266/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá a postupy inšpekcií prevádzky lietadiel tretích štátov používajúcich letiská určené na medzinárodné lety na území Slovenskej republiky.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na štátne lietadlá1) a civilné lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5 700 kg, ktoré nie sú použité na vykonanie obchodnej leteckej dopravy.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
uzemnením lietadla zákaz, aby lietadlo tretieho štátu opustilo letisko, a úkony potrebné na jeho vynútenie,
b)
medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi bezpečnostné štandardy ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,2)
c)
inšpekciou prevádzky kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadla tretieho štátu,
d)
lietadlom tretieho štátu lietadlo, ktoré nie je zapísané v registri lietadiel Slovenskej republiky ani v registri lietadiel iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“).
§ 3
(1)
Inšpekcie prevádzky vykonáva Letecký úrad Slovenskej republiky3) (ďalej len „letecký úrad“) náhodným výberom, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak. Letecký úrad vždy vykoná inšpekciu prevádzky lietadla tretieho štátu, pri ktorom je podozrenie, že nespĺňa medzinárodné bezpečnostné štandardy, alebo o tom rozhodla Európska komisia v súlade s postupom podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Podozrenia, že lietadlo nespĺňa medzinárodné bezpečnostné štandardy, sú najmä
a)
informácie naznačujúce nedostatočný stav údržby lietadla alebo jeho zjavné poškodenie alebo nedostatky,
b)
nezvyčajné manévrovanie lietadla od vstupu do vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktoré vzbudzuje vážne pochybnosti z hľadiska bezpečnosti,
c)
obava, že nedostatky zistené predchádzajúcou inšpekciou prevádzky neboli odstránené,
d)
preukázané skutočnosti, že oprávnené orgány štátu registrácie lietadla nevykonávajú riadny bezpečnostný dohľad,
e)
informácie vzbudzujúce vážne pochybnosti o plnení medzinárodných bezpečnostných štandardov prevádzkovateľom lietadla alebo nedostatky, ktoré odhalila predchádzajúca inšpekcia prevádzky lietadla používaného týmto prevádzkovateľom.
(3)
Letecký úrad pri inšpekcii prevádzky postupuje podľa prílohy č. 2.
(4)
Letecký úrad o výsledku inšpekcie prevádzky informuje formou správy veliteľa lietadla alebo prevádzkovateľa lietadla; pri zistení vážnych nedostatkov informuje prevádzkovateľa lietadla a oprávnený orgán dozorujúci bezpečnosť prevádzky lietadla príslušného štátu.
(5)
V prípade dobrovoľného oznámenia informácií týkajúcich sa nedostatkov lietadla zachová letecký úrad v správe podľa odseku 4 anonymitu.5)
(6)
Letecký úrad vykoná inšpekciu prevádzky tak, aby zabránil neodôvodnenému meškaniu kontrolovaného lietadla.
§ 4
(1)
Ak pri výkone inšpekcie prevádzky letecký úrad zistí, že nespĺňanie medzinárodných bezpečnostných štandardov predstavuje riziko pre bezpečnosť letu a nie sú predpoklady, že prevádzkovateľ lietadla tieto nedostatky odstráni pred odletom, uzemní lietadlo až do času vykonania potrebných úkonov na odstránenie zistených nedostatkov; o uzemnení lietadla bezodkladne informuje prevádzkovateľa lietadla a oprávnený orgán štátu registrácie lietadla.
(2)
Letecký úrad môže po dohode s oprávneným orgánom štátu dozorujúcim bezpečnosť prevádzky lietadla alebo oprávneným orgánom štátu registrácie lietadla určiť nevyhnutné podmienky na povolenie letu lietadla podľa odseku 1 na letisko, na ktorom sa môžu nedostatky odstrániť. Ak nedostatky majú vplyv na platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla, uzemnenie lietadla možno podmienečne odvolať len v prípade, ak prevádzkovateľ lietadla získa povolenie na prelet od štátov, cez ktorých územie bude pri lete prelietavať.
§ 5
(1)
Letecký úrad na účely podľa tohto nariadenia vlády zhromažďuje informácie
a)
z dostupných dôležitých bezpečnostných informácií najmä od pilotov, od organizácií vykonávajúcich údržbu, od iných organizácií nezávislých od leteckého úradu, zo správ o incidentoch a nehodách a zo sťažností,
b)
z informácií o postupoch vykonaných po inšpekcii prevádzky, najmä o uzemnení lietadla, o zákaze letu pre lietadlo alebo prevádzkovateľa lietadla, o požadovanej náprave a z akýchkoľvek kontaktov s prevádzkovateľom lietadla,
c)
z dodatočných informácií týkajúcich sa prevádzkovateľa lietadla, najmä o vykonanej náprave a o opakujúcich sa nedostatkoch.
(2)
Zhromaždené informácie podľa odseku 1 sa uchovávajú vo forme správ podľa prílohy č. 1.
