305/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2006 do 14.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typ motora na pohon poľnohospodárskeho traktora a lesného traktora (ďalej len „traktor“) s vnútorným spaľovaním a na typ traktora a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na emisie plynných a pevných znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie znečisťujúcich látok“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo vybavené kolesami alebo nekonečnými pásmi najmenej s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu alebo osôb,
b)
motorom motor s vnútorným spaľovaním určený na pohon traktorov,
c)
skupinou motorov dva alebo viac typov motora, ktoré sú vzhľadom na konštrukciu podobné a sú porovnateľné vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok,
d)
náhradným motorom nanovo zostrojený motor, ktorý nahrádza motor v stroji a bol dodaný výhradne na tento účel,
e)
emisiami znečisťujúcich látok plynné znečisťujúce látky, ako oxid uhoľnatý, uhľovodíky a oxidy dusíka a pevné znečisťujúce látky,
f)
typom traktorového motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok motor s vnútorným spaľovaním, ktorý nevykazuje podstatné rozdiely vzhľadom na charakteristiky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“).
§ 3
(1)
Každý typ motora alebo každá skupina motorov musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 8 prílohy I smernice a v osobitnom predpise.1)
(2)
Každý typ traktora musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice a v osobitnom predpise.1)
(3)
Limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok traktorov v príslušných kategóriách motorov sú ustanovené v prílohe č. 1.
(4)
Náhradný motor musí vyhovovať limitným hodnotám emisií znečisťujúcich látok, ktoré musel spĺňať motor, ktorý má byť nahradený v čase jeho pôvodného uvedenia na trh. Text „NÁHRADNÝ MOTOR“ sa uvedie na štítku pripevnenom na motore alebo v návode na používanie.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ motora alebo skupinu motorov ako samostatnej technickej jednotky2) vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok predkladá výrobca motora alebo jeho zástupca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice. Všetky potrebné nákresy sú v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát, na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(3)
Motor predstavujúci typ motora alebo referenčného motora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).
(4)
Ak štátny dopravný úrad3) určí, že vybraný referenčný motor podľa odseku 3 dostatočne nereprezentuje skupinu motorov ustanovenú v osobitnom predpise,1) musí žiadateľ poskytnúť na schválenie ďalší referenčný motor.
(5)
Udelenie typového schválenia ES pre typ motora alebo skupiny motorov ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES pre typ motora alebo skupiny motorov ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy I smernice. Každý motor označí v súlade s požiadavkami ustanovenými v dodatku 3 prílohy I smernice. Identifikačné číslo musí byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v dodatkoch 4 a 5 prílohy I smernice.
(7)
Skúšobný postup stanovenia emisií znečisťujúcich látok zo skúšaných motorov ustanovuje osobitný predpis1) a medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.4)
(8)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ traktora ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok predkladá výrobca traktora alebo jeho zástupca.
(9)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice. Všetky potrebné nákresy sú v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát, na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(10)
Motor traktora alebo referenčného motora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca technickej službe.
(11)
Udelenie typového schválenia ES pre typ traktora ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy II smernice. Každý schválený typ traktora vybavený motorom označí podľa požiadaviek ustanovených v dodatku 3 prílohy I smernice. Identifikačné číslo typového schválenia ES musí spĺňať požiadavky ustanovené v dodatkoch 4 a 5 prílohy I smernice.
(13)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ traktora so schváleným motorom vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok predkladá výrobca traktora alebo jeho zástupca.
(14)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 13 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice a kópia osvedčenia typového schválenia ES pre motor alebo skupinu motorov pre samostatnú technickú jednotku, ktorá je namontovaná do traktora. Všetky potrebné nákresy sú v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát, na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(15)
Motor musí byť namontovaný do traktora tak, aby sacia strata nepresiahla hodnotu špecifikovanú pre typovo schválený motor a výfukový protitlak nepresiahol hodnotu špecifikovanú pre typovo schválený motor. Tie súčasti traktora, ktoré môžu mať vplyv na emitované znečisťujúce častice, budú konštruované, vyrobené a zostavené tak, aby splnili požiadavky podľa tohto nariadenia vlády pri normálnych podmienkach prevádzky traktora a napriek akýmkoľvek vibráciám, ktorým môžu byť vystavené.
