požiadavky na bezpečnosť dodávok, sú súčasťou ponuky. Bezpečnosť dodávok možno preukázať spravidla
a)
potvrdením alebo dokumentáciou, že uchádzač bude schopný splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na vývoz, prepravu a tranzit tovaru súvisiaceho s predmetom zákazky vrátane všetkých podporných dokumentov získaných od príslušného členského štátu,
b)
deklarovaním schopnosti plniť dodávky aj v prípade obmedzení verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré sa týkajú prezradenia, prepravy alebo použitia výrobkov a služieb alebo dôsledku, ktorý by vyplynul z kontroly vývozu alebo z bezpečnostných opatrení,
c)
potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii a umiestnení dodávateľského reťazca uchádzača, ktoré mu umožnia splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na bezpečnosť dodávok určené v súťažných podkladoch, a záväzkom uchádzača, že prípadné zmeny v jeho dodávateľskom reťazci počas plnenia zmluvy nepriaznivo neovplyvnia splnenie požiadaviek určených na bezpečnosť dodávok,
d)
záväzkom uchádzača vytvoriť alebo zachovať kapacity požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na plnenie jeho dodatočných potrieb spôsobených krízou podľa dohodnutých lehôt a podmienok,
e)
podpornou dokumentáciou získanou od príslušného vnútroštátneho orgánu uchádzača týkajúcou sa plnenia dodatočných potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré by boli spôsobené krízou,
f)
záväzkom uchádzača zabezpečiť údržbu, modernizáciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
g)
záväzkom uchádzača bezodkladne informovať verejného obstarávateľa a obstarávateľa o každej zmene v jeho organizácii, v dodávateľskom reťazci alebo v priemyselnej stratégii, ktorá by mohla mať vplyv na jeho záväzky voči verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi,
h)
záväzkom uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi podľa dohodnutých lehôt a podmienok všetky špecifické prostriedky potrebné na výrobu náhradných dielov, súčastí, sústav a osobitné testovacie zariadenia vrátane technických výkresov, licencií a návodov na použitie, ak stratí schopnosť dodávať tieto tovary.
(3)
Od uchádzača nemožno požadovať, aby od členského štátu získal záväzok, ktorým sa poruší právo tohto členského štátu uplatňovať vlastné vnútroštátne podmienky na udelenie povolenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru podľa platného medzinárodného práva alebo práva Európskej únie v čase udeľovania oprávnenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru.
§ 108f
Technická alebo odborná spôsobilosť
(1)
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb v oblasti obrany a bezpečnosti spravidla
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
d)
opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení, ako aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva,
e)
kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
f)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
g)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to vhodné,
h)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
i)
údajmi o strojovom vybavení, technickom vybavení, materiálovom vybavení, údajmi o počte zamestnancov, údajmi o skúsenostiach, údajmi o dodávateľských zdrojoch s uvedením ich geografického umiestnenia, ak sídlia mimo územia Európskej únie, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na plnenie zmluvy, na plnenie prípadných dodatočných potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa spôsobených krízou alebo na zabezpečenie údržby, modernizácie alebo úpravy tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
j)
ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami,
2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody výrobkov,
k)
dôkazom o schopnosti zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.
(2)
Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa osobitného predpisu.17a) Tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu.17a)
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v prípade potreby poskytnúť záujemcom, ktorí ešte nevlastnia oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, dodatočný čas na získanie takého oprávnenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie túto možnosť a lehotu na jeho získanie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, môže požiadať príslušný bezpečnostný orgán členského štátu záujemcu, aby preveril súlad priestorov a zariadení, ktoré sa majú využívať, výrobné a administratívne postupy, ktoré sa majú dodržať, metódy riadenia informácií alebo spôsobilosť zamestnancov, ktorí budú realizovať zmluvu.
(5)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, okrem dokladu podľa odseku 1 písm. k) a odseku 2.
§ 108g
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti týkajúce sa
a)
osobného postavenia podľa § 26,
b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 27,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 29, 30 a 108f.
(2)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca preukázal, že v krajine svojho sídla je oprávnený poskytovať službu vyhradenú pre príslušnú profesiu alebo je členom príslušnej organizácie; túto požiadavku verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí každému z kritérií relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie relatívnu váhu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
§ 108h
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije postupy podľa § 108c ods. 1 písm. a) až c) vrátane použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 35 a 35a.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na sedem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inštalácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie dôvody uzavretia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako sedem rokov.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti na základe rámcovej dohody podľa § 64 ods. 3 až 6.
