305/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typ motora na pohon poľnohospodárskeho traktora a lesného traktora (ďalej len „traktor“) s vnútorným spaľovaním a na typ traktora a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na emisie plynných a pevných znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie znečisťujúcich látok“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo vybavené kolesami alebo nekonečnými pásmi najmenej s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu alebo osôb,
b)
motorom motor s vnútorným spaľovaním určený na pohon traktorov,
c)
skupinou motorov dva alebo viac typov motora, ktoré sú vzhľadom na konštrukciu podobné a sú porovnateľné vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok,
d)
náhradným motorom nanovo zostrojený motor, ktorý nahrádza motor v stroji a bol dodaný výhradne na tento účel,
e)
emisiami znečisťujúcich látok plynné znečisťujúce látky, ako oxid uhoľnatý, uhľovodíky a oxidy dusíka a pevné znečisťujúce látky,
f)
typom traktorového motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok motor s vnútorným spaľovaním, ktorý nevykazuje podstatné rozdiely vzhľadom na charakteristiky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“),
g)
pružným systémom postup udeľovania výnimky, prostredníctvom ktorého možno uviesť na trh a do prevádzky obmedzený počet traktorov, v súlade s požiadavkami ustanovenými v § 5 ods. 2,
h)
kategóriou motorov klasifikácia motorov, ktorá je kombináciou výkonnostného rozsahu a etapy limitných hodnôt emisií výfukových plynov,
i)
sprístupnením na trhu dodanie traktora alebo motora na účely distribúcie alebo používania na trhu Európskej únie v priebehu obchodnej činnosti za úhradu alebo bezplatne,
j)
uvedením na trh prvé sprístupnenie traktora alebo motora na trhu,
k)
uvedením do prevádzky prvé použitie traktora alebo motora na zamýšľaný účel v členskom štáte Európskej únie; dátum evidencie traktora alebo dátum uvedenia na trh sa považuje za dátum uvedenia do prevádzky.
§ 3
(1)
Každý typ motora alebo každá skupina motorov musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 8 prílohy I smernice a v osobitnom predpise.1)
(2)
Každý typ traktora musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice a v osobitnom predpise.1)
(3)
Limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok traktorov v príslušných kategóriách motorov sú ustanovené v prílohe č. 1.
(4)
Náhradný motor musí vyhovovať limitným hodnotám emisií znečisťujúcich látok, ktoré musel spĺňať motor, ktorý má byť nahradený v čase jeho pôvodného uvedenia na trh. Text „NÁHRADNÝ MOTOR“ sa uvedie na štítku pripevnenom na motore alebo v návode na používanie.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ motora alebo skupinu motorov ako samostatnej technickej jednotky2) vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok predkladá výrobca motora alebo jeho zástupca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice. Všetky potrebné nákresy sú v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát, na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(3)
Motor predstavujúci typ motora alebo referenčného motora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).
(4)
Ak štátny dopravný úrad3) určí, že vybraný referenčný motor podľa odseku 3 dostatočne nereprezentuje skupinu motorov ustanovenú v osobitnom predpise,1) musí žiadateľ poskytnúť na schválenie ďalší referenčný motor.
(5)
Udelenie typového schválenia ES pre typ motora alebo skupiny motorov ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES pre typ motora alebo skupiny motorov ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy I smernice. Každý motor označí v súlade s požiadavkami ustanovenými v dodatku 3 prílohy I smernice. Identifikačné číslo musí byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v dodatkoch 4 a 5 prílohy I smernice.
(7)
Skúšobný postup stanovenia emisií znečisťujúcich látok zo skúšaných motorov ustanovuje osobitný predpis1) a medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.4)
(8)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ traktora ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok predkladá výrobca traktora alebo jeho zástupca.
(9)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice. Všetky potrebné nákresy sú v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát, na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(10)
Motor traktora alebo referenčného motora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca technickej službe.
(11)
Udelenie typového schválenia ES pre typ traktora ako samostatnej technickej jednotky vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy II smernice. Každý schválený typ traktora vybavený motorom označí podľa požiadaviek ustanovených v dodatku 3 prílohy I smernice. Identifikačné číslo typového schválenia ES musí spĺňať požiadavky ustanovené v dodatkoch 4 a 5 prílohy I smernice.
(13)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pre typ traktora so schváleným motorom vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok predkladá výrobca traktora alebo jeho zástupca.
(14)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 13 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice a kópia osvedčenia typového schválenia ES pre motor alebo skupinu motorov pre samostatnú technickú jednotku, ktorá je namontovaná do traktora. Všetky potrebné nákresy sú v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát, na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(15)
Motor musí byť namontovaný do traktora tak, aby sacia strata nepresiahla hodnotu špecifikovanú pre typovo schválený motor a výfukový protitlak nepresiahol hodnotu špecifikovanú pre typovo schválený motor. Tie súčasti traktora, ktoré môžu mať vplyv na emitované znečisťujúce častice, budú konštruované, vyrobené a zostavené tak, aby splnili požiadavky podľa tohto nariadenia vlády pri normálnych podmienkach prevádzky traktora a napriek akýmkoľvek vibráciám, ktorým môžu byť vystavené.
(16)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.1)
(17)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ traktora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky pre typ motora alebo skupiny motorov vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán5) nesmie odmietnuť alebo zakázať
a)
uvedenie nového motora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách alebo
b)
uvedenie typu traktora na trh, používanie alebo prvé zaradenie do premávky na pozemných komunikáciách na základe znečisťovania ovzdušia, ak znečisťujúce látky emitované týmito motormi alebo motormi vhodnými pre tieto traktory spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Výrobca traktorov môže s povolením štátneho dopravného úradu3) uviesť na trh obmedzený počet traktorov v súlade s postupom ustanoveným v prílohe č. 2, pričom možno uviesť do prevádzky obmedzený počet traktorov vybavených motormi schválenými v súlade s požiadavkami na limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok, ktoré zodpovedajú etape limitnej hodnoty emisie, ktorá bezprostredne predchádzala etape uplatňovanej v súčasnosti. Dĺžka obdobia podľa pružného systému je rovnaká ako dĺžka príslušnej etapy. Trvanie pružného systému v etape III B sa obmedzí na dĺžku etapy III B; ak neexistuje ďalšia etapa, obmedzí sa na tri roky.
§ 6
(1)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES pre typ motora alebo skupinu motorov alebo typ traktora, ak znečisťujúce látky emitované motorom spĺňajú limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1
a)
v etape III A
1.
po 31. decembri 2005 pre motory s výkonom H,
2.
po 31. decembri 2005 pre motory s výkonom I,
3.
po 31. decembri 2006 pre motory s výkonom J,
4.
po 31. decembri 2005 pre motory s výkonom K,
b)
v etape III B
1.
po 31. decembri 2009 pre motory s výkonom L,
2.
po 31. decembri 2010 pre motory s výkonom M,
3.
po 31. decembri 2010 pre motory s výkonom N,
4.
po 31. decembri 2011 pre motory s výkonom P,
c)
v etape IV
1.
po 31. decembri 2012 pre motory s výkonom Q,
2.
po 31. decembri 2013 pre motory s výkonom R.
(2)
Štátny dopravný úrad zakáže počiatočné zaradenie motorov a traktorov do prevádzky, ak znečisťujúce látky emitované motorom nespĺňajú limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1
a)
po 31. decembri 2005 pre motory kategórie H,
b)
po 31. decembri 2006 pre motory kategórie I,
c)
po 31. decembri 2006 pre motory kategórie K,
d)
po 31. decembri 2007 pre motory kategórie J,
e)
po 31. decembri 2010 pre motory kategórie L,
f)
po 31. decembri 2011 pre motory kategórie M,
g)
po 31. decembri 2011 pre motory kategórie N,
h)
po 31. decembri 2012 pre motory kategórie P,
i)
po 31. decembri 2013 pre motory kategórie Q,
j)
po 30. septembri 2014 pre motory kategórie R.
(3)
Požiadavky podľa odseku 2 neplatia pre motory montované do typov traktorov určených na export do tretích krajín a na nahradenie motorov traktorov, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách.
(4)
Pre motory kategórie H až R sa lehoty podľa odseku 2 predĺžia o dva roky, ak motory boli vyrobené pred stanoveným dátumom.
(5)
Pre typy a rady motorov kategórie H až R, ktoré spĺňajú limitné hodnoty emisií ustanovené v prílohe č. 1, sa povoľuje špeciálne štítkovanie a označovanie, ktoré zobrazí, že príslušné zariadenie spĺňa požadované limitné hodnoty emisií pred stanovenými dátumami.
(6)
Pre traktory kategórií T2, T4.1 a C2,5a) ktoré sú vybavené motormi kategórií L, M, N, P, Q a R, sa lehoty ustanovené v odseku 1 písm. b) a c) predlžujú o tri roky; pre tieto motory sa uplatňujú požiadavky v etape III A a limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1.
(7)
Uznanie iných typových schválení pre typ alebo skupinu motorov a príslušné označenia typového schválenia sa vykonáva v súlade s ustanoveniami prílohy III smernice.
(8)
Oznámenie o schválení, predĺžení, zamietnutí alebo odobratí schválenia alebo o definitívne ukončenej výrobe, týkajúce sa motora podľa prílohy I smernice alebo typu traktora podľa prílohy II smernice, musí byť oznámené členským štátom.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z.
Limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok traktorov v príslušných kategóriách motorov
Etapa Kategória
motorov
Čistý výkon
(V)
(kW)
Oxid
uhoľnatý
(CO)
(g/kWh)
Uhľovodíky
(HC)
(g/kWh)
Oxidy
dusíka
(NOx)
(g/kWh)
Častice
(PT)
(g/kWh)
III A H 130 ≤ V ≤ 560 3,5 4,0 0,2
I 75 ≤ V ≤ 130 5,0 4,0 0,3
J 37 ≤ V ≤ 75 5,0 4,7 0,4
K 19 ≤ V ≤ 37 5,5 7,5 0,6
III B L 130 ≤ V ≤ 560 5,0 1,3 7,0 0,4
M 75 ≤ V ≤ 130 5,0 1,3 7,0 0,4
N 56 ≤ V ≤ 75 5,0 1,3 7,0 0,4
P 37 ≤ V ≤ 56 5,5 7,5 0,6
IV Q 130 ≤ V ≤ 560 3,5 0,19 0,4 0,025
R 56 ≤ V ≤ 130 5,0 0,19 0,4 0,025
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z.
UVÁDZANIE TRAKTOROV A MOTOROV NA TRH PODĽA PRUŽNÉHO SYSTÉMU
1. OPATRENIA VÝROBCOV TRAKTOROV
1.1. S výnimkou etapy III B výrobca traktorov, ktorý má v úmysle použiť pružný systém, požiada štátny dopravný úrad o povolenie uviesť na trh traktory v súlade s touto prílohou. Počet traktorov nesmie presiahnuť hodnoty uvedené v bodoch 1.1.1 a 1.1.2. Motory musia spĺnať podmienky podľa ustanovenia § 5 ods. 2 tohto nariadenia vlády.
1.1.1. Počet traktorov uvedených na trh podľa pružného systému nesmie presiahnuť v žiadnej kategórii motorov 20 % ročného počtu traktorov uvedených na trh výrobcom traktorov vybavených motormi v uvedenej kategórii motorov vypočítaného ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie. Ak výrobca traktorov uvádzal na trh Európskej únie traktory počas obdobia kratšieho ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého výrobca traktorov uvádzal traktory na trh Európskej únie.
1.1.2. Alternatívne k bodu 1.1.1 nesmie počet traktorov uvedených na trh podľa pružného systému v každom výkonnostnom rozsahu prekročiť tieto maximálne hodnoty:
Výkonnostný rozsah motora
P(kW)
Počet traktorov
19 P < 37 200
37 P < 75 150
75 P < 130 100
130 ≤ P ≤ 560 50
1.2. Počas etapy III B požiada výrobca traktorov, ktorý má v úmysle použiť pružný systém, štátny dopravný úrad o povolenie uviesť na trh traktory v súlade s touto prílohou. Počet traktorov nesmie presiahnuť maximálne hodnoty uvedené v bodoch 1.2.1 a 1.2.2. Motory musia spĺňať podmienky podľa ustanovenia § 5 ods. 2 tohto nariadenia vlády.
1.2.1. Počet traktorov uvádzaných na trh podľa pružného systému nesmie presiahnuť v žiadnej kategórii motorov 40 % ročného počtu traktorov uvedených na trh výrobcom traktorov vybavených motormi v uvedenej kategórii motorov vypočítaného ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie. Ak výrobca traktorov uvádzal na trh Európskej únie traktory počas obdobia kratšieho ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého výrobca traktorov uvádzal traktory na trh Európskej únie.
1.2.2. Alternatívne k bodu 1.2.1 nesmie počet traktorov uvedených na trh podľa pružného systému v každom výkonnostnom rozsahu prekročiť tieto maximálne hodnoty:
Výkonnostný rozsah motora
P(kW)
Počet traktorov
37 P < 56 200
56 P < 75 175
75 P < 130 250
130 ≤ P ≤ 560 125
1.3. Výrobca traktorov uvedie vo svojej žiadosti
a) vzor štítkov, ktoré sa majú pripevniť na každý traktor, do ktorého sa nainštaluje motor uvedený na trh podľa pružného systému. Na štítku sa uvedie tento text: „TRAKTOR č. ... (poradie traktorov) Z ... (celkový počet traktorov v príslušnom výkonnostnom rozsahu) S MOTOROM č. ... S TYPOVÝM SCHVÁLENÍM (smernica 2000/25/ES) č. ...“ a
b) vzor doplnkového štítku, ktorý sa má pripevniť na motor, s textom uvedeným v bode 2.2.
1.4. Výrobca traktorov poskytne štátnemu dopravnému úradu všetky potrebné informácie súvisiace s vykonávaním pružného systému, ktoré požaduje pre rozhodnutie.
1.5. Výrobca traktorov zasiela správu o vykonávaní pružného systému každých šesť mesiacov schvaľovacím orgánom v každom členskom štáte, v ktorom bol traktor uvedený na trh. Správa zahŕňa údaje o počte traktorov uvedených na trh podľa pružného systému, sériových číslach motorov a traktorov a členských štátoch, v ktorých bol traktor uvedený do prevádzky. Tento postup sa dodržiava, pokiaľ sa uplatňuje pružný systém.
2. OPATRENIA VÝROBCU MOTOROV
2.1. Výrobca motorov môže uviesť na trh motory podľa pružného systému schváleného v súlade s bodmi 1 a 3 tejto prílohy.
2.2. Výrobca motorov označí motory štítkom s textom: „Motor uvedený na trh podľa pružného systému“ v súlade s požiadavkami uvedenými v § 4 ods. 12 tohto nariadenia vlády.
3. OPATRENIA ŠTÁTNEHO DOPRAVNÉHO ÚRADU
Rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí povolenia používať pružný systém sa vydá po posúdení obsahu žiadosti o pružný systém a priložených dokumentov.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 305/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 25.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a smernice Komisie 2005/13/ES z 21. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 55, 1. 3. 2005).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 91, 10. 4. 2010).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/72/EÚ zo 14. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility (Ú. v. EÚ L 246, 23. 9. 2011).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/87/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov (Ú. v. EÚ L 301, 18. 11. 2011).
6. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
7.
Smernica Komisie 2014/43/EÚ z 18. marca 2014, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 82, 20. 3. 2014).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.
2)
§ 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 49, EHK č. 96).
5)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
5a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 8/2009 Z. z.