401/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2006 do 31.03.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 6. júna 2006
o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vedúci služobného úradu príslušného súdu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na okresnom súde po súhlase krajského súdu a na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na krajskom súde po súhlase ministerstva.
(2)
Vedúci služobného úradu príslušného súdu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Najvyššom súde Slovenskej republiky a na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Špeciálnom súde.
(3)
Vedúci služobného úradu vojenského súdu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Vyššom vojenskom súde a vojenskom obvodovom súde (ďalej len „vojenský súd“) po súhlase Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(4)
Vedúci služobného úradu súdu vyhlasuje výberové konanie v tlači, prípadne v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím.
§ 2
(1)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta obsahuje
a)
označenie súdu a jeho sídlo,
b)
druh štátnej služby a obsadzovanú funkciu,
c)
odbor štátnej služby,
d)
predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 14 zákona,
e)
ďalšie predpoklady na výkon štátnej služby s ohľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe,
f)
zoznam požadovaných listín a dokladov,
g)
lehotu na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a miesto jej podania,
h)
oznámenie o tom, či na služobné miesto v odbore štátnej služby bude potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Uchádzač podľa odseku 1 písm. f) predloží
a)
písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b)
úradne osvedčené vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,2)
c)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,3) ak ide o štátnozamestnanecké miesto súdneho úradníka, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,4)
d)
profesijný štruktúrovaný životopis,
e)
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,
f)
písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
g)
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
h)
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky,
i)
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
j)
ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie ďalších predpokladov na výkon štátnej služby s ohľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.
§ 3
(1)
Služobný úrad preskúma listiny a doklady, ktoré uchádzači predložili, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov na vykonávanie štátnej služby, služobný úrad vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.
(2)
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady podľa § 2 ods. 1 písm. d) alebo ktorý napriek výzve podľa odseku 1 neodstránil nedostatky, služobný úrad písomne oznámi ich nesplnenie a predložené listiny a doklady vráti.
(3)
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon štátnej služby a ktorý podal písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v lehote podľa § 2 ods. 1 písm. g), príslušný služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. V pozvánke sa uvedie miesto, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.
§ 4
(1)
Výberová komisia sa skladá z predsedu komisie a zo štyroch členov komisie. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu súdu alebo ním poverený podpredseda súdu, sudca alebo štátny zamestnanec súdu v stálej štátnej službe s najvyššou funkciou z členov výberovej komisie. Členov výberovej komisie vymenúva vedúci služobného úradu príslušného súdu zo štátnych zamestnancov súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov, z ktorých najmenej jeden člen výberovej komisie je štátny zamestnanec v príslušnom odbore štátnej služby.
(2)
Členov výberovej komisie na Najvyššom súde Slovenskej republiky vymenúva vedúci služobného úradu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo štátnych zamestnancov súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov, z ktorých najmenej jeden člen výberovej komisie je štátny zamestnanec v príslušnom odbore štátnej služby. Ak takéhoto štátneho zamestnanca niet, vymenuje ho vedúci služobného úradu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo štátnych zamestnancov súdu alebo zo sudcov.
(3)
Vedúci služobného úradu súdu vymenuje jedného člena výberovej komisie na návrh ministerstva. Ak ministerstvo člena výberovej komisie nenavrhne, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Najvyšší súd Slovenskej republiky a vojenské súdy.
(5)
Na vojenských súdoch vedúci služobného úradu súdu vymenuje jedného člena výberovej komisie na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky člena výberovej komisie nenavrhne, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov súdu v stálej štátnej službe alebo zo sudcov.
§ 5
(1)
Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou a následným osobným pohovorom uchádzača s členmi výberovej komisie.
(2)
Obsah písomného testu overenia schopností a odborných znalostí uchádzača a obsah ústneho pohovoru určí služobný úrad pred začatím výberového konania.
(3)
Schopnosti a odborné znalosti uchádzača sa v písomnej časti výberového konania overujú formou písomného testu, ktorý pozostáva
a)
u uchádzačov na funkciu predstaveného zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút,
b)
u ostatných uchádzačov z 25 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 20 minút;
súčasťou písomnej časti výberového konania môže byť aj overenie administratívnotechnických schopností uchádzača alebo overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave vypracovaním odbornej otázky. Bodové hodnotenie takejto otázky je maximálne 5 bodov.
(4)
Predpokladom na vykonanie ústnej časti výberového konania je, aby uchádzač podľa odseku 3 písm. a) dosiahol najmenej 30 bodov a uchádzač podľa odseku 3 písm. b) dosiahol najmenej 15 bodov. Ak je súčasťou písomnej časti overenie administratívnotechnických schopností uchádzača alebo overenie odbornej spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave vypracovaním odbornej otázky, predpokladom na vykonanie ústnej časti výberového konania je, aby uchádzač podľa odseku 3 písm. b) dosiahol najmenej 15 bodov v písomnom teste a najmenej 3 body v ďalšej časti písomnej časti výberového konania.
(5)
Uchádzači, ktorí získajú potrebný počet bodov v písomnej časti výberového konania, pokračujú v ústnej časti výberového konania osobným pohovorom.
(6)
Pri osobnom pohovore každý uchádzač odpovie na minimálne 5 otázok položených členmi výberovej komisie. Každý člen výberovej komisie ohodnotí odpoveď uchádzača pridelením bodov v rozpätí stupnice 0 – 5, pričom najvyšším celkovým hodnotením je 5 bodov. Účelom osobného pohovoru je overiť verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia uchádzača. U uchádzača na funkciu predstaveného sa pri osobnom pohovore overujú aj riadiace a organizačné schopnosti. Najnižší počet bodov, ktoré má uchádzač dosiahnuť, aby absolvoval ústnu časť výberového konania úspešne, je 15 bodov.
§ 6
(1)
Výberová komisia zhodnotí výsledky výberového konania. Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov určí poradie uchádzačov. Výsledok výberového konania oznámi služobný úrad uchádzačom písomne do desiatich dní od jeho skončenia; uchádzačom, ktorí neboli vo výberovom konaní úspešní, predložené listiny a doklady vráti.
(2)
Písomné oznámenie o výsledku výberového konania uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie, obsahuje aj lehotu, v ktorej sa má vybraný uchádzač prihlásiť v príslušnom služobnom úrade.
(3)
Ak sa uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa odseku 2 alebo nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade, získa miesto v poradí vždy ďalší úspešný uchádzač, ktorý sa prihlási v príslušnom služobnom úrade na výzvu služobného úradu.
§ 7
Výberové konanie je neúspešné, ak
a)
vo výberovom konaní ani jeden uchádzač nepreukázal dostatočné schopnosti a odborné znalosti na výkon štátnej služby,
b)
uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa poradia zostaveného výberovou komisiou na prvom mieste v poradí, neprihlási sa v príslušnom služobnom úrade v lehote podľa § 6 ods. 2 alebo ak takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade a v lehote určenej príslušným služobným úradom sa neprihlási iný uchádzač podľa § 6 ods. 3,
c)
do výberového konania sa neprihlásil ani jeden uchádzač alebo ak ani jeden uchádzač prihlásený do výberového konania nespĺňa predpoklady na výkon štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
d)
ani jeden z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní.
§ 8
Na výberové konania, ktoré boli vyhlásené do 14. júna 2006, ale neboli uskutočnené, sa použijú ustanovenia § 3 až 7 tejto vyhlášky.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 498/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch v znení vyhlášky č. 494/2005 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2006.
Lucia Žitňanská v. r.
1)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.