§ 6
(1)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na žiadosť oprávneného orgánu členského štátu poskytne zoznam letísk určených na medzinárodné lety na území Slovenskej republiky s údajmi o počte vykonaných inšpekcií prevádzky a o počte pohybov lietadiel tretích štátov na každom letisku zo zoznamu, a to za každý kalendárny rok.
(2)
Letecký úrad bezodkladne poskytne správy podľa § 3 ods. 4 a § 5 ods. 2 Európskej komisii a Európskej agentúre pre bezpečnosť civilného letectva (EASA) a na žiadosť aj oprávnenému orgánu členského štátu. Ak zo správy podľa § 5 ods. 2 vyplýva potenciálna hrozba pre bezpečnosť alebo zo správy podľa § 3 ods. 4 vyplýva, že lietadlo nezodpovedá medzinárodným bezpečnostným štandardom a môže byť potenciálnou hrozbou pre bezpečnosť, letecký úrad bezodkladne poskytne tieto správy oprávneným orgánom členských štátov.
(3)
Letecký úrad zabezpečí primeranú dôvernosť informácií od iných oprávnených orgánov členských štátov, Európskej komisie alebo EASA a použije ich výlučne na účely podľa tohto nariadenia vlády.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2006.
v z. Jirko Malchárek v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 266/2006 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 266/2006 Z. z.
Inšpekcia prevádzky zahŕňa všetky nasledujúce aspekty alebo výber z nich podľa času, ktorý je k dispozícii.
1. Kontrola prítomnosti a platnosti dokumentov nevyhnutných na medzinárodné lety, ako sú: osvedčenie o registrácii, palubný denník, osvedčenie o letovej spôsobilosti, preukazy spôsobilosti posádky, preukaz spôsobilosti na prevádzku rádiostanice, zoznam cestujúcich a nákladu.
2. Kontrola zloženia a kvalifikácie posádky lietadla z hľadiska plnenia požiadaviek prílohy 1 a prílohy 6 k Chicagskemu dohovoru (ďalej len „dohovor“).
3. Kontrola prevádzkovej dokumentácie (letové dáta, prevádzkový letový plán, technický denník) a letovej prípravy potrebná na preukázanie, že let je pripravený v súlade s prílohou 6 dohovoru.
4. Kontrola prítomnosti a stavu položiek, ktoré sa vyžadujú pri medzinárodnej navigácii v súlade s prílohou 6 dohovoru.
4.1 Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa.
4.2 Osvedčenie o hluku a emisiách.
4.3 Prevádzková príručka (vrátane zoznamu minimálneho vybavenia) a letová príručka.
4.4 Bezpečnostné vybavenie.
4.5 Vybavenie na ochranu kabíny.
4.6 Vybavenie potrebné na špecifický let vrátane rádiokomunikačného a rádionavigačného vybavenia.
4.7 Zapisovače letových údajov.
5. Kontrola, aby stav lietadla a jeho vybavenia (vrátane poškodenia a opráv) zaručoval zachovanie zhody so štandardmi prílohy 8 dohovoru.
Časť II
Po skončení inšpekcie prevádzky sa musí vypracovať správa, ktorá musí zahŕňať štandardné všeobecné, už opísané informácie a zoznam kontrolovaných položiek spolu s údajmi o akýchkoľvek nedostatkoch zistených pri každej z týchto položiek a akékoľvek nevyhnutné osobitné poznámky.
Forma správy je súčasťou tejto prílohy.
3.3. Podrobný opis, ktorý vymedzuje rozsah a metódu inšpekcie na odbavovacej ploche pre každú položku v kontrolnom zozname v Správe z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA), musí obsahovať inštruktážny materiál vydávaný agentúrou. Inštruktážny materiál okrem podrobného opisu obsahuje aj odkaz na príslušné požiadavky v prílohách Medzinárodnej organizácie civilného letectva.
Vkladanie správ do centralizovanej databázy hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA)
3.4. Správu z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA) na odbavovacej ploche vloží letecký úrad do centralizovanej databázy hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA)2) bezodkladne, najneskôr však do 15 dní po termíne inšpekcie na odbavovacej ploche, aj keď neobsahuje žiadne nálezy.
4. KATEGORIZÁCIA NÁLEZOV
4.1. Pre každú kontrolovanú položku sa na účel nálezov vymedzujú tri kategórie možných odchýlok od príslušných štandardov uvedených v bode 2.1. Nálezy sa kategorizujú takto:
a) za nález kategórie 1 sa považuje nález, ktorý má malý vplyv na bezpečnosť lietadla,
b) za nález kategórie 2 sa považuje nález, ktorý môže mať značný vplyv na bezpečnosť lietadla, a
c) za nález kategórie 3 sa považuje nález, ktorý môže mať veľký vplyv na bezpečnosť lietadla.
