Predpis bol zrušený predpisom 256/2007 Z. z.

404/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

404
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006,
ktorým sa vydáva stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje s účinnosťou od 1. júla 2006 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 254/2005 Z. z. o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 404/2006 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU (Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 7 460 8 050 8 720 9 420 11 330 12 030 13 550 14 550 15 700
2 od 2 do 4 7 900 8 520 9 240 9 990 11 990 12 750 14 390 15 430 16 640
3 od 4 do 6 8 330 8 990 9 750 10 580 12 670 13 470 15 230 16 320 17 590
4 od 6 do 9 8 770 9 470 10 280 11 170 13 340 14 170 16 050 17 210 18 530
5 od 9 do 12 9 220 9 950 10 800 11 740 14 020 14 880 16 880 18 090 19 490
6 od 12 do 15 9 640 10 420 11 300 12 330 14 690 15 590 17 720 18 970 20 420
7 od 15 do 18 10 090 10 880 11 830 12 910 15 360 16 310 18 540 19 860 21 370
8 od 18 do 21 10 510 11 360 12 340 13 500 16 030 17 020 19 370 20 740 22 330
9 od 21 do 24 10 950 11 850 12 860 14 080 16 720 17 740 20 210 21 620 23 270
10 od 24 do 28 11 390 12 320 13 390 14 650 17 390 18 440 21 040 22 510 24 220
11 od 28 do 32 11 820 12 800 13 900 15 240 18 070 19 150 21 870 23 400 25 160
12 nad 32 12 250 13 270 14 420 15 810 18 720 19 870 22 700 24 270 26 110