48/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
Vyhláška
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 27 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave podľa § 27 ods. 1 a 2 zákona (ďalej len „udalosť“) a podrobnosti o zisťovaní ich príčin.
§ 2
Ohlasovanie udalostí
(1)
Držiteľ povolenia ohlasuje úradu všetky poruchy podľa § 27 ods. 3 písm. a) zákona sumárne za príslušný kalendárny mesiac do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predložením písomných správ o poruchách.
(2)
Písomná správa o poruche obsahuje
a)
jej pomenovanie,
b)
evidenčné číslo,
c)
dátum vzniku,
d)
identifikáciu jadrového zariadenia,
e)
opis priebehu,
f)
príčiny vzniku,
g)
vplyv na jadrovú bezpečnosť,
h)
stupeň hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí,
i)
prijaté opatrenia na odstránenie jej následkov a prevenciu.
(3)
Držiteľ povolenia ohlasuje výskyt nehody podľa § 27 ods. 3 písm. b) zákona alebo havárie podľa § 27 ods. 3 písm. c) zákona úradu podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Držiteľ povolenia vypracuje o nehode alebo havárii ohlásenej podľa odseku 3 konečnú písomnú správu, ktorú predloží úradu do 30 dní od vzniku nehody alebo havárie.
(5)
Konečná písomná správa o nehode alebo havárii obsahuje upresnené údaje podľa osobitného predpisu2) a ďalej
a)
podrobný opis nehody alebo havárie, ktorý obsahuje
1.
časovú postupnosť jej vývoja, automatickú alebo ručnú aktiváciu ochrán, aktiváciu bezpečnostných systémov, časovú postupnosť zásahov automatík a obsluhy a ich vyhodnotenie, vyhodnotenie dodržania prevádzkových predpisov, informáciu, či došlo k narušeniu limít a podmienok,
2.
vyhodnotenie systémov a zariadení súvisiacich s nehodou alebo haváriou, ich funkciu, chyby a ich vplyv na nehodu alebo haváriu,
3.
následky nehody alebo havárie a jej vplyv na okolie, na jadrové zariadenie a na osoby zdržujúce sa v jadrovom zariadení,
4.
priebehy zaznamenaných parametrov,
5.
stanoviská odborných útvarov držiteľa povolenia, prípadne iných osôb,
6.
výpovede a vysvetlenia obslužného personálu,
b)
bezpečnostné hodnotenie, ktoré obsahuje
1.
hĺbkovú analýzu nehody alebo havárie,
2.
vyhodnotenie narušenia ochrany do hĺbky,3)
3.
závery hodnotenia,
c)
určenie priamych príčin a koreňových príčin nehody alebo havárie,
d)
nápravné opatrenia, ktoré obsahujú
1.
krátkodobé a dlhodobé opatrenia na nápravu,
2.
opatrenia na zabránenie opakovania nehody alebo havárie.
§ 3
Zisťovanie príčin udalostí
(1)
Zisťovanie príčin udalostí sa vykonáva
a)
rozborom technického stavu jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia pred vznikom udalosti vrátane zisťovania stavu pravidelnej údržby zariadenia a výsledkov pravidelných kontrol zariadenia,
b)
rozborom správnosti a úplnosti prevádzkovej dokumentácie a jej pravidelnej aktualizácie,
c)
komplexným hodnotením vplyvu ľudského činiteľa na vznik a priebeh udalosti.
(2)
Výsledkom zisťovania je určenie príčin udalostí a v nadväznosti na to určenie opatrení na zabránenie opakovaniu udalostí.
§ 4
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom4) pod číslom notifikácie 2005/0458/SK.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
1)
§ 6 a 20 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.
2)
§ 6 ods. 6 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z.
3)
§ 2 písm. n) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/ 2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.
4)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).