426/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 2 časti I.A Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmák.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. júna 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.