§ 108i
(1)
V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením a v súťažnom dialógu môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu, a to najmenej na troch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť aj maximálny počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu.
(2)
Ak počet vybraných záujemcov podľa odseku 1 nie je podľa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa dostačujúci na umožnenie hospodárskej súťaže, môže pozastaviť postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a opätovne poslať na uverejnenie oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obsahuje rovnaké údaje a informácie ako pôvodné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania okrem určenia novej lehoty na predloženie žiadostí o účasť a uvedenia aktuálneho dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve záujemcov vybratých na základe pôvodného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a záujemcov vybratých na základe opätovného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu. Týmto nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa zrušiť pôvodný postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a vyhlásiť nový postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.
§ 108j
Priame rokovacie konanie
(1)
Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu boli všetky ponuky neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia; verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt; kríza na účely tohto zákona je situácia v členskom štáte alebo v tretej krajine, počas ktorej vznikla škoda, ktorá výrazne presahuje rozsah škôd v každodennom živote a ktorá vážne ohrozuje alebo obmedzuje život a zdravie ľudí, alebo má značný vplyv na vecné hodnoty, alebo si vyžaduje opatrenia na zabezpečenie životne nevyhnutných potrieb obyvateľstva, alebo hrozí, že k takejto škode dôjde v blízkej budúcnosti; krízou sa rozumie aj ozbrojený konflikt a vojna,
d)
ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt,
e)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
f)
ide o výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb podľa § 1 ods. 2 písm. h),
g)
ide o výrobky vyrobené výlučne na výskumné a vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj,
h)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto písmena nesmie presiahnuť päť rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila,
i)
ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnej burze,
j)
ide o tovar ponúkaný za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
k)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje, a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,
l)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu,
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila,
m)
ide o zákazku súvisiacu so zabezpečením služby leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené alebo bezpečnostné sily Slovenskej republiky, ktoré sú alebo majú byť vyslané do cudziny, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí obstarať túto službu od dodávateľa, ktorý zaručí platnosť svojej ponuky len na také časové obdobie, ktoré neumožňuje uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt.
(2)
Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka na účely tejto časti je najmä ponuka, ktorá
a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky, okrem požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností,
b)
je v rozpore so zákonom,
c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorým by došlo k zvýhodneniu niektorých záujemcov. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.
Subdodávky
§ 108k
(1)
Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným subdodávateľom, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí požiadavky na zadávanie subdodávok tretím osobám (ďalej len „zadávanie subdodávky“) podľa odsekov 2 až 5 alebo predpokladaná hodnota subdodávky určená podľa § 5 je nižšia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 2. Tým nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa odmietnuť navrhovaného subdodávateľa podľa odseku 6.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať tretím osobám, časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám, a navrhovaných subdodávateľov na časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ následne určí, na ktoré navrhované časti zákazky sa použije postup podľa § 108l, a oznámi to uchádzačom.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (ďalej len „minimálny podiel“), ktorý sa má zadať tretím osobám. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov, aby vo svojich ponukách uviedli časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám v rámci určeného minimálneho podielu, a časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám, presahujúce určený minimálny podiel a navrhovaných subdodávateľov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov, aby pri zadávaní časti zákazky v rámci určeného minimálneho podielu postupovali podľa § 108l. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ následne určí, na ktoré navrhované časti zákazky presahujúce určený minimálny podiel sa použije postup podľa § 108l, a oznámi to uchádzačom.
(4)
Minimálny podiel podľa odseku 3 sa vyjadrí ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu, pričom maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnuť 30 % hodnoty zákazky. Určený minimálny podiel musí byť primeraný k predmetu zákazky, jej hodnote, charakteru príslušného priemyselného odvetvia vrátane úrovne konkurencie na príslušnom trhu a príslušným technickým kapacitám priemyselnej základne.
(5)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí požiadavky na zadávanie subdodávok podľa odseku 2 alebo odseku 3, úspešného uchádzača zaviaže, aby pri zadávaní určených subdodávok postupoval podľa § 108l.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odmietnuť subdodávateľa navrhovaného v procese zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti alebo subdodávateľa navrhovaného počas plnenia zmluvy, ak nespĺňa požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť uchádzačovi alebo úspešnému uchádzačovi odmietnutie navrhovaného subdodávateľa s uvedením dôvodov. Od úspešného uchádzača nemožno vyžadovať, aby porušil princíp nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zaviazať úspešného uchádzača, aby mu oznamoval každú zmenu týkajúcu sa subdodávateľov počas plnenia zmluvy.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí požiadavky podľa odsekov 1 až 7 v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(9)
Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, alebo prepojené podniky.
