486/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

486
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. augusta 2006,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Dávka v hmotnej núdzi je
a)
u jednotlivca 1 640 Sk mesačne,
b)
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 630 Sk mesačne,
c)
u dvojice bez detí 2 850 Sk mesačne,
d)
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 890 Sk mesačne,
e)
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 900 Sk mesačne,
f)
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5 210 Sk mesačne.
§ 2
Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne.
§ 3
Aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne.
§ 4
Príspevok na bývanie je
a)
1 460 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)
2 300 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
§ 5
Ochranný príspevok je 1 900 Sk mesačne.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Robert Fico v. r.