293/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, dokončené alebo nedokončené, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“).
(2)
Vozidlá kategórie M1 a N11) musia byť vybavené zariadením, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla a ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Montáž takého zariadenia na vozidlá iných kategórií je nepovinná, avšak každé namontované zariadenie musí spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Vozidlá kategórie M1 musia byť vybavené imobilizérom. Montáž imobilizérov na vozidlá iných kategórií je nepovinná, avšak každé namontované zariadenie musí spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Vozidlové poplachové systémy sú určené na trvalú montáž na vozidlá kategórie M1 a N1 s 12-voltovým elektrickým systémom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 2 000 kg. Montáž vozidlového poplachového systému na vozidlá iných kategórií je nepovinná, avšak každé namontované zariadenie musí spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
zariadením, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla, systém určený na zabránenie neoprávnenému bežnému uvedeniu motora alebo iného zdroja hlavnej motorickej sily vozidla do prevádzky v kombinácii najmenej s jedným systémom, ktorý
1.
zamkne riadenie,
2.
zamkne prevodový systém alebo
3.
zamkne ovládanie radenia prevodových stupňov,
b)
imobilizérom zariadenie určené na zabránenie použitiu vozidla a samovoľnému pohybu vozidla poháňaného vlastným motorom,
c)
vozidlovým poplachovým systémom systém určený na montáž na typ vozidla, konštruovaný tak, aby upozornil na vniknutie do vozidla alebo na zásah do vozidla; vozidlové poplachové systémy môžu poskytovať doplnkovú ochranu proti neoprávnenému použitiu vozidla,
d)
poplachovým systémom systém komponentov namontovaných ako pôvodné vybavenie typu vozidla konštruovaný tak, aby upozornil na vniknutie do vozidla alebo na zásah do vozidla; poplachové systémy môžu poskytovať doplnkovú ochranu proti neoprávnenému použitiu vozidla,
e)
typom vozidla vzhľadom na zariadenia, ktoré bránia neoprávnenému použitiu vozidla, vozidlá, ktoré sa vzájomne nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
označenie typu vozidla výrobcom,
2.
usporiadanie a konštrukcia komponentu alebo komponentov vozidla, na ktoré pôsobí zariadenie, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla,
3.
typ zariadenia, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla,
f)
typom imobilizéra systémy, ktoré sa vzájomne podstatne nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
obchodný názov alebo značka výrobcu,
2.
druh ovládacieho zariadenia,
3.
princíp ich činnosti na príslušnom systéme vozidla,
g)
typom vozidlového poplachového systému systémy, ktoré sa vzájomne podstatne nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
obchodný názov alebo značka výrobcu,
2.
druh snímača,
3.
druh poplachového signálneho zariadenia,
4.
druh elektrického ovládacieho vybavenia,
h)
typom vozidla vzhľadom na jeho poplachový systém vozidlá, ktoré sa vzájomne podstatne nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
obchodný názov alebo značka výrobcu,
2.
vlastnosti vozidla, ktoré podstatne ovplyvňujú výkon poplachového systému,
3.
typ a konštrukcia poplachového systému alebo vozidlového poplachového systému.
§ 3
(1)
Zariadenia na ochranu proti neoprávnenému použitiu vozidiel musia spĺňať technické a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohe IV okrem bodov 1, 2.1 a 2.2, v prílohe V okrem bodov 1, 2.1 a 2.8, 3.2 a 6 a doplnku 1 prílohy V, v prílohe VI okrem bodov 1, 2.1, 2.8, 2.9, 3.3, 4.2.3.3, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.10.1, 6, 7.1, 7.2, 8.3, 9.2.3.3 a doplnkov 1 až 4 prílohy VI smernice Rady 74/61/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zariadeniach na ochranu proti neoprávnenému použitiu motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Na zvukové výstražné zariadenia sa vzťahuje osobitný predpis.2) Zdrojom zvuku môže byť zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky bodov 1 a 2 doplnku 4 prílohy VI smernice; v prípade zdroja zvuku odlišného od pôvodného vybavenia zvukovým výstražným zariadením môže byť minimálna hladina zvuku znížená na 100 dB (A), meraná za podmienok ustanovených v doplnku 4 prílohy VI smernice.
