Predpis bol zrušený predpisom 543/2007 Z. z.

274/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
ZÁKON
z 20. apríla 2006
o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“) pri poskytovaní
a)
finančných prostriedkov na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka podľa podmienok ustanovených vo viacročnej finančnej dohode1) z programu SAPARD,
b)
dotácií v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu;2) podmienky poskytovania dotácií upravuje osobitný predpis,3)
c)
podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
pôdnym blokom základná jednotka evidencie pôdy, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,
b)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku v pôdnom bloku,
c)
hospodárskym rokom časové obdobie 12 mesiacov, ktorého začiatok je odvodený od biologických vlastností výrobkov a od špecifických podmienok domáceho trhu s týmito výrobkami,
d)
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden údaj alebo viac údajov, ktoré sú systematicky spracúvané s použitím automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
e)
nepotravinárskym využitím výrobkov využitie výrobkov na iné účely ako na účely výživy ľudí alebo hospodárskych zvierat,
f)
programom propagácie pre poľnohospodárske výrobky súbor opatrení a činností zameraných na spotrebu a odbyt poľnohospodárskych výrobkov,
g)
programom Sektorový operačný program, Plán rozvoja vidieka, Program rozvoja vidieka, Operačný program Rybné hospodárstvo, Program pre spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,
h)
účastníkom trhu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába, spracúva alebo uvádza na trh vybrané výrobky.
Inštitucionálne riadenie
§ 3
(1)
Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy na podporu v pôdohospodárstve. Ministerstvo vo vzťahu k orgánom Európskej únie vykonáva a zabezpečuje úlohy príslušného orgánu pre záručnú sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (ďalej len „fond“), Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a riadiaceho orgánu pre usmerňovaciu sekciu fondu a pre programy financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, Európskeho fondu rybného hospodárstva, Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu, Európskeho fondu na regionálny rozvoj na podporu spracovania poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
(2)
Ministerstvo
a)
rozhoduje o usmerňovaní poskytovania podpory a národných doplatkov,
b)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosti platobnej agentúre,
c)
rozhoduje o pridelení kvóty, o pridelení kvóty4) z národnej rezervy a o pridelení prémie na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv (ďalej len „prémie“) a individuálnych limitov prémií,
d)
posudzuje vhodnosť programov propagácie zameraných na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu a v tretích krajinách podľa osobitných predpisov,5) kontroluje ich a vyhodnocuje; vyhodnotenie zasiela Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
e)
zriaďuje monitorovacie výbory pre programy,
f)
vypracúva pre vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví a účinnosť poskytovanej podpory a navrhuje opatrenia a ďalšie postupy na zlepšenie,
g)
zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ekonomický poľnohospodársky účet a súhrnný lesnícky ekonomický účet,
h)
zriaďuje Národnú komisiu pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva,
i)
zabezpečuje cyklickú obnovu pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov pomocou leteckých snímok alebo satelitných snímok a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie registrov podľa osobitných predpisov,
j)
zriaďuje a koordinuje národnú vidiecku sieť,6)
k)
vypracúva programy a Národné strategické plány,7)
l)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni platobná agentúra,
m)
vypracúva súhrnné správy o pokroku dosiahnutom pri implementácii Národného strategického plánu.
(3)
Ministerstvo podľa odseku 1
a)
zabezpečuje
1.
audit na účel udeľovania a odňatia akreditácie platobnej agentúre,
2.
prípravu programov a ich zmien,
3.
certifikáciu účtov podľa osobitných predpisov,8)
4.
poskytovanie podpory na spracované poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,
b)
vyhodnocuje efektívnosť a správnosť riadenia a implementácie programov,
c)
vypracúva a zverejňuje priority rezortu a zverejňuje výzvy na predkladanie návrhov programov.
(4)
Podrobnosti o realizácii programov a programov propagácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 4
(1)
Na účely poskytovania vybraných údajov z účtovných záznamov9) podnikateľov a iných právnických osôb Komisii zriaďuje ministerstvo v spolupráci s úradom10) sieť testovacích podnikov pôdohospodárskeho účtovníctva.
(2)
Sieť testovacích podnikov predstavuje reprezentatívnu vzorku právnických osôb, ktoré poskytujú ministerstvu údaje na základe zmluvy.
