455/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

455
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa s účinnosťou od 1. mája 2006 stala Maďarská republika, ktorá urobila vyhlásenie k čl. 23, 26, 52 a 34, ako aj výhrady k čl. 54 a 55. Ekvádorská republika oznámila ústredný orgán podľa čl. 29.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení dopĺňa takto:
Maďarská republika:
a)
Dohovor pre Maďarskú republiku nadobudol platnosť 1. mája 2006.
b)
Ratifikačná listina Maďarskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia:
„Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Maďarská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa môžu zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.
Čl. 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného je rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom uznateľné a vykonateľné v Estónskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.
Podľa čl. 54 ods. 2 si Maďarská republika vyhradzuje právo prijímať len písomnosti v maďarskom jazyku. Ak nie je reálne možné písomnosti preložiť do maďarského jazyka, bude akceptovaný preklad do anglického jazyka.
Maďarská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, ako aj právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku.“
Ekvádorská republika“.
b)
Podľa čl. 29 dohovoru Ekvádorská republika určila ústredný orgán:
Presidente del Consejo Nacional de la Nińez y adolescenci (Predseda Národnej rady pre deti a mládež)
Calle Sante María y Av. Amazonas No. E4-333
Edificio Tarqui, 7mo piso
QUITO, Ecuador
tel.: +593 (2) 223 1753
fax: +593 (2) 223 1672 ext. 102
Internet: www.cnna.gov.ec
Kontaktné osoby:
– Pani Sara Oviedo Fierro
Secretaría Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de la Nińez y Adolescencia
e-mail: saraoviedo@cnna.gov.ec
– Pani Lorena Dávalos Carrasco
Coordinadora de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Autoridad Central de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de la Nińez y Adolescencia
e-mail: lorenadavalos@cnna.gov.ec