266/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2006 do 14.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá a postupy inšpekcií prevádzky lietadiel tretích štátov používajúcich letiská určené na medzinárodné lety na území Slovenskej republiky.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na štátne lietadlá1) a civilné lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5 700 kg, ktoré nie sú použité na vykonanie obchodnej leteckej dopravy.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
uzemnením lietadla zákaz, aby lietadlo tretieho štátu opustilo letisko, a úkony potrebné na jeho vynútenie,
b)
medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi bezpečnostné štandardy ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,2)
c)
inšpekciou prevádzky kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadla tretieho štátu,
d)
lietadlom tretieho štátu lietadlo, ktoré nie je zapísané v registri lietadiel Slovenskej republiky ani v registri lietadiel iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“).
§ 3
(1)
Inšpekcie prevádzky vykonáva Letecký úrad Slovenskej republiky3) (ďalej len „letecký úrad“) náhodným výberom, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak. Letecký úrad vždy vykoná inšpekciu prevádzky lietadla tretieho štátu, pri ktorom je podozrenie, že nespĺňa medzinárodné bezpečnostné štandardy, alebo o tom rozhodla Európska komisia v súlade s postupom podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Podozrenia, že lietadlo nespĺňa medzinárodné bezpečnostné štandardy, sú najmä
a)
informácie naznačujúce nedostatočný stav údržby lietadla alebo jeho zjavné poškodenie alebo nedostatky,
b)
nezvyčajné manévrovanie lietadla od vstupu do vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktoré vzbudzuje vážne pochybnosti z hľadiska bezpečnosti,
c)
obava, že nedostatky zistené predchádzajúcou inšpekciou prevádzky neboli odstránené,
d)
preukázané skutočnosti, že oprávnené orgány štátu registrácie lietadla nevykonávajú riadny bezpečnostný dohľad,
e)
informácie vzbudzujúce vážne pochybnosti o plnení medzinárodných bezpečnostných štandardov prevádzkovateľom lietadla alebo nedostatky, ktoré odhalila predchádzajúca inšpekcia prevádzky lietadla používaného týmto prevádzkovateľom.
(3)
Letecký úrad pri inšpekcii prevádzky postupuje podľa prílohy č. 2.
(4)
Letecký úrad o výsledku inšpekcie prevádzky informuje formou správy veliteľa lietadla alebo prevádzkovateľa lietadla; pri zistení vážnych nedostatkov informuje prevádzkovateľa lietadla a oprávnený orgán dozorujúci bezpečnosť prevádzky lietadla príslušného štátu.
(5)
V prípade dobrovoľného oznámenia informácií týkajúcich sa nedostatkov lietadla zachová letecký úrad v správe podľa odseku 4 anonymitu.5)
(6)
Letecký úrad vykoná inšpekciu prevádzky tak, aby zabránil neodôvodnenému meškaniu kontrolovaného lietadla.
§ 4
(1)
Ak pri výkone inšpekcie prevádzky letecký úrad zistí, že nespĺňanie medzinárodných bezpečnostných štandardov predstavuje riziko pre bezpečnosť letu a nie sú predpoklady, že prevádzkovateľ lietadla tieto nedostatky odstráni pred odletom, uzemní lietadlo až do času vykonania potrebných úkonov na odstránenie zistených nedostatkov; o uzemnení lietadla bezodkladne informuje prevádzkovateľa lietadla a oprávnený orgán štátu registrácie lietadla.
(2)
Letecký úrad môže po dohode s oprávneným orgánom štátu dozorujúcim bezpečnosť prevádzky lietadla alebo oprávneným orgánom štátu registrácie lietadla určiť nevyhnutné podmienky na povolenie letu lietadla podľa odseku 1 na letisko, na ktorom sa môžu nedostatky odstrániť. Ak nedostatky majú vplyv na platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla, uzemnenie lietadla možno podmienečne odvolať len v prípade, ak prevádzkovateľ lietadla získa povolenie na prelet od štátov, cez ktorých územie bude pri lete prelietavať.