(3)
Údaje získané z účtovných záznamov právnických osôb podľa odseku 2 môže ministerstvo použiť len na účely hodnotenia vývoja pôdohospodárstva a na vypracovanie ekonomického poľnohospodárskeho účtu a súhrnného lesníckeho ekonomického účtu.
PÔSOBNOSŤ PLATOBNEJ AGENTÚRY
§ 5
(1)
Administratívnu činnosť podľa § 1 zabezpečuje platobná agentúra ako orgán štátnej správy. Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou.
(2)
Platobná agentúra sa organizačne člení na útvary zabezpečujúce implementáciu podporných schém4) a poskytovanie dotácií.
(3)
Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra môže vytvárať pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti.
(4)
Organizačnú štruktúru upraví štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upraví organizačný poriadok platobnej agentúry.
§ 6
(1)
Príjmy a výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami realizuje platobná agentúra prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.11) Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami vrátane dane z pridanej hodnoty,
b)
prostriedky Európskej únie na krytie oprávnených výdavkov súvisiacich s intervenčnými opatreniami,
c)
úhrada časti úrokových nákladov odsúhlasených Komisiou Slovenskej republike na intervenčný nákup výrobkov,
d)
príjmy za kurzové rozdiely,
e)
iné príjmy.
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
výdavky na intervenčné opatrenia,
b)
oprávnené výdavky spojené s nákupom a predajom intervenčných zásob podľa osobitných predpisov.12)
§ 7
(1)
Platobná agentúra
a)
rozhoduje o poskytovaní podpory a o poskytovaní dotácií a kontroluje jej použitie,
b)
sleduje, spracúva a kontroluje cenové informácie a trhové informácie (ďalej len „cenový monitoring“) a tieto informácie poskytuje ministerstvu, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a Komisii,
c)
vydáva povolenie na dovoz a vývoz výrobkov (ďalej len „licencia“),13) vyberá finančné zábezpeky, vracia finančné zábezpeky alebo ich časti, rozhoduje o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti,
d)
vyberá odvody z produkcie cukru a poplatky podľa osobitných predpisov a vymáha zadržané odvody z produkcie cukru,
e)
prideľuje identifikačné číslo pôdnym blokom a dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
f)
organizuje trh s poľnohospodárskymi výrobkami a potravinárskymi výrobkami a ukladá povinnosť odstrániť z trhu určené množstvo výrobkov,14)
g)
spravuje prémie a národnú rezervu prémií,
h)
spravuje národné referenčné množstvo mlieka a individuálne referenčné množstvo mlieka,15)
i)
predkladá ministerstvu plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok a informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti a nahlasovaní nezrovnalostí,
j)
zabezpečuje ďalšie činnosti a prípravu metodických postupov pre žiadateľov podľa osobitných predpisov, ktoré predkladá pred zverejnením na schválenie ministerstvu,
k)
prijíma, kontroluje vecnú stránku prijatých návrhov programov zameraných na propagáciu spotreby a odbytu výrobkov a vecnej stránke zodpovedajúce návrhy programov zasiela ministerstvu; posudzuje a zasiela späť predkladateľom návrhy programov, ktoré po vecnej stránke nespĺňajú ustanovenia osobitných predpisov,5)
l)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 17,
m)
zabezpečuje ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu.16)
(2)
Platobná agentúra zabezpečuje výkon vnútorného auditu v rámci poskytovaných dotácií zo štátneho rozpočtu a podpory poskytovanej z rozpočtu Európskej únie na programy v poľnohospodárstve a rozvoja vidieka podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov. Vnútorným auditom sa na účely tohto zákona rozumie nezávislá, objektívna, hodnotiaca a konzultačná činnosť zriadená na účely zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.17)
(3)
Platobná agentúra pri svojej činnosti spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť, a poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť príslušných štátnych orgánov.
(4)
Platobná agentúra rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) na plodiny na ornej pôde, znevýhodnené oblasti a o priamych platbách v lehote do 15 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
§ 8
(1)
Platobná agentúra je povinná viesť informačný systém tak, aby
a)
bolo zabezpečené ohlasovanie chýb pri zaznamenávaní údajov a ich oprava,
b)
údaje nemohli byť zaznamenávané, menené alebo prezerané osobami, ktoré nemajú pridelené individuálne heslo,
c)
bola identita každej osoby, ktorá vstupuje do informačného systému, zaznamenaná do operačných záznamov,
d)
boli prístupové heslá do systému pravidelne menené,
e)
boli údaje zálohované kópiami skladovanými na oddelenom chránenom mieste.