(10)
Prepojeným podnikom na účely zadávania subdodávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv úspešný uchádzač alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na úspešného uchádzača, alebo ktorá spolu s úspešným uchádzačom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby.
(11)
Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe priamo alebo nepriamo
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu.
(12)
Uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, uvedie úplný zoznam subdodávateľov podľa odseku 9 v ponuke. Tento zoznam je potrebné aktualizovať pri každej zmene.
§ 108l
Zadávanie subdodávok
(1)
Úspešný uchádzač, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní subdodávky pravidlá a postupy zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.
(2)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, postupuje pri zadávaní subdodávky podľa pravidiel ustanovených v § 108m, ak
a)
predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity uvedené v § 4 ods. 2 alebo
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zaviazal úspešného uchádzača, aby pri zadávaní určených subdodávok postupoval podľa § 108m.
(3)
Predpokladaná hodnota subdodávky sa určí podľa § 5.
(4)
Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity uvedené v § 4 ods. 2, sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
§ 108m
(1)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, pri zadávaní subdodávky uverejní oznámenie o subdodávke. V oznámení sa uvedú
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje úspešného uchádzača,
b)
miesto dodania tovaru, miesto uskutočnenia stavebných prác alebo miesto poskytovania služieb, opis predmetu subdodávky, jeho povaha, množstvo alebo rozsah, referenčné číslo slovníka obstarávania, kategória služby, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,
c)
trvanie zmluvy alebo lehotu určenú na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
d)
názov a adresu organizácie, na ktorej možno získať špecifikácie a doplňujúce podklady,
e)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ponúk, jazyk alebo jazyky, v ktorých sa má predložiť žiadosť o účasť a ponuka,
f)
požadované zábezpeky alebo záruky,
g)
kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov týkajúce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie ponúk,
h)
ďalšie informácie, ak sú potrebné,
i)
dátum odoslania oznámenia.
(2)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, vypracuje a pošle oznámenie o subdodávke podľa § 23 ods. 1 a 3. Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu sa takisto nemení.
(3)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, nie je povinný uverejniť oznámenie o subdodávke, ak subdodávka spĺňa podmienku pre použitie priameho rokovacieho konania podľa § 108j ods. 1.
(4)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, môže uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenie o subdodávke aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejňovať.
(5)
V oznámení o subdodávke sa uvedú kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, prípadne ďalšie kritériá, ktoré sa použijú pri výbere subdodávateľa; tieto kritériá musia byť objektívne, nediskriminačné a musia byť v súlade s kritériami uplatňovanými verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti. Požadovaná úroveň spôsobilosti subdodávateľov musí byť primeraná k predmetu subdodávky a priamo spojená s predmetom subdodávky.
(6)
Úspešný uchádzač nie je povinný postupovať podľa § 108l ods. 2, ak verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi preukáže, že ani jeden zo subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zadávania subdodávky alebo ich ponuky nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o subdodávke, a preto použitie tohto postupu by mu bránilo splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa určené pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.
ŠIESTA ČASŤ
SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PRVÁ HLAVA
ÚRAD
§ 109
(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava.
(2)
Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská. Tieto pracoviská nemajú právnu subjektivitu.
(3)
Orgánmi úradu sú
a)
predseda úradu,
b)
dvaja podpredsedovia úradu,
c)
rada.
§ 110
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov, ktorého súčasťou je aj prezentácia projektu riadenia a rozvoja úradu, vypracovaného kandidátom na predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 111a ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane.
(2)
Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu a podpredsedovia úradu nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(4)
Funkčné obdobie predsedu úradu podľa odseku 3 končí až vymenovaním nového predsedu úradu.
§ 111
(1)
Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 110 ods. 3 a 4),
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak
a)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,18)
d)
nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.
(4)
Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.
Rada
§ 111a
(1)
Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktorých vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). Spôsob výberu členov rady menovaných vládou určí uznesenie vlády tak, aby
a)
v dostatočnom časovom predstihu bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na člena rady menovaného vládou,
b)
najmenej 15 pracovných dní pred dňom vymenovania boli na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky zverejnené životopisy kandidátov na člena rady menovaného vládou s uvedením kde vykonávali odbornú prax vo verejnom obstarávaní a kto kandidátov navrhol,
c)
po vymenovaní bola na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky zverejnená informácia o členoch rady vymenovaných vládou spolu s dôvodom výberu každého člena a stručným odôvodnením odmietnutia ostatných kandidátov na člena rady menovaného vládou.
(2)
Ak ide o skončenie funkcie člena rady menovaného vládou z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, vláda vymenuje nového člena rady vždy najneskôr mesiac pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho člena rady a vymenovaný člen rady sa ujme funkcie v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia doterajšieho člena rady.
(3)
Členom rady nesmie byť iný zamestnanec úradu než podľa odseku 1 druhej vety.
(4)
Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedami rady sú podpredsedovia úradu.
(5)
Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady menovaný vládou má nárok na odmenu a na úhradu preukázaných cestovných výdavkov, stravného a ubytovacích výdavkov18a) spojených s účasťou na rokovaní rady.
(6)
Funkčné obdobie člena rady menovaného vládou je päťročné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.
(7)
Ak sa výkon funkcie člena rady menovaného vládou skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady môže vláda vymenovať len na zvyšok takto skončeného funkčného obdobia.
(8)
Podrobnosti o organizácii činnosti rady, rokovaní a vydávaní rozhodnutí rady, podrobnosti o finančných nárokoch člena rady menovaného vládou podľa tohto zákona, ako aj odmenu člena rady menovaného vládou určí štatút rady, ktorý na návrh rady schvaľuje vláda.
§ 111b
(1)
Za člena rady menovaného vládou môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody bol podmienečne odložený alebo za trestný čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 111c
(1)
Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou je účinné doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa člen rady menovaný vládou vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového člena rady.
(3)
Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za
1.
úmyselný trestný čin,
2.
trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo
3.
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c)
sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ani na jednom rokovaní rady počas štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§ 111d
(1)
Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 139 ods. 2 až 4 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých podľa osobitného predpisu18b) rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
(2)
Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia podľa § 139 ods. 1 až 4 mimo odvolacieho konania, o návrhu podľa § 9a ods. 10 a o návrhu podľa § 10a ods. 3.
(3)
Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpredseda rady.
(4)
Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(5)
Rokovania rady sú neverejné.
(6)
O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady.
(7)
Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti ním určený podpredseda rady, ak v § 142 ods. 8 nie je ustanovené inak. Člen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu. Odlišné stanovisko člena rady sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia.
(8)
Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni.
§ 112
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania a pripravuje programy odbornej prípravy a preškoľovania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,
e)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
f)
vydáva neperiodické publikácie,
g)
vedie zoznam podnikateľov a register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom“),
h)
akredituje právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejné obstarávanie a certifikuje nástroje a prostriedky verejného obstarávania,
i)
metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania,
j)
zverejňuje všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia o námietkach vrátane odôvodnenia,
k)
ukladá pokuty za správne delikty,
l)
vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojej internetovej stránke vzory elektronických dokumentov, špeciálne programové vybavenie spĺňajúce podmienky podľa § 18 ods. 4 a iné náležitosti potrebné na zabezpečenie elektronickej komunikácie,
m)
zverejňuje na svojej internetovej stránke oznámenia podľa § 101 ods. 2,
n)
zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie o podnikateľoch, o ktorých konaní sa konečným rozhodnutím rozhodlo ako o dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky,
o)
v konaní podľa § 148a na požiadanie súdu poskytne stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré súvisia s porušením tohto zákona,
p)
vedie evidenciu uzavretých zmlúv, koncesných zmlúv, rámcových dohôd a dodatkov k zmluvám, koncesným zmluvám a rámcovým dohodám podľa § 49 ods. 5 a zverejňuje ich,
q)
zverejňuje informácie podľa § 9 ods. 6 bezodkladne po ich doručení,
r)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 113
Vestník
(1)
Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona. Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie.
(2)
Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto tieto podklady na uverejnenie poslal.
(3)
Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka.
(4)
Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi cez príslušné technické rozhranie vytvoriť si profil a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty.
(5)
Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť aktivovať alebo deaktivovať si možnosť prijímania informácií podľa odseku 6 písm. b) pre všetky alebo niektoré tovary, stavebné práce alebo služby, v súlade s klasifikáciou podľa slovníka obstarávania na úrovni skupiny. Prijímanie informácií podľa prvej vety možno aktivovať len po oznámení adresy na elektronickú komunikáciu úradu.
(6)
Úrad zabezpečí
a)
dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom, ako zabezpečuje dostupnosť vestníka a možnosť bezodplatného verejne prístupného vyhľadávania v každom profile a aj naprieč profilmi,
b)
zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty, zverejnené podľa § 49a ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a b), súčasne s ich zverejnením v profile,
c)
možnosť získať informácie z vestníka v štruktúrovanej podobe a na tento účel bezodplatne zverejní príslušné programové rozhranie.
