411/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. júna 2006,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:
§ 1
Paušálna suma trov konania o priestupku je
a)
500 Sk,
b)
1 500 Sk, ak sa pribral znalec z odboru psychiatrie,
c)
1 000 Sk, ak sa pribral znalec z iného odboru ako psychiatrie.
§ 2
Na trovy konania o priestupku, ktoré bolo právoplatne skončené predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Martin Pado v. r.