(2)
Platobná agentúra je oprávnená spracúvať v informačnom systéme osobné údaje žiadateľov, ktorí žiadajú o podporu, a to meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu, telefónne číslo a identifikačné údaje.
(3)
Osobné údaje sa používajú v informačných systémoch podľa odseku 1 a možno ich použiť alebo poskytnúť tretím osobám za podmienok ustanovených osobitným predpisom.18)
(4)
Údaje o poskytovaných podporách a dotáciách sa uverejňujú na internetovej stránke platobnej agentúry.
§ 9
(1)
Na účely posudzovania žiadostí o poskytnutie podpory podľa tohto zákona a kontroly ich použitia vykonáva platobná agentúra predbežnú kontrolu, priebežnú kontrolu a následnú kontrolu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.4)
(2)
Následnú kontrolu vykonáva platobná agentúra v rozsahu zodpovedajúcom 5 % objemu poskytnutých finančných prostriedkov na Sektorový operačný program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka platobnou agentúrou.
(3)
Následnú kontrolu vykonávajú okrem zamestnancov platobnej agentúry kontrolné orgány ministerstva, ministerstva financií, príslušnej správy finančnej kontroly a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
ORGANIZOVANIE TRHU S VÝROBKAMI
§ 10
Organizovanie trhu s výrobkami
(1)
Účelom organizovania trhu s výrobkami je minimalizovať akékoľvek negatívne dôsledky zmien na trhu s výrobkami a zabezpečiť plynulé zásobovanie a dodávanie výrobkov spotrebiteľom pomocou systému ekonomických, obchodných a administratívnych nástrojov určených pre jednotlivé druhy výrobkov (ďalej len „opatrenia“).
(2)
Na organizovanie trhu s výrobkami možno podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov19) použiť opatrenia
a)
cenové,
b)
intervenčné,
c)
regulačné,
d)
kompenzačné.
(3)
Účastník trhu je povinný poskytnúť platobnej agentúre údaje o cenách, výrobe, množstvách a predaji vybraných poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov.
§ 11
Odvetvové dohody
(1)
Uplatňovanie niektorých opatrení na organizovanie trhu možno podmieniť uzatvorením písomnej odvetvovej dohody medzi združeniami podnikateľov. Odvetvová dohoda je záväzná na uzatvorenie zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi daného druhu výrobku.
(2)
Odvetvová dohoda podľa odseku 1 uzavretá medzi orgánmi záujmovej samosprávy podnikateľov upravuje všeobecné podmienky nákupu, najmä druh výrobku, odrodu, kvalitu a množstvo, termíny dodávok, prevzatia výrobkov a platobných podmienok medzi združeniami podnikateľov, ktorí v rámci vzájomného obchodného vzťahu podnikajú v rôznych oblastiach výrobného reťazca.
(3)
Ak nedôjde k uzatvoreniu odvetvovej dohody, za odvetvovú dohodu sa považuje dohoda existujúca pred uzatvorením zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi za podmienky, že k tejto dohode pristúpili predávajúci, ktorých dodávky predstavujú najmenej 60 % celkového množstva dodávok určených pre kupujúcich.
§ 12
Spolufinancovanie
(1)
Výrobca cukru, izoglukózy a inulínového sirupu je povinný na zabezpečenie krytia časti strát a nákladov, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania opatrení na organizovanie trhu s výrobkami, uhrádzať odvody z produkcie cukru.
(2)
Výšku odvodov z produkcie cukru ustanovujú osobitné predpisy.20)
§ 13
Dotácie v poľnohospodárstve
(1)
Účelom dotácií v poľnohospodárstve je ustanoviť podporné a ochranné opatrenia na vyrovnanie prirodzených hospodárskych nevýhod podnikania a rizík v poľnohospodárstve a na podporu produkčných a mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva zameraných na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a konkurencieschopnosti domácej výroby, na ochranu zložiek životného prostredia a na tvorbu a udržiavanie kultúrnej vidieckej krajiny.