§ 114
Povinnosti úradu voči Európskej komisii
(1)
Úrad
a)
vypracúva a predkladá Európskej komisii do 31. októbra každého roka štatistický výkaz o zmluvách uzavretých v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b)
pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname obstarávateľov,
c)
oznamuje Európskej komisii, ktoré orgány a inštitúcie v Slovenskej republike vydávajú doklady a potvrdenia podľa § 26 ods. 2,
d)
oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,
e)
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa tieto osoby stretli v tretích krajinách pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích krajinách,
f)
každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa § 148a ods. 8,
g)
poskytuje Európskej komisii na požiadanie informácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto zákona,
h)
oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis do zoznamu podnikateľov.
(2)
Štatistický výkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje,
a)
ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a), informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách nadlimitných zákaziek
1.
v členení podľa použitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek, samostatne na dodávku tovaru, stavebné práce podľa prílohy č. 1 a služby podľa príloh č. 2 a 3, podľa kategórií slovníka obstarávania a štátnej príslušnosti uchádzača, s ktorým bola uzavretá zmluva, ak je to možné; ak ide o zmluvy uzavreté rokovacím konaním so zverejnením alebo priamym rokovacím konaním v členení podľa § 55 ods. 1 alebo § 58 s uvedením počtu uzavretých zmlúv so zahraničnými uchádzačmi za každý členský štát a za každú tretiu krajinu a ich zmluvnej ceny,
2.
na základe výnimiek podľa medzinárodnej zmluvy,19)
b)
ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e), za každú kategóriu verejných obstarávateľov informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách nadlimitných zákaziek v členení podľa písmena a) prvého bodu a podľa písmena a) druhého bodu,
c)
ak ide o obstarávateľa, informácie
1.
o celkovej zmluvnej cene podlimitných zákaziek v členení podľa členských štátov a činností podľa § 8 ods. 3 až 9,
2.
potrebné na monitorovanie plnenia medzinárodnej zmluvy,20) ak ide o činnosti podľa § 8 ods. 3 až 7 a ods. 9 písm. b), okrem služieb uvedených v prílohe č. 2 kategórii 8, telekomunikačných služieb uvedených v prílohe č. 2 kategórii 5 podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom CPC 7524, 7525 a 7526 a služieb uvedených v prílohe č. 3,
d)
ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách, samostatne na tovary, stavebné práce a služby podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania určujúcich skupinu, v členení podľa použitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek a podľa členských štátov a tretích krajín; ak ide o zmluvy uzavreté priamym rokovacím konaním, aj v členení podľa § 108j ods. 1,
e)
informácie vyžadované podľa medzinárodnej zmluvy.20)
§ 115
Opravný mechanizmus
(1)
Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k porušeniu právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, a požiada o nápravu, postupuje sa podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1
a)
informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,
b)
odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia alebo
c)
informáciu, že postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3)
V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) sa môže uviesť, že údajné porušenie podľa odseku 1 je predmetom revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informovať Európsku komisiu.
(4)
Úrad je povinný po oznámení informácií podľa odseku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku komisiu o pokračovaní v postupe zadávania zákazky pozastavenom v dôsledku uplatnenia revíznych postupov alebo o začatí nového postupu zadávania zákazky týkajúceho sa pôvodného predmetu zákazky alebo jeho časti. V tejto novej informácii sa uvedie, či došlo k náprave alebo odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave.
DRUHÁ HLAVA
CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA
§ 116
(1)
Certifikáciou je na účely tohto zákona osvedčenie súladu dokumentov, prostriedkov, postupov a činností používaných vo verejnom obstarávaní s týmto zákonom.
(2)
Certifikáciu vykonáva úrad na žiadosť.
(3)
Žiadosť o certifikáciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak je pridelené,
d)
označenie dokumentov, prostriedkov, postupov a činností, ktorých certifikácia sa žiada.
(4)
Prílohou k žiadosti o certifikáciu sú
a)
vzory dokumentov, ak sa žiadosť týka certifikácie dokumentov,
b)
podrobný opis postupov a činností, ak sa žiadosť týka certifikácie postupov a činností,
c)
podrobná technická špecifikácia, ak sa žiadosť týka certifikácie prostriedkov,
d)
znalecký posudok, ak sa žiadosť týka certifikácie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie.