(3)
Ak imobilizér umožňuje rádiový prenos, najmä na účely nastavenia a odstavenia pohybu vozidla, musí spĺňať harmonizované normy ETSI.3)
(4)
K imobilizéru musia byť priložené
a)
montážne pokyny,
b)
zoznam typov vozidiel, ich varianty a verzie vozidiel, pre ktoré je zariadenie určené; tento zoznam môže byť špecifický alebo rozdelený podľa druhov,
c)
spôsob montáže znázornený fotografiami alebo zreteľnými nákresmi,
d)
podrobné montážne pokyny zabezpečené dodávateľom, aby po ich presnom dodržaní príslušným pracovníkom nebola ovplyvnená bezpečnosť,
e)
montážne pokyny, ktoré identifikujú požiadavky na elektrickú energiu imobilizéra a podľa potreby majú upozorniť na zvýšenie kapacity akumulátora,
f)
nevyplnené montážne osvedčenie, ktorého vzor je ustanovený v doplnku 1 prílohy V smernice,
g)
všeobecné vyhlásenie zákazníkovi vozidlového poplachového systému, ktoré ho upozorňuje na to, že
1.
imobilizér sa má montovať v súlade s pokynmi výrobcu,
2.
odporúča sa výber vhodného montážneho pracoviska,
3.
montážne osvedčenie dodané spolu s imobilizérom vyplní montér montážneho pracoviska,
h)
návod na používanie,
i)
návod na údržbu,
j)
všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo zo zmien imobilizéra, ktoré má za následok automatické zrušenie montážneho osvedčenia uvedeného v písmene f).
(5)
Požiadavky podľa písmen a) až g) sa vzťahujú len na účely montáže ako náhradných dielcov.
(6)
Ak vozidlový poplachový systém môže využívať rádiový prenos, najmä na nastavenie alebo odstavenie poplachu alebo na prenos poplachového signálu, musí spĺňať harmonizované normy ETSI.3) Frekvencia prenosu musí byť 433,92 MHz a maximálny radiačný výkon 25 mW.
(7)
K vozidlovému poplachovému systému musia byť priložené
a)
montážne pokyny,
b)
zoznam typov vozidiel, ich varianty a verzie vozidiel, pre ktoré je zariadenie určené; tento zoznam môže byť špecifický alebo rozdelený podľa druhov,
c)
spôsob montáže doložený fotografiami alebo zreteľnými nákresmi,
d)
v prípade vozidlového poplachového systému zahŕňajúceho imobilizér sa poskytnú doplnkové pokyny týkajúce sa zhody s požiadavkami prílohy V smernice,
e)
prázdne montážne osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v doplnku 1 prílohy VI smernice,
f)
všeobecné vyhlásenie zákazníkovi vozidlového poplachového systému, ktoré ho upozorňuje, že
1.
vozidlový poplachový systém sa má namontovať v súlade s pokynmi výrobcu,
2.
odporúča sa výber vhodného montážneho pracoviska,
3.
montážne osvedčenie dodané spolu s vozidlovým poplachovým systémom vyplní montér montážneho pracoviska,
g)
návod na používanie,
h)
návod na údržbu,
i)
všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo zo zmien vozidlového poplachového systému, ktoré má za následok automatické zrušenie montážneho osvedčenia uvedeného v písmene e),
j)
naznačenie umiestnenia schvaľovacej značky podľa bodu 5 prílohy I smernice alebo osvedčenie o zhode podľa toho nariadenia vlády.
(8)
Všetky komponenty vozidlového poplachového systému musia vykonávať svoje funkcie bez poruchy, pričom
a)
stupeň ochrany pre montáž musí spĺňať podmienky ustanovené v STN EN 60-529,
b)
výrobca vozidlového poplachového systému musí špecifikovať v montážnych pokynoch akékoľvek obmedzenie pri umiestnení na ktorejkoľvek časti vzhľadom na prach, vodu a teplotu,
c)
odolnosť proti poveternostným podmienkam musí spĺňať podmienky ustanovené v STN EN 60068-2-11,
d)
prevádzkové testy podľa bodu 5.2.1 prílohy VI smernice sa zopakujú po teste proti preniknutiu cudzieho telesa a vody, ktorý sa vykoná podľa STN EN 60 529, a to pre stupne ochrany rovnaké ako v bode 5.1.2 prílohy VI smernice,
e)
prevádzkové testy podľa bodu 5.2.1 prílohy VI smernice sa zopakujú po teste na odolnosť proti vlhkosti podľa STN EN 60068-2-11,
f)
kľúčom ovládaný spínač vozidlového poplachového systému pri testoch musí byť konštruovaný a vyrobený tak, aby zostal úplne funkčný aj po
1.
2 500 cykloch nastavenia a odstavenia v každom smere, za ktorými nasleduje
2.
minimálne 96 hodín vystavenia testu soľnou sprchou podľa STN EN 60068-2-11 pre test odolnosti proti korózii.
(9)
Ak poplachový systém môže využívať rádiový prenos, najmä na účely nastavenia alebo odstavenia poplachu alebo prenosu poplachového signálu, musí spĺňať harmonizované normy ETSI.3) Frekvencia prenosu musí byť 433,92 MHz a maximálny radiačný výkon 25 mW.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) z dôvodov týkajúcich sa zariadenia, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla, imobilizéra alebo poplachového systému, predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.
(3)
Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“)
a)
vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený,
b)
osvedčenia o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zabudovaných imobilizérov a poplachových systémov, ak sú k dispozícii.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa zariadenia, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla, imobilizéra alebo poplachového systému, nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa zariadenia, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla, imobilizéra alebo poplachového systému, sa vydáva podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy III smernice.
(6)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu5) alebo samostatnej technickej jednotky pre typ imobilizéra predkladá výrobca.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 2 prílohy II smernice.
(8)
Výrobca predloží technickej službe
a)
tri vzorky typu imobilizéra, ktorý má byť schválený so všetkými jeho komponentmi; každý z hlavných komponentov musí byť zreteľne a nezmazateľne označený obchodným názvom alebo značkou výrobcu a typovým označením,
b)
vozidlo vybavené imobilizérom, ktorého typ sa schvaľuje, vybrané výrobcom po dohode s technickou službou.
(9)
Udelenie typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ imobilizéra nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ imobilizéra sa vydáva podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III smernice.
(11)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ vozidlového poplachového systému predkladá výrobca.
(12)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy II smernice.
(13)
Výrobca predloží technickej službe
a)
tri vzorky typu poplachového systému, ktorý má byť schválený so všetkými jeho komponentmi; každý z hlavných komponentov musí byť zreteľne a nezmazateľne označený obchodným názvom alebo značkou výrobcu a typovým označením,
b)
vozidlo alebo vozidlá vybavené poplachovým systémom, ktorého typ sa schvaľuje, vybrané výrobcom po dohode s technickou službou.
(14)
Udelenie typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ vozidlového poplachového systému nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pre typ vozidlového poplachového systému sa vydáva podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy III smernice.
(16)
Každému schválenému typu vozidla, imobilizéra alebo vozidlového poplachového systému štátny dopravný úrad6) pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla, imobilizéra alebo vozidlového poplachového systému.
(17)
Každé vozidlo, imobilizér a vozidlový poplachový systém zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označený značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bode 5 prílohy I smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise.7) Alternatívou k schvaľovacej značke je osvedčenie o zhode vydané pre každý vozidlový poplachový systém ponúkaný na predaj podľa vzoru ustanoveného v doplnku 1 prílohy I smernice.
(18)
Ak výrobca vozidlového poplachového systému dodá výrobcovi vozidla schválený, ale neoznačený vozidlový poplachový systém na montáž ako pôvodné vybavenie modelu vozidla alebo modelov vozidla, výrobca vozidlového poplachového systému poskytne výrobcovi vozidla dostatočný počet kópií osvedčenia o zhode, aby mohol získať schválenie vozidla podľa časti II prílohy VI smernice.
(19)
Ak je vozidlový poplachový systém vyrobený zo samostatných komponentov, jeho hlavný komponent sa označí referenčnou značkou a osvedčenie o zhode, ktorého vzor je ustanovený v doplnku 1 prílohy I smernice, musí obsahovať zoznam referenčných značiek.
(20)
Po typovom schválení ES sa prijmú potrebné opatrenia na získanie informácií o každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v tomto nariadení. Štátny dopravný úrad6) môže uložiť vykonanie nových testov so zmeneným typom vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch.8) Ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky nie sú splnené, zmenu neschváli.
(21)
Ak sa zmení typ vozidla, imobilizéra alebo vozidlového poplachového systému schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9)
(22)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)
(23)
Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla11) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa zariadenia, ktoré bráni neoprávnenému použitiu vozidla, imobilizéra alebo poplachového systému, a na typové schválenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky12) pre typ imobilizéra alebo vozidlového poplachového systému.
(24)
Ak sa vozidlový poplachový systém schválený podľa časti I prílohy VI smernice používa vo vozidle predvedenom na schválenie podľa časti II prílohy VI smernice, neopakujú sa testy, ktorým sa musí podrobiť vozidlový poplachový systém podľa časti I prílohy VI smernice.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zariadenia, ktoré bránia neoprávnenému použitiu vozidla, imobilizéra alebo poplachového systému, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu imobilizéra alebo vozidlového poplachového systému na trh ani do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC,14) ktoré majú vystavené nové vozidlá, sa považujú za neplatné, ak ich zariadenia, ktoré bránia neoprávnenému použitiu vozidla, nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 293/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 74/61/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zariadeniach na ochranu proti neoprávnenému použitiu motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Komisie 95/56/ES, Euratom z 8. novembra 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
4)
5)
6)
7)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
8)
§ 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
9)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
10)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
11)
12)
13)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
14)