(2)
Dotácie podľa odseku 1 možno poskytnúť na
a)
štrukturálne zmeny poľnohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu, na podporu obstarávania výkonných vstupov do výroby a podporu spotreby a spracovania, odbytu a na útlm iných odvetví poľnohospodárskej výroby, najmä na zatrávňovanie poľnohospodárskych pozemkov vrátane podpory doplnkových činností a na produkciu výrobkov na nepotravinárske využitie,
b)
úhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat21) do 50 % škody, ktorá vznikla nariadením mimoriadneho veterinárneho opatrenia vlastníkovi hospodárskych zvierat, a na úhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu škodlivých organizmov do 50 % škody, ktorá vznikla na základe vyhlásených fytosanitárnych opatrení22) na predchádzanie a rozširovanie škodlivých organizmov,
c)
nákup, zachovanie a starostlivosť o genofond zvierat23) a rastlín,24)
d)
čiastočnú úhradu úrokov z investičných úverov na modernizáciu poľnohospodárskych technológií, ako aj úrokov z úverov na prevádzkovú činnosť spojenú s modernizáciou výroby,
e)
úhradu škody v rastlinnej výrobe spôsobenej v dôsledku sucha, podmáčania, chorôb rastlín alebo škodcov rastlín,
f)
účasť na veľtrhoch, výstavách a súťažiach a pre súťažiacich,
g)
poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnosť regionálnych združení podnikateľov a celoslovenských zväzov podnikateľov,
h)
chov hospodárskych zvierat historického významu,
i)
využívanie závlahových zariadení na odber, prívod a rozvod závlahovej vody,
j)
platenie poistného,
k)
investície v poľnohospodárstve.
§ 14
Dotácie v potravinárstve
(1)
Účelom dotácií v potravinárstve je zabezpečiť dodržiavanie všeobecných zásad a požiadaviek na bezpečnosť potravín a vytvoriť predpoklady na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu, potravín chránených zemepisným označením a potravín s certifikáciou špecifického charakteru.
(2)
Dotácie podľa odseku 1 možno poskytnúť na
a)
technológiu súvisiacu s výrobou potravín25) s použitím tradičných surovín, potravín s tradičným zložením, tradičným spôsobom výroby alebo spracovania a na potraviny s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením v oblasti politiky kvality,
b)
dosiahnutie štandardov hygieny prevádzok a bezpečnosti potravín, systémov kvality a systém environmentálneho manažmentu, zvyšovanie funkčnosti a účinnosti správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia hygieny potravín,
c)
poradenstvo, vzdelávanie, vznik a činnosť regionálnych združení podnikateľov na účely politiky kvality,
d)
propagáciu odbytu a spotreby vybraných výrobkov,
e)
účasť na veľtrhoch, výstavách a súťažiach a pre súťažiacich,
f)
investície v potravinárstve.
§ 15
Dotácie v lesnom hospodárstve
(1)
Účelom dotácií v lesnom hospodárstve je podporiť hospodárenie v lesoch, obnovu, ochranu a výchovu lesných porastov, a tým zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a rozvoj lesného hospodárstva.
(2)
Dotácie podľa odseku 1 možno poskytnúť na
a)
trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a dlhodobo udržateľný rozvoj lesného hospodárstva a na zalesňovanie poľnohospodárskych pozemkov,
b)
odborné obhospodarovanie lesov,
c)
obnovu lesov poškodených škodlivými činiteľmi a na zavedenie ochranných, ozdravných a preventívnych opatrení,
d)
investície na rozvoj produkcie a spracovanie surového dreva pred priemyselným spracovaním a realizáciu lesnej produkcie,
e)
združovanie vlastníkov lesov do výmery 50 hektárov do združení s právnou subjektivitou,26)
f)
poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnosť regionálnych združení užívateľov a vlastníkov lesa,
g)
účasť na veľtrhoch, výstavách a súťažiach a pre súťažiacich,
h)
platenie poistného,
i)
zachovanie ohrozeného genofondu lesných drevín.
§ 16
Poskytovanie dotácií
(1)
Dotácia podľa § 13, 14 a 15 sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.