(5)
Ak ide o systémy slúžiace na uskutočnenie elektronických aukcií, úrad vykoná certifikáciu len na základe odborného posúdenia systému na uskutočnenie elektronickej aukcie znalcom alebo znaleckým ústavom v príslušnom odbore a odvetví.21)
(6)
Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzovaní systému na uskutočnenie elektronickej aukcie overí a osvedčí, že systém na uskutočnenie elektronickej aukcie
a)
je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie,
b)
je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané,
c)
spĺňa požiadavky na uskutočnenie elektronickej aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodržaní princípov podľa § 9 ods. 3 a podmienok podľa § 18 ods. 4 písm. b) až h),
d)
je spôsobilý úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie.
(7)
Úrad rozhodne o žiadosti o certifikáciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť o certifikáciu nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich žiadateľ v určenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadosť mu s prílohami vráti.
(8)
Rozhodnutie o certifikácii obsahuje vzor dokumentu, podrobný opis postupu alebo činnosti alebo označenie prostriedku, ktorých sa certifikácia týka. Proti rozhodnutiu o certifikácii nie je možné podať opravný prostriedok a nie je preskúmateľné súdom.
(9)
Úrad certifikáciu zruší aj z vlastnej iniciatívy, ak zistí nesúlad medzi certifikovaným dokumentom, prostriedkom, postupom alebo činnosťou a týmto zákonom.
(10)
Elektronickú aukciu je možné uskutočňovať len prostredníctvom certifikovaného systému na uskutočnenie elektronickej aukcie.
§ 117
(1)
Osoba, ktorá používa na činnosti vo verejnom obstarávaní certifikované dokumenty, postupy, činnosti alebo prostriedky, môže požiadať o akreditáciu.
(2)
Akreditáciu vykoná úrad na žiadosť, ktorá obsahuje
a)
b)
označenie certifikovaných dokumentov, prostriedkov, postupov a činností, ktoré žiadateľ používa,
c)
označenie rozhodnutia úradu o akreditácii dokumentov, prostriedkov, postupov a činností podľa písmena b).
(3)
Akreditácia sa vykoná zápisom do zoznamu akreditovaných osôb, ktorý vedie úrad. Zoznam akreditovaných osôb obsahuje ku každej akreditovanej osobe údaje podľa odseku 2.
(4)
Úrad vyčiarkne akreditovanú osobu zo zoznamu akreditovaných osôb, ak
a)
zistí porušenie povinnosti podľa odseku 5,
b)
o to akreditovaná osoba požiada,
c)
akreditovaná osoba zanikne, zomrie alebo je právoplatne vyhlásená za mŕtvu.
(5)
Akreditovaná osoba je povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní výlučne prostredníctvom certifikovaných dokumentov, prostriedkov, postupov alebo činností.
(6)
Činnosti vo verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 vykonávať aj ako akreditovaná osoba alebo prostredníctvom akreditovanej osoby.
TRETIA HLAVA
ZOZNAM PODNIKATEĽOV
§ 128
(1)
Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
(2)
Zoznam podnikateľov je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy. Údaje zo zoznamu podnikateľov podľa § 131 písm. a) až d) uverejní úrad na svojej internetovej stránke.
(3)
Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2.
(4)
Proti verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, ktorý koná v dôvere v zápis do zoznamu, nemôže podnikateľ, ktorého sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
(5)
Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na tri roky.
(6)
Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
(7)
Úrad zabezpečí, aby prostredníctvom funkcionality zoznamu podnikateľov bolo možné v zozname vyhľadávať a na informačné účely zoraďovať podnikateľov spôsobom, ktorý bude brať do úvahy jednotlivé údaje a ich hodnoty zapísané v zozname, alebo ich kombináciu.
(8)
Na zverejňovanie údajov a dokumentov v zozname podnikateľov, ktoré sú prístupné verejnosti, sa použije ustanovenie § 20 prvá a druhá veta primerane.
(9)
Zoznam podnikateľov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
Žiadosť o zápis
§ 129
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu podnikateľov obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a adresu miesta podnikania alebo sídla podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
právnu formu podnikateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a dátumov narodenia,
f)
kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
g)
ak má podnikateľ záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s takouto registráciou a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,
h)
dátum a zaručený elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene podnikateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov sú doklady podľa § 26 ods. 2.
(3)
Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4)
Vzor žiadosti zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, a to ako elektronický formulár.
(5)
Na účel podľa odseku 1 písm. g) je úrad povinný sprístupniť obchodné podmienky elektronického trhoviska spolu so žiadosťou.