(16)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.1)
(17)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ traktora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky pre typ motora alebo skupiny motorov vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán5) nesmie odmietnuť alebo zakázať
a)
uvedenie nového motora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách alebo
b)
uvedenie typu traktora na trh, používanie alebo prvé zaradenie do premávky na pozemných komunikáciách na základe znečisťovania ovzdušia, ak znečisťujúce látky emitované týmito motormi alebo motormi vhodnými pre tieto traktory spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
V súlade s pružným systémom môže výrobca s povolením príslušného štátneho úradu5) uviesť na trh obmedzený počet motorov v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 2.
§ 6
(1)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES pre typ motora alebo skupinu motorov alebo typ traktora, ak znečisťujúce látky emitované motorom spĺňajú limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1
a)
v etape III A
1.
po 31. decembri 2005 pre motory s výkonom H,
2.
po 31. decembri 2005 pre motory s výkonom I,
3.
po 31. decembri 2006 pre motory s výkonom J,
4.
po 31. decembri 2005 pre motory s výkonom K,
b)
v etape III B
1.
po 31. decembri 2009 pre motory s výkonom L,
2.
po 31. decembri 2010 pre motory s výkonom M,
3.
po 31. decembri 2010 pre motory s výkonom N,
4.
po 31. decembri 2011 pre motory s výkonom P,
c)
v etape IV
1.
po 31. decembri 2012 pre motory s výkonom Q,
2.
po 31. decembri 2013 pre motory s výkonom R.
(2)
Štátny dopravný úrad zakáže počiatočné zaradenie motorov a traktorov do prevádzky, ak znečisťujúce látky emitované motorom nespĺňajú limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1
a)
po 31. decembri 2005 pre motory kategórie H,
b)
po 31. decembri 2006 pre motory kategórie I,
c)
po 31. decembri 2006 pre motory kategórie K,
d)
po 31. decembri 2007 pre motory kategórie J,
e)
po 31. decembri 2010 pre motory kategórie L,
f)
po 31. decembri 2011 pre motory kategórie M,
g)
po 31. decembri 2011 pre motory kategórie N,
h)
po 31. decembri 2012 pre motory kategórie P,
i)
po 31. decembri 2013 pre motory kategórie Q,
j)
po 30. septembri 2014 pre motory kategórie R.
(3)
Požiadavky podľa odseku 2 neplatia pre motory montované do typov traktorov určených na export do tretích krajín a na nahradenie motorov traktorov, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách.
(4)
Pre motory kategórie H až R sa predĺžia tieto lehoty o dva roky, ak motory boli vyrobené pred stanoveným dátumom.
(5)
Pre typy a rady motorov kategórie H až R, ktoré spĺňajú limitné hodnoty emisií ustanovené v prílohe č. 1, sa povoľuje špeciálne štítkovanie a označovanie, ktoré zobrazí, že príslušné zariadenie spĺňa požadované limitné hodnoty emisií pred stanovenými dátumami.
(6)
Uznanie iných typových schválení pre typ alebo skupinu motorov a príslušné označenia typového schválenia sa vykonáva v súlade s ustanoveniami prílohy III smernice a osobitným predpisom uvedeným v bodoch 1.2, 2.3, 2.4 prílohy III smernice, ktorý je v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.4)
(7)
Oznámenie o schválení, predĺžení, zamietnutí alebo odobratí schválenia alebo o definitívne ukončenej výrobe, týkajúce sa motora podľa prílohy I smernice alebo typu traktora podľa prílohy II smernice, musí byť oznámené členským štátom.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 3.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z.
Limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok traktorov v príslušných kategóriách motorov
Etapa Kategória
motorov
Čistý výkon
(V)
(kW)
Oxid
uhoľnatý
(CO)
(g/kWh)
Uhľovodíky
(HC)
(g/kWh)
Oxidy
dusíka
(NOx)
(g/kWh)
Častice
(PT)
(g/kWh)
III A H 130 ≤ V ≤ 560 3,5 4,0 0,2
I 75 ≤ V ≤ 130 5,0 4,0 0,3
J 37 ≤ V ≤ 75 5,0 4,7 0,4
K 19 ≤ V ≤ 37 5,5 7,5 0,6
III B L 130 ≤ V ≤ 560 5,0 1,3 7,0 0,4
M 75 ≤ V ≤ 130 5,0 1,3 7,0 0,4
N 56 ≤ V ≤ 75 5,0 1,3 7,0 0,4
P 37 ≤ V ≤ 56 5,5 7,5 0,6
IV Q 130 ≤ V ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,025
R 56 ≤ V ≤ 130 5,0 0,19 0,4 0,025
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z.
Uvádzanie motorov na trh podľa pružného systému
1. V súlade s pružným systémom môže výrobca s povolením príslušného štátneho orgánu1) uviesť na trh v období medzi dvoma po sebe nasledujúcimi etapami limitných hodnôt obmedzený počet motorov, ktoré zodpovedajú etape limitnej hodnoty emisie, ktorá bezprostredne predchádzala etape uplatňovanej v súčasnosti.
2. Počet motorov uvedených na trh podľa pružného systému nepresiahne v žiadnej kategórii 20 % ročného predaja výrobcu traktorov vzhľadom na traktory s motormi v danej kategórii motorov (vypočítaného ako priemer predaja za posledných 5 rokov na trhu EÚ). V prípade, že výrobca traktorov uvádzal na trh EÚ traktory počas obdobia aspoň 5 rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého výrobca traktorov uvádzal traktory na trh EÚ.
3. Výrobca traktorov môže požiadať o povolenie pre svojich dodávateľov motorov, aby mohli uviesť na trh pevne stanovený počet motorov podľa pružného systému. Počet motorov v kategórii motorov nepresiahne tieto hodnoty:
Kategória motorov Počet motorov
19 - 37 kW 200
37 - 75 kW 150
75 - 130 kW 100
130 - 560 kW 50
4. Výrobca traktorov uvedie vo svojej žiadosti
a) vzor štítkov, ktoré sa majú pripevniť na každý traktor, do ktorého sa nainštaluje motor uvedený na trh podľa pružného systému. Na štítkoch sa uvedie tento text: „TRAKTOR č. ... (poradie traktorov) Z ... (celkový počet traktorov príslušnej výkonnostnej skupiny) S MOTOROM č. ... „S TYPOVÝM SCHVÁLENÍM (smernica 2000/25/ES) č. ...";
b) vzor doplnkového štítku, ktorý sa má pripevniť na motor s textom: „Motor uvedený na trh podľa pružného systému".
5. Výrobca traktorov poskytne štátnemu orgánu1) všetky potrebné informácie, ktoré požaduje v rámci implementácie pružného systému.
6. Schvaľovací orgán vyhodnotí obsah žiadosti a oznámi výrobcovi traktorov svoje rozhodnutie o povolení využívania pružného systému.
7. Výrobca traktorov zasiela správu o implementácii pružného systému každých šesť mesiacov schvaľovacím orgánom v každom členskom štáte, v ktorom sa traktor alebo motor uvádza na trh. Správa zahŕňa údaje o počte motorov a traktorov uvedených na trh podľa pružného systému, sériových číslach motorov a traktorov a členských štátoch, v ktorých bol traktor uvedený do prevádzky.
8. Výrobca motorov môže dodávať motory výrobcovi traktorov podľa systému flexibility, ktorý bol schválený. Na tieto motory pripevní štítok s textom: „Motor uvedený na trh podľa pružného systému".
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 25.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a smernice Komisie 2005/13/ES z 21. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 55, 1. 3. 2005).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 584/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch.
2)
§ 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 49, EHK č. 96).
5)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
1)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.