(2)
Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje
a)
u fyzickej osoby meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska, rodné číslo, u právnickej osoby obchodný názov, sídlo firmy,
b)
výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní,
c)
číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky podnikateľa v pôdohospodárstve,
d)
účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
e)
požadovanú výšku dotácie,
f)
prílohu podľa jednotlivých druhov dotácií.
(3)
Dotáciu podľa § 13 až 15 nemožno poskytnúť tomu, kto
a)
je v likvidácii27) alebo bol na neho vyhlásený konkurz, alebo je spriaznenou osobou28) podnikateľa, ktorý je v likvidácii alebo v konkurze, alebo sa voči nemu vedie exekučné konanie,
b)
je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou,
c)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu29) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly; neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa preukazuje potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace.
(4)
Podrobnosti o poskytovaní dotácie podľa § 13 až 15 a o obsahu a vzoroch príloh k jednotlivým žiadostiam a predpísaných tlačivách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
SPRÁVNE DELIKTY
§ 17
(1)
Platobná agentúra uloží pokutu až do 5 000 000 Sk tomu, kto
a)
neposkytne platobnej agentúre informácie nevyhnutné na jej činnosť,
b)
poskytne platobnej agentúre nepravdivé informácie,
c)
bráni plneniu oprávnení osôb vykonávajúcich kontrolu,
d)
poruší opatrenia na organizovanie trhu,
e)
neodstráni z trhu určené množstvo výrobkov.30)
(2)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a čas trvania, ako aj na možné následky tohto konania.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť vtedy, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.30)
§ 18
(1)
Pridelenú kvótu, prémiu alebo obdobné práva pre jednotlivé druhy výrobkov môže ministerstvo rozhodnutím jej držiteľovi v prípade porušenia osobitných predpisov31) odobrať alebo krátiť.
(2)
Postup podľa odseku 1 možno uplatniť aj v prípade, ak na držiteľa alebo jeho spriaznenú osobu bol vyhlásený konkurz, likvidácia alebo bolo začaté exekučné konanie.
(3)
Ministerstvo môže začať konanie podľa odsekov 1 a 2 do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.32)
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 19
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,33) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na
a)
prideľovanie identifikačných čísel podľa § 7 ods. 1 písm. e),
b)
konanie a schvaľovanie žiadosti o dotácie podľa § 13 až 15,
c)
poskytovanie projektových podpôr spolufinancovaných z fondov Európskej únie,
d)
vydávanie licencie podľa § 7 ods. 1 písm. c),
e)
výber a vrátenie finančných zábezpek podľa § 7 ods. 1 písm. c).
(3)
Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov sa nevzťahuje osobitný predpis.34)
§ 20
(1)
Činnosti spojené s predvstupovým programom SAPARD zabezpečuje platobná agentúra.
(2)
Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa tohto zákona.
§ 21
Zrušuje sa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 626/2005 Z. z.
§ 22
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Viacročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročná finančná dohoda medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou (oznámenie č. 130/2002 Z. z.).
2)
§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (ES) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40), nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 4), nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. L 209, 11. 8. 2005).
5)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a propagačných činnostiach pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 31), nariadenie Rady (ES) č. 2702/1999 zo 14. decembra 1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 3/zv. 27).
6)
Čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005).
7)
Čl. 11 a 18 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
8)
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005.
9)
§ 31 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
10)
§ 4 ods. 2 a § 11 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
11)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
12)
Napríklad nariadenie Rady č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 3) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1843/2003 zo 17. októbra 2003 stanovujúce koeficienty zníženia hodnoty, ktoré sa majú uplatňovať pri nákupe poľnohospodárskych produktov na rozpočtový rok 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40).
13)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 29).
14)
Napríklad § 4 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 5 písm. a), i) a j) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003, ktoré ustanovuje poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40).
16)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003.
17)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatnenie nariadenia Rady (ES) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní na sekcii záruk EAGGF (Európsky poľnohospodársky poradenský a záručný fond) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 18).
18)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 33), nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25), nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25), nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25), nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000.
20)
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001.
21)
§ 41 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
22)
§ 25 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
23)
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad § 6 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
26)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
28)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
30)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktoré stanovuje dočasné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 42).
31)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003.
32)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu z hovädzím a teľacím mäsom, týkajúce sa prémiových systémov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 26).
33)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.