§ 130
(1)
Ak žiadosť nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve podnikateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich podnikateľ v určenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadosť mu s prílohami vráti.
(2)
Úrad zapíše podnikateľa do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a ak žiadosť nespĺňala požadované náležitosti, odo dňa jej doplnenia.
(3)
Úrad nezapíše do zoznamu podnikateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.
(4)
Ak podnikateľ v žiadosti súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do zoznamu podnikateľov oznámi ministerstvu vnútra.
§ 131
Obsah zoznamu podnikateľov
Zoznam podnikateľov obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
registračné číslo,
e)
zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia,
f)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk uvedených v žiadosti o zápis.
§ 132
Zmena údajov
(1)
Ak dôjde k zmene údajov podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e), podnikateľ je povinný oznámiť to úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a s priložením aktuálneho dokladu preukazujúceho zmenu. Ak podnikateľ zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu; ustanovenie § 129 ods. 5 platí rovnako.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 podnikateľ vykoná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, a to ako elektronický formulár.
(3)
Oznámenie o zmene údajov je možné podať aj elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Ak prílohy neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4)
Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu na zápis zmeny údajov sa použijú ustanovenia o vybavení žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov rovnako.
(5)
Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov. Na účely aktualizácie údajov je správca alebo prevádzkovateľ informačného systému povinný poskytnúť úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informačnom systéme, vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona.12a)
(6)
Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname podnikateľov, ak podnikateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú žiadosť s dokladmi podľa § 129 a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.
§ 133
(1)
Úrad vydá podnikateľovi, ktorého sa zápis týka, výpis zo zoznamu podnikateľov, a to vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona.12a)
(2)
Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname podnikateľov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.
§ 134
Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu podnikateľov
a)
fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
právnickú osobu, ktorá zanikla,
c)
toho, kto o to písomne požiadal.
(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov toho, kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.
(3)
Ak ide o podnikateľa, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, úrad rozhodne o jeho vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov vždy v rozhodnutí o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. Ak ide o iného podnikateľa, než podľa prvej vety, úrad mu oznámi zistenie dôvodu vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov podľa odseku 2 a vyzve ho, aby sa k tomu vyjadril do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa v tejto lehote podnikateľ nevyjadrí alebo z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad rozhodne o vyčiarknutí podnikateľa zo zoznamu.
(4)
Ak bol podnikateľ vyčiarknutý zo zoznamu podnikateľov, opätovne ho možno zapísať do zoznamu podnikateľov až potom, ako odpadne dôvod, pre ktorý bol zo zoznamu podnikateľov vyčiarknutý.
(5)
Ak ide o podnikateľa, ktorý je registrovaný na elektronickom trhovisku, úrad oznámi ministerstvu vnútra vyčiarknutie podnikateľa zo zoznamu podnikateľov zároveň s vyčiarknutím.
Register konečných užívateľov výhod
§ 134a
(1)
Register konečných užívateľov výhod je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a ktorý obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod.
(2)
Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle v registri konečných užívateľov výhod údaje podľa § 129 ods. 1 písm. a), c) a d), zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk, zoznam konečných užívateľov výhod s uvedením mena, priezviska, adresy pobytu konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený, a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(3)
Údaje zverejnené na webovom sídle úradu podľa odseku 2 sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4)
Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi výpis z registra konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri konečných užívateľov výhod nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.
(5)
Ustanovenia § 128 až 134 okrem § 128 ods. 3 a 5, § 130 ods. 3, § 133 a § 134 ods. 2 sa primerane použijú na vedenie registra konečných užívateľov výhod, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 134b
(1)
Úrad vykoná zápis do registra konečných užívateľov výhod na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o zápis do registra konečných užívateľov výhod, ktorá obsahuje
a)
b)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený, a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom.21a)
(2)
Prílohou k žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod je
a)
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
b)
čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
c)
čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívateľoch výhod uvedené v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod sú pravdivé a úplné.
(3)
Zápis do registra konečných užívateľov výhod sa vykonáva na dobu neurčitú.
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej konečný užívateľ výhod je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, je povinná na žiadosť predložiť úradu doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií uvedených v čestných vyhláseniach podľa odseku 2 a zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(5)
Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 1 zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť to úradu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, a doložiť k oznámeniu aj prílohy podľa odseku 2.
