394/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. júna 2006,
ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Odbory štátnej služby sú všeobecné odbory štátnej služby alebo špeciálne odbory štátnej služby.
§ 2
Všeobecnými odbormi štátnej služby sú:
a)
1.01 – Riadenie štátnej služby
b)
1.02 – Kancelária predstaviteľa štátnej moci
c)
1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
d)
1.04 – Legislatíva
e)
1.05 – Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
f)
1.06 – Sprístupňovanie informácií, masmediálna politika
g)
1.07 – Kontrola, sťažnosti a petície, vnútorný audit
h)
1.08 – Krízové riadenie
§ 3
Špeciálnymi odbormi štátnej služby sú:
a)
2.01 – Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb
b)
2.02 – Financie
c)
2.03 – Geodézia, kartografia a kataster
d)
2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví
e)
2.05 – Jadrový dozor
f)
2.06 – Justícia
g)
2.07 – Kultúra
h)
2.08 – Normalizácia, metrológia, skúšobníctvo a kvalita
i)
2.09 – Obrana
j)
2.10 – Pôdohospodárstvo
k)
2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
l)
2.12 – Priemyselné vlastníctvo
m)
2.13 – Správa štátnych hmotných rezerv
n)
2.14 – Školstvo
o)
2.15 – Štátna štatistika
p)
2.16 – Verejné obstarávanie
r)
2.17 – Vnútro
s)
2.18 – Výstavba a regionálny rozvoj
t)
2.19 – Zdravotníctvo
u)
2.20 – Životné prostredie
v)
2.21 – Hospodárska súťaž
w)
2.22 – Prokuratúra
x)
2.23 – Ochrana utajovaných skutočností
y)
2.24 – Ochrana osobných údajov
z)
2.25 – Zahraničné veci
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. júna 2006.
v z. Ivan Mikloš v. r.