294/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na ochranné zariadenia pred neoprávneným použitím dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na ochranné zariadenie pred neoprávneným použitím (ďalej len „ochranné zariadenie“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia najmä v týchto znakoch:
1.
informácie týkajúce sa typu vozidla poskytnuté výrobcom,
2.
usporiadanie a tvar komponentu alebo komponentov vozidla, na ktoré pôsobí ochranné zariadenie,
3.
typ ochranného zariadenia,
b)
ochranným zariadením systém určený na zabránenie pred neoprávneným použitím vozidla aktívnym blokovaním riadenia alebo prevodu.
§ 3
(1)
Ochranné zariadenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.3 a 3.1 a v prílohe II smernice Rady 93/33/EHS zo 14. júna 1993 o ochranných zariadeniach určených k zabráneniu neoprávneného použitia dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel v znení smernice Komisie 1999/23/ES (ďalej len „smernica“).
(2)
Všetky vozidlá okrem mopedov musia byť vybavené ochranným zariadením, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Ochranné zariadenia schválené pre motorové vozidlá kategórie M1 a N1 podľa osobitného predpisu2) sa môžu montovať aj na vozidlá podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3) Schválenia, ako aj značky typového schválenia komponentu udelené podľa technických požiadaviek ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) sa uznávajú ako alternatíva k typovým schváleniam ES udeleným podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ ochranného zariadenia alebo typového schválenia ES vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na ochranné zariadenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ ochranného zariadenia nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 9.4.1 a 9.4.2, pri ochrannom zariadení typu 1 body 6.1 a 6.1.1, ochrannom zariadení typu 2 alebo 3 body 3.2.5 až 3.2.6.2, 6.1 a 6.1.1 a pri ochrannom zariadení typu 4 body 4.1 až 4.4.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.6)
(3)
Štátny dopravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ ochranného zariadenia podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III smernice.
(4)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu pre typ ochranného zariadenia a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.8)
§ 5
Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na ochranné zariadenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie ochranného zariadenia na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 294/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 93/33/EHS zo 14. júna 1993 o ochranných zariadeniach určených k zabráneniu neoprávneného použitia dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení smernice Komisie 1999/23/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.).
1)
Príloha č. 1 časť B prvý bod k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel.
3)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 62).
4)
5)
6)
§ 3 ods. 2 písm. a) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
7)
8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
9)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.