§ 134c
(1)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu požiadať o súčinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod zapísaného v registri konečných užívateľov výhod iný orgán verejnej moci alebo povinnú osobu.21b) Dožiadaný orgán verejnej moci má právo odoprieť poskytnutie požadovanej súčinnosti, ak by v súvislosti s jej poskytnutím došlo k porušeniu povinnosti uloženej zákonom, právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.21c)
(2)
Povinná osoba21b) je povinná poskytnúť úradu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod svojho klienta,21d) a to v lehote určenej úradom.
(3)
Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá podáva podnet,
b)
skutočnosti odôvodňujúce pochybnosť o tom, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri konečných užívateľov výhod sú pravdivé alebo úplné.
(4)
Úrad chráni identitu oznamovateľa každého kvalifikovaného podnetu, ak o to oznamovateľ požiada.
§ 134d
Osobitné ustanovenia o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod
(1)
Ak nie je možné overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v ktorom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba, alebo štát, v ktorom má sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej podnikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa § 12a ods. 1, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, úrad je povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu konečného užívateľa výhod. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba nepreukáže hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod.
(2)
Úrad vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak jej bola právoplatne uložená pokuta alebo zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b) alebo podľa § 149 ods. 3 písm. h) za to, že na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.
§ 134e
Vypovedanie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vypovedať zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavretú s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b).
ŠTVRTÁ HLAVA
REVÍZNE POSTUPY
§ 135
Revízne postupy podľa tohto zákona sú:
a)
žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 pred uzavretím zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov,
b)
dohľad nad verejným obstarávaním.
§ 136
Žiadosť o nápravu
(1)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7, môže podať žiadosť o nápravu proti
a)
zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(2)
Žiadosť o nápravu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
g)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)
Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7
a)
do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa
1.
§ 22 ods. 6 v európskom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
2.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
3.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) alebo § 108b ods. 4 vo vestníku, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a koncesiu na služby a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
b)
do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach pri súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo v súťažných podmienkach poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
do desiatich dní odo dňa prevzatia alebo uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(4)
Ak žiadosť o nápravu neobsahuje predpísané náležitosti, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 najneskôr do troch pracovných dní po doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(5)
Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehotách podľa odsekov 3 a 4 alebo ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 nemá predpísané náležitosti, žiadosť o nápravu sa zamietne a žiadateľovi sa písomné zamietnutie žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do piatich dní od prevzatia žiadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4. Právo podať námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) zaniká, ak žiadosť o nápravu nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 v lehote uvedenej v odseku 3.
(6)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu podanej v lehote podľa odseku 3
a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(7)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej istej veci, v ktorej už postupoval podľa odseku 6. Táto skutočnosť sa v lehote podľa odseku 6 oznámi žiadateľovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená. Takéto oznámenie sa považuje za oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
(8)
Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 6 alebo 7 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci.
(9)
Ak ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 sú povinní zaslať úradu do troch pracovných dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedia, písomnú informáciu o tom, že
a)
bolo všetkým záujemcom doručené oznámenie o výsledku výberu záujemcov podľa § 52 ods. 1, § 56 ods. 1, § 60 ods. 3, § 82 ods. 1, § 85 ods. 1, § 105 ods. 2 alebo § 108i ods. 1, s uvedením dátumu doručenia, ak dochádza k výberu záujemcov,
b)
bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom, ktorí boli vylúčení, doručené oznámenie o ich vylúčení s uvedením dátumu doručenia oznámenia o vylúčení poslednému vylúčenému uchádzačovi, záujemcovi alebo účastníkovi,
c)
nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Ostatné“,
d)
nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“,
e)
bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, ktorých ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov s uvedením dátumu doručenia.
(10)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 je oprávnený po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietky; ustanovenie odseku 6 písm. a) sa použije primerane.
§ 137
Dohľad nad verejným obstarávaním
(1)
Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 (ďalej len „kontrolovaný“).
(2)
Úrad pri výkone dohľadu
a)
rozhoduje o námietkach uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného,
b)
rozhoduje o námietkach orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie,
c)
vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek a kontrolu súťaže návrhov organizovaných kontrolovaným,
d)
ukladá pokuty za správne delikty,
e)
vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
(3)
Osoby vykonávajúce dohľad sú povinné pri výkone dohľadu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovania verejnosti písomne neoslobodí predseda úradu. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je
a)
využitie takýchto informácií na účely dohľadu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach,17a)
b)
sprístupnenie takýchto informácií súdu na účely súdneho konania; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach.17a)
Konanie o námietkach
§ 138
(1)
Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 2 písm. d) až g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).
(2)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) (ďalej len „navrhovateľ“) môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky proti
a)
zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa