Predpis bol zrušený predpisom 102/2008 Z. z.

467/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2007 do 30.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

467
OPATRENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 12. júla 2006,
ktorým sa ustanovujú podmienky zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov na trh
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Týmto opatrením sa zaraďujú zapaľovače1) medzi určené výrobky a ustanovujú sa podmienky zabezpečenia proti použitiu deťmi, podmienky uvádzania zapaľovačov na trh, náležitosti protokolu o skúške zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov2) na trh.
§ 2
Uvádzanie zapaľovačov na trh
(1)
Výrobca3) môže uvádzať na trh iba zapaľovače, ktoré spĺňajú podmienky osobitného predpisu,4) pričom zabezpečí pre potreby kontrolných orgánov5)
a)
protokol o vykonaní typovej skúšky zabezpečenia každého typu zapaľovača6) proti použitiu deťmi7) spolu so vzorkami zapaľovačov skúšaného typu, ktorý potvrdzuje zabezpečenie proti použitiu deťmi daného typu zapaľovača8) uvádzaného na trh,
b)
zhodu každej série zapaľovačov uvedených na trh podľa písmena a) s odskúšaným typom zapaľovača a vedie o tom príslušnú dokumentáciu,
c)
počas výrobného procesu za použitia vhodných skúšobných metód sústavnú zhodu zapaľovačov s technickými riešeniami prijatými na zabezpečenie zapaľovača proti použitiu deťmi a uchovávanie výrobných záznamov potrebných na preukázanie, že všetky vyrobené zapaľovače sú zhodné so skúšaným typom,
d)
opätovné vykonanie skúšky zabezpečenia zapaľovača proti použitiu deťmi, ak na príslušnom type zapaľovača vykoná akúkoľvek zmenu, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť typu spĺňať podmienky ustanovené týmto opatrením.
(2)
Výrobca na požiadanie kontrolného orgánu bez zbytočného odkladu predloží dokumentáciu uvedenú v odseku 1.
(3)
Dovozca alebo dodávateľ9) uchováva dokumentáciu o nadobudnutí zapaľovača tak, aby umožnil identifikáciu výrobcu v celom dodávateľskom reťazci. Dokumentáciu na požiadanie bezodkladne predloží kontrolnému orgánu.
(4)
Kontrolný orgán stiahne z trhu zapaľovač, o ktorom výrobca, dovozca alebo dodávateľ nepredloží v určenej lehote dokumentáciu podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Zábavné zapaľovače nie je možné uvádzať na trh.
§ 3
Skúšobné orgány
Protokol o typovej skúške10) zabezpečenia zapaľovača proti použitiu deťmi spĺňa požiadavky, ak je vydaný skúšobným orgánom:
a)
ktorý je akreditovaný niektorým členom International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) na vykonávanie skúšok zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi alebo je na tento účel autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona,
b)
ktorého protokol o typovej skúške zabezpečenia zapaľovača proti použitiu deťmi je akceptovaný jednou z krajín, v ktorej sa uplatňujú požiadavky na zabezpečenie proti použitiu deťmi zodpovedajúce požiadavkám ustanovených týmto opatrením.
§ 4
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 11. marca 2007.
Arpád Gonda v. r.
1)
Čl. 1 bod 1 rozhodnutia Komisie č. 2006/498/ES zo 14. júla 2006, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh (Ú. v. EÚ L 197, 19. 7. 2006).
2)
Čl. 1 bod 2 rozhodnutia Komisie č. 2006/498/ES.
3)
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
4)
Rozhodnutie Komisie č. 2006/498/ES.
5)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. 1 bod 4 rozhodnutia Komisie č. 2006/498/ES.
7)
Čl. 1 bod 5 rozhodnutia Komisie č. 2006/498/ES.
8)
Čl. 1 bod 3 rozhodnutia Komisie č. 2006/498/ES.
10)
Čl. 4 bod 1 rozhodnutia Komisie č. 2006/498/ES.