4.2. Pokyny ku kategorizácii nálezov obsahuje podrobný inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5. NÁSLEDNÉ OPATRENIA, KTORÉ TREBA VYKONA
5.1. Inšpektori sú povinní vyplniť osvedčenie o inšpekcii na odbavovacej ploche, ktoré obsahuje minimálne položky ustanovené vo Formulári osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche, a po ukončení inšpekcie na odbavovacej ploche sa kópia osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche musí odovzdať veliteľovi lietadla, alebo ak nie je prítomný, členovi letovej posádky alebo najvyššiemu zástupcovi prevádzkovateľa, ktorý je prítomný v lietadle alebo v jeho blízkosti. Od príjemcu sa vyžiada podpísané potvrdenie o prijatí kópie osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche, ktoré si ponechá inšpektor. Odmietnutie podpisu zo strany príjemcu sa zaznamená do osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche. Podrobné pokyny obsahuje inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5.2. Na základe kategorizácie nálezov sú určené následné opatrenia. Vzťahy medzi kategóriou nálezov a výslednými opatreniami, ktoré treba vykonať, sa uvádzajú v triede opatrení. Podrobné pokyny obsahuje inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5.3. Opatrenie triedy 1: Toto opatrenie pozostáva z poskytnutia informácií o výsledkoch inšpekcie na odbavovacej ploche veliteľovi lietadla, alebo ak nie je prítomný, inému členovi letovej posádky alebo najvyššiemu prítomnému zástupcovi prevádzkovateľa. Toto opatrenie pozostáva z rozboru podaného ústne a z doručenia osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche. Opatrenie triedy 1 sa vykoná po každej inšpekcii na odbavovacej ploche bez ohľadu na to, či boli identifikované nejaké nálezy, alebo nie.
5.4. Opatrenie triedy 2: Toto opatrenie pozostáva z
a) písomnej komunikácie s príslušným prevádzkovateľom a musí obsahovať žiadosť o preukázanie vykonania nápravných opatrení a
b) písomnej komunikácie so zodpovedným štátom (štát prevádzkovateľa alebo registrácie) o výsledkoch inšpekcií na odbavovacej ploche vykonaných na lietadlách, ktoré sa prevádzkujú pod bezpečnostným dohľadom príslušného štátu. Komunikácia obsahuje, pokiaľ je to náležité, žiadosť o potvrdenie súhlasu s nápravnými opatreniami vykonanými na základe bodu 1.
Letecký úrad predkladá agentúre správu o stave následných opatrení za každý mesiac, ktoré boli vykonané na základe inšpekcií na odbavovacej ploche.
Opatrenie triedy 2 sa vykonáva po inšpekciách na odbavovacej ploche, v ktorých sa našli nálezy kategórie 2 alebo kategórie 3.
Podrobné pokyny obsahuje inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5.5. Opatrenie triedy 3: Opatrenie triedy 3 sa vykonáva po inšpekcii na odbavovacej ploche, v ktorej sa našiel nález kategórie 3. Kvôli významu nálezov kategórie 3, pokiaľ ide o ich potenciálny vplyv na bezpečnosť lietadla, cestujúcich a posádky, sa ustanovili tieto podtriedy:
a) Trieda 3a – obmedzenie letovej prevádzky lietadla: pri inšpekcii na odbavovacej ploche sa zistia nedostatky, v dôsledku ktorých lietadlo môže odletieť len s určitými obmedzeniami.
b) Trieda 3b – nápravné opatrenia pred letom: pri inšpekcii na odbavovacej ploche sa zistia nedostatky, ktoré vyžadujú nápravné opatrenie (opatrenia) pred plánovaným letom.
c) Trieda 3c – letecký úrad uzemní lietadlo: lietadlo sa uzemní vtedy, ak po náleze kategórie 3 (veľký vplyv na bezpečnosť) letecký úrad má dôvodné pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ lietadla pred odletom vykoná nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov, a tak je bezprostredne ohrozená bezpečnosť lietadla, posádky a cestujúcich. V takých prípadoch letecký úrad uzemní lietadlo dovtedy, kým sa nebezpečenstvo neodstráni, a bezodkladne o tom informuje prevádzkovateľa a príslušné orgány daného štátu, v ktorom je lietadlo registrované.
Opatrenia prijaté na základe písmen b) a c) môžu zahŕňať neobchodný premiestňovací let na technickú základňu.
d) Trieda 3d – okamžitý zákaz prevádzky: letecký úrad môže reagovať na bezprostredné a zrejmé ohrozenie bezpečnosti uložením zákazu prevádzky.
Správa z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA)
Letecký úrad Slovenskej republiky
Formulár osvedčenia o inšpekcii hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 266/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 8).
1)
Článok 3 písm. b) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 147/1947 Zb.). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
2)
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 147/1947 Zb.).
3)
§ 22 ods. 7 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Články 5, 7 a 8 rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES z 28. 6. 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999).
5)
§ 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve.