Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

442/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2006 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

442
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. júna 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(§ 8a ods. 3 zákona)“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,1) Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajské prokuratúry, Slovenská informačná služba, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Slovenská akadémia vied vrátane jej organizácií,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 15 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.“.
3.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Úrad pre štátnu pomoc,“ a „Stály sekretariát Rady colnej únie Slovenskej republiky,“.
4.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]
Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a na dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.“.
5.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Zrušuje sa opatrenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky č. 374/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 2006.
Ivan Mikloš v. r.