§ 5
(1)
Letecký úrad na účely podľa tohto nariadenia vlády zhromažďuje informácie
a)
z dostupných dôležitých bezpečnostných informácií najmä od pilotov, od organizácií vykonávajúcich údržbu, od iných organizácií nezávislých od leteckého úradu, zo správ o incidentoch a nehodách a zo sťažností,
b)
z informácií o postupoch vykonaných po inšpekcii prevádzky, najmä o uzemnení lietadla, o zákaze letu pre lietadlo alebo prevádzkovateľa lietadla, o požadovanej náprave a z akýchkoľvek kontaktov s prevádzkovateľom lietadla,
c)
z dodatočných informácií týkajúcich sa prevádzkovateľa lietadla, najmä o vykonanej náprave a o opakujúcich sa nedostatkoch.
(2)
Zhromaždené informácie podľa odseku 1 sa uchovávajú vo forme správ podľa prílohy č. 1.
§ 6
(1)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na žiadosť oprávneného orgánu členského štátu poskytne zoznam letísk určených na medzinárodné lety na území Slovenskej republiky s údajmi o počte vykonaných inšpekcií prevádzky a o počte pohybov lietadiel tretích štátov na každom letisku zo zoznamu, a to za každý kalendárny rok.
(2)
Letecký úrad bezodkladne poskytne správy podľa § 3 ods. 4 a § 5 ods. 2 Európskej komisii a Európskej agentúre pre bezpečnosť civilného letectva (EASA) a na žiadosť aj oprávnenému orgánu členského štátu. Ak zo správy podľa § 5 ods. 2 vyplýva potenciálna hrozba pre bezpečnosť alebo zo správy podľa § 3 ods. 4 vyplýva, že lietadlo nezodpovedá medzinárodným bezpečnostným štandardom a môže byť potenciálnou hrozbou pre bezpečnosť, letecký úrad bezodkladne poskytne tieto správy oprávneným orgánom členských štátov.
(3)
Letecký úrad zabezpečí primeranú dôvernosť informácií od iných oprávnených orgánov členských štátov, Európskej komisie alebo EASA a použije ich výlučne na účely podľa tohto nariadenia vlády.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2006.
v z. Jirko Malchárek v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 266/2006 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 266/2006 Z. z.
Časť I
Inšpekcia prevádzky zahŕňa všetky nasledujúce aspekty alebo výber z nich podľa času, ktorý je k dispozícii.
1. Kontrola prítomnosti a platnosti dokumentov nevyhnutných na medzinárodné lety, ako sú: osvedčenie o registrácii, palubný denník, osvedčenie o letovej spôsobilosti, preukazy spôsobilosti posádky, preukaz spôsobilosti na prevádzku rádiostanice, zoznam cestujúcich a nákladu.
2. Kontrola zloženia a kvalifikácie posádky lietadla z hľadiska plnenia požiadaviek prílohy 1 a prílohy 6 k Chicagskemu dohovoru (ďalej len „dohovor“).
3. Kontrola prevádzkovej dokumentácie (letové dáta, prevádzkový letový plán, technický denník) a letovej prípravy potrebná na preukázanie, že let je pripravený v súlade s prílohou 6 dohovoru.
4. Kontrola prítomnosti a stavu položiek, ktoré sa vyžadujú pri medzinárodnej navigácii v súlade s prílohou 6 dohovoru.
4.1 Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa.
4.2 Osvedčenie o hluku a emisiách.
4.3 Prevádzková príručka (vrátane zoznamu minimálneho vybavenia) a letová príručka.
4.4 Bezpečnostné vybavenie.
4.5 Vybavenie na ochranu kabíny.
4.6 Vybavenie potrebné na špecifický let vrátane rádiokomunikačného a rádionavigačného vybavenia.
4.7 Zapisovače letových údajov.
5. Kontrola, aby stav lietadla a jeho vybavenia (vrátane poškodenia a opráv) zaručoval zachovanie zhody so štandardmi prílohy 8 dohovoru.
Časť II
Po skončení inšpekcie prevádzky sa musí vypracovať správa, ktorá musí zahŕňať štandardné všeobecné, už opísané informácie a zoznam kontrolovaných položiek spolu s údajmi o akýchkoľvek nedostatkoch zistených pri každej z týchto položiek a akékoľvek nevyhnutné osobitné poznámky.
Forma správy je súčasťou tejto prílohy.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 266/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 8).
1)
Článok 3 písm. b) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 147/1947 Zb.). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
2)
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 147/1947 Zb.).
3)
§ 22 ods. 7 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Články 5, 7 a 8 rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES z 28. 6. 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999).
5)
§ 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve.