415/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
Opatrenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. júna 2006
o ustanovení súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 730 Sk“ nahrádza sumou „4 980 Sk“,
b)
v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 300 Sk“ nahrádza sumou „3 480 Sk“,
c)
v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 150 Sk“ nahrádza sumou „2 270 Sk“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Iveta Radičová v. r.